Search result for

alien

(124 entries)
(0.0253 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -alien-, *alien*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
alien registrationทะเบียนคนต่างด้าว

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alien[N] คนต่างด้าว, See also: คนต่างประเทศ, ชาวต่างชาติ, ชาวต่างประเทศ, Syn. foreigner, stranger, nonnative
alien[N] คนนอก, Syn. outsider
alien[ADJ] ต่างด้าว, See also: ต่างประเทศ, ที่เป็นคนต่างชาติ
alien[ADJ] แปลก, See also: ไม่เข้ากัน, ไม่เป็นโดยธรรมชาติ, Syn. strange
alien[N] มนุษย์ต่างดาว, See also: มนุษย์จากนอกโลก
alien[VT] โอน (ทรัพย์สิน), Syn. transfer
alienee[N] ผู้รับโอนกรรมสิทธิ์
alienate[VT] ทำให้หมางเมิน, Syn. enstrange
alienate[VT] โอน (ทรัพย์สิน)
alienation[N] การทำให้เหินห่าง, See also: การทำให้บาดหมาง, Syn. enstrangement, disaffection

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alien(แอล' เยิน, เอ' เลียน) n.,adj. คนต่างด้าว, ความแตกต่างกับตน, คนแปลกหน้า, ต่างด้าว, ต่างประเทศ, แตกต่างกับตัวเอง, Syn. outlander)
alienable(เอ' เลียนนะเบิล, แอล' เยินนะเบิล) adj. ซึ่งขายได้,ซึ่งย้ายหรือโอนได้ -alienability n., Syn. transferable, transferrable
alienage(เอ' เลียนเนจ, แอล' เยินเนจ) n. ภาวะที่เป็นคำต่างด้าว, ภาวะที่แตกต่างกับตน, ความแปลกหน้า (state of being an alien)
alienate(เอ' ลิเนท, แอล' เยินเนท) vt. ทำให้เหินห่าง, ทำให้บาดหมาง, โอน (เงิน,ที่ดิน) , ทำให้วิกลจริต, ขับออก. -alienator n. ผู้โอนกรรมสิทธิ์
alienation(เอเลียนเน' เชิน) n. การทำให้เหินห่าง, การทำให้บาดหมาง, การโอน (เงิน,ที่ดิน) , ภาวะวิกลจริต, การยุแหย่, Syn. separation
alienation of affectionsความบาดหมางหรือเหินห่างของสามีภรรยาที่เนื่องจากบุคคลที่สาม
alienee(เอ' เลียนนี่, แอล' เยินนี) n. ผู้รับโอนกรรมสิทธิ์
alienism(เอ' เลียนนิสซึม, แอล' ยันนิสซึม) n. alienage, การศึกษาหรือรักษาโรคจิต (โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับปัญหากฎหมาย) นิติจิตเวชศาสตร์. ภาวะวิกลจริต (alienage)
alienist(เอ' เลียนนิสทฺ, แอล' เยินนิสทฺ) แพทย์ผู้รักษาโรคจิต (โดยเฉพาะผู้ที่รู้เรื่องกฎหมาย) นิติจิตแพทย์ physcian who treats mental disorders)
alienor(เอ' เลียนเนอะ, แอล' เยินเนอะ) n. ผู้โอนกรรมสิทธิ์

English-Thai: Nontri Dictionary
alien(adj) ต่างด้าว,ต่างประเทศ,ต่างลักษณะ,แปลก
alien(n) คนต่างด้าว,คนแปลกหน้า,มนุษย์ต่างดาว,คนต่างชาติ
alienable(adj) โอนกันได้,ซึ่งย้ายได้,ซึ่งขายได้
alienate(vt) ทำให้แตกกัน,ทำให้บาดหมาง,เปลี่ยนเจ้าของ,โอน(เงิน)
alienation(n) การทำให้บาดหมางกัน,การเปลี่ยนเจ้าของ,การโอน(เงิน)
alienist(n) จิตแพทย์,นิติจิตแพทย์
inalienable(adj) เอาไปไม่ได้,โอนไม่ได้,แบ่งแยกไม่ได้
salient(adj) สะดุดตา,เด่น,นูน,พุ่งออก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
alienคนต่างด้าว [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
alienคนต่างด้าว [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
alienคนต่างด้าว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
alien companyบริษัทต่างประเทศ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
alien enemyคนต่างด้าวชาติศัตรู [ดู enemy alien] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
alien enemyคนชาติศัตรู [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
alien visitorคนต่างด้าวที่มาเยือน [ดู visiting alien] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
alien, ineligibleคนต่างด้าวที่ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
alienableที่อาจโอนได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
alienationการโอนทรัพย์สิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Alien labourแรงงานต่างด้าว [เศรษฐศาสตร์]
Alien plantพืชต่างถิ่น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Alien propertyทรัพย์สินคนต่างด้าว [เศรษฐศาสตร์]
Alien propertyทรัพย์สินของคนต่างด้าว [TU Subject Heading]
Alienation (Philosophy)ความผิดแปลกสภาวะ (ปรัชญา) [TU Subject Heading]
Alienation (Social psychology)ความผิดแปลกสภาวะ (จิตวิทยาสังคม) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Tonight my sister alienated everyone in her life.คืนนี้ น้องสาวของฉันมีความบาดหมางกับทุกคนในชีวิตของหล่อน There Might be Blood (2008)
He's an alien. He knows what happened to Lex. Who is he?เค้าเป็นมนุษย์ต่างดาว เค้ารู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเล็กซ์ เค้าเป็นใคร Odyssey (2008)
We encountered an alien life form.พวกเราพบรูปแบบสิ่งมีชีวิตต่างดาว Dead Space: Downfall (2008)
Something alien is attacking us.พวกเราถูกเอเลี่ยนโจมตี Dead Space: Downfall (2008)
Something alien, and it's trying to kill us.มันเป็นเอเลี่ยน และมันจะฆ่าเรา Dead Space: Downfall (2008)
We encountered an alien life form, they have taken over the bodies of the crew.เราถูกเอเลี่ยนดโจมตี พวกมันยึดร่างกายของลูกเรือ Dead Space: Downfall (2008)
Alienation, divorce.คนแปลกหน้า/การหย่า Adverse Events (2008)
Unidentified aliens! What?มนุษต่างดาว! Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
Where the hell did that alien come from?เธอเป็นสัตว์ประหลาดมาจากไหนเนี่ย Baby and I (2008)
- Aliens.เอเลี่ยน! Bolt (2008)
- Aliens?เอ เลี่ยน ? Bolt (2008)
- Audiences love aliens.\ คนดูรักเอเลี่ยนจะตาย Bolt (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
alienAn Englishman is an alien in the United States.
alienAn expensive watch alien to my lifestyle.
alienCruelty is quite alien to his nature.
alienEverybody took a hostile attitude toward illegal aliens.
alienHe felt alienated from society.
alienHis behavior alienated his friends.
alienHis behavior is alien to the public.
alienHis coolness has alienated his friends.
alienHow long have you been alienated from your family?
alienI believe that an alien intelligence is watching the Earth.
alienIt had an effect alien from the one intended.
alienIt is generally hard to adapt to living in an alien culture.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คนจร[N] stranger, See also: alien, foreigner, Syn. คนแปลกหน้า, Example: มีคนจรเข้ามาในหมู่บ้านเราคนหนึ่ง ช่วยกันจับตาดูให้ดี, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง
ฮวน[N] alien, See also: foreigner, Thai definition: คำที่จีนใช้เรียกคนต่างชาติ, Notes: (จีน)
ต่างแดน[ADJ] exotic, See also: alien, foreign, remote, Syn. เมืองนอก, ต่างบ้านต่างเมือง, ต่างถิ่น, ต่างประเทศ, Example: เขาเริ่มสนใจวรรณกรรมต่างแดนตั้งแต่ยังเด็ก, Thai definition: ที่เป็นประเทศอื่น, ที่อยู่ถิ่นฐานอื่น
ต่างชาติ[ADJ] foreign, See also: alien, outlandish, Syn. ชาวต่างชาติ, Example: เขาเป็นคนต่างชาติที่มาอาศัยและทำมาหากินในประเทศไทย, Thai definition: ที่เป็นผู้มิได้ถือสัญชาติของประเทศนั้นๆ
ต่างชาติต่างภาษา[ADJ] foreign, See also: alien, outlandish, another nationalist or race, Syn. ชาวต่างชาติ, Example: การผสมผสานระหว่างเชื้อชาติในประเทศไทยไม่มีปัญหาเพราะสังคมไทยไม่กีดกันคนต่างชาติต่างภาษา, Count unit: คน, Thai definition: ที่เป็นชาวต่างชาติ ที่ไม่ได้พูดภาษาของประเทศนั้นๆ
ต่างชาติ[N] foreigner, See also: alien, outlander, another nationalist or race, Syn. ชาวต่างชาติ, Example: ปัจจุบันบริษัทต่างๆ ในประเทศไทยเป็นการร่วมทุนระหว่างคนไทยกับต่างชาติ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่มิได้ถือสัญชาติของประเทศนั้นๆ
ต่างด้าว[N] alien, See also: foreigner, outsider, stranger, Syn. ต่างชาติ, ต่างประเทศ, Example: ปีนี้มีต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองกว่าหมื่นคน, Thai definition: เรียกชาวต่างประเทศที่มีถิ่นฐานอยู่ในอีกประเทศหนึ่งว่า คนต่างด้าว
ต่างด้าว[ADJ] foreign, See also: alien, Syn. ต่างชาติ, ต่างประเทศ, ต่างแดน, ต่างถิ่นฐาน, Example: เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีทหารต่างด้าวรุกล้ำเขตชายแดนประเทศไทย, Thai definition: ที่เป็นผู้มีถิ่นฐานอยู่ในอีกประเทศหนึ่ง
ต่างชาติต่างภาษา[N] foreigner, See also: alien, Syn. ชาวต่างชาติ, Example: ในอดีตก่อนที่สยามประเทศจะเปิดประตูค้ากับต่างชาติต่างภาษาคนไทยจะมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันภายในประเทศ, Thai definition: ผู้ที่มิได้ถือสัญชาติของประเทศนั้นๆ เป็นคนต่างประเทศที่ไม่ได้พูดภาษาของประเทศนั้นๆ
ต่างชาติ[N] foreigner, See also: alien, Syn. ชาวต่างชาติ, Example: ปัจจุบันบริษัทต่างๆ ในประเทศไทยเป็นการร่วมทุนระหว่างคนไทยกับต่างชาติ, Thai definition: ผู้ที่มิได้ถือสัญชาติของประเทศนั้นๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบต่างด้าว[n. exp.] (bai tāngdāo) EN: alien identification card   FR: carte d'immigration [f]
ชายชาวอิตาลี[n. exp.] (chāichāo Itālī) EN: Italian   FR: Italien [m]
ชาวอิตาลี[n. prop.] (Chāo Itālī) EN: Italian   FR: Italien [m] ; ressortissant italien [m] ; citoyen italien [m]
ดอลลาร์ออสเตรเลีย[n. exp.] (dønlā Østrelīa) EN: Australian dollar   FR: dollar australien [m]
เหินห่าง[v.] (hoēnhāng) EN: become estranged ; become distant ; keep sb. at a distance   FR: se distancier ; aliéner
การขาย[n.] (kān khāi) EN: sale ; selling   FR: vente [f] ; aliénation [f]
คนจร[n. exp.] (khonjøn) EN: stranger ; alien ; foreigner ; passer-by   
คนต่างด้าว[n. exp.] (khon tāngdāo) EN: alien   
ความบ้า[n.] (khwām bā) EN: insanity ; madness ; craziness ; mania ; delirium ; mental disorder ; mental illness ; lunacy   FR: folie [f] ; démence [f] ; aliénation [f] ; délire [m] ; déséquilibre mental [m] ; déglingue [f] (fam.)
ความรู้สึกแปลกแยก[n. exp.] (khwām rūseuk plaēk yaēk) EN: feeling of alienation   

CMU English Pronouncing Dictionary
ALIEN    EY1 L IY0 AH0 N
ALIENS    EY1 L IY0 AH0 N Z
ALIENATE    EY1 L Y AH0 N EY2 T
ALIENATED    EY1 L IY0 AH0 N EY2 T AH0 D
ALIENATES    EY1 L IY0 AH0 N EY2 T S
ALIENATING    EY1 L IY0 AH0 N EY2 T IH0 NG
ALIENATION    EY2 L IY0 AH0 N EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
alien    (n) (ei1 l i@ n)
aliens    (n) (ei1 l i@ n z)
alienate    (v) (ei1 l i@ n ei t)
alienist    (n) (ei1 l i@ n i s t)
alienated    (v) (ei1 l i@ n ei t i d)
alienates    (v) (ei1 l i@ n ei t s)
alienists    (n) (ei1 l i@ n i s t s)
alienating    (v) (ei1 l i@ n ei t i ng)
alienation    (n) (ei2 l i@ n ei1 sh @ n)

German-Thai: Longdo Dictionary
Italien(uniq) ประเทศอิตาลี, See also: Related: italienisch

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fremdgerät {n}alien machine [Add to Longdo]
Rückversicherer {m}alien company [Add to Longdo]
ausländische Kapitalgesellschaftalien corporation [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
italien(adj) |-ienne| ที่เกี่ยวกับประเทศอิตาลี

Japanese-English: EDICT Dictionary
エイリアン(P);エーリアン[, eirian (P); e-rian] (n) alien; (P) [Add to Longdo]
夷狄[いてき, iteki] (n) barbarians; aliens [Add to Longdo]
異化効果[いかこうか, ikakouka] (n) alienation effect; Verfremdungseffekt [Add to Longdo]
異国人[いこくじん, ikokujin] (n) foreigner; stranger; outsider; alien [Add to Longdo]
異人種[いじんしゅ, ijinshu] (n) alien (different) race [Add to Longdo]
異星人[いせいじん, iseijin] (n) alien (from another planet) [Add to Longdo]
異分子[いぶんし, ibunshi] (n) outsider; alien elements [Add to Longdo]
宇宙人[うちゅうじん, uchuujin] (n) space alien [Add to Longdo]
縁もゆかりもない[えんもゆかりもない, enmoyukarimonai] (exp) having no relation with whatsoever; having nothing to do with; alien [Add to Longdo]
外国人登録[がいこくじんとうろく, gaikokujintouroku] (n) alien registration [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Alien \Al"ien\, a. [OF. alien, L. alienus, fr. alius another;
   properly, therefore, belonging to another. See {Else}.]
   1. Not belonging to the same country, land, or government, or
    to the citizens or subjects thereof; foreign; as, alien
    subjects, enemies, property, shores.
    [1913 Webster]
 
   2. Wholly different in nature; foreign; adverse; inconsistent
    (with); incongruous; -- followed by from or sometimes by
    to; as, principles alien from our religion.
    [1913 Webster]
 
       An alien sound of melancholy.     --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
   {Alien enemy} (Law), one who owes allegiance to a government
    at war with ours. --Abbott.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Alien \Al"ien\, n.
   1. A foreigner; one owing allegiance, or belonging, to
    another country; a foreign-born resident of a country in
    which he does not possess the privileges of a citizen.
    Hence, a stranger. See {Alienage}.
    [1913 Webster]
 
   2. One excluded from certain privileges; one alienated or
    estranged; as, aliens from God's mercies.
    [1913 Webster]
 
       Aliens from the common wealth of Israel. --Ephes.
                          ii. 12.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Alien \Al"ien\, v. t. [F. ali['e]ner, L. alienare.]
   To alienate; to estrange; to transfer, as property or
   ownership. [R.] "It the son alien lands." --Sir M. Hale.
   [1913 Webster]
 
      The prince was totally aliened from all thoughts of . .
      . the marriage.             --Clarendon.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 alien
   adj 1: not contained in or deriving from the essential nature of
       something; "an economic theory alien to the spirit of
       capitalism"; "the mysticism so foreign to the French mind
       and temper"; "jealousy is foreign to her nature" [syn:
       {alien}, {foreign}]
   2: being or from or characteristic of another place or part of
     the world; "alien customs"; "exotic plants in a greenhouse";
     "exotic cuisine" [syn: {alien}, {exotic}]
   n 1: a person who comes from a foreign country; someone who does
      not owe allegiance to your country [syn: {foreigner},
      {alien}, {noncitizen}, {outlander}] [ant: {citizen}]
   2: anyone who does not belong in the environment in which they
     are found [syn: {stranger}, {alien}, {unknown}] [ant:
     {acquaintance}, {friend}]
   3: a form of life assumed to exist outside the Earth or its
     atmosphere [syn: {extraterrestrial being},
     {extraterrestrial}, {alien}]
   v 1: transfer property or ownership; "The will aliened the
      property to the heirs" [syn: {alien}, {alienate}]
   2: arouse hostility or indifference in where there had formerly
     been love, affection, or friendliness; "She alienated her
     friends when she became fanatically religious" [syn:
     {estrange}, {alienate}, {alien}, {disaffect}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top