Search result for

pollution

(74 entries)
(0.0135 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pollution-, *pollution*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pollution[N] การทำให้เป็นมลพิษ, See also: การทำให้สกปรก, Syn. contamination, defilement
pollution[N] ภาวะมลพิษ, See also: สภาวะมลพิษ, มลภาวะเป็นพิษ, สภาพเป็นพิษ, ความสกปรก
Pollution Control Department[N] กรมควบคุมมลพิษ

English-Thai: Nontri Dictionary
pollution(n) การทำให้สกปรก,การทำให้เปื้อน,การทำให้เสียหาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pollution๑. มลพิษ๒. ภาวะมลพิษ๓. การก่อมลพิษ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pollutionมลพิษ, ภาวะมลพิษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
pollutionมลพิษ, มลภาวะ, มลพิษ - พิษเกิดจากความมัวหมองหรือความสกปรก

มลภาวะ - ความมัวหมอง หรือความสกปรก ไม่แสดงว่ามีพิษ เป็นอันตรายหรือก่อให้เกิดความเสียหาย น้ำตามลำคลองหรืออากาศโดยทั่ว ๆ ไปก็สกปรกแต่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือความเสียหาย [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

pollutionมลพิษ
ของเสีย วัตถุอันตราย และมลสารอื่นๆ รวมทั้งกากตะกอนหรือสิ่งตกค้างจากสิ่งเหล่านั้น ที่ถูกปล่อยทิ้งจากแหล่งกำเนิดมลพิษ หรือที่มีอยู่ในสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ ซึ่งก่อให้เกิด หรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือภาวะที่เป้นพิษภัยอันตรายต่อสขภาพอนามัยของประชาชนได้ และให้หมายความรวมถึงรังสี ความร้อน แสง เสียง กลิ่น ความสั่นสะเทือน หรือเหตุรำคาญอื่นๆ ที่เกิดหรือถูกปล่อยออกจากแหล่งกำเนิดมลพิษด้วย หรืออาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม หรือภาวะที่เป็นพิษภัยอันตรายต่อสุขภาพ [สิ่งแวดล้อม]
Pollutionมลพิษ [TU Subject Heading]
pollutionมลพิษ, สภาพหรือสารที่ก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตหรือสิ่งแวดล้อม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Pollution control devicesอุปกรณ์ควบคุมมลพิษ [TU Subject Heading]
Pollution control industryอุตสาหกรรมการควบคุมมลพิษ [TU Subject Heading]
Pollution Control Officer เจ้าพนักงานควบคุมมลพิษ
ผู้ซึ่งรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม แต่งตั้งให้ปฎิบัติการเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษตาม พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 [สิ่งแวดล้อม]
Pollution control personnelบุคลากรทางการควบคุมมลพิษ [TU Subject Heading]
Pollution Control Zone เขตพื้นที่ควบคุมสิ่งแวดล้อม
ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่ง แวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 43 กล่าวว่า ในกรณีที่ปรากฏว่าพื้นที่ใดมีลักษณะเป็นพื้นที่ต้นน้ำลำธาร หรือมีระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติที่แตกต่างจากพื้นที่อื่นโดยทั่วไป หรือมีระบบนิเวศน์ตามธรรมชาติที่อาจถูกทำลายหรืออาจได้รับผลกระทบกระเทือน จากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ได้โดยง่าย หรือเป็นพื้นที่ที่มีคุณค่าทางธรรมชาติหรือศิลปกรรมอันควรแก่การอนุรักษ์ และพื้นที่นั้นยังมิได้ถูกประกาศกำหนดให้เป็นเขตอนุรักษ์ ให้คณะรัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ มีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดให้พื้นที่นั้นเป็นเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม [สิ่งแวดล้อม]
Pollution Index ดัชนีมลพิษ
เกณฑ์ซึ่งใช้วัดระดับภาวะมลพิษของสิ่งแวดล้อม [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Pollution?- มลพิษ The Happening (2008)
Under their calm waters lies a veritable factory, where plants and micro-organisms patiently filter the water and digest all the pollution.ใต้ผืนน้ำอันสงบนิ่ง เป็นที่ตั้งของโรงงาน ที่ซึ่งพืชน้ำและจุลินทรีย์ กรองน้ำอย่างอดทน และย่อยสลายมลพิษ Home (2009)
The pollution is catastrophic.และได้มลพิษขั้นรุนแรง Home (2009)
Pollution's getting worse every day, isn't it, sir?มลพิษทำให้แย่ลงทุกวัน ใช่มั้ยครับ? รถติดครับ Episode #3.5 (2009)
Imagine the effect delete of years of pollution.จินตนาการถึงผลของการลบล้างมลพิษที่สะสมมานานปี Astro Boy (2009)
The rivers drag the pollution up to the coast.แม่น้ำ นำพาสิ่งสกปรกลงสู่ทะเล Oceans (2009)
Environmental groups are sure it's the start of an ecological apocalypse caused by pollution and genetically modified plants and hormones.Environmental groups are sure it's the start of an ecological apocalypse caused by pollution and genetically modified plants and hormones. Perfect Sense (2011)
There's fuel and oil pollution you just can't avoid.ต้องใช้น้ำมัน และสร้างมลพิษที่เลี่ยงไม่ได้ Kupale (2012)
Heard you had a bit of a pollution problem.ได้ยินว่าคุณมีปัญหาเล็กน้อยกับมลพิษ Memorial (2012)
"chemicals equal pollution."สารเคมีที่เป็นมลพิษเท่ากับ. The Family (2013)
Stood by him, supporting his research on lead pollution.การสืบสวนของเขาพาเขาจาก กรีนแลนด์ในทางภาคเหนือ The Clean Room (2014)
Edmund Muskie of Maine was the chairman of the senate subcommittee on air and water pollution.เอ๊ดมันด์ปลาชนิดหนึ่ง เมนเป็นประธาน ของคณะอนุกรรมการวุฒิสภา ในอากาศและมลพิษทางน้ำ The Clean Room (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pollutionAfter all, their form of transport produces no pollution at all.
pollutionAir pollution is a serious global problem.
pollutionAir pollution is a serious problem in the country.
pollutionAir pollution is often caused by smoke issuing from the chimneys.
pollutionAir pollution prevents some plants from growing well.
pollutionAir pollution will be a threat to our survival.
pollutionA new law is expected to cut air pollution by 60%.
pollutionAs a result of pollution, the lake is without any form of life.
pollutionBecause of the problem of air pollution, the bicycle may some day replace the automobile.
pollutionCar exhaust causes serious pollution in towns.
pollutionCut down noise pollution.
pollutionEnvironmental pollution is causing abnormal weather conditions.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มลพิษ[N] pollution, See also: contamination, Syn. มลภาวะ, Example: สาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดมลพิษทางสภาวะแวดล้อมนั้น มีที่มาจากของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม, Thai definition: พิษเกิดจากความมัวหมองหรือความสกปรก, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
มลภาวะ[N] contamination, See also: pollution, Syn. มลพิษ, Example: การคมนาคมขนส่งทำให้เกิดมลภาวะขึ้น แม้จะมีการใช้อุปกรณ์ในการกรองฝุ่นและไอเสียก็ตาม, Thai definition: ภาวะอันเกิดจากความมัวหมองหรือความสกปรก, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ปัญหามลพิษ[N] pollution problem, Example: ปัญหามลพิษกำลังกลายเป็นปัญหาใหญ่ของโลก, Thai definition: ปัญหาเกี่ยวกับพิษที่เกิดจากความมัวหมองหรือความสกปรก ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อม
ภาวะมลพิษ[N] pollution, Example: คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันป้องกันภาวะมลพิษ และพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ, Thai definition: สภาพที่เป็นพิษซึ่งเกิดจากความมัวหมองหรือความสกปรก
กรมควบคุมมลพิษ[N] Pollution Control Department, Example: กรมควบคุมมลพิษได้ประกาศเตือนประชาชนถึงสารพิษที่ได้แพร่เข้ามา, Count unit: กรม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กรมควบคุมมลพิษ[n. exp.] (krom khūapkhum monlaphit) EN: Pollution Control Department   
แหล่งที่มาของมลพิษ[n. exp.] (laengthīmā khøng monlaphit) EN: source of pollution   FR: source de pollution [f]
มลภาวะ[n.] (monlaphāwa) EN: contamination ; pollution   FR: contamination [f] ; pollution [f]
มลพิษ[n.] (monlaphit) EN: pollution ; contamination   FR: pollution [f] ; contamination [f]
มลพิษทางอากาศ[n. exp.] (monlaphit thāng akāt) EN: air pollution   FR: pollution de l'air [f] ; pollution atmosphérique [f]
มลพิษทางน้ำ[n. exp.] (monlaphit thāng nām) EN: water pollution   FR: pollution de l'eau [f]
มลพิษทางสภาวะแวดล้อม[n. exp.] (monlaphit thāng saphāwa waētløm) EN: environmental pollution ; environmental impurity   FR: pollution de l'environnement [f]
มลพิษทางเสียง[n. exp.] (monlaphit thāng sīeng) EN: noise pollution   FR: pollution sonore [f] ; pollution par le bruit [f]
มลภาวะ[n.] (monphāwa) EN: pollution ; contamination   FR: pollution [f] ; contamination [f]
ภาวะน้ำเสีย[n. exp.] (phāwa nām sīa) EN: water pollution   FR: pollution de l'eau [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
POLLUTION    P AH0 L UW1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pollution    (n) (p @1 l uu1 sh @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Belastung {f} (mit Schadstoffen) | thermische Belastung; Wärmebelastung {f} (eines Flusses)pollution | thermal pollution (of a river) [Add to Longdo]
Fremdschicht {f} (Halbleiter) [electr.]pollution layer [Add to Longdo]
Umweltschutz {m}pollution control [Add to Longdo]
Umweltverschmutzung {f}pollution of the environment [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ポリューション[, poryu-shon] (n) pollution [Add to Longdo]
モラルポリューション[, moraruporyu-shon] (n) moral pollution [Add to Longdo]
宇宙公害[うちゅうこうがい, uchuukougai] (n) space environmental pollution [Add to Longdo]
煙害[えんがい, engai] (n) smoke pollution [Add to Longdo]
煙毒[えんどく, endoku] (n) smoke pollution [Add to Longdo]
鉛公害[なまりこうがい, namarikougai] (n) pollution caused by lead exhaust [Add to Longdo]
汚染[おせん, osen] (n,vs) (See 公害・こうがい) pollution; contamination; (P) [Add to Longdo]
汚染源[おせんげん, osengen] (n) source of pollution [Add to Longdo]
汚濁[おだく, odaku] (n,vs) pollution; contamination; corruption; graft; (P) [Add to Longdo]
化学汚染[かがくおせん, kagakuosen] (n) chemical pollution [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
污染[wū rǎn, ㄖㄢˇ, ] pollution; contamination [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pollution \Pol*lu"tion\, n. [L. pollutio: cf. F. pollution.]
   1. The act of polluting, or the state of being polluted (in
    any sense of the verb); defilement; uncleanness; impurity.
    [1913 Webster]
 
   2. (Med.) The emission of semen, or sperm, at other times
    than in sexual intercourse. --Dunglison.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pollution
   n 1: undesirable state of the natural environment being
      contaminated with harmful substances as a consequence of
      human activities
   2: the state of being polluted [syn: {befoulment}, {defilement},
     {pollution}]
   3: the act of contaminating or polluting; including (either
     intentionally or accidentally) unwanted substances or factors
     [syn: {contamination}, {pollution}] [ant: {decontamination}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top