ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

alien

EY1 L IY0 AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -alien-, *alien*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
alien registrationทะเบียนคนต่างด้าว

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
alien(n) คนต่างด้าว, See also: คนต่างประเทศ, ชาวต่างชาติ, ชาวต่างประเทศ, Syn. foreigner, stranger, nonnative
alien(n) คนนอก, Syn. outsider
alien(adj) ต่างด้าว, See also: ต่างประเทศ, ที่เป็นคนต่างชาติ
alien(adj) แปลก, See also: ไม่เข้ากัน, ไม่เป็นโดยธรรมชาติ, Syn. strange
alien(n) มนุษย์ต่างดาว, See also: มนุษย์จากนอกโลก
alien(vt) โอน (ทรัพย์สิน), Syn. transfer
alienee(n) ผู้รับโอนกรรมสิทธิ์
alienate(vt) ทำให้หมางเมิน, Syn. enstrange
alienate(vt) โอน (ทรัพย์สิน)
alienation(n) การทำให้เหินห่าง, See also: การทำให้บาดหมาง, Syn. enstrangement, disaffection

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alien(แอล' เยิน, เอ' เลียน) n., adj. คนต่างด้าว, ความแตกต่างกับตน, คนแปลกหน้า, ต่างด้าว, ต่างประเทศ, แตกต่างกับตัวเอง, Syn. outlander
alienable(เอ' เลียนนะเบิล, แอล' เยินนะเบิล) adj. ซึ่งขายได้, ซึ่งย้ายหรือโอนได้ -alienability n., Syn. transferable, transferrable
alienage(เอ' เลียนเนจ, แอล' เยินเนจ) n. ภาวะที่เป็นคำต่างด้าว, ภาวะที่แตกต่างกับตน, ความแปลกหน้า (state of being an alien)
alienate(เอ' ลิเนท, แอล' เยินเนท) vt. ทำให้เหินห่าง, ทำให้บาดหมาง, โอน (เงิน, ที่ดิน) , ทำให้วิกลจริต, ขับออก. -alienator n. ผู้โอนกรรมสิทธิ์
alienation(เอเลียนเน' เชิน) n. การทำให้เหินห่าง, การทำให้บาดหมาง, การโอน (เงิน, ที่ดิน) , ภาวะวิกลจริต, การยุแหย่, Syn. separation
alienation of affectionsความบาดหมางหรือเหินห่างของสามีภรรยาที่เนื่องจากบุคคลที่สาม
alienee(เอ' เลียนนี่, แอล' เยินนี) n. ผู้รับโอนกรรมสิทธิ์
alienism(เอ' เลียนนิสซึม, แอล' ยันนิสซึม) n. alienage, การศึกษาหรือรักษาโรคจิต (โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับปัญหากฎหมาย) นิติจิตเวชศาสตร์. ภาวะวิกลจริต (alienage)
alienist(เอ' เลียนนิสทฺ, แอล' เยินนิสทฺ) แพทย์ผู้รักษาโรคจิต (โดยเฉพาะผู้ที่รู้เรื่องกฎหมาย) นิติจิตแพทย์ physcian who treats mental disorders)
alienor(เอ' เลียนเนอะ, แอล' เยินเนอะ) n. ผู้โอนกรรมสิทธิ์

English-Thai: Nontri Dictionary
alien(adj) ต่างด้าว, ต่างประเทศ, ต่างลักษณะ, แปลก
alien(n) คนต่างด้าว, คนแปลกหน้า, มนุษย์ต่างดาว, คนต่างชาติ
alienable(adj) โอนกันได้, ซึ่งย้ายได้, ซึ่งขายได้
alienate(vt) ทำให้แตกกัน, ทำให้บาดหมาง, เปลี่ยนเจ้าของ, โอน(เงิน)
alienation(n) การทำให้บาดหมางกัน, การเปลี่ยนเจ้าของ, การโอน(เงิน)
alienist(n) จิตแพทย์, นิติจิตแพทย์
inalienable(adj) เอาไปไม่ได้, โอนไม่ได้, แบ่งแยกไม่ได้
salient(adj) สะดุดตา, เด่น, นูน, พุ่งออก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
alienคนต่างด้าว [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
alienคนต่างด้าว [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
alienคนต่างด้าว [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
alien companyบริษัทต่างประเทศ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
alien enemyคนต่างด้าวชาติศัตรู [ ดู enemy alien ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
alien enemyคนชาติศัตรู [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
alien visitorคนต่างด้าวที่มาเยือน [ ดู visiting alien ] [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
alien, ineligibleคนต่างด้าวที่ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
alienableที่อาจโอนได้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
alienationการโอนทรัพย์สิน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Alien labourแรงงานต่างด้าว [เศรษฐศาสตร์]
Alien plantพืชต่างถิ่น [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Alien propertyทรัพย์สินคนต่างด้าว [เศรษฐศาสตร์]
Alien propertyทรัพย์สินของคนต่างด้าว [TU Subject Heading]
Alienation (Philosophy)ความผิดแปลกสภาวะ (ปรัชญา) [TU Subject Heading]
Alienation (Social psychology)ความผิดแปลกสภาวะ (จิตวิทยาสังคม) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
India is an alien country to me.อินเดียยังใหม่สำหรับผม Gandhi (1982)
Mr. Kinnoch I beg you to accept that there is no people who would not prefer their own bad government to the good government of an alien power.คุณคินน็อค โปรดยอมรับเถอะว่าประชาชน อยากได้รัฐบาลที่เลวของตัวเอง Gandhi (1982)
We're hardly an alien power.เราไม่ใช่กองกำลังต่างชาติ Gandhi (1982)
apparently, the aliens dissected the ox and kept the best pieces of meat for themselves.ดูเหมือนว่า เอเลี่ยนจะเชือดวัวนั่น แล้วเก็บเนื้อส่วนที่ดีที่สุดไว้เอง Spies Like Us (1985)
At first it looked like a garbage dump for UFO sightings, alien abduction reports, the kind of stuff most people laugh at.โดยอุบัติเหตุ ? แรกเริ่ม มันดูเหมือนที่ทิ้งขยะ ของเรื่อง "เห็น UFO" "ถูกเอเลี่ยนลักพาตัว"... Deep Throat (1993)
Look, it all fits a profile of alien abduction.Peggy O'Dell นั่งอยู่ในรถเข็น แต่ยังสามารถวิ่งตัดหน้ารถบรรทุกได้ Deep Throat (1993)
Summoned by some alien impulse.ใช่แล้ว ! แต่เป็น Billy Miles ที่พาเธอไป Deep Throat (1993)
With testimony given under hypnosis from a boy who claims he was given orders from an alien force through an implant in his nose.ใช่.. แต่คุณทำสืบสวน คดีลักษณะนี้อย่างไร ? คำให้การ อยู่ใต้การสะกดจิต... Deep Throat (1993)
- can I have some alien slime?- ฉันไปเอาน้ำลายเอเลี่ยนด้วยได้ไหม Toy Story (1995)
They've been making money off aliens for years.พวกเขาได้รับการทำเงินออก มนุษย์ต่างดาวมานานหลายปี Contact (1997)
An alien intelligence has got be more advanced and that means efficiency functioning on multiple levels and in multiple dimensions.หน่วยสืบราชการลับของ มนุษย์ต่างดาวได้จะสูงขึ้น และนั่นหมายความว่า มีประสิทธิภาพ ทำงานในหลายระดับ Contact (1997)
Why is it the egghead position that aliens are always benign?ทำไมมันจึงเป็นตำแหน่งปัญญาชนว่า มนุษย์ต่างดาวมีความอ่อนโยนอยู่เสมอ? Contact (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
alienAn Englishman is an alien in the United States.
alienAn expensive watch alien to my lifestyle.
alienCruelty is quite alien to his nature.
alienEverybody took a hostile attitude toward illegal aliens.
alienHe felt alienated from society.
alienHis behavior alienated his friends.
alienHis behavior is alien to the public.
alienHis coolness has alienated his friends.
alienHow long have you been alienated from your family?
alienI believe that an alien intelligence is watching the Earth.
alienIt had an effect alien from the one intended.
alienIt is generally hard to adapt to living in an alien culture.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คนจร(n) stranger, See also: alien, foreigner, Syn. คนแปลกหน้า, Example: มีคนจรเข้ามาในหมู่บ้านเราคนหนึ่ง ช่วยกันจับตาดูให้ดี, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง
ฮวน(n) alien, See also: foreigner, Thai Definition: คำที่จีนใช้เรียกคนต่างชาติ, Notes: (จีน)
ต่างแดน(adj) exotic, See also: alien, foreign, remote, Syn. เมืองนอก, ต่างบ้านต่างเมือง, ต่างถิ่น, ต่างประเทศ, Example: เขาเริ่มสนใจวรรณกรรมต่างแดนตั้งแต่ยังเด็ก, Thai Definition: ที่เป็นประเทศอื่น, ที่อยู่ถิ่นฐานอื่น
ต่างชาติ(adj) foreign, See also: alien, outlandish, Syn. ชาวต่างชาติ, Example: เขาเป็นคนต่างชาติที่มาอาศัยและทำมาหากินในประเทศไทย, Thai Definition: ที่เป็นผู้มิได้ถือสัญชาติของประเทศนั้นๆ
ต่างชาติต่างภาษา(adj) foreign, See also: alien, outlandish, another nationalist or race, Syn. ชาวต่างชาติ, Example: การผสมผสานระหว่างเชื้อชาติในประเทศไทยไม่มีปัญหาเพราะสังคมไทยไม่กีดกันคนต่างชาติต่างภาษา, Count Unit: คน, Thai Definition: ที่เป็นชาวต่างชาติ ที่ไม่ได้พูดภาษาของประเทศนั้นๆ
ต่างชาติ(n) foreigner, See also: alien, outlander, another nationalist or race, Syn. ชาวต่างชาติ, Example: ปัจจุบันบริษัทต่างๆ ในประเทศไทยเป็นการร่วมทุนระหว่างคนไทยกับต่างชาติ, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่มิได้ถือสัญชาติของประเทศนั้นๆ
ต่างด้าว(n) alien, See also: foreigner, outsider, stranger, Syn. ต่างชาติ, ต่างประเทศ, Example: ปีนี้มีต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองกว่าหมื่นคน, Thai Definition: เรียกชาวต่างประเทศที่มีถิ่นฐานอยู่ในอีกประเทศหนึ่งว่า คนต่างด้าว
ต่างด้าว(adj) foreign, See also: alien, Syn. ต่างชาติ, ต่างประเทศ, ต่างแดน, ต่างถิ่นฐาน, Example: เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมามีทหารต่างด้าวรุกล้ำเขตชายแดนประเทศไทย, Thai Definition: ที่เป็นผู้มีถิ่นฐานอยู่ในอีกประเทศหนึ่ง
ต่างชาติต่างภาษา(n) foreigner, See also: alien, Syn. ชาวต่างชาติ, Example: ในอดีตก่อนที่สยามประเทศจะเปิดประตูค้ากับต่างชาติต่างภาษาคนไทยจะมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันภายในประเทศ, Thai Definition: ผู้ที่มิได้ถือสัญชาติของประเทศนั้นๆ เป็นคนต่างประเทศที่ไม่ได้พูดภาษาของประเทศนั้นๆ
ต่างชาติ(n) foreigner, See also: alien, Syn. ชาวต่างชาติ, Example: ปัจจุบันบริษัทต่างๆ ในประเทศไทยเป็นการร่วมทุนระหว่างคนไทยกับต่างชาติ, Thai Definition: ผู้ที่มิได้ถือสัญชาติของประเทศนั้นๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบต่างด้าว[bai tāngdāo] (n, exp) EN: alien identification card  FR: carte d'immigration [ f ]
ชายชาวอิตาลี[chāichāo Itālī] (n, exp) EN: Italian  FR: Italien [ m ]
ชาวอิตาลี[Chāo Itālī] (n, prop) EN: Italian  FR: Italien [ m ] ; ressortissant italien [ m ] ; citoyen italien [ m ]
ดอลลาร์ออสเตรเลีย[dønlā Østrelīa] (n, exp) EN: Australian dollar  FR: dollar australien [ m ]
เหินห่าง[hoēnhāng] (v) EN: become estranged ; become distant ; keep sb. at a distance  FR: se distancier ; aliéner
การขาย[kān khāi] (n) EN: sale ; selling  FR: vente [ f ] ; aliénation [ f ]
คนจร[khonjøn] (n, exp) EN: stranger ; alien ; foreigner ; passer-by
คนต่างด้าว[khon tāngdāo] (n, exp) EN: alien
ความบ้า[khwām bā] (n) EN: insanity ; madness ; craziness ; mania ; delirium ; mental disorder ; mental illness ; lunacy  FR: folie [ f ] ; démence [ f ] ; aliénation [ f ] ; délire [ m ] ; déséquilibre mental [ m ] ; déglingue [ f ] (fam.)
ความรู้สึกแปลกแยก[khwām rūseuk plaēk yaēk] (n, exp) EN: feeling of alienation

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ALIEN EY1 L IY0 AH0 N
ALIENS EY1 L IY0 AH0 N Z
ALIENATE EY1 L Y AH0 N EY2 T
ALIENATED EY1 L IY0 AH0 N EY2 T IH0 D
ALIENATES EY1 L IY0 AH0 N EY2 T S
ALIENATING EY1 L IY0 AH0 N EY2 T IH0 NG
ALIENATION EY2 L IY0 AH0 N EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
alien (n) ˈɛɪlɪəʳn (ei1 l i@ n)
aliens (n) ˈɛɪlɪəʳnz (ei1 l i@ n z)
alienate (v) ˈɛɪlɪəʳnɛɪt (ei1 l i@ n ei t)
alienist (n) ˈɛɪlɪəʳnɪst (ei1 l i@ n i s t)
alienated (v) ˈɛɪlɪəʳnɛɪtɪd (ei1 l i@ n ei t i d)
alienates (v) ˈɛɪlɪəʳnɛɪts (ei1 l i@ n ei t s)
alienists (n) ˈɛɪlɪəʳnɪsts (ei1 l i@ n i s t s)
alienating (v) ˈɛɪlɪəʳnɛɪtɪŋ (ei1 l i@ n ei t i ng)
alienation (n) ˌɛɪlɪəʳnˈɛɪʃən (ei2 l i@ n ei1 sh @ n)

German-Thai: Longdo Dictionary
Italien(uniq) ประเทศอิตาลี, See also: Related: italienisch

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fremdgerät { n }alien machine [Add to Longdo]
Rückversicherer { m }alien company [Add to Longdo]
ausländische Kapitalgesellschaftalien corporation [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
italien(adj) |-ienne| ที่เกี่ยวกับประเทศอิตาลี

Japanese-English: EDICT Dictionary
離れ[ばなれ;はなれ, banare ; hanare] (suf) (1) (ばなれ only) separation from; loss of interest in; independence of; distancing (of oneself) from; disillusionment with; alienation from (something); (pref) (2) (はなれ only) (See 離れ座敷) detached (dwelling, room) #2,252 [Add to Longdo]
エイリアン(P);エーリアン[eirian (P); e-rian] (n) alien; (P) #11,856 [Add to Longdo]
離反[りはん, rihan] (n, vs) estrangement; alienation; disaffection; (P) #18,295 [Add to Longdo]
夷狄[いてき, iteki] (n) barbarians; aliens [Add to Longdo]
異化効果[いかこうか, ikakouka] (n) alienation effect; Verfremdungseffekt [Add to Longdo]
異国人[いこくじん, ikokujin] (n) foreigner; stranger; outsider; alien [Add to Longdo]
異人種[いじんしゅ, ijinshu] (n) alien (different) race [Add to Longdo]
異星人[いせいじん, iseijin] (n) alien (from another planet) [Add to Longdo]
異分子[いぶんし, ibunshi] (n) outsider; alien elements [Add to Longdo]
宇宙人[うちゅうじん, uchuujin] (n) space alien [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Alien \Al"ien\, a. [OF. alien, L. alienus, fr. alius another;
   properly, therefore, belonging to another. See {Else}.]
   1. Not belonging to the same country, land, or government, or
    to the citizens or subjects thereof; foreign; as, alien
    subjects, enemies, property, shores.
    [1913 Webster]
 
   2. Wholly different in nature; foreign; adverse; inconsistent
    (with); incongruous; -- followed by from or sometimes by
    to; as, principles alien from our religion.
    [1913 Webster]
 
       An alien sound of melancholy.     --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
   {Alien enemy} (Law), one who owes allegiance to a government
    at war with ours. --Abbott.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Alien \Al"ien\, n.
   1. A foreigner; one owing allegiance, or belonging, to
    another country; a foreign-born resident of a country in
    which he does not possess the privileges of a citizen.
    Hence, a stranger. See {Alienage}.
    [1913 Webster]
 
   2. One excluded from certain privileges; one alienated or
    estranged; as, aliens from God's mercies.
    [1913 Webster]
 
       Aliens from the common wealth of Israel. --Ephes.
                          ii. 12.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Alien \Al"ien\, v. t. [F. ali['e]ner, L. alienare.]
   To alienate; to estrange; to transfer, as property or
   ownership. [R.] "It the son alien lands." --Sir M. Hale.
   [1913 Webster]
 
      The prince was totally aliened from all thoughts of . .
      . the marriage.             --Clarendon.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 alien
   adj 1: not contained in or deriving from the essential nature of
       something; "an economic theory alien to the spirit of
       capitalism"; "the mysticism so foreign to the French mind
       and temper"; "jealousy is foreign to her nature" [syn:
       {alien}, {foreign}]
   2: being or from or characteristic of another place or part of
     the world; "alien customs"; "exotic plants in a greenhouse";
     "exotic cuisine" [syn: {alien}, {exotic}]
   n 1: a person who comes from a foreign country; someone who does
      not owe allegiance to your country [syn: {foreigner},
      {alien}, {noncitizen}, {outlander}] [ant: {citizen}]
   2: anyone who does not belong in the environment in which they
     are found [syn: {stranger}, {alien}, {unknown}] [ant:
     {acquaintance}, {friend}]
   3: a form of life assumed to exist outside the Earth or its
     atmosphere [syn: {extraterrestrial being},
     {extraterrestrial}, {alien}]
   v 1: transfer property or ownership; "The will aliened the
      property to the heirs" [syn: {alien}, {alienate}]
   2: arouse hostility or indifference in where there had formerly
     been love, affection, or friendliness; "She alienated her
     friends when she became fanatically religious" [syn:
     {estrange}, {alienate}, {alien}, {disaffect}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top