ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

aversion

AH0 V ER1 ZH AH0 N   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -aversion-, *aversion*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aversion[N] การเกลียดชัง, See also: การรังเกียจ, Syn. dislike, antipathy, repugnance, Ant. attraction, affinity

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aversion(อะเวอ'เชิน) n. ความรังเกียจ,ความไม่ชอบ,คำไม่พอใจ. -aversive adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
aversion(n) ความรังเกียจ,ความไม่ชอบ,ความเกลียดชัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
aversionการยับยั้งเชื้ออื่น [จุลินทรีย์] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aversion Therapyอะเวอร์ชั่นเทอราปี [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But whoever wrote it has an incredible aversion to death.แต่ใครก็ตามที่เขียนมัน ไม่ชอบความตายเอามาก ๆ หรือจริง ๆ เขาอาจจะกลัวด้วยซ้ำ Confrontation (2017)
I should have, I just have this natural aversion to authority that makes me behave like an arsehole.ผมก็น่าจะบอก แต่ผมมีความเกลียดชัง พวกตำรวจเป็นทุนเดิม เลยทำให้ผมทำตัวงี่เง่า The Secret of Sales (2017)
I guess I have what you might call an aversion to education.ฉันคงมีสิ่งที่พวกเธอเรียกว่า เชื้อเกลียดชังการศึกษา App Development and Condiments (2014)
It's only a matter of time before my aversion to sunlight becomes obvious.เวลาเป็นสิ่งสำคัญ ก่อนที่ความเกลียดชังแสงแดดของผม จะกลายเป็นที่ประจักษ์ A Whiff of Sulfur (2013)
That's a form of aversion therapy.นั่นมาจากการบำบัดความไม่พอใจ Nanny Dearest (2013)
It seemed consistent with your aversion to open communication.มันดูเหมือนว่าจะสอดคล้อง กับความไม่ชอบของคุณ ที่จะพูดออกมา Collusion (2013)
Of course I wouldn't assume you'd want to do business with a person who arouses such deep seeded aversion in you that you can't even look him in the face?ผมไม่คิดว่าคุณอยากทำธุรกิจกับคนที่กวน คุณมากเสียจนคุณไม่อาจมองหน้าเขาได้ The Best Offer (2013)
I'm not an aversion therapy advocate, but I thought it made sense in the moment.ผมไม่ได้สนับสนุนวิธีการบำบัดด้วยสิ่งเร้าที่ไม่พึงประสงค์ แต่ผมคิดว่าวิธีนี้มันเข้าท่าในตอนนั้น I Am Anne Frank: Part 1 (2012)
The standard drug for this kind of cutting-edge aversion therapy.ยามาตรฐาน สำหรับการบำบัดด้วยสิ่งเร้าที่ไม่พึงประสงค์ในประเภทนี้ I Am Anne Frank: Part 1 (2012)
But you must explain to me your aversion to guns sometime.แต่แกคงต้องหาเวลามาอธิบาย ให้ฉันฟัง ว่าทำไมถึงไม่ชอบใช้ปืน Argentina (2012)
He was brought up here, but he's got some strange aversion to coming back.เขาเติบโตที่นี่ แต่เขามี ความรู้สึกแปลกๆที่ต้องกลับมาที่นี่ Demons (2011)
Look... as your friend I support your strange aversion to fun.ฟังนะ ในฐานะเพื่อน ฉันสนับสนุนที่พวกนาย\ ไม่คิดลองแค่เพื่อความสนุกสนาน The First Time (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
aversionShe felt an aversion to him.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาฆาต[n.] (ākhāt) EN: feud ; grudge ; enmity ; hostility   FR: inimitié [f] ; aversion [f]
อาฆาต[v.] (ākhāt) EN: feud ; spite ; look upon with hatred ; be hostile to ; regard as an enemy ; have an enmity against   FR: garder rancune ; se venger ; éprouver un sentiment d'aversion
ความไม่ชอบ[n.] (khwām mai chøp) EN: dislike   FR: aversion [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
AVERSION    AH0 V ER1 ZH AH0 N
AVERSIONS    AH0 V ER1 ZH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
aversion    (n) ˈəvˈɜːʳʃən (@1 v @@1 sh @ n)
aversions    (n) ˈəvˈɜːʳʃənz (@1 v @@1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abneigung {f}; Aversion {f}; Gräuel {m}; Greuel {m} [alt] | Abneigungen {pl}aversion | aversions [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
リスク回避[りすくかいひ, risukukaihi] (n) risk aversion; risk reduction [Add to Longdo]
畏怖嫌厭[いふけんえん, ifuken'en] (n,vs) feelings of dread and aversion [Add to Longdo]
嫌忌[けんき;けんぎ, kenki ; kengi] (n,vs) dislike; aversion [Add to Longdo]
食わず嫌い;食わずぎらい[くわずぎらい, kuwazugirai] (exp) disliking a certain food without having tried it; disliking something without having tried it; prejudiced against; aversion without even trying [Add to Longdo]
美的嫌悪[びてきけんお, bitekiken'o] (n) aesthetic aversion [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Aversion \A*ver"sion\, n. [L. aversio: cf. F. aversion. See
   {Avert}.]
   1. A turning away. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Adhesion to vice and aversion from goodness. --Bp.
                          Atterbury.
    [1913 Webster]
 
   2. Opposition or repugnance of mind; fixed dislike;
    antipathy; disinclination; reluctance.
    [1913 Webster]
 
       Mutual aversion of races.       --Prescott.
    [1913 Webster]
 
       His rapacity had made him an object of general
       aversion.               --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   Note: It is now generally followed by to before the object.
      [See {Averse}.] Sometimes towards and for are found;
      from is obsolete.
      [1913 Webster]
 
         A freeholder is bred with an aversion to
         subjection.            --Addison.
      [1913 Webster]
 
         His aversion towards the house of York. --Bacon.
      [1913 Webster]
 
         It is not difficult for a man to see that a
         person has conceived an aversion for him.
                          --Spectator.
      [1913 Webster]
 
         The Khasias . . . have an aversion to milk. --J.
                          D. Hooker.
      [1913 Webster]
 
   3. The object of dislike or repugnance.
    [1913 Webster]
 
       Pain their aversion, pleasure their desire. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Antipathy; dislike; repugnance; disgust. See {Dislike}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 aversion
   n 1: a feeling of intense dislike [syn: {antipathy}, {aversion},
      {distaste}]
   2: the act of turning yourself (or your gaze) away; "averting
     her gaze meant that she was angry" [syn: {aversion},
     {averting}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 aversion /avɛʀsjɔ̃/ 
  abhorrence; abomination; horror

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top