ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

impregnation

IH2 M P R EH1 G N EY1 SH AH0 N   
10 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -impregnation-, *impregnation*
English-Thai: Nontri Dictionary
impregnation(n) การทำให้มีขึ้น,การทำให้ท้อง,การทำให้ชุ่ม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Impregnation, Warthin Starry Silverย้อมพิเศษด้วยสีที่มีโลหะเงิน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
No smooching, no groping, and no magical Fae impregnations.ห้ามแตะต้อง ห้ามอยู่ดีๆ ก็ท้อง ด้วยเวทมนตร์เฟ The Girl Who Fae'd with Fire (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
IMPREGNATION    IH2 M P R EH1 G N EY1 SH AH0 N

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Befruchtung {f}; Schwängerung {f} | Befruchtungen {pl}impregnation | impregnations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
含浸[がんしん, ganshin] (n,vs) impregnation [Add to Longdo]
含油[がんゆ, ganyu] (n,adj-no) oil impregnation; oil-bearing; oil-containing [Add to Longdo]
受精(P);授精[じゅせい, jusei] (n,vs) fertilization; fertilisation; impregnation; pollination; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Impregnation \Im`preg*na"tion\, n. [Cf. F. impr['e]gnation, LL.
   impraegnatio.]
   1. The act of impregnating or the state of being impregnated;
    fecundation.
    [1913 Webster]
 
   2. (Biol.) The fusion of a female germ cell (ovum) with a
    male germ cell (in animals, a spermatozo["o]n) to form a
    single new cell endowed with the power of developing into
    a new individual; fertilization; fecundation.
    [1913 Webster]
 
   Note: In the broadest biological sense, impregnation, or
      sexual generation, consists simply in the coalescence
      of two similar masses of protoplasmic matter, either
      derived from different parts of the same organism or
      from two distinct organisms. From the single mass,
      which results from the fusion, or coalescence, of these
      two masses, a new organism develops.
      [1913 Webster]
 
   3. That with which anything is impregnated. --Derham.
    [1913 Webster]
 
   4. Intimate mixture; infusion; saturation.
    [1913 Webster]
 
   5. (Mining) An ore deposit, with indefinite boundaries,
    consisting of rock impregnated with ore. --Raymond.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 impregnation
   n 1: material with which something is impregnated; "the
      impregnation, whatever it was, had turned the rock blue"
   2: the process of totally saturating something with a substance;
     "the impregnation of wood with preservative"; "the saturation
     of cotton with ether" [syn: {impregnation}, {saturation}]
   3: creation by the physical union of male and female gametes; of
     sperm and ova in an animal or pollen and ovule in a plant
     [syn: {fertilization}, {fertilisation}, {fecundation},
     {impregnation}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top