ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
53 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -約-, *約*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[約, yuē, ㄩㄝ] treaty, covenant, agreement
Radical: Decomposition: 糹 (sī )  勺 (sháo ㄕㄠˊ) 
Etymology: [pictophonetic] thread,  Rank: 5,998

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yāo, ㄧㄠ, / ] weigh, #560 [Add to Longdo]
[yuē, ㄩㄝ, / ] appointment; agreement; to arrange; to restrict; approximately, #560 [Add to Longdo]
大约[dà yuē, ㄉㄚˋ ㄩㄝ, / ] approximately; about, #2,450 [Add to Longdo]
纽约[Niǔ Yuē, ㄋㄧㄡˇ ㄩㄝ, / ] New York, #3,447 [Add to Longdo]
合约[hé yuē, ㄏㄜˊ ㄩㄝ, / ] treaty; contract, #3,453 [Add to Longdo]
节约[jié yuē, ㄐㄧㄝˊ ㄩㄝ, / ] frugal; save, #3,534 [Add to Longdo]
制约[zhì yuē, ㄓˋ ㄩㄝ, / ] to restrict; condition, #4,244 [Add to Longdo]
约定[yuē dìng, ㄩㄝ ㄉㄧㄥˋ, / ] engage; promise; make an appointment, #4,284 [Add to Longdo]
签约[qiān yuē, ㄑㄧㄢ ㄩㄝ, / ] to sign up (a recruit), #4,699 [Add to Longdo]
约束[yuē shù, ㄩㄝ ㄕㄨˋ, / ] restrict; limit to, #4,969 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[やく, yaku] (adv) โดยประมาณ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[やくそく, yakusoku] สัญญา
束手形[やくそくてがた, yakusokutegata] (n) ตั๋วสัญญาใช้เงิน

Japanese-English: EDICT Dictionary
[やく, yaku] (adv) (1) approximately; about; (n) (2) promise; (3) shortening; reduction; simplification; (4) {ling} (See 音) contraction (in phonetics); (P) [Add to Longdo]
する[やくする, yakusuru] (vs-s,vt) (1) {math} to promise; (2) to abridge; to simplify; to shorten; (3) to reduce [Add to Longdo]
まる[つづまる, tsudumaru] (v5r) to compress; to shrink [Add to Longdo]
める[つづめる, tsudumeru] (v1,vt) to abridge; to shorten; to economize [Add to Longdo]
やか[つづまやか, tsudumayaka] (adj-na) (1) concise; brief; (2) humble; frugal; (3) modest; discrete [Add to Longdo]
を交わす[やくをかわす, yakuwokawasu] (exp,v5s) (obsc) to exchange promises [Add to Longdo]
[やくいん, yakuin] (n) consideration (in contract law, the thing given or done by the promisee in exchange for the promise) [Add to Longdo]
[やくおん, yakuon] (n) {ling} contraction (in phonetics) [Add to Longdo]
[やっかん, yakkan] (n) agreement; stipulation; article; clause; (P) [Add to Longdo]
[やくげん, yakugen] (n,vs) summary; contraction; verbal agreement [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"How far is it from here to the station?" "It is about two miles."「ここから駅までどのくらい距離がありますか」「2マイルです」
"How far is it from here to your school?" "It's about ten minute's walk."「ここから学校までどのくらいかかりますか」「歩いて10分です」
"Have you reserved a hotel room?" "Sorry, not yet."「ホテルの予はしてありますか」「すみませんが、まだなんです」
The purpose of a conclusion is to sum up the main points of the essay.「結論」の目的は論文の主要な論点を要することだ。
I have a previous engagement at ten.10時には先があります。
You can go out, as long as you promise to be back by 11 o'clock.11時までに帰ってくると束してくれるのなら外出してよろしい。
In 1978 a peace treaty was concluded between Japan and China.1978年に日本と中国との間に平和条が結ばれた。
A penny saved is a penny earned. [Proverb]1ペニーの節は1ペニーの儲け。
A mile is equal to about 1600 meters.1マイルは1600メートルにあたる。
The output power of a one square meter solar panel is about one watt, so it is difficult to use solar power on a large scale at present.1平方メートルの太陽光発電パネルの出力は1ワットであり、今のところ大規模に太陽電力を利用するのは困難である。
Sum up the passage within 200 words.200語以内でその文章を要してください。
This is to confirm the appointment we made to meet at your office at 10:00 am on Monday, February 27th.2月27日(月曜日)のお束の確認ですが、午前10時に貴社にお伺いするということでしたね。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Mind my vow, King Gunther, I shall not eat nor drink until my disgrace has been vindicated![CN] 龔特爾殿下,不要忘記我們的定 在報仇前,我會一直不吃不喝 Die Nibelungen: Siegfried (1924)
But New York's too big, dirty and noisy.[CN] 紐太大了 骯髒,嘈雜 Applause (1929)
That was Gus Weinbaum from the booking office.[CN] 是預辦公室的Gus Weinbaum。 Applause (1929)
My word.[JA] 束する Massacres and Matinees (2014)
"She is my bride..."[JA] 僕の婚者だ The Cabinet of Dr. Caligari (1920)
Thirty weeks date, you open in Toledo.[CN] 30周的合,你在Toledo開演 Applause (1929)
The oath I made to Kriemhild is older than the oath between myself and you![CN] 克裏米爾特和我立下的誓言,比你跟我女兒的婚還要早! Die Nibelungen: Kriemhild's Revenge (1924)
You're drunk. You don't know what you're doing - You're hurting me,[JA] 電話に触れぬと束しろ 酔って狂ってる Detour (1945)
It's a date.[CN] 我們的 Applause (1929)
- Right, come in and we'll sign the papers.[JA] - 契成立だ Detour (1945)
I promised.[JA] 束なの Carrie (2013)
Promise.[JA] ええ  The Fury in the Jury (2013)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[やく, yaku] UNGEFAEHR, RUND, VERSPRECHEN, VERABREDUNG [Add to Longdo]
三キロ[やくさんきろ, yakusankiro] ungefaehr 3 km - kg [Add to Longdo]
半分[やくはんぶん, yakuhanbun] etwa_die_Haelfte [Add to Longdo]
[やくそく, yakusoku] Versprechen, Verabredung [Add to Longdo]
[やっかん, yakkan] Klausel [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top