ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

国民党

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -国民党-, *国民党*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
国民党[Guó mín dǎng, ㄍㄨㄛˊ ㄇㄧㄣˊ ㄉㄤˇ, / ] Guomintang or Kuomintang; nationalist party; KMT, #3,639 [Add to Longdo]
中国国民党革命委员会[Zhōng guó Guó mín dǎng Gé mìng Wěi yuán huì, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄛˊ ㄇㄧㄣˊ ㄉㄤˇ ㄍㄜˊ ㄇㄧㄥˋ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] Revolutionary Committee of the Kuomintang, #75,315 [Add to Longdo]
国民党军队[guó mín dǎng jūn duì, ㄍㄨㄛˊ ㄇㄧㄣˊ ㄉㄤˇ ㄐㄩㄣ ㄉㄨㄟˋ, / ] nationalist forces [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
国民党[こくみんとう, kokumintou] (n) (1) (abbr) (See 立憲国民党) Constitutional Nationalist Party (1910-1922); (2) (See 中国国民党) Guomindang (Chinese Nationalist Party); Kuomintang [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The People's party, to put it briefly, needed to leave the government before the government fell.国民党は、簡潔に言うと、政治が崩壊する前に政府を離脱する必要があった。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That Capitalist friend?[CN] 那个国民党朋友? {\cH00FFFF}{\3cH000000}That Capitalist friend? Biao jie, ni hao ye! (1990)
I entered the army in 1939. I fought the Japs and then the Nationalists.[JA] 私は1939年に軍隊に入り 日本軍と戦い 国民党と戦った Assembly (2007)
He sang for wounded Nationalist soldiers...[CN] 他给国民党伤兵唱戏 给北平行园反动的头子唱戏 Farewell My Concubine (1993)
What do we do if we get arrested by Kuomintang?[CN] 一会儿我们落入国民党手中怎么办? {\cH00FFFF}{\3cH000000}What do we do if we get arrested by Kuomintang? Biao jie, ni hao ye! III zhi da ren jia dao (1993)
Troops of the Kuomintang are now in full control of the city.[CN] 国民党军队完全控制了这个城市 The Last Emperor (1987)
The Kuomintang have broken with the Reds and have knocked them for six![CN] 国民党已与共产党决裂 并击败了他们六次 The Last Emperor (1987)
The Nationalists have good uniforms, but their fighting is not up to snuff.[JA] 国民党員は良い軍服だが 戦さはへただ Assembly (2007)
Our brothers of the Nationalists' 168th Division.[JA] 国民党第168師団の兄弟たちよ Assembly (2007)
If the Kuomintang found all these documents.[CN] 一会儿被国民党发现这些文件 {\cH00FFFF}{\3cH000000}If the Kuomintang found all these documents. Biao jie, ni hao ye! III zhi da ren jia dao (1993)
Here![CN] 来,我代表国民党敬你 {\cH00FFFF}{\3cH000000}Here! Biao jie, ni hao ye! (1990)
While you were in Tientsin, most of China came under the control of General Chiang Kai Shek, the so-called Nationalists, the Kuomintang.[CN] 当你在天津时,中国大部分土地由蒋介石所统治 号称民族主义的国民党 The Last Emperor (1987)
Sorry about that.[CN] 不好意思,是国民党的旗呀 {\cH00FFFF}{\3cH000000}Sorry about that. Biao jie, ni hao ye! (1990)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top