ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

conjunction

K AH0 N JH AH1 NG K SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -conjunction-, *conjunction*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
conjunction(n) การเกิดขึ้นร่วมกัน
conjunction(n) การรวมกัน, Syn. combination, association
conjunction(n) คำเชื่อม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
conjunction(คันจังคฺ'เชิน) n. สันธาน, การร่วมกัน, การชุมนุมกัน, การบังเกิดขึ้นพร้อมกัน, Syn. association

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
conjunctionการเชื่อม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
conjunction; conjunctive proposition; conjunctive statementประพจน์เชื่อม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Conjunctionsสันธาน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'm workin' in conjunction with the university's psychiatric center.ผมทำงานร่วมกับฝ่ายจิตเวทย์ของมหาวิทยาลัย Junior (1994)
ES.W.A.T. will work in conjunction with the police to suppress the riots.ES.W.A.T. จะประสานงานกับตำรวจ เพื่อหยุดยั้งผู้ก่อจลาจล Appleseed Ex Machina (2007)
A conjunction joins two sentences together, a preposition describes the relationship between a noun and a pronoun, and an interjection is a word thrown in to express feeling.คำเชื่อมคอยเชื่อมสองประโยคเข้าด้วยกัน คำบุพบทใช้เพื่อบอกตำแหน่ง ของคำนามกับสรรพนาม และคำอุทานก็คือคำที่เอ่ยออกมา เพื่อแสดงความรู้สึก Like Stars on Earth (2007)
In conjunction with the center for disease control, โดยความร่วมมือจาก\ ศูนย์ควบคุมโรค Pilot (2008)
My father would have celebrated such a conjunction with a good wine.ขอบคุณครับ Agora (2009)
Yeah, but perhaps, in conjunction with his using the wrong foot to climb the stairs and his wrong hand to drink coffee, he's closing the wrong eye when he aims.ใช่ แต่บางทีอาจเกี่ยวกับ การใช้เท้าผิดข้างของเขา ในการปีนบันได และใช้มือผิดข้าง ถือถ้วยกาแฟ เขาหลับตาผิดข้าง เพื่อเล็งเป้า The Dwarf in the Dirt (2009)
Here's an interesting conjunction of possibilities:นี่เป็นเรื่องที่สัมพันธ์กันอย่างน่าสนใจ ซึ่งมีความเป็นไปได้ The X in the File (2010)
These shallow cuts and deep gouges, in conjunction with location of recovery, are likely indications of COD.รอยกัดตื้นๆนี้ และขูดลึก รวมกับในสถานที่ที่พบ เพื่อแสดงค่าความต้องการออกซิเจนของน้ำได้อย่างเหมาะสม The Predator in the Pool (2010)
Conjunction junction, what's your function? ♪*คำสันธาน คำเชื่อม, หน้าที่ของมันคืออะไร* The Substitute (2010)
Conjunction junction, what's your function? ♪*คำสันธาน คำเชื่อม, หน้าที่ของมันคืออะไร* The Substitute (2010)
Conjunction junction... ♪*คำสันธาน คำเชื่อม... . * The Substitute (2010)
It's an antidepressant, but taken in conjunction with the other medications, it can be fatal.มันคือยาโรคซึมเศร้า แต่เป็นการใช้ร่วมกัน กับยาตัวอื่น ซึ่งเสี่ยงต่อการตั้งท้อง Gaslit (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
conjunctionA more plausible proposal is the one Leech presented in conjunction with Emmet's theory.
conjunctionIn English there are eight main parts of speech: noun, verb, adjective, adverb, pronoun, preposition, conjunction and finally interjection.
conjunctionThe shoulder joints, as well as moving on their own, also move in conjunction with arm movements.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คำเชื่อม(n) conjunction, Example: อาจารย์บอกว่าบทความของฉันใช้คำเชื่อมยังไม่ดีเท่าที่ควร เลยต้องเอามาแก้ใหม่, Count Unit: คำ, Thai Definition: คำที่มีหน้าที่ทำให้ความประสานคล้องจองกันหรือขัดแย้งกัน
คำสันธาน(n) conjunction, Thai Definition: คำที่มีหน้าที่เชื่อมคำกับประโยคเข้าด้วยกัน
สันธาน(n) conjunction, Syn. ตัวเชื่อม, คำเชื่อม, คำสันธาน, Example: ประโยคนี้ขาดสันธานเชื่อมระหว่างอนุประโยค, Thai Definition: คำพวกที่เชื่อมประโยคให้เกี่ยวเนื่องกัน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สันธาน[santhān] (n) EN: conjunction  FR: conjonction [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CONJUNCTION K AH0 N JH AH1 NG K SH AH0 N
CONJUNCTIONS K AH0 N JH AH1 NG K SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
conjunction (n) kˈənʤˈʌŋkʃən (k @1 n jh uh1 ng k sh @ n)
conjunctions (n) kˈənʤˈʌŋkʃənz (k @1 n jh uh1 ng k sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
连词[lián cí, ㄌㄧㄢˊ ㄘˊ, / ] conjunction #63,100 [Add to Longdo]
连接词[lián jiē cí, ㄌㄧㄢˊ ㄐㄧㄝ ㄘˊ, / ] conjunction [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verbindung { f } | Verbindungen { pl }conjunction | conjunctions [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
接続[せつぞく, setsuzoku] (n, vs) (1) connection; attachment; union; join; joint; link; (2) changing trains; (3) (abbr) (See 接続語) conjunction; (P) #1,701 [Add to Longdo]
[ごう, gou] (n) (1) 0.18039 litres (liters); (2) 0.3306 metres square (meters); (3) one-tenth of the way from the base to the summit of a mountain; (4) (See 衝・3) (astronomical) conjunction; (ctr) (5) counter for covered containers; (6) counter for matches, battles, etc.; (P) #2,645 [Add to Longdo]
会合[かいごう, kaigou] (n, vs, adj-no) (1) meeting; assembly; (2) { chem } association; (3) (See 合・4) (astronomical) conjunction; (P) #8,757 [Add to Longdo]
ら抜き言葉[らぬきことば, ranukikotoba] (n) 'ra'-removed word (i.e. lacking the 'ra' in the 'rareru' verb conjunction) [Add to Longdo]
下合[かごう, kagou] (n) (obsc) (See 内合) inferior conjunction [Add to Longdo]
外合[がいごう, gaigou] (n) (See 内合) superior conjunction [Add to Longdo]
逆接[ぎゃくせつ, gyakusetsu] (n) contradictory conjunction (but, however, etc.) [Add to Longdo]
合接[ごうせつ, gousetsu] (n) conjunction; joint [Add to Longdo]
従位接続詞[じゅういせつぞくし, juuisetsuzokushi] (n) { ling } (See 等位接続詞) subordinating conjunction [Add to Longdo]
順接[じゅんせつ, junsetsu] (n, vs) resultative (refers to a conjunction where what follows is a result of the preceding) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
否定積[ひていせき, hiteiseki] non-conjunction, NAND operation, NOT-BOTH operation [Add to Longdo]
否定論理積[ひていろんりせき, hiteironriseki] non-conjunction, NAND operation, NOT-BOTH operation [Add to Longdo]
論理積[ろんりせき, ronriseki] conjunction, AND operation, intersection [Add to Longdo]
論理積結合[ろんりせきけつごう, ronrisekiketsugou] conjunction [Add to Longdo]
連言[れんごん, rengon] conjunction [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Conjunction \Con*junc"tion\, n. [L. conjunctio: cf. F.
   conjunction. See {Conjoin}.]
   1. The act of conjoining, or the state of being conjoined,
    united, or associated; union; association; league.
    [1913 Webster]
 
       He will unite the white rose and the red:
       Smille heaven upon his fair conjunction. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Man can effect no great matter by his personal
       strength but as he acts in society and conjunction
       with others.             --South.
    [1913 Webster]
 
   2. (Astron.) The meeting of two or more stars or planets in
    the same degree of the zodiac; as, the conjunction of the
    moon with the sun, or of Jupiter and Saturn. See the Note
    under {Aspect}, n., 6.
    [1913 Webster]
 
   Note: Heavenly bodies are said to be in conjunction when they
      are seen in the same part of the heavens, or have the
      same longitude or right ascension. The inferior
      conjunction of an inferior planet is its position when
      in conjunction on the same side of the sun with the
      earth; the superior conjunction of a planet is its
      position when on the side of the sun most distant from
      the earth.
      [1913 Webster]
 
   3. (Gram.) A connective or connecting word; an indeclinable
    word which serves to join together sentences, clauses of a
    sentence, or words; as, and, but, if.
    [1913 Webster]
 
       Though all conjunctions conjoin sentences, yet, with
       respect to the sense, some are conjunctive and some
       disjunctive.             --Harris.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 conjunction
   n 1: the temporal property of two things happening at the same
      time; "the interval determining the coincidence gate is
      adjustable" [syn: {concurrence}, {coincidence},
      {conjunction}, {co-occurrence}]
   2: the state of being joined together [syn: {junction},
     {conjunction}, {conjugation}, {colligation}]
   3: an uninflected function word that serves to conjoin words or
     phrases or clauses or sentences [syn: {conjunction},
     {conjunctive}, {connective}, {continuative}]
   4: the grammatical relation between linguistic units (words or
     phrases or clauses) that are connected by a conjunction
   5: (astronomy) apparent meeting or passing of two or more
     celestial bodies in the same degree of the zodiac [syn:
     {conjunction}, {alignment}]
   6: something that joins or connects [syn: {junction},
     {conjunction}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top