ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nyb

   
21 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nyb-, *nyb*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anybody(เอน'นีบอดี) pron.,n. ใคร ๆ ,ใครก็ได้

English-Thai: Nontri Dictionary
anybody(n) ใครๆ,คนหนึ่งคนใด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So, uh, his name is Stewart Nybo.เอาละ เขาชื่อสจ๊วต ไนโบ Big Momma's House 2 (2006)
Mr. Nybo, were pretty anxious to get started.คุณไนโบ เราตื่นเต้นอยากเริ่มงานเร็ว ๆ Big Momma's House 2 (2006)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สยช.[N] National Youth Bureau, See also: NYB, Syn. สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ[N] National Youth Bureau, See also: NYB, Syn. สยช., Example: สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานเยาวชนแห่งชาติ จะทำการสรรหาและเชิดชูเยาวชนดีเด่นและผู้ทำประโยชน์ต่อเยาวชนประจำปี 2545

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใคร ๆ[pr.] (khrai-khrai) EN: anybody ; anyone ; everybody   FR: tout le monde
ใครก็ได้[pr.] (khrai kødāi) EN: anybody ; anyone   FR: n'importe qui
ใครก็ตาม[pr.] (khrai køtām) EN: whoever ; anybody ; anyone   FR: quiconque ; qui que ce soit

CMU English Pronouncing Dictionary
NYBERG    N AY1 B ER0 G
NYBORG    N IH1 B AO0 R G

Japanese-English: EDICT Dictionary
一人勝手[ひとりかって, hitorikatte] (adj-na) (See 自分勝手) (very) selfish; self-centered; self-centred; without consulting anybody (else) [Add to Longdo]
此彼;此れ彼;是彼[これかれ, korekare] (n) (1) (uk) this and that; (2) this person and that person; anybody [Add to Longdo]
自分勝手;自分かって[じぶんかって;じぶんがって(自分勝手), jibunkatte ; jibungatte ( jibunkatte )] (adj-na,n) (very) selfish; self-centered; self-centred; without consulting anybody (else) [Add to Longdo]
人っ子[ひとっこ, hitokko] (n) a person; anybody [Add to Longdo]
誰でも;誰だって[だれでも(誰でも);だれだって(誰だって), daredemo ( dare demo ); daredatte ( dare datte )] (conj) (uk) anyone; anybody; everyone; everybody; whoever [Add to Longdo]
誰にでも[だれにでも, darenidemo] (conj) (uk) (adv. equivalent of 誰でも) (See 誰でも) anyone (used with positive verbs); anybody; everyone; whoever [Add to Longdo]
誰にも[だれにも, darenimo] (adv) (adv equivalent of 誰も) (See 誰も) anybody and everybody; with the best of them; as the next fellow [Add to Longdo]
誰にも増して;誰にもまして[だれにもまして, darenimomashite] (exp,adv) (See 何にも増して) more than anybody [Add to Longdo]
誰彼;誰かれ[だれかれ;たれかれ, darekare ; tarekare] (pn,adj-no) this or that person; anybody; many people [Add to Longdo]
誰彼無しに[だれかれなしに, darekarenashini] (exp) to whomever; to anybody at all [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top