ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

artificial insemination

   
24 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -artificial insemination-, *artificial insemination*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
artificial insemination[N] การผสมเทียม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
artificial inseminationn. การฉีดน้ำกามเข้าไปช่องคลอดหรือมดลูกเพื่อให้ตั้งครรภ์ โดยไม่มีการร่วมเพศ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
artificial inseminationการผสมเทียม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
artificial inseminationการผสมเทียม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
artificial insemination; fecundation, artificialการผสมเทียม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Artificial inseminationการผสมเทียม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Artificial inseminationการผสมเทียม [TU Subject Heading]
artificial inseminationการผสมเทียม, การฉีดเชื้อสืบพันธุ์ของเพศผู้เข้าไปในมดลูกของเพศเมียแล้วสามารถทำให้เพศเมียตั้งท้องได้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Artificial insemination, Humanการผสมเทียมมนุษย์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Artificial insemination, Humanการผสมเทียมมนุษย์ [TU Subject Heading]
Artificial insemination, Human (Islamic law)การผสมเทียมมนุษย์ (กฎหมายอิสลาม) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
(Doctor) Mary, you understand that even if the operation is successful artificial insemination doesn't always work.แมรี่,คุณเข้าใจนะว่าถึงการผ่าตัดจะสำเร็จ การผสมเทียมก็อาจจะไม่สำเร็จ 21 Grams (2003)
I'm going to have an operation and then we're going to try artificial insemination.ฉันกำลังจะเข้าทำการผ่าตัด และเราจะพยายามผสมเทียม และเราจะพยายามผสมเทียม 21 Grams (2003)
(Man) Terrific. (2nd man) Artificial insemination, huh?เยี่ยมจริง ผสมเทียม 21 Grams (2003)
All that drama about artificial insemination, kids' names, we got pictures of our friends' babies all over the place.ชื่อเด็ก... . เรามีรูปของลูกเพื่อนๆ อยู่ทุกที่ทั่วไปหมด 21 Grams (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
artificial inseminationBenson and Holmes analyzed the psychological effect of artificial insemination on parents.
artificial inseminationI had an artificial insemination by donor.
artificial inseminationI had an artificial insemination with sperm from my husband.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผสมเทียม[V] artificial insemination, Example: สัตวแพทย์สามารถผสมเทียมลูกวัวพันธุ์ใหม่ได้สำเร็จ, Thai definition: ผสมพันธุ์ด้วยวิธีฉีดน้ำอสุจิเข้าอวัยวะสืบพันธุ์ของสตรีหรือสัตว์ตัวเมีย โดยไม่ได้ร่วมสัมพันธ์ทางเพศกัน

Japanese-English: EDICT Dictionary
人工受精[じんこうじゅせい, jinkoujusei] (n,adj-no) artificial insemination [Add to Longdo]
人工受胎[じんこうじゅたい, jinkoujutai] (n) artificial insemination [Add to Longdo]
配偶者間人工授精;AIH人工授精[はいぐうしゃかんじんこうじゅせい, haiguushakanjinkoujusei] (n) artificial insemination by sperm from husband [Add to Longdo]
非配偶者間人工授精;AID人工授精[ひはいぐうしゃかんじんこうじゅせい, hihaiguushakanjinkoujusei] (n) artificial insemination by donor [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 artificial insemination
   n 1: the introduction of semen into the oviduct or uterus by
      some means other than sexual intercourse [syn: {artificial
      insemination}, {AI}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top