ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

combination

K AA2 M B AH0 N EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -combination-, *combination*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
combination(n) การรวมกัน, See also: การผนึกกัน, การผสมกัน, Syn. combine, association, conjunction, union, coalescence, blending, blend, cooperation, incorporation, coalition, unification, joining
combination(n) จำนวนสิ่งของที่รวมกัน, Syn. mixture, amalgamation, amalgam
combination(n) พันธมิตร, See also: กลุ่มคน, Syn. association, federation, league, coalition, cartel, combine, monopoly, bloc, cabal, conspiracy, union, alliance, organisation, organization
combination(n) รหัสเปิดกุญแจ, Syn. key, order
combination(n) สิ่งที่เกิดจากการรวมกัน, Syn. blend, compound, mixture, aggregate, composition
combination lock(n) กุญแจที่เปิดด้วยรหัสตัวเลข

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
combination(คอมบะเน'เชิน) n. การรวมกัน, จำนวนสิ่งของที่รวมกัน, พันธมิตร, รหัสตัวเลขหรืออักษรของกุญแจที่ไขด้วยการหมุนตัวเลข หรือหมุนอักษรดังกล่าว, การจัดเป็นกลุ่ม -Phr. (in combination with ร่วมกับ), Syn. combining, joining, blend

English-Thai: Nontri Dictionary
combination(n) การรวมกัน, การจัดกลุ่ม, พันธมิตร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
combinationการรวม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
combination๑. การรวมเข้ากัน (ก. ทั่วไป)๒. การร่วมคบคิด (ก. อาญา) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
combinationการจัดหมู่ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
combination companyบริษัทประกันชีวิตแบบรวม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
combination emission control systemระบบควบคุมไอเสียแบบผสม [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
combination plan reinsuranceการประกันภัยต่อแบบรวม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
combination policyกรมธรรม์ร่วม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
combinational circuit๑. วงจรเชิงผสม๒. วงจรไร้ความจำ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
combinational logic elementส่วนตรรกะเชิงผสม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
combinational machineเครื่องเชิงผสม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Combinationการผนวกความรู้, การที่นำความรู้ที่ขัดแจ้งต่่างที่ได้เรียนรู้มา และนำไปสร้างเป็นความรู้ที่ชัดแจ้งใหม่ โดยต่อยอดความรู้เดิมหรือความรู้ใหม่ [การจัดการความรู้]
Combinationการรวมกัน, ร่วมหลายชนิด, การรวมตัวทางเคมี, ผสมผสาน [การแพทย์]
combinationวิธีจัดหมู่, วิธีจัดหมู่ของสิ่งของ โดยไม่คำนึงถึงลำดับของสิ่งของในหมู่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Combination Devicesการจัดเนื้อหาแบบผสม [การแพทย์]
Combinations, Fixed-Doseยาผสมชนิดตายตัว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Combination hookah and coffee maker-- also makes Julienne friesสามารถทำปลาแผ่นบางๆได้ด้วย มันจะไม่แตก Aladdin (1992)
I'm a combination of Lucy and Ricky.ฉันรวมกันของลูซี่และริคกี้ The Birdcage (1996)
I watched the news waiting to hear a very specific combination of words... but they never came.ผมดูข่าวเพื่อรอฟัง คำพูดที่แน่ชัดนั้น แต่มันไม่เคยมาถึง Unbreakable (2000)
I thought he'd grow up to be a combination of Edison and Lincoln.ผมนึกว่าถ้าพี่ผมโตขึ้น คงเป็นเหมือนเอดิสันผสมกับลินคอน Yomigaeri (2002)
Now, when it's not on display, it is lowered into a four-foot-thick concrete, steel-plated vault... that happens to be equipped with an electronic combination lock and biometric access-denial systems.ตอนนี้, เมื่อมันไม่ได้ถูกแสดง มันจะถูกเลื่อนลงไปในห้องคอนกรีตหนา4ฟุต มีประตูเหล็กกล้า... . National Treasure (2004)
And this, it's some kind of combination lock.มันเหมือนกันการผสมกันของล๊อก AVP: Alien vs. Predator (2004)
The combination to the safe... is written on the wall.รหัสของเซฟ... เขียนไว้บนกำแพง Saw (2004)
You all possess the combination of the safe. Think hard.คุณต้องรวบรวมสติที่จะเปิดตู้เซฟนั่น คิดให้ดีละ Saw II (2005)
Youallpossessthe combination for the safe. Think hard.คุณต้องมีสติที่จะไขเซฟนั้น คิดให้ดี Saw II (2005)
This is the combination to that safe.เมื่อพ่อได้เห็นลูกกลับมา พร้อมกับท่าทางที่แตกต่างกันแบบนั้น Ouran High School Host Club (2006)
That's right, the bullet fires a combination of the two.จริงด้วย กระสุนยิง รวมสองอย่างด้วยกัน Rio (2006)
That is not a winning combination on the street.นี่ไม่ใช่การแข่งขันผู้อยู่รอดข้างถนนนะ Distant Past (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
combinationA combination of parties formed the new government.
combinationA combination of several mistakes led to the accident.
combinationDon't you think that's a good combination.
combinationHer kimono and obi combination is smart, isn't it?
combinationI love that combination.
combinationNordic Combined is held as a combination of two events, ski-jump and cross-country ski.
combinationNordic combined is one of the wintersport events, a competition where you compete on the combination of two Nordic style ski events - cross country skiing and ski jumping.
combinationOK, this next! The combination of this and this might be way sexy!
combinationPlant growth and productivity react sharply to a complex combination of temperature and moisture.
combinationSteak and red wine make a good combination.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คีมจับ(n) combination cutting pliers, Syn. คีมตัด
สนธิ(n) combination of initial and final words into a compound words, Example: พระอาจารย์สม ภิกษุชาวเขมรได้ศึกษาสูตรสนธิ ตลอดจนบาลีไวยากรณ์, Thai Definition: การเอาศัพท์ตั้งแต่ 2 ศัพท์ขึ้นไปมาเชื่อมเสียงให้กลมกลืนกันตามหลักที่ได้มาจากไวยากรณ์บาลี, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สมาส(n) compound word, See also: combination of words, Example: คำบางคำเป็นศัพท์เฉพาะ แม้เขียนอย่างสมาสก็ไม่อ่านออกเสียงอะ, Thai Definition: การที่เอาศัพท์ตั้งแต่ 2 ศัพท์ขึ้นไปมาต่อกันเป็นศัพท์เดียวตามหลักที่ได้มาจากไวยากรณ์บาลีและสันสฤกต, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
กุญแจกล(n) combination lock, Thai Definition: กุญแจที่เปิดโดยใช้รหัส
กุญแจรหัส(n) combination lock, Example: ความสมาร์ทของสมาร์ทการ์ดคงมาจากแผงวงจรรวมที่คล้ายคลึงกันกับในวัตถุอื่นๆ เช่น กุญแจรหัส นาฬิกา แว่นตา แหวน หรือต่างหู, Count Unit: ดอก, Thai Definition: กุญแจที่ใช้ระบบสัญลักษณ์
การผนวก(n) combination, See also: gathering, merging, inclusion, addition, attachment, association, conjunction, Syn. การรวม, การเพิ่ม, การเสริม, การเติม, การเพิ่มเติม, การบวก
ดินร่วน(n) combination of clay, See also: sand and organic substance, loose soil, Syn. ดินปนทราย, ดินซุย, ดินร่วนซุย, Ant. ดินเหนียว, Example: ฟักทองชอบดินร่วน, Thai Definition: ดินที่มีเนื้อดินเป็นดินเหนียวปนทรายกับขุยอินทรีย์ประกอบกัน มีสภาพซุย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การบวก[kānbūak] (n) EN: combination  FR: addition [ f ]
การรวมกัน[kān rūam kan] (n) EN: combination  FR: combinaison [ f ] ; adjonction [ f ]
การรวมกิจการ[kān rūam kitjakān] (n, exp) EN: consolidation ; merger ; business combination
คีมจับ[khīm jap] (n, exp) EN: combination cutting pliers
คีมตัด[khīm tat] (n, exp) EN: combination cutting pliers  FR: pince coupante [ f ]
กระบี่กระบอง[krabīkrabøng] (n) EN: swordplay ; Krabi Krabong ; martial art in combination with weapons ; traditional Thai martial art  FR: krabi krabong [ m ]
ประแจรวม[prajaē rūam] (n, exp) EN: combination spanner  FR: clé plate mixte [ f ]
รหัส[rahat] (n) EN: code ; password ; combination ; secret code ; cipher ; code word  FR: code [ m ] ; code secret [ m ] ; mot de passe [ m ] ; combinaison [ f ] ; indicatif [ m ]
รหัสลับ[rahat lap] (n, exp) EN: code ; password ; combination ; secret code ; cipher  FR: code secret [ m ] ; mot de passe [ m ] ; combinaison [ f ]
รหัสตู้นิรภัย[rahat tūniraphai] (n, prop) EN: combination of a safe  FR: combinaison de coffre [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
COMBINATION K AA2 M B AH0 N EY1 SH AH0 N
COMBINATIONS K AA2 M B AH0 N EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
combination (n) kˌɒmbɪnˈɛɪʃən (k o2 m b i n ei1 sh @ n)
combinations (n) kˌɒmbɪnˈɛɪʃənz (k o2 m b i n ei1 sh @ n z)
combination-lock (n) kˌɒmbɪnˈɛɪʃən-lɒk (k o2 m b i n ei1 sh @ n - l o k)
combination-lock (n) kˌɒmbɪnˈɛɪʃən-lɒks (k o2 m b i n ei1 sh @ n - l o k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
密码锁[mì mǎ suǒ, ㄇㄧˋ ㄇㄚˇ ㄙㄨㄛˇ, / ] combination lock [Add to Longdo]
结合模型[jié hé mó xíng, ㄐㄧㄝˊ ㄏㄜˊ ㄇㄛˊ ㄒㄧㄥˊ, / ] combination model [Add to Longdo]
转字锁[zhuàn zì suǒ, ㄓㄨㄢˋ ㄗˋ ㄙㄨㄛˇ, / ] combination lock [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
組合せ[くみあわせ, kumiawase] TH: การประกอบ  EN: combination

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bohr-Gewinde-Werkzeug { n }combination drill tap [Add to Longdo]
Buchstabenschloss { n }combination lock [Add to Longdo]
Farbenzusammenstellung { f } | Farbenzusammenstellungen { pl }combination of colours | combinations of colours [Add to Longdo]
Gabel-Ringschlüssel { m }combination wrench [Add to Longdo]
Gesamtschneidwerkzeug { n }combination cutting tool [Add to Longdo]
Kombination { f } | Kombinationen { pl }combination | combinations [Add to Longdo]
Kombischlüssel { m }combination wrench [Add to Longdo]
Kombizange { f }combination pliers [Add to Longdo]
Ring-Maulschlüssel { m }combination wrench [Add to Longdo]
Spiralbohr- u. Senkwerkzeug { n }combination drill and counterbore [Add to Longdo]
Verknüpfungsglied { n }combination element [Add to Longdo]
Kombinationshump (CH)combination hump (CH) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[やく, yaku] (n, n-suf) (1) use; service; role; (2) post; position; (3) scoring combination (e.g. in mahjong, card games, etc.); hand; (P) #287 [Add to Longdo]
連合(P);聯合(oK)[れんごう, rengou] (n, vs, adj-no) (1) union; alliance; combination; (n) (2) (abbr of 日本労働組合総連合会) RENGO (Japanese Trade Union Confederation); (P) #810 [Add to Longdo]
合併[がっぺい(P);ごうへい(ok), gappei (P); gouhei (ok)] (n, vs) combination; union; amalgamation; consolidation; merger; coalition; fusion; annexation; affiliation; incorporation; (P) #951 [Add to Longdo]
結成[けっせい, kessei] (n, vs) formation; combination; (P) #1,408 [Add to Longdo]
って(P);て(P)[tte (P); te (P)] (prt) (abbr for というのは and other similar combinations) casual quoting particle; (P) #1,711 [Add to Longdo]
配偶[はいぐう, haiguu] (n, vs, adj-no) combination #1,923 [Add to Longdo]
コンビ[konbi] (n) (abbr) combination; pair; duo; (P) #1,998 [Add to Longdo]
合同[ごうどう, goudou] (n, vs, adj-no, adj-na) (1) combination; union; incorporation; amalgamation; fusion; (2) { math } congruence; (P) #3,581 [Add to Longdo]
結合[けつごう, ketsugou] (n, vs) combination; union; binding; catenation; coupling; joining; (P) #3,637 [Add to Longdo]
組み合わせ(P);組合せ(P);組合わせ(P);組み合せ[くみあわせ, kumiawase] (n) combination; (P) #3,821 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ビット組み[びっとくみ, bittokumi] bit combination [Add to Longdo]
ビット組合せ[びっとくみあわせ, bittokumiawase] bit combination [Add to Longdo]
組合せ[くみあわせ, kumiawase] combination [Add to Longdo]
組合せ回路[くみあわせかいろ, kumiawasekairo] combinational circuit [Add to Longdo]
組み合わせ[くみあわせ, kumiawase] combination [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Combination \Com`bi*na"tion\, n. [LL. combinatio. See
   {Combine}.]
   1. The act or process of combining or uniting persons and
    things.
    [1913 Webster]
 
       Making new compounds by new combinations. --Boyle.
    [1913 Webster]
 
       A solemn combination shall be made
       Of our dear souls.          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. The result of combining or uniting; union of persons or
    things; esp. a union or alliance of persons or states to
    effect some purpose; -- usually in a bad sense.
    [1913 Webster]
 
       A combination of the most powerful men in Rome who
       had conspired my ruin.        --Melmoth.
    [1913 Webster]
 
   3. (Chem.) The act or process of uniting by chemical
    affinity, by which substances unite with each other in
    definite proportions by weight to form distinct compounds.
    [1913 Webster]
 
   4. pl. (Math.) The different arrangements of a number of
    objects, as letters, into groups.
    [1913 Webster]
 
   Note: In combinations no regard is paid to the order in which
      the objects are arranged in each group, while in
      variations and permutations this order is respected.
      --Brande & C.
      [1913 Webster]
 
   {Combination car}, a railroad car containing two or more
    compartments used for different purposes. [U. S.]
 
   {Combination lock}, a lock in which the mechanism is
    controlled by means of a movable dial (sometimes by
    several dials or rings) inscribed with letters or other
    characters. The bolt of the lock can not be operated until
    after the dial has been so turned as to combine the
    characters in a certain order or succession.
 
   {Combination room}, in the University of Cambridge, Eng., a
    room into which the fellows withdraw after dinner, for
    wine, dessert, and conversation.
 
   {Combination by volume} (Chem.), the act, process, or ratio
    by which gaseous elements and compounds unite in definite
    proportions by volume to form distinct compounds.
 
   {Combination by weight} (Chem.), the act, process, or ratio,
    in which substances unite in proportions by weight,
    relatively fixed and exact, to form distinct compounds.
    See {Law of definite proportions}, under {Definite}.
 
   Syn: Cabal; alliance; association; league; union;
     confederacy; coalition; conspiracy. See {Cabal}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 combination
   n 1: a collection of things that have been combined; an
      assemblage of separate parts or qualities
   2: a coordinated sequence of chess moves
   3: a sequence of numbers or letters that opens a combination
     lock; "he forgot the combination to the safe"
   4: a group of people (often temporary) having a common purpose;
     "they were a winning combination"
   5: an alliance of people or corporations or countries for a
     special purpose (formerly to achieve some antisocial end but
     now for general political or economic purposes)
   6: the act of arranging elements into specified groups without
     regard to order
   7: the act of combining things to form a new whole [syn:
     {combination}, {combining}, {compounding}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top