Search result for

foreigner

(71 entries)
(0.0095 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -foreigner-, *foreigner*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
foreigner[N] คนต่างชาติ, See also: คนต่างประเทศ, ชาวต่างชาติ, ชาวต่างประเทศ, Syn. outlander

English-Thai: Nontri Dictionary
foreigner(n) ชาวต่างประเทศ,ชาวต่างชาติ,คนต่างด้าว

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
foreignerชาวต่างประเทศ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Foreigner, Foreigner! Oh, mother father!ชาวต่างชาติ โอ๊ะ แม่เจ้า Baby and I (2008)
If a country opens up gambling to foreigners, it will become a source of major profit and backbone to the country.ถ้าประเทศเปิดการพนันขึ้นกับคนต่างชาติ, มันจะกลายเป็นแหล่งกำเนิดของรายได้หลัก และกระดูกสันหลังของประเทศ Episode #1.9 (2008)
Do the foreigners eat spring onion?คนต่างช่างกินหัวหอมไหมเนี่ย The Ramen Girl (2008)
Birdshit foreignerไอ้ฝรั่งขี้นก Bangkok Dangerous (2008)
Bloody foreigners.ต่างดาวที่กระหายเลือด Under the Mountain (2009)
How's the foreigner?แล้วหนุ่มต่างชาติคนนั้น ว่าไง Southern Gentlemen Prefer Blondes (2009)
rhymes with "Martian Foreigner."พ้องเสียงกับ มนุษย์ดาวอังคาร Beyond Here Lies Nothin' (2009)
You're not a foreigner!คุณไม่ใช่คนต่างชาตินะ! Episode #1.8 (2009)
If I did not clear with foreignersหรือเจ้ายังฟังไม่ชัดเจน Ip Man 2 (2010)
You choose to compromise foreignersเจ้าเลือกที่จะประณีประนอม พวกต่างชาติได้รึ Ip Man 2 (2010)
Of course you do not see foreigners in the faceถ้าเราไม่ทำตามกฏของพวกต่างชาติ Ip Man 2 (2010)
That foreigners like to throw things, do not ignore himพวกฝรั่งก็อย่างงี้แหละ อยาไปใส่ใจเลยนะ Ip Man 2 (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
foreignerA foreigner asked me where the station was.
foreignerA group of foreigners arrived in Edo, i.e. Tokyo.
foreignerA lot of foreigners visit Japan every year.
foreignerAnother tendency of many Japanese that bothers foreigners is to make statements that are too general and too broad by using or implying words like "all" and "every".
foreignerAs is often the case with foreigners, John dislikes nattou.
foreignerBeing a foreigner, I couldn't catch on to the joke.
foreignerBeing spoken to by a foreigner, I did not know what to do.
foreignerDon't make fun of foreigners.
foreignerDon't make fun of foreigners' mistakes in Japanese.
foreignerEvery foreigner who visits Japan says that prices here are too high.
foreignerForeigners admire Mt. Fuji.
foreignerForeigners complain that it is difficult to get to know Japanese people. To some extent this may be true.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฮวน[N] alien, See also: foreigner, Thai definition: คำที่จีนใช้เรียกคนต่างชาติ, Notes: (จีน)
ต่างชาติ[N] foreigner, See also: alien, outlander, another nationalist or race, Syn. ชาวต่างชาติ, Example: ปัจจุบันบริษัทต่างๆ ในประเทศไทยเป็นการร่วมทุนระหว่างคนไทยกับต่างชาติ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่มิได้ถือสัญชาติของประเทศนั้นๆ
ต่างด้าว[N] alien, See also: foreigner, outsider, stranger, Syn. ต่างชาติ, ต่างประเทศ, Example: ปีนี้มีต่างด้าวลักลอบเข้าเมืองกว่าหมื่นคน, Thai definition: เรียกชาวต่างประเทศที่มีถิ่นฐานอยู่ในอีกประเทศหนึ่งว่า คนต่างด้าว
ต่างชาติต่างภาษา[N] foreigner, See also: alien, Syn. ชาวต่างชาติ, Example: ในอดีตก่อนที่สยามประเทศจะเปิดประตูค้ากับต่างชาติต่างภาษาคนไทยจะมีการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันภายในประเทศ, Thai definition: ผู้ที่มิได้ถือสัญชาติของประเทศนั้นๆ เป็นคนต่างประเทศที่ไม่ได้พูดภาษาของประเทศนั้นๆ
ต่างชาติ[N] foreigner, See also: alien, Syn. ชาวต่างชาติ, Example: ปัจจุบันบริษัทต่างๆ ในประเทศไทยเป็นการร่วมทุนระหว่างคนไทยกับต่างชาติ, Thai definition: ผู้ที่มิได้ถือสัญชาติของประเทศนั้นๆ
ชาวต่างชาติ[N] foreigner, See also: alien, Syn. ชาวต่างประเทศ, ฝรั่ง, คนต่างแดน, คนต่างด้าว, คนต่างประเทศ, Ant. ชาวพื้นเมือง, Example: รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมให้ชาวต่างชาติเข้ามาทำการลงทุนในประเทศ, Count unit: คน
คนต่างชาติ[N] foreigner, See also: alien, Syn. คนต่างประเทศ, คนต่างด้าว, ชาวต่างชาติ, ชาวต่างประเทศ, Example: รัฐบาลเยอรมันได้ดำเนินการออกกฎหมายให้คนต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศได้, Count unit: คน, Thai definition: ชาวต่างประเทศที่มีถิ่นฐานอยู่ในอีกประเทศหนึ่ง
คนต่างด้าว[N] alien, See also: foreigner, Syn. คนต่างประเทศ, ชาวต่างชาติ, ชาวต่างประเทศ, คนต่างชาติ, Example: คนต่างด้าวในเมืองไทยไม่มีสิทธิ์เป็นเจ้าของที่ดินได้, Count unit: คน, Thai definition: ชาวต่างประเทศที่มีถิ่นฐานอยู่ในอีกประเทศหนึ่ง
คนต่างถิ่น[N] stranger, See also: foreigner, outsider, newcomer, Example: อุบลเป็นคนต่างถิ่น เพราะเธอเพิ่งย้ายมาทำงานที่นี่, Count unit: คน, Thai definition: ผู้มาจากถิ่นอื่น
คนต่างแดน[N] foreigner, See also: alien, Syn. ชาวต่างแดน, คนต่างประเทศ, ชาวต่างประเทศ, Count unit: คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาวต่างชาติ[n.] (chāo tāngchāt) EN: foreigner   FR: étranger [m] ; étrangère [f]
ชาวต่างประเทศ[n.] (chāo tāngprathēt) EN: foreigner   FR: étranger [m] ; étrangère [f]
ฝรั่ง[n.] (Farang = Fárang) EN: Westerner ; White ; Westerner ; European-looking foreigner ; American-looking foreigner ; foreigner   FR: Occidental [m] ; étranger [m] ; Blanc [m]
ขี้นก[n. exp.] (Farang khīnok) EN: stingy foreigner ; unruly foreigner   
คนจร[n. exp.] (khonjøn) EN: stranger ; alien ; foreigner ; passer-by   
คนต่างชาติ[n. exp.] (khon tāngchāt) EN: foreigner   FR: étranger [m] ; étrangère [f]
คนต่างแดน[n. exp.] (khon tāngdaēn) EN: foreigner   FR: étranger [m] ; étrangère [f]
คนต่างประเทศ[n. exp.] (khon tāngprathēt) EN: foreigner   FR: étranger [m] ; étrangère [f]
ส่งภาษา[v. exp.] (song phāsā) EN: talk a foreign language ; talk with a foreigner   FR: parler une langue étrangère ; parler avec un étranger
ต่างแดน[n.] (tāngdaēn) EN: foreigner   

CMU English Pronouncing Dictionary
FOREIGNER    F AO1 R AH0 N ER0
FOREIGNER    F AO1 R N ER0
FOREIGNERS    F AA1 R AH0 N ER0 Z
FOREIGNERS    F AA1 R N ER0 Z
FOREIGNERS'    F AA1 R AH0 N ER0 Z
FOREIGNERS'    F AA1 R N ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
foreigner    (n) (f o1 r @ n @ r)
foreigners    (n) (f o1 r @ n @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
外国人[wài guó rén, ㄨㄞˋ ㄍㄨㄛˊ ㄖㄣˊ, / ] foreigner, #7,075 [Add to Longdo]
外人[wài rén, ㄨㄞˋ ㄖㄣˊ, ] foreigner, #9,268 [Add to Longdo]
老外[lǎo wài, ㄌㄠˇ ㄨㄞˋ, ] foreigner, #9,969 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausländer {m}; Ausländerin {f} | Ausländer {pl}; Ausländerinnen {pl} | (unerwünschter) Ausländer {m}foreigner | foreigners | alien [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お雇い外国人;御雇外国人[おやといがいこくじん, oyatoigaikokujin] (n) hired foreigners; foreign advisors hired by the Japanese government for their specialized knowledge to assist in the modernization of Japan at the end of the Bakufu and during the Meiji Era [Add to Longdo]
フォリナー[, forina-] (n) foreigner [Add to Longdo]
フライ人[フライじん;フライジン, furai jin ; furaijin] (n) (sl) (from フライ+外人) (See フライ・2,外人) foreigner who fled Japan after the Mar. 11, 2011 Tohoku earthquake [Add to Longdo]
夷;戎[えびす, ebisu] (n) (1) (arch) (See 蝦夷) peoples formerly of northern Japan with distinct language and culture (i.e. the Ainu); (2) provincial (i.e. a person who lives far from the city); (3) brutish, unsophisticated warrior (esp. used by Kyoto samurai to refer to samurai from eastern Japan); (4) (derog) foreigner; barbarian [Add to Longdo]
異国の人[いこくのひと, ikokunohito] (n) foreigner [Add to Longdo]
異国人[いこくじん, ikokujin] (n) foreigner; stranger; outsider; alien [Add to Longdo]
異人[いじん, ijin] (n) foreigner; different person [Add to Longdo]
異邦人[いほうじん, ihoujin] (n) foreigner; stranger; gentile [Add to Longdo]
外タレ[がいタレ, gai tare] (n) (abbr) non-Japanese celebrity; foreigner celebrity [Add to Longdo]
外国人[がいこくじん, gaikokujin] (n) foreigner; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Foreigner \For"eign*er\, n.
   A person belonging to or owning allegiance to a foreign
   country; one not native in the country or jurisdiction under
   consideration, or not naturalized there; an alien; a
   stranger.
   [1913 Webster]
 
      Joy is such a foreigner,
      So mere a stranger to my thoughts.    --Denham.
   [1913 Webster]
 
      Nor could the majesty of the English crown appear in a
      greater luster, either to foreigners or subjects.
                          --Swift.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 foreigner
   n 1: a person who comes from a foreign country; someone who does
      not owe allegiance to your country [syn: {foreigner},
      {alien}, {noncitizen}, {outlander}] [ant: {citizen}]
   2: someone who is excluded from or is not a member of a group
     [syn: {foreigner}, {outsider}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top