ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

denunciation

D IH0 N AH2 N S IY0 EY1 SH AH0 N   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -denunciation-, *denunciation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
denunciation[N] การประณามในที่สาธารณะ, See also: การกล่าวหา, Syn. accusation, allegation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
denunciation(ดินันซีเอ'เชิน) n. การประณาม,การติเตียน,การกล่าวโทษ,การเพิกถอน,การประกาศเพิกถอน, Syn. accusation

English-Thai: Nontri Dictionary
denunciation(n) การประณาม,การกล่าวโทษ,การติเตียน,การปรักปรำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
denunciation๑. การประณาม, การประจาน๒. การบอกเลิก (สนธิสัญญาหรือข้อตกลง) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
denunciation๑. การกล่าวโทษ (ป. วิ. อาญา)๒. การบอกเลิกสนธิสัญญา (ก. ระหว่างประเทศ) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We would need the straw mattress, at once pantry and strongbox, the fiercely contested blanket, the denunciations and curses, the orders repeated in every tongue, the sudden appearance of the SS, zealous in their spot checks and practical jokes.เราต้องการแค่ที่นอนฟาง ที่เก็บอาหาร และหีบเก็บของ มีเพียงผ้าห่มที่ไม่เพียงพอ คำกล่าวหา และด่าทอ กล่าวย้ำสั่งให้ทำงาน Night and Fog (1956)

CMU English Pronouncing Dictionary
DENUNCIATION    D IH0 N AH2 N S IY0 EY1 SH AH0 N
DENUNCIATIONS    D IH0 N AH2 N S IY0 EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
denunciation    (n) dˈɪnˌʌnsɪˈɛɪʃən (d i1 n uh2 n s i ei1 sh @ n)
denunciations    (n) dˈɪnˌʌnsɪˈɛɪʃənz (d i1 n uh2 n s i ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Denunziation {f} | Denunziationen {pl}denunciation | denunciations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
個人攻撃[こじんこうげき, kojinkougeki] (n,adj-no) personal attack or denunciation [Add to Longdo]
弾劾[だんがい, dangai] (n,vs,adj-no) impeachment; accusation; censure; denunciation; (P) [Add to Longdo]
痛罵[つうば, tsuuba] (n,vs) abuse; invective; denunciation [Add to Longdo]
排撃[はいげき, haigeki] (n,vs) rejection; denunciation [Add to Longdo]
筆誅[ひっちゅう, hicchuu] (n,vs) written denunciation [Add to Longdo]
糞味噌;クソ味噌;糞ミソ[くそみそ(糞味噌);クソみそ(クソ味噌);くそミソ(糞ミソ);クソミソ, kusomiso ( fun miso ); kuso miso ( kuso miso ); kuso miso ( fun miso ); kusomiso] (adj-na,n) (1) (See 味噌糞) harsh; severe (e.g. criticism, verbal attack); (n) (2) (uk) sweeping denunciation [Add to Longdo]
弁難[べんなん, bennan] (n,vs) denunciation; criticism [Add to Longdo]
論難攻撃[ろんなんこうげき, ronnankougeki] (n,vs) attacking by argument; denunciation; condemnation; heated controversy [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Denunciation \De*nun`ci*a"tion\, n. [L. denuntiatio, -ciatio.]
   1. Proclamation; announcement; a publishing. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Public . . . denunciation of banns before marriage.
                          --Bp. Hall.
    [1913 Webster]
 
   2. The act of denouncing; public menace or accusation; the
    act of inveighing against, stigmatizing, or publicly
    arraigning; arraignment.
    [1913 Webster]
 
   3. That by which anything is denounced; threat of evil;
    public menace or accusation; arraignment.
    [1913 Webster]
 
       Uttering bold denunciations of ecclesiastical error.
                          --Motley.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 denunciation
   n 1: a public act of denouncing [syn: {denunciation},
      {denouncement}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top