ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

foreigner

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -foreigner-, *foreigner*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
foreigner(n) คนต่างชาติ, See also: คนต่างประเทศ, ชาวต่างชาติ, ชาวต่างประเทศ, Syn. outlander

English-Thai: Nontri Dictionary
foreigner(n) ชาวต่างประเทศ, ชาวต่างชาติ, คนต่างด้าว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
foreignerชาวต่างประเทศ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Besides, it ain't the giggle it used to be. There's too many foreigners own liquor stores.นอกจากนี้ยังไม่ได้ขำที่มันเคยเป็น มีชาวต่างชาติมากเกินไปร้านเหล้าของตัวเองเป็น Pulp Fiction (1994)
The few foreigners who have tried never came back. So, good luck.คนต่างถิ่นที่มาลองไม่เคยมีใคร รอดกลับมาสักคน โชคดีละกัน Seven Years in Tibet (1997)
- No foreigners allowed in Tibet.- ห้ามชาวต่างชาติเข้าทิเบต Seven Years in Tibet (1997)
Now you understand why we are not welcome to foreigners here?เข้าใจหรือยังว่าทำไมเราถึง ไม่ต้อนรับชาวต่างชาติ Seven Years in Tibet (1997)
Only a few foreigners had penetrated its mysteries.มีชาวต่างชาติเพียงไม่กี่คน ที่เข้าใจความลี้ลับนี้ Seven Years in Tibet (1997)
It's about two foreigners who came to Lhasa.เรื่องชาวต่างชาติสองคน\ ที่เข้ามาในเมืองลาซา Seven Years in Tibet (1997)
How many foreigners are there in Tibet?ในทิเบตมีชา่วต่างชาติ อยู่กี่คนกัน Seven Years in Tibet (1997)
You surely learned about it at school. Where the foreigners lived...เธอต้องเคยเรียนมาก่อนแน่ๆ ที่ที่มีชาวต่างชาติอยู่กัน.. Blues Harp (1998)
Foreigner named Herculesชาวต่างชาติ ชื่อเฮอร์คิวลิส Fearless (2006)
I've never slept with so many foreigners before.เชื่อไหม ผมไม่เคยหลับสนิทมานานแล้ว Golden Door (2006)
All foreigners are deported.พวกคุณมันใครกัน ? Chapter Seven 'Out of Time' (2007)
Do the foreigners eat spring onion?คนต่างช่างกินหัวหอมไหมเนี่ย The Ramen Girl (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
foreignerA foreigner asked me where the station was.
foreignerA group of foreigners arrived in Edo, i.e. Tokyo.
foreignerA lot of foreigners visit Japan every year.
foreignerAnother tendency of many Japanese that bothers foreigners is to make statements that are too general and too broad by using or implying words like "all" and "every".
foreignerAs is often the case with foreigners, John dislikes nattou.
foreignerBeing a foreigner, I couldn't catch on to the joke.
foreignerBeing spoken to by a foreigner, I did not know what to do.
foreignerDon't make fun of foreigners.
foreignerDon't make fun of foreigners' mistakes in Japanese.
foreignerEvery foreigner who visits Japan says that prices here are too high.
foreignerForeigners admire Mt. Fuji.
foreignerForeigners complain that it is difficult to get to know Japanese people. To some extent this may be true.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฮวน(n) alien, See also: foreigner, Thai Definition: คำที่จีนใช้เรียกคนต่างชาติ, Notes: (จีน)
ต่างชาติ(n) foreigner, See also: alien, outlander, another nationalist or race, Syn. ชาวต่างชาติ, Example: ปัจจุบันบริษัทต่างๆ ในประเทศไทยเป็นการร่วมทุนระหว่างคนไทยกับต่างชาติ, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้ที่มิได้ถือสัญชาติของประเทศนั้นๆ
ต่างด้าว(n) alien, See also: foreigner, outsider, stranger, Syn. ต่างชาติ, ต่างประเทศ, Example: ปีนี้มีต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองกว่าหมื่นคน, Thai Definition: เรียกชาวต่างประเทศที่มีถิ่นฐานอยู่ในอีกประเทศหนึ่งว่า คนต่างด้าว
ต่างชาติต่างภาษา(n) foreigner, See also: alien, Syn. ชาวต่างชาติ, Example: ในอดีตก่อนที่สยามประเทศจะเปิดประตูค้ากับต่างชาติต่างภาษาคนไทยจะมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันภายในประเทศ, Thai Definition: ผู้ที่มิได้ถือสัญชาติของประเทศนั้นๆ เป็นคนต่างประเทศที่ไม่ได้พูดภาษาของประเทศนั้นๆ
ต่างชาติ(n) foreigner, See also: alien, Syn. ชาวต่างชาติ, Example: ปัจจุบันบริษัทต่างๆ ในประเทศไทยเป็นการร่วมทุนระหว่างคนไทยกับต่างชาติ, Thai Definition: ผู้ที่มิได้ถือสัญชาติของประเทศนั้นๆ
ชาวต่างชาติ(n) foreigner, See also: alien, Syn. ชาวต่างประเทศ, ฝรั่ง, คนต่างแดน, คนต่างด้าว, คนต่างประเทศ, Ant. ชาวพื้นเมือง, Example: รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้ชาวต่างชาติเข้ามาทำการลงทุนในประเทศ, Count Unit: คน
คนต่างชาติ(n) foreigner, See also: alien, Syn. คนต่างประเทศ, คนต่างด้าว, ชาวต่างชาติ, ชาวต่างประเทศ, Example: รัฐบาลเยอรมันได้ดำเนินการออกกฎหมายให้คนต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศได้, Count Unit: คน, Thai Definition: ชาวต่างประเทศที่มีถิ่นฐานอยู่ในอีกประเทศหนึ่ง
คนต่างด้าว(n) alien, See also: foreigner, Syn. คนต่างประเทศ, ชาวต่างชาติ, ชาวต่างประเทศ, คนต่างชาติ, Example: คนต่างด้าวในเมืองไทยไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของที่ดินได้, Count Unit: คน, Thai Definition: ชาวต่างประเทศที่มีถิ่นฐานอยู่ในอีกประเทศหนึ่ง
คนต่างถิ่น(n) stranger, See also: foreigner, outsider, newcomer, Example: อุบลเป็นคนต่างถิ่น เพราะเธอเพิ่งย้ายมาทำงานที่นี่, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้มาจากถิ่นอื่น
คนต่างแดน(n) foreigner, See also: alien, Syn. ชาวต่างแดน, คนต่างประเทศ, ชาวต่างประเทศ, Count Unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาวต่างชาติ[chāo tāngchāt] (n) EN: foreigner  FR: étranger [ m ] ; étrangère [ f ]
ชาวต่างประเทศ[chāo tāngprathēt] (n) EN: foreigner  FR: étranger [ m ] ; étrangère [ f ]
ฝรั่ง[Farang = Fárang] (n) EN: Westerner ; White ; Westerner ; European-looking foreigner ; American-looking foreigner ; foreigner  FR: Occidental [ m ] ; étranger [ m ] ; Blanc [ m ]
ขี้นก[Farang khīnok] (n, exp) EN: stingy foreigner ; unruly foreigner
คนจร[khonjøn] (n, exp) EN: stranger ; alien ; foreigner ; passer-by
คนต่างชาติ[khon tāngchāt] (n, exp) EN: foreigner  FR: étranger [ m ] ; étrangère [ f ]
คนต่างแดน[khon tāngdaēn] (n, exp) EN: foreigner  FR: étranger [ m ] ; étrangère [ f ]
คนต่างประเทศ[khon tāngprathēt] (n, exp) EN: foreigner  FR: étranger [ m ] ; étrangère [ f ]
ส่งภาษา[song phāsā] (v, exp) EN: talk a foreign language ; talk with a foreigner  FR: parler une langue étrangère ; parler avec un étranger
ต่างแดน[tāngdaēn] (n) EN: foreigner

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
foreigner
foreigner
foreigner
foreigners
foreigners
foreigners
foreigners'
foreigners'
foreigners'
foreigner(4)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
foreigner
foreigners

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
外国人[wài guó rén, ㄨㄞˋ ㄍㄨㄛˊ ㄖㄣˊ,    /   ] foreigner #7,075 [Add to Longdo]
外人[wài rén, ㄨㄞˋ ㄖㄣˊ,  ] foreigner #9,268 [Add to Longdo]
老外[lǎo wài, ㄌㄠˇ ㄨㄞˋ,  ] foreigner #9,969 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausländer { m }; Ausländerin { f } | Ausländer { pl }; Ausländerinnen { pl } | (unerwünschter) Ausländer { m }foreigner | foreigners | alien [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
夷;戎[えびす, ebisu] (n) (1) (arch) (See 蝦夷) peoples formerly of northern Japan with distinct language and culture (i.e. the Ainu); (2) provincial (i.e. a person who lives far from the city); (3) brutish, unsophisticated warrior (esp. used by Kyoto samurai to refer to samurai from eastern Japan); (4) (derog) foreigner; barbarian #13,165 [Add to Longdo]
お雇い外国人;御雇外国人[おやといがいこくじん, oyatoigaikokujin] (n) hired foreigners; foreign advisors hired by the Japanese government for their specialized knowledge to assist in the modernization of Japan at the end of the Bakufu and during the Meiji Era [Add to Longdo]
フォリナー[forina-] (n) foreigner [Add to Longdo]
フライ人[フライじん;フライジン, furai jin ; furaijin] (n) (sl) (from フライ+外人) (See フライ・2, 外人) foreigner who fled Japan after the Mar. 11, 2011 Tohoku earthquake [Add to Longdo]
異国の人[いこくのひと, ikokunohito] (n) foreigner [Add to Longdo]
異国人[いこくじん, ikokujin] (n) foreigner; stranger; outsider; alien [Add to Longdo]
異人[いじん, ijin] (n) foreigner; different person [Add to Longdo]
異邦人[いほうじん, ihoujin] (n) foreigner; stranger; gentile [Add to Longdo]
外タレ[がいタレ, gai tare] (n) (abbr) non-Japanese celebrity; foreigner celebrity [Add to Longdo]
外国人[がいこくじん, gaikokujin] (n) foreigner; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Foreigner \For"eign*er\, n.
   A person belonging to or owning allegiance to a foreign
   country; one not native in the country or jurisdiction under
   consideration, or not naturalized there; an alien; a
   stranger.
   [1913 Webster]
 
      Joy is such a foreigner,
      So mere a stranger to my thoughts.    --Denham.
   [1913 Webster]
 
      Nor could the majesty of the English crown appear in a
      greater luster, either to foreigners or subjects.
                          --Swift.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 foreigner
   n 1: a person who comes from a foreign country; someone who does
      not owe allegiance to your country [syn: {foreigner},
      {alien}, {noncitizen}, {outlander}] [ant: {citizen}]
   2: someone who is excluded from or is not a member of a group
     [syn: {foreigner}, {outsider}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top