Search result for

publicly

(37 entries)
(0.0055 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -publicly-, *publicly*, public
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
publicly[ADV] อย่างเปิดเผยให้รู้, Syn. plainly, candidly, openly
publicly[ADV] โดยประชาชน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
publicly(พับ'ลิคลี) adv. ในที่สาธารณะ,โดยเปิดเผยแก่คนทั่วไป,ในนามของชุมชน,ต่อธารกำนัล,ต่อสาธารณชน,โดยรัฐบาล,โดยกลุ่มชน, Syn. generally,popularly

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Airing your views so publicly could land you in trouble.แสดงความเห็นในที่สาธารณะอย่างงี้ จะทำให้แม่เดือดร้อนได้นะ The Boy in the Striped Pajamas (2008)
I've never jumped out of a publicly good airplane before.ผมไม่เคยกระโดดจากเครื่องบินมาก่อน Transformers: Revenge of the Fallen (2009)
So the people who publicly humiliated that kid, that was the infamous F4?หมายถึง พวกที่ทำให้ผู้ชายคนนั้นขายหน้า คือพวกไม่เอาไหน F4 เหรอ Episode #1.1 (2009)
- Thank you. And, - Serena, that job now includes publicly dating Patrick.ขอบคุณ แล้ว เซเรน่า ตอนนี้งานรวมไปถึง How to Succeed in Bassness (2009)
Now includes publicly dating patrick. I don't know if i'd call that work.รวมไปถึงคู่เดทของแพทริก ฉันไม่รู้ถ้าคุณจะเรียกมันว่างาน The Grandfather: Part II (2009)
It's fortunate we're not a publicly-traded company, because if we were, there would be no way to avoid a fall in stock market rates.ยังดีที่เราไม่ใช่บริษัทในตลาดหุ้น ถ้าใช่ละก็ หุ้นเราตกอย่างไม่มีทางเลี่ยงแน่ My Fair Lady (2009)
The United States' lack of action in Eastern Europe proves that the Soviet Union's aggression at the Afghan border will not be opposed publicly by the United States.ความอ่อนปฏิบัติการณ์ในยุโรปตะวันออก ของสหรัฐฯ ได้ส่งผลให้ความแข็งกร้าวของ สหภาพโซเวียตที่ชายแดนอัฟกัน ไม่ได้รับการตอบโต้สู่สาธารณะชน โดยสหรัฐฯ Watchmen (2009)
Rorschach wants me to look into my future see if the killer is ever publicly identified.รอร์แชคอยากให้ผมดูอนาคตตัวเอง... ...เผื่อจะชี้ชัดได้ว่าใครคือฆาตกร Watchmen (2009)
Shortly afterward, that document was sent to the office of the Swiss Guard along with the threat the Cardinals will be publicly executed one per hour begining at 8 pm tonight in Rome.ในไม่ช้าหลังจากนั้นเอกสารนี้ ถูกส่งไปยังสวิส Guard สำนักงาน กับการคุกคามที่สี่ จะสาธารณชนรันหนึ่งที่เวลา เริ่มต้นที่ 20, คืนนี้ในกรุงโรม. Angels & Demons (2009)
You said they'd be killed publicly. Yes. Revenge.- พระองค์ตรัสว่าเขาจะถูกฆ่าในที่สาธารณะ. Angels & Demons (2009)
Publicly humiliated and forced out of the company he helped to buildถูกกดดันและบังคับออก จากบริษัทที่เขาช่วยสร้างมันขึ้นมา Surrogates (2009)
And dare the legal system to stop you. You publicly and repeatedly announced your intentions...และเผยให้โลกเห็นในสิ่งที่คุณทำ และท้าทายระบบกฎหมายให้หยุดคุณ You Don't Know Jack (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
publiclyHe hasn't said anything publicly, but in confidence he told me he's getting married.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยเปิดเผย[adv.] (dōi poētphoēi) EN: openly ; publicly   FR: ouvertement
โพนทะนา[v.] (phōnthanā) EN: condemn publicly   FR: condamner publiquement
ประกาศต่อหน้าธารกำนัล[v. exp.] (prakāt tønā thārakamnan) EN: declare openly ; declare publicly ; proclaim in public   FR: déclarer publiquement
ต่อหน้าธารกำนัล[adv.] (tønā thārakamnan) EN: in public ; before a big crowd ; in front of other people ; publicly ; openly   FR: publiquement ; en public

CMU English Pronouncing Dictionary
PUBLICLY    P AH1 B L IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
publicly    (a) (p uh1 b l i k l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
格好が付く;格好がつく[かっこうがつく, kakkougatsuku] (exp,v5k) to take shape; to look good enough to be shown publicly [Add to Longdo]
顕彰[けんしょう, kenshou] (n,vs) honouring (publicly); honoring; making someone's good deeds or achievements well-known; (P) [Add to Longdo]
公開株[こうかいかぶ, koukaikabu] (n) publicly-traded stock; stock listed on the stock exchange [Add to Longdo]
公称[こうしょう, koushou] (n,vs) (1) public name; announcing publicly; (adj-f) (2) nominal; (P) [Add to Longdo]
公募株[こうぼかぶ, koubokabu] (n) publicly subscribed shares or stock [Add to Longdo]
晴れて[はれて, harete] (exp) openly; publicly; in public [Add to Longdo]
非を鳴らす[ひをならす, hiwonarasu] (exp,v5s) to cry against; to denounce publicly [Add to Longdo]
表立って[おもてだって, omotedatte] (exp) publicly; openly; ostensibly; formally; (P) [Add to Longdo]
名簿式比例代表制[めいぼしきひれいだいひょうせい, meiboshikihireidaihyousei] (n) proportional representation system in which votes are cast for a publicly available list of party members or for individual members of that list [Add to Longdo]
露に;露わに[あらわに, arawani] (adv) (uk) openly; publicly; frankly; expressly; overtly [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
公认[gōng rèn, ㄍㄨㄥ ㄖㄣˋ, / ] publicly known (to be); accepted (as), #8,010 [Add to Longdo]
公有[gōng yǒu, ㄍㄨㄥ ㄧㄡˇ, ] publicly owned; communal; held in common, #17,960 [Add to Longdo]
示众[shì zhòng, ㄕˋ ㄓㄨㄥˋ, / ] publicly expose, #44,030 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Publicly \Pub"lic*ly\, adv.
   1. With exposure to popular view or notice; without
    concealment; openly; as, property publicly offered for
    sale; an opinion publicly avowed; a declaration publicly
    made.
    [1913 Webster]
 
   2. In the name of the community. --Addison.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 publicly
   adv 1: in a manner accessible to or observable by the public;
       openly; "she admitted publicly to being a communist"
       [syn: {publicly}, {publically}, {in public}] [ant: {in
       camera}, {in private}, {privately}]
   2: by the public or the people generally; "publicly provided
     medical care"; "publicly financed schools" [ant: {privately}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top