Search result for

municipal

(98 entries)
(0.0245 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -municipal-, *municipal*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
municipal[ADJ] เกี่ยวกับเทศบาล, See also: เกี่ยวกับการปกครองเมืองด้วยตัวเอง, เกี่ยวกับเรื่องภายในรัฐ, Syn. self-governing, metropolitan, Ant. national, state
municipally[ADV] เกี่ยวกับเรื่องภายใน, See also: เกี่ยวกับการปกครองภายใน
municipality[N] เทศบาล, See also: นครบาล, เมือง, Syn. district, village
municipalize[VT] ปกครองส่วนท้องถิ่น, See also: ปกครองตนเอง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
municipal(มิวนิส'ซะเพิล) adj. เกี่ยวกับเทศบาล,เกี่ยวกับการปกครองเมืองด้วยตนเอง
municipality(มิวนิส'ซะแพล'ลิที) n. เทศบาล (นคร,เมือง,ท้องถิ่น) ,การปกครองด้วยตนเอง,นครภิบาล, Syn. city,town

English-Thai: Nontri Dictionary
municipal(adj) เกี่ยวกับเทศบาล
municipality(n) เทศบาลเมือง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
municipalเกี่ยวกับเทศบาล, เกี่ยวกับท้องถิ่น, เกี่ยวกับกิจการภายในประเทศ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
municipal charterกฎบัตรจัดตั้งเทศบาล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
municipal clerkปลัดเทศบาล (ไทย) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
municipal commissionคณะเทศมนตรี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
municipal corporationองค์การเทศบาล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
municipal corporationองค์การเทศบาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
municipal councilสภาเทศบาล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
municipal councilสภาเทศบาล [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
municipal courtศาลเทศบาล, ศาลท้องถิ่น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
municipal governmentการปกครองส่วนท้องถิ่น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Municipal budgetsงบประมาณเทศบาล [TU Subject Heading]
Municipal ceremonialรัฐพิธี [TU Subject Heading]
Municipal chartersกฎบัตรการจัดตั้งเทศบาล , กฎบัตรการจัดตั้งเทศบาล [TU Subject Heading]
Municipal corporationsองค์การเทศบาล [TU Subject Heading]
Municipal financeการคลังเทศบาล [TU Subject Heading]
Municipal governmentการบริหารงานเทศบาล [TU Subject Heading]
Municipal government by city managerการบริหารงานเทศบาลโดยระบบผู้จัดการ [TU Subject Heading]
Municipal government by commissionการบริหารงานเทศบาลโดยระบบสภา [TU Subject Heading]
Municipal officials and employeesพนักงานเทศบาล [TU Subject Heading]
Municipal reportsรายงานเทศบาล [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Municipal bonds, Ted. I'm talking double "A" rating.พันธบัตรเทศบาล เท็ด ผมกำลังพูดถึงเรทติ้ง เอเอ Airplane! (1980)
State County Municipal Offender Data System.จังหวัด เขตปกครอง เทศบาล ผู้กระทำความผิดในระบบข้อมูล The Blues Brothers (1980)
Stocks, securities, tax-free municipals.หุ้นหลักทรัพย์เทศบาลปลอดภาษี The Shawshank Redemption (1994)
Saeko Sano. I graduated from Nakano Municipal High...เซย์โกะ ซาโน่ ฉันจบมาจาก รร.เทศบาล เมืองนากาโน่ April Story (1998)
We deeded them over to the municipality in 1972.เรายกโฉนดให้กับ ทางเขตเทศบาลในปี 1972 เพื่อให้ใช้ทำประโยชน์ต่อสาธารณชน I Heart Huckabees (2004)
Are you familiar with tax-free municipal?คุณรู้จักพันธบัตรปลอดภาษีมั้ย The Pursuit of Happyness (2006)
But if there is a tax assessor's office here, it's gonna be in there, the Municipal Building.แต่ถ้ามีสำนักงานภาษีที่นี่ มันจะอยู่ที่นั่น อาคารที่ทำการรัฐ Map 1213 (2006)
No,I don't remember,but he was,you know,babbling about some insipid municipal sculpture competition he was hoping to winไม่รู้ ผมจำไม่ได้ แต่เขาพล่ามถึง\ การแข่งขันการทำรูปปั้นของเมือง... ที่ไม่มีอะไรน่าสนใจ ซึ่งเขาหวังที่จะชนะ Art Imitates Life (2008)
- Well, a municipal treasure for sure.-แต่ที่แน่ๆ สมบัติของเทศบาล Marley & Me (2008)
Municipal bonds, mutual funds.กองทุนพันธบัตรต่างๆ Southern Gentlemen Prefer Blondes (2009)
You've also got something from the Pasadena Municipal Court.นายมีจดหมายจาก ศาลเทศบาล\ เมืองพาสาเดน่าด้วย The Excelsior Acquisition (2010)
- Municipal food?- Municipal food? Perfect Sense (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
municipalThe municipal council all but ignored the gravity of the pollution.
municipalThe municipal council should concentrate more on specific issues.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เทศกิจ[N] municipal official (whose duty is to take care of cleanness), Example: หลายคนอยากทราบว่าเทศกิจมีหลักในการตัดสินใจในการจับกุมพ่อค้าแม่ค้าอย่างไร, Thai definition: เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นดูแลความสะอาดเรียบร้อย
เทศบาล[N] municipality, See also: local government, municipal government, Example: รัฐบาลกลางได้คืนอำนาจปกครองให้แก่เทศบาล, Count unit: เทศบาล, แห่ง, ที่, Thai definition: องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นแบบหนึ่ง มี เทศบาลตำบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร แล้วแต่ขนาดของเทศบาลนั้นๆ
โรงเรียนเทศบาล[N] municipal school, See also: public school, Example: หนังขายยามักจะมาฉายที่สนามโรงเรียนเทศบาล, Count unit: โรง, แห่ง, Thai definition: โรงเรียนที่เดิมอยู่ในความดูแลอุปการะของเทศบาล
โรงเรียนประถม[N] elementary school, See also: municipal, Syn. โรงเรียนประถมศึกษา, Example: โครงการขยายโอกาสทางการศึกษามีนโยบายให้โรงเรียนประถม จัดสอนในระดับมัธยมศึกษา, Count unit: โรง, แห่ง
เขตเทศบาล[N] municipal area, See also: municipality, Example: อุบัติเหตุบนทางหลวงนอกเขตเทศบาล มักเป็นอุบัติเหตุที่ร้ายแรง และมีผู้บาดเจ็บล้มตายจำนวนมาก, Count unit: เขต, Thai definition: พืนที่ในขอบเขตของการบริหารส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นการปกครองแบบพิเศษ
ตำรวจเทศกิจ[N] municipal police, Count unit: คน
เทศบัญญัติ[N] municipal law, Syn. กฎหมาย, ข้อบังคับ, กฎเกณฑ์, Example: มีเทศบัญญัติห้ามวางขายสินค้ากีดขวางทางเดินเท้า, Thai definition: บทกฎหมายที่เทศบาลตราขึ้น เพื่อใช้บังคับภายในเขตเทศบาลนั้น
เทศบาลตำบล[N] municipal district, See also: local government
เทศบาลเมือง[N] municipality, See also: local administration

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คณะเทศมนตรี[n. exp.] (khana thētsamontrī = khana thēsamontrī) EN: municipal council ; town council ; city council   FR: conseil municipal [m] ; conseil communal [m]
กฎเทศบาล[n. exp.] (kot thētsabān = kot thēsabān) EN: municipal regulation ; municipal ordinance   FR: arrêté municipal [m] ; ordonnance municipale [f] ; arrêté communal [m] ; ordonnance communale [f]
นคร[n.] (nakhøn) EN: city ; metropolis ; town ; municipality   FR: cité [f] ; métropole [f] ; agglomération [f]
โรงเรียนเทศบาล[n. exp.] (rōngrīen thēsabān) EN: municipal school ; public school   FR: école communale [f] ; école publique [f]
สำนักงานเทศบาล[n. exp.] (samnakngān thētsabān) EN: municipalty office   FR: adminstration municipale [f] ; administration communale [f]
สภาเทศบาล[n. exp.] (saphā thētsabān) FR: conseil municipal [m] ; conseil communal [m] (Belg.)
ตำรวจเทศกิจ[n. exp.] (tamrūat thētsakit) EN: municipal police   FR: police municipale [f] ; police communale [f]
เทศมนตรี[n.] (thēsamontrī) EN: municipal councillor ; member of a municipal council   FR: conseiller municipal [m] ; conseiller communal [m]
เทศ[n.] (thēt) EN: country ; land ; region ; municipality   FR: pays [m] ; territoire [m]
เทศบาล[n.] (thētsabān = thēsabān) EN: municipality ; municipal administration ; municipal government ; local government   FR: municipalité [f] ; commune [f] ; administration municipale [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
MUNICIPAL    M Y UW0 N IH1 S AH0 P AH0 L
MUNICIPALS    M Y UW0 N IH1 S AH0 P AH0 L Z
MUNICIPALLY    M Y UW0 N IH1 S AH0 P AH0 L IY0
MUNICIPALLY    M Y UW0 N IH1 S AH0 P L IY0
MUNICIPALITY    M Y UW2 N IH2 S AH0 P AE1 L AH0 T IY0
MUNICIPALITIES    M Y UW2 N IH2 S AH0 P AE1 L AH0 T IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
municipal    (j) (m y uu1 n i1 s i p l)
municipally    (a) (m y uu1 n i1 s i p l ii)
municipality    (n) (m y uu1 n i2 s i p a1 l i t ii)
municipalities    (n) (m y uu1 n i2 s i p a1 l i t i z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
都市[とし, toshi] Thai: เทศบาลนคร English: municipal

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Amtsgebäude {n}municipal offices [Add to Longdo]
Gemeinderat {m}municipal council [Add to Longdo]
Gemeindeverwaltung {f}municipal administration [Add to Longdo]
Gemeindewahl {f}municipal election [Add to Longdo]
Kommunalanleihe {f}municipal loan [Add to Longdo]
Stadtarchiv {n}municipal archive [Add to Longdo]
Stadtrecht {n}municipal law [Add to Longdo]
Weichbild {n}municipal area [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
局地[きょくち, kyokuchi] (n) municipal; limited area; locality; (P) [Add to Longdo]
国内法[こくないほう, kokunaihou] (n) municipal (civic) law; domestic law; national law [Add to Longdo]
市営[しえい, shiei] (n,adj-no) municipal management; (P) [Add to Longdo]
市営住宅[しえいじゅうたく, shieijuutaku] (n) municipal housing [Add to Longdo]
市区[しく, shiku] (n) municipal district; streets [Add to Longdo]
市債[しさい, shisai] (n) municipal bond [Add to Longdo]
市制[しせい, shisei] (n) municipal organization; municipal organisation; municipality [Add to Longdo]
市勢[しせい, shisei] (n) city conditions; municipal census [Add to Longdo]
市勢調査[しせいちょうさ, shiseichousa] (n) municipal census [Add to Longdo]
市政[しせい, shisei] (n,adj-no) municipal government; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中央直辖市[zhōng yāng zhí xiá shì, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄓˊ ㄒㄧㄚˊ ㄕˋ, / ] municipality, namely Beijing 北京, Tianjin 天津, Shanghai 上海 and Chongqing 重慶|重庆, the first level administrative subdivision; province level city; also called directly governed city [Add to Longdo]
市委[shì wěi, ㄕˋ ㄨㄟˇ, ] municipal committee [Add to Longdo]
市政[shì zhèng, ㄕˋ ㄓㄥˋ, ] municipal [Add to Longdo]
市立[shì lì, ㄕˋ ㄌㄧˋ, ] municipal; city; city-run [Add to Longdo]
直辖市[zhí xiá shì, ㄓˊ ㄒㄧㄚˊ ㄕˋ, / ] municipality, namely Beijing 北京, Tianjin 天津, Shanghai 上海 and Chongqing 重慶|重庆, the first level administrative subdivision; province level city; also called directly governed city [Add to Longdo]
自治市[zì zhì shì, ㄗˋ ㄓˋ ㄕˋ, ] municipality; autonomous city; also called directly administered city 直轄市|直辖市 [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Municipal \Mu*nic"i*pal\, a. [L. municipalis, fr. municipium a
   town, particularly in Italy, which possessed the right of
   Roman citizenship, but was governed by its own laws, a free
   town, fr. municeps an inhabitant of a free town, a free
   citizen; munia official duties, functions + capere to take:
   cf. F. municipal. Cf. {Immunity}, and {Capacoius}.]
   1. Of or pertaining to a city or a corporation having the
    right of administering local government; as, municipal
    rights; municipal officers.
    [1913 Webster]
 
   2. Of or pertaining to a state, kingdom, or nation.
    [1913 Webster]
 
       Municipal law is properly defined to be a rule of
       civil conduct prescribed by the supreme power in a
       state.                --Blackstone.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 municipal
   adj 1: relating or belonging to or characteristic of a
       municipality; "municipal government"; "municipal bonds";
       "a municipal park"; "municipal transportation"
   2: of or relating to the government of a municipality;
     "international law...only authorizes a belligerent to punish
     a spy under its municipal law"- J.L.kuntz

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top