ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

heterogenesis

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -heterogenesis-, *heterogenesis*, heterogenesi
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา heterogenesis มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *heterogenesis*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
heterogenesis[N] การเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่มีความแตกต่างกันในวงชีวิตของพืชและสัตว์ในระยะเจริญเติบโตและระยะสืบพันธุ์, See also: การกลายพันธุ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
alternation of generations; digenesis; diplobiontic life cycle; diplohaplontic life cycle; heterogenesis; heterogony; metagenesisวัฏจักรชีวิตแบบสลับ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
metagenesis; alternation of generations; digenesis; diplobiontic life cycle; diplohaplontic life cycle; heterogenesis; heterogonyวัฏจักรชีวิตแบบสลับ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
diplobiontic life cycle; alternation of generations; digenesis; diplohaplontic life cycle; heterogenesis; heterogony; metagenesisวัฏจักรชีวิตแบบสลับ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
diplohaplontic life cycle; alternation of generations; digenesis; diplobiontic life cycle; heterogenesis; heterogony; metagenesisวัฏจักรชีวิตแบบสลับ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
digenesis; alternation of generations; diplobiontic life cycle; diplohaplontic life cycle; heterogenesis; heterogony; metagenesisวัฏจักรชีวิตแบบสลับ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
heterogenesis; alternation of generations; digenesis; diplobiontic life cycle; diplohaplontic life cycle; heterogony; metagenesisวัฏจักรชีวิตแบบสลับ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
heterogony; alternation of generations; digenesis; diplobiontic life cycle; diplohaplontic life cycle; heterogenesis; metagenesisวัฏจักรชีวิตแบบสลับ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Heterogenesis \Het`er*o*gen"e*sis\, n. [Hetero- + genesis.]
   1. (Biol.) Spontaneous generation, so called.
    [1913 Webster]
 
   2. (Biol.) That method of reproduction in which the
    successive generations differ from each other, the parent
    organism producing offspring different in habit and
    structure from itself, the original form, however,
    reappearing after one or more generations; -- opposed to
    {homogenesis}, or {gamogenesis}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 heterogenesis
   n 1: the alternation of two or more different forms in the life
      cycle of a plant or animal [syn: {alternation of
      generations}, {heterogenesis}, {xenogenesis}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top