Search result for

federal

(112 entries)
(0.0227 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -federal-, *federal*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
federal[N] สหพันธรัฐ, See also: สหรัฐ, สหพันธ์, สหภาพ
federal[ADJ] เกี่ยวกับสหพันธรัฐ, Syn. central, governmental

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
federal(เฟด'เดอเริล) adj. สหพันธ์,สหรัฐ,สมาพันธรัฐ,สันนิบาต,พันธมิตร,กลาง
federal communication comคณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสารใช้ตัวย่อว่า FCC (อ่านว่า เอฟซีซี) เป็นหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ที่มีหน้าที่ควบคุมในเรื่องการสื่อสาร โดยเฉพาะการควบคุมสัญญาณความถี่ของคลื่นวิทยุ
federalismn. ระบบการปกครองแบบสหรัฐหรือสมาพันธรัฐ
federalist(เฟด'เดอเริลลิสทฺ) n. ผู้นิยมการปกครองในรูปสหรัฐหรือสมาพันธรัฐ. -, See also: federalistic adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
federal(adj) เกี่ยวกับสหพันธ์,เกี่ยวกับสันนิบาต,เกี่ยวกับพันธมิตร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
federal acts; federal lawsรัฐบัญญัติของสหรัฐ (อเมริกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Federal Bureau of Investigation (F.B.I.)สำนักงานสอบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Federal Communications Commission (FCC)คณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสาร (เอฟซีซี) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Federal Communications Commission (FCC)คณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสาร (เอฟซีซี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
federal courtsศาลสหรัฐ (อเมริกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
federal crimesความผิดอาญาที่กำหนดโดยกฎหมายสหรัฐ (อเมริกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
federal laws; federal actsรัฐบัญญัติของสหรัฐ (อเมริกัน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
federal state; federationสหพันธรัฐ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
federal state; federationสหพันธรัฐ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
federalismระบอบสหพันธรัฐ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Federal aid to community developmentความช่วยเหลือของรัฐบาลกลางด้านการพัฒนาชุมชน [TU Subject Heading]
Federal aid to eductionความช่วยเหลือของรัฐบาลกลางด้านการศึกษา [TU Subject Heading]
Federal aid to researchความช่วยเหลือของรัฐบาลกลางด้านการวิจัย [TU Subject Heading]
Federal Food Drug and Cosmetic Actพ.ร.บ.อาหารยาและเครื่องสำอางแห่งชาติ [การแพทย์]
Federal funds marketตลาดเงินกู้ยืมระหว่างธนาคาร (ของสหรัฐ) [เศรษฐศาสตร์]
Federal governmentรัฐบาลกลาง [TU Subject Heading]
Federal libraryห้องสมุดของรัฐบาลกลาง
ในสหรัฐอเมริกา Federal library หมายถึง ห้องสมุดที่รัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกาเป็นเจ้าของและดำเนินการโดยรัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกา ทำหน้าที่ต่าง ๆ ได้แก่

1) การจัดหาและจัดเก็บสิ่งพิมพ์รัฐบาลต่าง ๆ ตามอำนาจที่ได้รับมอบหมาย
2) ให้บริการทางบรรณานุกรม โดยแจ้งว่าสิ่งพิมพ์รัฐบาล ต่าง ๆ ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งนั้น มีอยู่ที่ใด
3) คัดเลือกสิ่งพิมพ์หรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งออกเผยแพร่แจกจ่าย
4) โฆษณาประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับสิ่งพิมพ์ที่มีอยู่ งานของห้องสมุดรัฐบาลกลางทั้งหมดนี้มุ่งส่งเสริมการดำเนินงานของรัฐบาล ตลอดจนโครงการวิจัยหรือโครงการของหน่วยราชการต่าง ๆ ของสหรัฐอเมริกาเป็นสำคัญ
[บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
federal tax (n) ภาษีสหพันธรัฐ
federal trade commissionคณะกรรมาธิการการค้า

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You can stay here, and you can use your ability to give back to your country and walk in 12 months, or you can go to court, get convicted, and rot in a federal prison for 20 years.คุณสามารถอยู่ที่นี่ และใช้ความสามารถของคุณ \ เพื่อกลับสู่บ้านคุณใน 12 เดือน หรือไม่ก็ไปศาล ยอมรับการตัดสินความผิด และเน่าตายในคุก 20 ปี Odyssey (2008)
They were federal agents with search warrants!เขาเป็นคนของรัฐ แถมหมายค้นต่างหาก Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Well, then I'm afraid I'm gonna have to see a federal warrant.- เพราะผมไม่เชื่อว่าคุณเป็นคนที่คุณอ้าง Jumper (2008)
Her dad was a federal judge, so she probably had it in her mind that she was gonna follow in his footsteps.พ่อของเธอเป็นผู้พิพากษา และเธอก็ปัก Wanted (2008)
I found out that Max Petridge's name had come up weeks before the federal judge was killed, and that a Fraternity member had failed to pull the trigger.ฉันได้ค้นพบว่า มีชื่อแม็ก แพททริกอยู่ สัปดาห์ก่อนที่ผู้พิพากษาถูกฆ่า Wanted (2008)
But you can guarantee it'll be federal.แต่นายมั่นใจได้เลยว่าต้องอยู่ในสหรัฐ Breaking and Entering (2008)
Oh, you stole the cell phone? Oh, yeah, yeah, no, I'm lookin' at federal time 'cause I stole a cell phone-- seriously?โอ้ ใช่ ใช่ ไม่ ผมถูกจับตามองตลอดก็เพราะขโมยโทรศัพท์นี่แหล่ะ--จริงเหรอ Breaking and Entering (2008)
failure to comply to a subpoena is a federal offense, Mr. Bauer.ฝ่าฝืนหมายศาลมีโทษทางอาญานะ คุณบาวเออร์ 24: Redemption (2008)
This means that your very smart friend, Mr. Will Farmer, is being sought for bioterrorist activities against Philadelphia, and is very likely to spend the rest of his life in federal prison.นี่หมายความว่า เพื่อนของคุณ นายวิล ฟามเมอร์ กำลังจะขายให้ผู้ก่อการร้าย ที่จะลงมือในฟิลาเดลเฟีย และดูเหมือน จะต้องใช้ชีวิตที่เหลือในคุกของรัฐ WarGames: The Dead Code (2008)
According to local, state and federal databases, that car doesn't exist.ไม่ว่าฐานข้อมูลของเมือง รัฐ หรือรัฐบาลกลาง ไม่มีทะเบียนรถคันนั้น WarGames: The Dead Code (2008)
The trial started today at the federal courthouse for the five burglars caught breaking into the Democratic National Party headquarters.การไต่สวนเริ่มต้นในวันนี้ ภายในศาลสหพันธรัฐ หัวขโมยทั้งห้าคนที่ ย่องเข้าไปใน สนง.ใหญ่ของพรรคแดโมเครต Frost/Nixon (2008)
But if you gave me a week back in the Federal Courthouse library...ถ้านายให้เวลาเพิ่มสักอาทิตย์ ไปที่ห้องสมุดศาลสูงสหพันธรัฐ... Frost/Nixon (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
federalA huge federal budget deficit has been plaguing the American economy for many years.
federalAmericans pay both federal taxes and state taxes.
federalFederal budget cuts will take a bite out of Social Security benefits.
federalPlease send this by Federal Express.
federalThe federal budget was narrowly approved by Congress.
federalThe Federal Reserve cut its benchmark discount rate to an 18-year low.
federalThe Federal Reserve slashed interest rates.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฟีฟ่า[N] FIFA, See also: Federal Bureau of Investigation, Syn. สมาคมสหพันธ์ฟุตบอลระหว่างชาติ
สหพันธรัฐ[N] federal state, Syn. สมาพันธ์รัฐ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แห่งชาติ[adj.] (haengchāt) EN: national ; federal   FR: national ; fédéral
รัฐบาลแห่งชาติ[n. exp.] (ratthabān haeng chāt) EN: State Government   FR: gouvernement national [m] ; gouvernement d'Etat [m] ; gouvernement fédéral [m]
รัฐบาลกลาง[n. exp.] (ratthabān klāng) EN: central government ; federal government   FR: gouvernement central [m] ; gouvernement fédéral [m]
ตำรวจแห่งชาติ[n. exp.] (tamrūat haengchāt) EN: national police ; federal police   FR: police nationale [f] ; police fédérale [f]
ธนาคารกลางของสหรัฐ[org.] (Thanākhān Klāng khøng Saharat) EN: Federal reserve bank   FR: Réserve fédérale américaine [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
FEDERAL    F EH1 D ER0 AH0 L
FEDERAL    F EH1 D R AH0 L
FEDERALS    F EH1 D ER0 AH0 L Z
FEDERALS    F EH1 D R AH0 L Z
FEDERALLY    F EH1 D R AH0 L IY0
FEDERALLY    F EH1 D ER0 AH0 L IY0
FEDERAL'S    F EH1 D R AH0 L Z
FEDERAL'S    F EH1 D ER0 AH0 L Z
FEDERALIST    F EH1 D ER0 AH0 L AH0 S T
FEDERALIZE    F EH1 D ER0 AH0 L AY2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
federal    (j) (f e1 d @ r @ l)
federally    (n) (f e1 d r @ l ii)
federalism    (n) (f e1 d @ r @ l i z @ m)
federalist    (n) (f e1 d @ r @ l i s t)
federalists    (n) (f e1 d @ r @ l i s t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Baunutzungsverordnung {f}Federal Land Utilisation Ordinance [Add to Longdo]
Bauordnungsrecht {n}Federal State Building Order [Add to Longdo]
Bundesamt {n}Federal Agency [Add to Longdo]
Bundesamt für WasserwirtschaftFederal Agency for Water Management [Add to Longdo]
Bundesamt für Seeschiffahrt und Hydrographie (BSH)Federal Maritime and Hydrographic Agency [Add to Longdo]
Bundesanstalt {f}Federal Institute [Add to Longdo]
Bundesanstalt für Wasserbau (BAW)Federal Waterways Engineering and Research Institute [Add to Longdo]
Bundesautobahn {f}federal motorway [Add to Longdo]
Bundesbehörde {f} | BundesoberbehördenFederal authority | Higher federal authorities [Add to Longdo]
Bundesgebiet {n} | Bundesgebiete {pl}federal territory | federal territories [Add to Longdo]
Bundesgerichtshof {m}Federal Supreme Court [Am.] [Add to Longdo]
Bundesgesetz {n}federal law [Add to Longdo]
Bundesgrenzschutz {m}Federal Border Guard [Add to Longdo]
Bundeshaushalt {m}federal budget [Add to Longdo]
Bundeskartellamt {n}Federal Cartel Office [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
FBI[エフビーアイ, efubi-ai] (n) Federal Bureau of Investigation; FBI [Add to Longdo]
アメリカ合衆国連邦緊急事態管理庁[アメリカがっしゅうこくれんぽうきんきゅうじたいかんりちょう, amerika gasshuukokurenpoukinkyuujitaikanrichou] (n) Federal Emergency Management Agency of the United States; FEMA [Add to Longdo]
コモロ[, komoro] (n) (Federal Islamic Republic of the) Comoros [Add to Longdo]
ドイツ連邦共和国[ドイツれんぽうきょうわこく, doitsu renpoukyouwakoku] (n) Federal Republic of Germany (former West Germany) [Add to Longdo]
フェデラリスト[, federarisuto] (n) federalist [Add to Longdo]
フェデラル[, federaru] (adj-f) federal [Add to Longdo]
フェデラルファンド[, federarufando] (n) federal fund; FF [Add to Longdo]
合衆国;合州国(iK)[がっしゅうこく, gasshuukoku] (n) (1) federal state; (2) (abbr) (See アメリカ合衆国) United States of America [Add to Longdo]
財政再建団体[ざいせいさいけんだんたい, zaiseisaikendantai] (n) local governmental body that requires federal oversight to recover from its debts [Add to Longdo]
新連邦評価基準[しんれんぽうひょうかきじゅん, shinrenpouhyoukakijun] (n) {comp} FTSC; Federal Trust Criteria [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
德意志联邦共和国[Dé yì zhì Lián bāng Gòng hé guó, ㄉㄜˊ ㄧˋ ㄓˋ ㄌㄧㄢˊ ㄅㄤ ㄍㄨㄥˋ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] Federal Republic of Germany [Add to Longdo]
联邦[lián bāng, ㄌㄧㄢˊ ㄅㄤ, / ] federal; federation [Add to Longdo]
联邦制[lián bāng zhì, ㄌㄧㄢˊ ㄅㄤ ㄓˋ, / ] federal; federal system [Add to Longdo]
联邦大楼[lián bāng dà lóu, ㄌㄧㄢˊ ㄅㄤ ㄉㄚˋ ㄌㄡˊ, / ] federal building [Add to Longdo]
联邦快递[lián bāng kuài dì, ㄌㄧㄢˊ ㄅㄤ ㄎㄨㄞˋ ㄉㄧˋ, / ] Federal Express (FedEx) [Add to Longdo]
联邦政府[lián bāng zhèng fǔ, ㄌㄧㄢˊ ㄅㄤ ㄓㄥˋ ㄈㄨˇ, / ] federal government [Add to Longdo]
联邦紧急措施署[lián bāng jǐn jí cuò shī shǔ, ㄌㄧㄢˊ ㄅㄤ ㄐㄧㄣˇ ㄐㄧˊ ㄘㄨㄛˋ ㄕ ㄕㄨˇ, / ] Federal Emergency Management Agency; FEMA [Add to Longdo]
联邦电信交通委员会[lián bāng diàn xìn jiāo tōng wěi yuán huì, ㄌㄧㄢˊ ㄅㄤ ㄉㄧㄢˋ ㄒㄧㄣˋ ㄐㄧㄠ ㄊㄨㄥ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] Federal Communications Commission; FCC [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
新連邦評価基準[しんれんぽうひょうかきじゅん, shinrenpouhyoukakijun] FTSC, Federal Trust Criteria [Add to Longdo]
連邦航空管理局[れんぼうくこうかんりきょうく, renboukukoukanrikyouku] Federal Aviation Administration (FAA) [Add to Longdo]
連邦政府[れんぼうせいふ, renbouseifu] federal government [Add to Longdo]
連邦赤字[れんぼうあかじ, renbouakaji] federal (budget) deficit [Add to Longdo]
連邦通信委員会[れんぼうつうしんいいんかい, renboutsuushin'iinkai] Federal Communications Commission (FCC) (US) [Add to Longdo]
連邦通信協会[れんぽうつうしんきょうかい, renpoutsuushinkyoukai] Federal Communications Commission (FCC) [Add to Longdo]
連邦貿易委員会[れんぼうぼえきいいんかい, renbouboekiiinkai] Federal Trade Commission (FTC) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Federal \Fed"er*al\, n.
   See {Federalist}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Federal \Fed"er*al\, a. [L. foedus league, treaty, compact; akin
   to fides faith: cf. F. f['e]d['e]ral. see {Faith}.]
   1. Pertaining to a league or treaty; derived from an
    agreement or covenant between parties, especially between
    nations; constituted by a compact between parties, usually
    governments or their representatives.
    [1913 Webster]
 
       The Romans compelled them, contrary to all federal
       right, . . . to part with Sardinia.  --Grew.
    [1913 Webster]
 
   2. Specifically:
    (a) Composed of states or districts which retain only a
      subordinate and limited sovereignty, as the Union of
      the United States, or the Sonderbund of Switzerland.
    (b) Consisting or pertaining to such a government; as, the
      Federal Constitution; a Federal officer.
    (c) Friendly or devoted to such a government; as, the
      Federal party. see {Federalist}.
      [1913 Webster]
 
   {Federal Congress}. See under {Congress}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 federal
   adj 1: national; especially in reference to the government of
       the United States as distinct from that of its member
       units; "the Federal Bureau of Investigation"; "federal
       courts"; "the federal highway program"; "federal
       property"
   2: of or relating to the central government of a federation; "a
     federal district is one set aside as the seat of the national
     government"
   3: being of or having to do with the northern United States and
     those loyal to the Union during the American Civil War;
     "Union soldiers"; "Federal forces"; "a Federal infantryman"
     [syn: {Union}, {Federal}]
   4: characterized by or constituting a form of government in
     which power is divided between one central and several
     regional authorities; "a federal system like that of the
     United States"; "federal governments often evolved out of
     confederations" [ant: {unitary}]
   n 1: a member of the Union Army during the American Civil War
      [syn: {Federal}, {Federal soldier}, {Union soldier}]
   2: any federal law-enforcement officer [syn: {Federal}, {Fed},
     {federal official}]

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

 federal
   federal
 

From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]:

 federal
   federal
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top