ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

composition

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -composition-, *composition*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
composition(n) การจัดวางองค์ประกอบ, Syn. arrangement, configuration
composition(n) การประกอบขึ้น (ส่วนต่างๆเข้าด้วยกัน), Syn. combination, organization
composition(n) สิ่งที่ประกอบขึ้น

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
composition(คอมพะซิซ'เชิน) n. การประกอบเป็นส่วนต่าง ๆ ทั้งหมด, ผลิตผล, ส่วนประกอบ, องค์ประกอบ, ภาพประกอบ, ของผสม, การประพันธ์, การแต่งเพลง, การเกิดเป็นสารประกอบ, การตกลงกัน, การประนีประนอม, ข้อตกลง, การจัดเรียงตัวพิมพ์, คุณสมบัติ, อุปนิสัย

English-Thai: Nontri Dictionary
composition(n) การแต่ง, การประพันธ์, องค์ประกอบ
decomposition(n) การแยกธาตุ, การจำแนก, ความเน่าเปื่อย, การผุพัง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
compositionองค์ประกอบ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
compositionการประนอมหนี้ (ระหว่างลูกหนี้กับบรรดาเจ้าหนี้) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
compositionองค์ประกอบ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
compositionการประกอบ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
composition in bankruptcyการประนอมหนี้ในคดีล้มละลาย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Compositionองค์ประกอบ, สัดส่วน, ส่วนประกอบ [การแพทย์]
Composition (Art)องค์ประกอบศิลป์ [TU Subject Heading]
Composition (Language arts)การแต่งร้อยแก้ว [TU Subject Heading]
Composition (Law)การประนอมหนี้ (กฎหมาย) [TU Subject Heading]
Composition (Music)การประพันธ์เพลง [TU Subject Heading]
Composition ; Composition, proportion, etc.องค์ประกอบ [TU Subject Heading]
Composition and exercisesการแต่งร้อยแก้วและแบบฝึกหัด [TU Subject Heading]
Composition of Solid Wasteองค์ประกอบขยะ, Example: สิ่งซึ่งปรากฏอยู่ในขยะ จำแนกออกตามลักษณะทางกายภาพ เคมีและชีวภาพ [สิ่งแวดล้อม]
Composition, Particularองค์ประกอบที่ค่อนข้างแน่นอน [การแพทย์]

WordNet (3.0)
composition(n) the spatial property resulting from the arrangement of parts in relation to each other and to the whole, Syn. composing
composition(n) a mixture of ingredients
composition(n) an essay (especially one written as an assignment), Syn. paper, report, theme
composition(n) something that is created by arranging several things to form a unified whole
compositional(adj) arranging or grouping
composing(n) musical creation, Syn. composition
constitution(n) the way in which someone or something is composed, Syn. physical composition, composition, make-up, makeup
typography(n) art and technique of printing with movable type, Syn. composition
writing(n) the act of creating written works, Syn. penning, composition, authorship

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Composition

n. [ F. composition, fr. L. compositio. See Composite. ] 1. The act or art of composing, or forming a whole or integral, by placing together and uniting different things, parts, or ingredients. In specific uses: (a) The invention or combination of the parts of any literary work or discourse, or of a work of art; as, the composition of a poem or a piece of music. “The constant habit of elaborate composition.” Macaulay. (b) (Fine Arts) The art or practice of so combining the different parts of a work of art as to produce a harmonious whole; also, a work of art considered as such. See 4, below. (c) The act of writing for practice in a language, as English, Latin, German, etc. (d) (Print.) The setting up of type and arranging it for printing. [ 1913 Webster ]

2. The state of being put together or composed; conjunction; combination; adjustment. [ 1913 Webster ]

View them in composition with other things. I. Watts. [ 1913 Webster ]

The elementary composition of bodies. Whewell. [ 1913 Webster ]

3. A mass or body formed by combining two or more substances; as, a chemical composition. [ 1913 Webster ]

A composition that looks . . . like marble. Addison. [ 1913 Webster ]

4. A literary, musical, or artistic production, especially one showing study and care in arrangement; -- often used of an elementary essay or translation done as an educational exercise. [ 1913 Webster ]

5. Consistency; accord; congruity. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

There is no composition in these news
That gives them credit. Shak. [ 1913 Webster ]

6. Mutual agreement to terms or conditions for the settlement of a difference or controversy; also, the terms or conditions of settlement; agreement. [ 1913 Webster ]

Thus we are agreed:
I crave our composition may be written. Shak. [ 1913 Webster ]

7. (Law) The adjustment of a debt, or avoidance of an obligation, by some form of compensation agreed on between the parties; also, the sum or amount of compensation agreed upon in the adjustment. [ 1913 Webster ]

Compositions for not taking the order of knighthood. Hallam. [ 1913 Webster ]

Cleared by composition with their creditors. Blackstone. [ 1913 Webster ]

8. Synthesis as opposed to analysis. [ 1913 Webster ]

The investigation of difficult things by the method of analysis ought ever to precede the method of composition. Sir I. Newton. [ 1913 Webster ]


Composition cloth, a kind of cloth covered with a preparation making it waterproof. --
Composition deed, an agreement for composition between a debtor and several creditors. --
Composition plane (Crystallog.), the plane by which the two individuals of a twin crystal are united in their reserved positions. --
Composition of forces (Mech.), the finding of a single force (called the resultant) which shall be equal in effect to two or more given forces (called the components) when acting in given directions. Herbert. --
Composition metal, an alloy resembling brass, which is sometimes used instead of copper for sheathing vessels; -- also called Muntz metal and yellow metal. --
Composition of proportion (Math.), an arrangement of four proportionals so that the sum of the first and second is to the second as the sum of the third and fourth to the fourth.
[ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Just the linear and impressionistic mix makes a very muddled composition.แบบว่า เส้นกับการแสดงความรู้สึก มันไม่ชัดเจนดูธรรมดาไปหน่อย Good Will Hunting (1997)
I feel a composition coming on.ผมรู้สึกเริ่มมีอารมณ์มากขึ้นแล้ว The Red Violin (1998)
I'd like to play for you a new composition... which came to me recently... in a moment of... inspiration.ผมอยากจะเล่นเพลงใหม่ ๆให้ท่านได้ฟัง เพลงที่เพิ่งแต่ง... ในช่วงที่ผมกำลังเกิด... The Red Violin (1998)
There are standards, technique, composition, color, even subject.มันมีมาตรฐาน, เทคนิค องค์ประกอบ, สี และหัวข้อ Mona Lisa Smile (2003)
The composition, it's not balanced.ไม่งั้นมันจะดูไม่สมดุลย์ Girl with a Pearl Earring (2003)
Has he found his composition?เขาจัดท่าให้เธอแล้วหรือ? Girl with a Pearl Earring (2003)
Nah, that's a composite photo- รูปแต่งน่ะ Windstruck (2004)
This year, Dr. Susan Choi, president of Robards... will judge the compositions herself.ในปีนี้ ด็อกเตอร์ซูซาน ชอย ประธานโรงเรียนโรบาร์ต จะมาตัดสินด้วยตัวเอง American Pie Presents: Band Camp (2005)
The NASDAQ Composite is up 11 points to 2, 061 on a volume of 1.6 million shares.หุ้น NA SDA Q คงตัว ที่ 1 1 points... ... ถึง 2, 061 ด้วยปริมาณการซื้อขาย 1. 6 ล้านเหรียญ Firewall (2006)
Girls, continue with your compositions.เด็กๆเขียนเรียงความกันไปนะ The Wicker Man (2006)
It seems to be a composite of prophesies from the Bible, from Daniel, from Revelation, whereby the time of the Antichrist is heralded by the Jews returning to Israel.มันเหมือนกับการรวมคำทำนาย จากคัมภีร์ไบเบิล, จากเดเมียน, จากพระผู้เป็นเจ้า จำกว่าจะถึงเวลาที่พวกยิวจะกลับมาที่อิสราเอล The Omen (2006)
And it's thin enough that we are capable of changing its composition.มันบางเสียจน เราสามารถเปลี่ยนองค์ประกอบของมันได้ An Inconvenient Truth (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
compositionAll the compositions were good except yours.
compositionApart from a few minor mistakes, your composition was excellent.
compositionApart from a few mistakes, your composition was excellent.
compositionApart from a few spelling mistakes, it is a good composition.
compositionBy whom did you get this English composition corrected?
compositionCompare your composition with the example.
compositionDo a composition exercise, please.
compositionEach student has to hand in a composition every week.
compositionErrors are few, if any, in his English composition.
compositionExcept for a few mistakes, his composition is perfect.
compositionHave you finished writing your composition?
compositionHe made many grammatical mistakes in his composition.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ส่วนประกอบ(n) composition, See also: component
ส่วนผสม(n) ingredient, See also: composition, Syn. ส่วนประกอบ, องค์ประกอบ
เรียงความ(n) composition, See also: essay, Example: ครูให้นักเรียนคัดลอกเรียงความที่เขียนร่วมกันลงในสมุดของตน, Count Unit: เรื่อง, ฉบับ, Thai Definition: การเรียบเรียงถ้อยคำให้เป็นเนื้อเรื่อง
งานเขียน(n) writing, See also: composition, work, Syn. งานนิพนธ์, งานประพันธ์, Example: หนังสือเล่มนี้ได้รับยกย่องว่าเป็นงานเขียนที่เหมาะกับเยาวชนที่สุด, Count Unit: เล่ม, ชิ้น, งาน, Thai Definition: ข้อเขียนซึ่งอาจจะเป็นรายงาน การแสดงความคิดเห็นหรือเรื่องราวที่แต่งขึ้น
รจเรข(n) writing, See also: composition, Syn. รจเลข, การขีดเขียน
การแต่งประโยค(n) composition, See also: construction, Example: วันนี้อาจารย์สอนการแต่งประโยคภาษาอังกฤษต่อจากสัปดาห์ที่แล้ว, Thai Definition: การเรียบเรียงประโยค
การนิพนธ์(n) composition, See also: writing, creation, Syn. การเขียน, การประพันธ์, Ant. การอ่าน, Example: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระปรีชาสามารถในการนิพนธ์นิทาน กระทู้ หรือ เรื่องสั้น มิสามารถหาผู้ใดเสมอเหมือน, Thai Definition: การร้อยกรองถ้อยคำ, การแต่งหนังสือ, (ราชา) ทรงนิพนธ์, ทรงพระราชนิพนธ์
ข้อเขียน(n) essay, See also: composition, writings, article, Syn. บทความ, เรียงความ, Example: การเผยแพร่ข้อเขียนเรื่องโรคเอดส์ยังไม่สามารถเปลี่ยนค่านิยมของผู้ชายได้, Count Unit: ชิ้น, เรื่อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บทละคร[bot lakhøn] (n) EN: play ; drama ; dramatic composition ; script  FR: pièce de théâtre [ f ]
จัดดอกไม้[jat døkmāi] (n, exp) EN: flower arrangement  FR: composition florale [ f ] ; ikebana [ m ]
การเน่าเสีย[kān naosīa] (n) EN: decomposition ; decay ; putridity  FR: décomposition [ f ]
การประกอบเข้าด้วยกัน[kān prakøp khao dūay kan] (n, exp) EN: composition
การเรียงความ[kān rīengkhwām] (n) EN: wriiten essay ; composition
การรวมตัวกัน[kān rūamtūa kan] (n, exp) EN: unification ; composition ; unification ; merger
การสลายตัว[kān salāitūa] (n, exp) EN: radioactive decay ; decomposition
การแต่งเพลง[kān taeng phlēng] (n, exp) EN: composing a song ; writing a music ; composition  FR: composition musicale [ f ]
การแต่งประโยค[kān taeng prayōk] (n, exp) EN: composition
การแต่งเรียงความ[kān taeng rīengkhwām] (n, exp) EN: composition  FR: composition littéraire [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
composition
compositions
compositional

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
composition
compositions

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
作文[zuò wén, ㄗㄨㄛˋ ㄨㄣˊ,  ] composition #6,691 [Add to Longdo]
成份[chéng fèn, ㄔㄥˊ ㄈㄣˋ,  ] composition; ingredients; element; makeup; component [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bodenbeschaffenheit { f }composition of the ground [Add to Longdo]
Pauschalzahlung { f }composition payment [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
作品[さくひん, sakuhin] (n) work (e.g. book, film, composition, etc.); opus; performance; production; (P) #120 [Add to Longdo]
作曲[さっきょく, sakkyoku] (n, vs) composition; setting (of music); (P) #342 [Add to Longdo]
文章[ぶんしょう, bunshou] (n) (1) { ling } sentence; article; composition; (2) (writing) style; (P) #388 [Add to Longdo]
楽曲[がっきょく, gakkyoku] (n) musical composition; tune; (P) #567 [Add to Longdo]
構成[こうせい, kousei] (n, vs, adj-no) organization; organisation; configuration; composition; (P) #730 [Add to Longdo]
組(P);組み(P)[くみ, kumi] (n) (1) (pronounced ぐみ as a suffix) set (of items); (2) group (of people); class (of students); company (esp. construction); family (i.e. mafia); team; (3) typesetting; composition; (P) #753 [Add to Longdo]
編成[へんせい, hensei] (n, vs) composition; formation; organization; organisation; compilation; (P) #999 [Add to Longdo]
合成[ごうせい, gousei] (n, vs) (1) composition; synthesis; (adj-no) (2) composite; compound; synthetic; mixed; combined; (P) #3,012 [Add to Longdo]
分解[ぶんかい, bunkai] (n, vs, adj-no) (1) disassembly; dismantling; disaggregating; analysis; disintegrating; decomposing; degrading; (2) { math } factorization; (3) { chem } decomposition; resolution; (4) { comp } deblocking; (P) #5,291 [Add to Longdo]
成分[せいぶん, seibun] (n) ingredient; component; composition; (P) #5,818 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
合成[ごうせい, gousei] character composition [Add to Longdo]
編成[へんせい, hensei] organization (vs), forming, composition, compilation [Add to Longdo]
要求分解[ようきゅうぶんかい, youkyuubunkai] request decomposition [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top