ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

monopoly

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -monopoly-, *monopoly*, monopo
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
monopoly(n) ระบบผูกขาด, See also: เอกสิทธิ์, Syn. trust, syndicate, copyright, patent, Ant. open market, free trade

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
monopoly(มะนอพ'พะลี) n. เอกสิทธิ์, สิ่งที่อยู่ภายใต้การครอบครองโดยเอกสิทธิ์, บริษัทที่มีเอกสิทธิ, ภาวะตลาดที่มีผู้ขายเพียงผู้เดียว

English-Thai: Nontri Dictionary
monopoly(n) การผูกขาด, เอกสิทธิ์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
monopolyการผูกขาด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
monopolyการผูกขาด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
monopolylogueการแสดงเดี่ยว [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Monopolyการผูกขาด, Example: อุตสาหกรรมใดที่มีหน่วยธุรกิจเพียงหน่วยเดียว ในท้องตลาดเป็นผู้จัดหาสินค้าและบริการในท้องตลาด เรียกได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีการผูกขาด การผูกขาดอาจยืนยงอยู่ได้ ในช่วงเวลาที่ห้ามหน่วยธุรกิจอื่นเข้ามาดำเนินการ โดยรัฐอาจสงวนสิทธิ การผลิตไว้เองหรือมอบหมายให้หน [สิ่งแวดล้อม]

WordNet (3.0)
Monopoly(n) a board game in which players try to gain a monopoly on real estate as pieces advance around the board according to the throw of a die
monopoly(n) (economics) a market in which there are many buyers but only one seller
monopoly(n) exclusive control or possession of something
monopoly_board(n) a board used for playing monopoly, Syn. monopoly board

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Monopolyn.; pl. Monopolies [ L. monopolium, Gr. &unr_;, &unr_;; mo`nos alone + &unr_; to sell. ] 1. The exclusive power, or privilege of selling a commodity; the exclusive power, right, or privilege of dealing in some article, or of trading in some market; sole command of the traffic in anything, however obtained; as, the proprietor of a patented article is given a monopoly of its sale for a limited time; chartered trading companies have sometimes had a monopoly of trade with remote regions; a combination of traders may get a monopoly of a particular product. [ 1913 Webster ]

Raleigh held a monopoly of cards, Essex a monopoly of sweet wines. Macaulay. [ 1913 Webster ]

2. Exclusive possession; as, a monopoly of land. [ 1913 Webster ]

If I had a monopoly out, they would have part on 't. Shak. [ 1913 Webster ]

3. The commodity or other material thing to which the monopoly relates; as, tobacco is a monopoly in France. [ Colloq. ] [ 1913 Webster ]

Monopolyloguen. [ Mono- + Gr. poly`s many + lo`gos speech. ] An exhibition in which an actor sustains many characters. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Do you think you were born with a monopoly on the truth?คุณคิดว่าคุณได้เกิดมาพร้อมกับการผูกขาดความจริงหรือไม่ 12 Angry Men (1957)
There's a royal monopoly on the manufacture of salt.มีกฎหมายผลิตเกลือ ผูกขาดของอังกฤษอยู่ครับ Gandhi (1982)
You must be the Monopoly Guy!คุณคงจะเป็น... ...ผู้ดีตีนแดง Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
but the modern Church has a monopoly on that..แต่คริสตจักรยุคใหม่ควบคุมกำหนด The Da Vinci Code (2006)
Yeah, monopoly is great.ใช่ เกมเศรษฐีเยี่ยมมาก Jacksonville (2010)
It's worse than Monopoly money. I can't buy anything with this.มันเหมือนของปลอม ผมใช้ซื้ออะไรไม่ได้ A Lonely Place to Die (2011)
and give you a pile of Monopoly money.แล้วก็ให้ เงินผูกขาดกองเบอเร่อ Everything's Different, Nothing's Changed (2011)
Gossip Girl doesn't have the monopoly on Serena Van Der Woodsen, does she?กอสสิป เกิร์ลไม่ได้ผูกขาด เซรีน่า แวน เดอ วู้ดเซ่นซะหน่อย ใช่มั้ย I Am Number Nine (2011)
It's just like regular monopoly but with more stuff.มันก็เหมือนเกมเศรษฐีนั่นแหละ แค่ออพชั่นเยอะกว่า Making the Connection (2011)
For all those girls out there looking for the Indian Monopoly man?ด้วยอารมณ์ของ เอมี่ ฟารา ฟาวเลอ ในคืนนี้ The Isolation Permutation (2011)
You don't have a monopoly on pain, Spencer.เธอไม่จำเป็นต้องจมอยู่ กับความเจ็บปวดนะสเปนเซอร์ What Becomes of the Broken-Hearted (2013)
You got a monopoly or do you divvy up the market?คุณได้ผูกขาดหรือทำ คุณ divvy ขึ้นในตลาดได้หรือไม The Family (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
monopolyPostal services are a government monopoly.
monopolyThe company has a monopoly on the nation's tobacco business.
monopolyThough he long dominated the steel industry, he never achieved a complete monopoly.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การค้าผูกขาด(n) monopoly, Syn. การค้าแบบผูกขาด, Ant. การค้าเสรี, Example: เขาไม่เห็นด้วยกับการค้าผูกขาดในตลาดของบริษัทไมโครซอฟต์, Thai Definition: การค้าที่ภาวะตลาดมีผู้ขายเพียงผู้เดียว
ผู้ผูกขาด(n) monopolist, See also: monopoly, Example: บริษัทจะไม่ได้กำไรได้อย่างไรในเมื่อเป็นผู้ผูกขาดการจำหน่ายยางพาราไว้แต่เพียงผู้เดียว, Thai Definition: ผู้สงวนสิทธิ์การเป็นผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายไว้แต่ผู้เดียว
ราคาผูกขาด(n) monopoly price

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอกสิทธิ์[ēkkasit] (n) EN: privilege ; prerogative ; perquisite ; perk ; monopoly  FR: privilège [ m ] ; prérogative [ f ] ; avantage [ m ]
การครอบครองตลาดแต่ เพียงผู้เดียว[kān khrøpkhrøng talāt tae phīeng phū dīo] (n, exp) EN: monopoly
การผูกขาด[kān phūkkhāt] (n) EN: monopolization ; monopoly  FR: monopole [ m ]
ผูกขาด[phūkkhāt] (v) EN: monopolize ; have a monopoly  FR: accaparer ; monopoliser ; avoir le monopole
สัมปทาน[sampathān] (n) EN: concession ; franchise ; monopoly  FR: concession [ f ] ; licence [ f ] ; franchise [ f ] ; monopole [ m ]
สิทธิ์[sit] (n) EN: right ; authority ; privilege ; franchise ; monopoly  FR: droit [ m ] ; pouvoir [ m ]
สิทธิ[sitthi] (n) EN: right ; privilege ; monopoly ; franchise ; authority  FR: droit [ m ] ; privilège [ m ]
ทุนผูกขาด[thun phūkkhāt] (n, exp) EN: monopoly capital

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
monopoly

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
monopoly

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
专卖[zhuān mài, ㄓㄨㄢ ㄇㄞˋ,   /  ] monopoly; exclusive right to trade #15,851 [Add to Longdo]
垄断贩卖[lǒng duàn fàn mài, ㄌㄨㄥˇ ㄉㄨㄢˋ ㄈㄢˋ ㄇㄞˋ,     /    ] monopoly [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
一人占め[ひとりじめ, hitorijime] TH: ครอบครองเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียว  EN: monopoly
独占[どくせん, dokusen] TH: ครอบครองไว้แต่เพียงผู้เดียว  EN: monopoly

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Monopol { n } | absolutes Monopol; vollkommenes Monopolmonopoly | absolute monopoly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
独占[どくせん, dokusen] (n, adj-no) (1) monopoly; (vs) (2) to monopolize; to hog; (P) #5,272 [Add to Longdo]
専売[せんばい, senbai] (n, vs, adj-no) monopoly; (P) #14,635 [Add to Longdo]
専業[せんぎょう, sengyou] (n) special occupation; principal occupation; specialty; monopoly; (P) #16,074 [Add to Longdo]
モノポール[monopo-ru] (n) monopoly (ger [Add to Longdo]
モノポリー[monopori-] (n) monopoly [Add to Longdo]
一手[ひとて;いっしゅ, hitote ; isshu] (n) move (in game); method; single-handed; monopoly; (P) [Add to Longdo]
国家独占[こっかどくせん, kokkadokusen] (n) state monopoly [Add to Longdo]
自然独占[しぜんどくせん, shizendokusen] (n) natural monopoly [Add to Longdo]
専売局[せんばいきょく, senbaikyoku] (n) (Japanese) Monopoly Bureau [Add to Longdo]
専売制[せんばいせい, senbaisei] (n) monopoly system; government monopoly [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top