ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

intonation

IH2 N T AH0 N EY1 SH AH0 N   
41 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -intonation-, *intonation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
intonation[N] การออกเสียงสูงต่ำ, See also: น้ำเสียง
intonation[N] เสียงสูงต่ำ (การร้องเพลงหรือดนตรี), Syn. pitch, timbre

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
intonation(อินโทเน'เชิน) n. ลักษณะหรือท่วงทำนองเสียง,เสียงสูงต่ำ,การอ่านหรือออกเสียง สูงต่ำ,การเปล่งเสียงเฉพาะ., See also: intonational adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
intonation(n) การออกเสียงสูงต่ำ,ท่วงทำนองเสียง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
intonationทำนองเสียง [สัทศาสตร์ ๘ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Intonation (Phonetics)ทำนองเสียง [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But her intonation wasn't surprise or grief.แต่น้ำเสียงของเธอ ไม่ปะหลาดใจหรือเศร้า Lauren (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
intonationIntonation is absent in his way of speaking.
intonationPay more attention to intonation when you speak English.
intonationYou can tell by her intonation that she lived in a Spanish speaking country when she was young.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
วรรณยุกต์[N] tone marks, See also: intonation marks, Example: การฝึกหัดผันตัวอักษรทั้งพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ ถือเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องหัดผันให้ครบทุกตัวอักษร, Thai definition: เครื่องหมายแสดงระดับเสียงสูงต่ำของคำในภาษาไทย
สำเนียง[N] accent, See also: intonation, tone, modulation, pronunciation, enunciation, Syn. เสียง, น้ำเสียง, ทำนองเสียง, Example: ตัวผมเองก็มีสำเนียงการพูด และกำพืดที่แท้จริงเหมือนกับพวกคุณ, Count unit: สำเนียง, Thai definition: เสียงที่ต่างกันไปตามท้องถิ่น
กระแสเสียง[N] tone, See also: intonation, sound, Syn. ทำนองเสียง, น้ำเสียง, Example: ไทยเราใช้คำยกย่องคนร้องที่มีกระแสเสียงสูงไพเราะว่า มีแก้วเสียง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระแสเสียง[n. exp.] (krasaē sīeng) EN: sound ; noise ; voice ; intonation ; tone   
เหน่อ[adj.] (noē) EN: with a rural accent ; with a provincial accent ; without the intonation of the unbanites   FR: avec un accent provincial
สำเนียง[n.] (samnīeng) EN: accent ; intonation ; tone ; modulation ; pronunciation ; enunciation   FR: accent [m] ; prononciation [f] ; intonation [f] ; ton [m]
เสียงวรรณยุกต์[n. exp.] (sīeng wannayuk) FR: accent tonique [m] ; ton [m] ; intonation [f]
วจีเภท[n.] (wajīphēt) EN: speech ; utterance ; intonation   
วรรณยุกต์[n.] (wannayuk) EN: tone mark ; intonation mark ; tone   FR: signe de tonalité [m] ; signe diacritique [m]
วรรณยุต[n.] (wannayut) EN: tone mark ; intonation mark ; tone   FR: signe de tonalité [m] ; signe diacritique [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
INTONATION IH2 N T AH0 N EY1 SH AH0 N
INTONATIONS IH2 N T AH0 N EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
intonation (n) ˌɪntənˈɛɪʃən (i2 n t @ n ei1 sh @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
语调[yǔ diào, ㄩˇ ㄉㄧㄠˋ, / 調] intonation, #20,787 [Add to Longdo]
发声法[fā shēng fǎ, ㄈㄚ ㄕㄥ ㄈㄚˇ, / ] intonation, #227,663 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Intonation {f}intonation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ない[, nai] (aux-adj) (1) not (verb-negating suffix; may indicate question or invitation with rising intonation); (suf,adj-i) (2) (See 忙しない) emphatic suffix (used after the root of an adjective); (P) [Add to Longdo]
アップトーク[, apputo-ku] (n) style of speaking in which the speaker gives the end of each sentence or phrase a higher intonation (wasei [Add to Longdo]
イントネーション[, intone-shon] (n) intonation; (P) [Add to Longdo]
音調[おんちょう, onchou] (n,adj-no) tune; tone; intonation; melody; rhythm; harmony [Add to Longdo]
下降調[かこうちょう, kakouchou] (n) falling intonation; falling tone [Add to Longdo]
純正調[じゅんせいちょう, junseichou] (n) just intonation [Add to Longdo]
上昇調[じょうしょうちょう, joushouchou] (n) rising intonation; rising tone [Add to Longdo]
尻下がり[しりさがり, shirisagari] (n) (1) falling intonation; (2) downward trend [Add to Longdo]
尻上がり[しりあがり, shiriagari] (n) rising (intonation, market) [Add to Longdo]
節回し[ふしまわし, fushimawashi] (n) melody; intonation [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
抑揚[よくよう, yokuyou] Intonation, Akzent [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Intonation \In`to*na"tion\, n. [See 1st {Intonate}.]
   A thundering; thunder. [Obs.] --Bailey.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Intonation \In`to*na"tion\, n. [Cf. F. intonation. See
   {Intone}.]
   1. (Mus.)
    (a) The act of sounding the tones of the musical scale.
    (b) Singing or playing in good tune or otherwise; as, her
      intonation was false.
    (c) Reciting in a musical prolonged tone; intonating, or
      singing of the opening phrase of a plain-chant, psalm,
      or canticle by a single voice, as of a priest. See
      {Intone}, v. t.
      [1913 Webster]
 
   2. The manner of speaking, especially the placement of
    emphasis, the cadence, and the rise and fall of the pitch
    of the voice while speaking.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 intonation
   n 1: rise and fall of the voice pitch [syn: {intonation},
      {modulation}, {pitch contour}]
   2: singing by a soloist of the opening piece of plainsong
   3: the act of singing in a monotonous tone [syn: {intonation},
     {chanting}]
   4: the production of musical tones (by voice or instrument);
     especially the exactitude of the pitch relations

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Intonation /intoːnatsiːoːn/ 
  intonation

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top