ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

結合

   
46 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -結合-, *結合*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
结合[jié hé, ㄐㄧㄝˊ ㄏㄜˊ, / ] to combine; to link; to integrate; binding, #787 [Add to Longdo]
结合律[jié hé lǜ, ㄐㄧㄝˊ ㄏㄜˊ ㄌㄩˋ, / ] associativity, #257,875 [Add to Longdo]
结合模型[jié hé mó xíng, ㄐㄧㄝˊ ㄏㄜˊ ㄇㄛˊ ㄒㄧㄥˊ, / ] combination model [Add to Longdo]
结合过程[jié hé guò chéng, ㄐㄧㄝˊ ㄏㄜˊ ㄍㄨㄛˋ ㄔㄥˊ, / ] cohesive process(es) [Add to Longdo]
错觉结合[cuò jué jié hé, ㄘㄨㄛˋ ㄐㄩㄝˊ ㄐㄧㄝˊ ㄏㄜˊ, / ] illusory conjunction [Add to Longdo]
错觉结合的词[cuò jué jié hé de cí, ㄘㄨㄛˋ ㄐㄩㄝˊ ㄐㄧㄝˊ ㄏㄜˊ ㄉㄜ˙ ㄘˊ, / ] illusory word [Add to Longdo]
错误的结合[cuò wù de jié hé, ㄘㄨㄛˋ ㄨˋ ㄉㄜ˙ ㄐㄧㄝˊ ㄏㄜˊ, / ] illusory conjunction [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
結合[けつごう, ketsugou] (n,vs) combination; union; binding; catenation; coupling; joining; (P) [Add to Longdo]
結合エネルギー[けつごうエネルギー, ketsugou enerugi-] (n) binding energy [Add to Longdo]
結合システム[けつごうシステム, ketsugou shisutemu] (n) {comp} coupled system [Add to Longdo]
結合確率[けつごうかくりつ, ketsugoukakuritsu] (n) joint probability [Add to Longdo]
結合記法名[けつごうきほうめい, ketsugoukihoumei] (n) {comp} associated notation name [Add to Longdo]
結合[けつごうし, ketsugoushi] (n) association; connector [Add to Longdo]
結合試験[けつごうしけん, ketsugoushiken] (n) {comp} integration test [Add to Longdo]
結合情報量[けつごうじょうほうりょう, ketsugoujouhouryou] (n) {comp} joint information content [Add to Longdo]
結合[けつごうせい, ketsugousei] (n) {comp} associativity; connectivity [Add to Longdo]
結合組織[けつごうそしき, ketsugousoshiki] (n) connective tissue [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
These states were united into one nation.これらの州は結合して1つの国になった。
These states were united into one nation.これらの諸州は結合して1つの国になった。
Most important of all, the brain needs global reentry pathways connecting these anatomical structures.もっとも重要なことは、脳にはこれらの解剖学的組織を結合する全体的な再入経路が必要である。
Hydrogen and oxygen combine to form water.水素と酸素が結合して水になる。
I tried this and that, blending yellow with white powders and obtaining brown, mixing crystals with powders and getting dust, combining liquids with solids and making mud.僕は、黄色い粉末を白い粉末と混ぜて茶色の粉末にしたり、結晶を粉末と混ぜてほこりにしたり、液体を固体と結合させて、泥を作ったりなどあれこれやってみたのだ。 [M]
Grooming in primates increases group cohesion.霊長類の毛づくろいは集団の結合を強める。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
One more, and then we'll send you on your way.[JA] もう一ヶ所結合すれば完了 The Shallows (2016)
Hydraulic sync systems, aluminum bar supplies, techmod fitting, stable joints...[JA] 水圧同期system アルミ棒の供給 テックモド付属品、安定結合 The Accountant (2016)
"It was an union that must have been to the advantage of both."[CN] 「這個結合對雙方都有好處」 Becoming Jane (2007)
And if the join with Estofield Tower, ,[JA] エストフィールドタワーと結合すれば Guardians (2017)
Dissolve the quadra-helix bonds and reverse the cohesion.[JA] クアドラヘリックス結合を解消して 結合を逆転する Teenage Mutant Ninja Turtles: Out of the Shadows (2016)
Compensated with an ion-bonded bolt carrier.[JA] イオン結合ボルトキャリアの性能は保証いたします John Wick: Chapter 2 (2017)
If we combine our strength, together we can create a new world.[CN] 結合我們的力量 我們可以一起創造新世界 K-20: The Fiend with Twenty Faces (2008)
Nitrogen bonds to oxygen, which in turn....[CN] 氮和氧以化學鍵結合 形成... Negro Y Azul (2009)
Interferometers combine light waves... collected from the same source.[CN] 呃 干涉儀呢 結合了從同樣源頭 收集的光波 比如一個恆星 Adam (2009)
The key to spiking is how well you match the trajectory of the ball, - and the apex of the jump.[CN] 扣球的重點在於如何把球的飛行軌道曲線 和跳躍到最高點完美的結合起來 Galileo SP (2008)
And through process of elimination and caveat emptor, which will require assembling a few more facts, we can narrow this down considerably.[CN] 這就要求結合更多別的事實 我們可以將範圍縮小很多 Letters to Juliet (2010)
That's why I wanted the Defense Minister to see her.[CN] 這和藝術結合的真完美 Charlie Wilson's War (2007)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
結合[けつごう, ketsugou] association (vs), joining, binding, blocking, catenation, coupling [Add to Longdo]
結合システム[けつごうシステム, ketsugou shisutemu] coupled system [Add to Longdo]
結合記法名[けつごうきほうめい, ketsugoukihoumei] associated notation name [Add to Longdo]
結合[けつごうし, ketsugoushi] association, connector [Add to Longdo]
結合子(フローチャートの)[けつごうし, ketsugoushi] connector [Add to Longdo]
結合試験[けつごうしけん, ketsugoushiken] integration test [Add to Longdo]
結合情報量[けつごうじょうほうりょう, ketsugoujouhouryou] joint information content [Add to Longdo]
結合[けつごうせい, ketsugousei] associativity, connectivity [Add to Longdo]
結合要素型[けつごうようそがた, ketsugouyousogata] associated element type [Add to Longdo]
結合法則[けつごうほうそく, ketsugouhousoku] associative law [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
結合[けつごう, ketsugou] Verbindung, Vereinigung, Kombination [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top