ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

order

AO1 R D ER0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -order-, *order*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
order of canada(n) เครื่องราชอิสริยาภรณ์ของแคนาดา เช่น If the advisory council decides that Black should lose his Order of Canada, he will first be given an opportunity to give it up voluntarily.
gender identity disorder(n) ความผิดปกติของเอกลักษณ์ทางเพศ, See also: homosexual slang gay, queer, dyke
backorder(n, vt) การสั่งซื้อสินค้าซึ่งยังไม่สามารถส่งมอบได้ในขณะนั้นเนื่องจากสินค้าหมด และผู้ขายจะส่งมอบได้เมื่อมีสินค้าพร้อมส่ง
attention deficit disorder(n) โรคสมาธิสั้น เช่น According to the National Institute of Mental Health, attention deficit disorder (ADD) is a legitimate psychologic condition., See also: attention deficit hyperactivity disorder ADHD, Syn. ADD
public order(n) ความสงบเรียบร้อยของประชาชน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
order(n) คำสั่ง, See also: คำบัญชา, Syn. command, mandate
order(n) ใบสั่งซื้อสินค้า, See also: คำสั่งซื้อสินค้า
order(n) ความเป็นระเบียบเรียบร้อย, Syn. tidiness, organization, Ant. disorganization, chaos
order(n) ลำดับ, Syn. sequence, succession
order(vt) สั่ง, See also: สั่งการ, บงการ, ออกคำสั่ง, บัญชา, Syn. command, direct, decree
order(vt) สั่งซื้อ, See also: สั่งจอง, Syn. book, reserve
order(vt) จัดระเบียบ, See also: จัดให้เป็นระเบียบ, Syn. arrange, organize, Ant. disorganize
ordered(adj) ซึ่งเป็นไปตามระเบียบ, See also: ซึ่งจัดเรียงตามระบบ, ซึ่งเป็นระเบียบ, Syn. well-organized, arranged, Ant. disordered
orderly(adj) ที่เป็นไปด้วยความสงบ, Syn. peaceable, quiet, Ant. riotous, noisy
orderly(adj) ซึ่งเป็นระเบียบเรียบร้อย, See also: ซึ่งมีระเบียบ, Syn. well-organized, in order, Ant. disorderly, chaotic

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
order(ออร์'เดอะ) n. คำสั่ง, ใบสั่ง, ตั๋วแลกเงิน, ธนาณัติ, หนังสือมอบอำนาจ, ระดับ, ลำดับ, ขั้น, นิกาย, คณะสงฆ์, อนุกรม, ชนิด, แบบแผน, ระเบียบ, สมณศักดิ์, เครื่องอิสริยาภรณ์, การลงมติในที่ประชุมนิติบัญญัติ. -Phr. (in order เหมาะสม, เป็นระเบียบ) -Phr. (in order that เพื่อว่า) vt.ออกคำสั่ง, สั่งซื้อ, ทำให้เป็นระเบียบ, บรรพชา, แต่งตั้งให้เป็นพระ
order chequen. เช็คลงชื่อ
order of battlen. การจัดขบวนรบ
orderliness(ออร์'ดะลินิส) n. ความมีระเบียบ, ความมีวินัย, ความเรียบร้อย
orderly(ออร์'เดอลี) adj., adv. มีระเบียบ, มีวินัย, รักษาวินัย, เกี่ยวกับคำสั่ง, ตามลำดับ, ตามขั้นตอน n. เจ้าหน้าที่ข่าวสาร, เจ้าหน้าที่ทั่วไป, ทหารที่ส่งคำสั่ง, เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล., Syn. neat, proper
ascending orderเรียงลำดับขึ้นหมายถึง การเรียงลำดับจากต่ำไปหาสูง เช่น จาก 0 ถึง 100 หรือจาก A ถึง Z ตรงข้ามกับ descending order หรือเรียงลำดับลงดู descending order เปรียบเทียบ
back ordern. รายการสั่งซื้อล่วงหน้าที่ต้องส่งของในอนาคต
battle ordern. การจัดขบวนรบ
border(บอร์'เดอะ) { bordered, bordering, borders } n. ชายแดน, ขอบ, ริม, เนิน -v. มีเขตแดนติดต่อกับ, คล้ายกับ, ใกล้เคียง, เหมือน, Syn. brink
border linen. เส้นพรมแดน, เส้นเขตแดน

English-Thai: Nontri Dictionary
order(n) ใบสั่ง, คำสั่งซื้อ, ตำแหน่ง, อันดับ, ชั้น, ระเบียบแบบแผน
order(vt) สั่ง, สั่งซื้อ, จัด, ทำให้เรียบร้อย, ทำให้เป็นระเบียบ
orderliness(n) ความเป็นระเบียบ, ความเรียบร้อย, ความมีวินัย
orderly(adj) เป็นระเบียบ, เรียบร้อย, มีวินัย
border(n) ริม, ขอบ, เขตแดน, ชายแดน, พรมแดน, อาณาเขต
border(vt) ติดต่อกับ, ใกล้กับ, เชื่อมติดกับ
borderland(n) เขตแดน, ชายแดน, พรมแดน
borderline(n) เส้นเขตแดน, เส้นพรมแดน, เส้นแบ่งเขต, เส้นกั้นอาณาเขต
disorder(n) ความวุ่นวาย, ความยุ่งเหยิง, ความสับสน, ความไม่เป็นระเบียบ, ความอลหม่าน
disorderly(adj) ยุ่งเหยิง, โกลาหล, อลหม่าน, วุ่นวาย, สับสน, ไม่เป็นระเบียบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
order๑. คำสั่ง, ระเบียบ๒. ความสงบเรียบร้อย [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
orderลำดับ, อันดับ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
orderอันดับ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
order๑. คำสั่ง, คำสั่งศาล๒. อันดับ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
orderอันดับ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
Order in the Houseการรักษาระเบียบในสภา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
order of a differential equationอันดับของสมการเชิงอนุพันธ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
order of business; order of the dayระเบียบวาระการประชุม [ ดู agenda ] [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
order of discharge (of a bankruptcy)คำสั่งศาลให้ยกเลิก (การล้มละลาย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
order of filiationคำสั่งศาลให้รับเป็นบุตร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
orderลำดับ, อันดับ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
orderอันดับ, ลำดับหนึ่งในการจัดหมวดหมู่ของสิ่งมีชีวิต  (ดู kingdom ประกอบ) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
order at seaการจัดระเบียบทางทะเล " เช่น ความร่วมมือระหว่างกองทัพเรือไทย-เวียดนามในการลดความ ขัดแย้งในทะเลระหว่างกัน อาทิ การล่วงล้ำน่านน้ำและลักลอบทำประมง โดยมีมาตรการสำคัญ คือ การลาดตระเวนร่วมในพื้นที่ประชิดกันทางทะเลระหว่างกองทัพเรือทั้งสองฝ่าย เป็นประจำ " [การทูต]
order of eventsลำดับงาน/เหตุการณ์ [การทูต]
order of magnitudeระดับขนาด, ค่าที่แสดงด้วยเลข 10 ยกกำลัง เป็นการบอกขนาดของปริมาณใด ๆ อย่างคร่าว ๆ  เช่น ระยะทางระหว่างโลกถึงดวงจันทร์อยู่ในระดับขนาด 108 เมตร (ระยะจริง 382, 000 กิโลเมตรหรือ  3.82 x 108 เมตร) [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
order of precedenceลำดับอาวุโส [การทูต]
Order of Precedenceหมายถึง ลำดับอาวุโสทางการทูต โดยถือยศหรือตำแหน่งเป็นบรรทัดฐาน โดยเฉพาะในโอกาสที่ไปร่วมพิธีต่าง ๆ ตลอดจนการเลี้ยงอาหารอย่างเป็นทางการ นักการทูตทั่วโลกต่างถือลำดับอาวุโสเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องพิถีพิถันกันไม่ น้อย เพราะในฐานะที่เป็นตัวแทนของประเทศ หากมีการจัดลำดับอาวุโสไม่ถูกต้อง เขาผู้นั้นซึ่งคำนึงถึงศักดิ์ศรีในฐานะตัวแทนของประเทศย่อมต้องรู้สึกว่า นอกจากจะไม่ได้รับความถูกต้องแล้ว ยังเป็นการดูแคลนประเทศของตนด้วยในสมัยก่อน ผู้ที่ทำหน้าที่ชี้ขาดในเรื่องลำดับอาวุโสของบรรดาประมุขของรัฐทั้งหลาย คือสมเด็จพระสันตะปาปา ต่อมาในการประชุมคองเกรสแห่งเวียนนาเมื่อปี ค.ศ. 1815 ที่ประชุมได้ตกลงกันให้ถือวันที่เดินทางมาถึงประเทศผู้รับ และได้แจ้งให้ทราบเป็นทางการว่าเป็นเรื่องลำดับอาวุโส ผู้ที่มาถึงก่อนย่อมมีอาวุโสกว่าผู้ทีมาทีหลัง อย่างไรก็ดี มาในทุกวันนี้มีหลายประเทศถือหลักว่า ผู้แทนทางการทูตที่ยื่นสารตราตั้งก่อนจะมีอาวุโสกว่าผู้ยื่นสารตราตั้งที หลัง และในกรณีที่เกิดความเห็นไม่ลงรอยกันระหว่างบุคคลในคณะทูตเรื่องลำดับอาวุโส ประเทศเจ้าภาพหรือประเทศผู้รับจะเป็นผู้ตัดสินชี้ขาดอนุสัญญากรุงเวียนนาว่า ด้วยความสัมพันธ์ทางการทูตได้บัญญัติเกี่ยวกับลำดับอาวุโสของผู้แทนทางการ ทูตไว้ดังนี้ ?ข้อ 16 1. ให้หัวหน้าคณะผู้แทนมีลำดับอาวุโสในแต่ละชั้นของตนตามลำดับวันและเวลาที่ เข้ารับการหน้าที่ของตนในรัฐผู้รับ เมื่อตนได้ยื่นสารตราตั้ง หรือเมื่อได้บอกกล่าวการมาถึงของตนและได้เสนอสำเนาที่ถูกต้องของสารตราตั้ง ต่อกระทรวงการต่างประเทศของรัฐผู้รับ หรือกระทรวงอื่นตามที่อาจจะตกลงตามแนวปฏิบัติที่มีอยู่ในรัฐผู้รับ ซึ่งจะต้องใช้ในทำนองอันเป็นเอกรูป 2. การเปลี่ยนแปลงในสารตราตั้งของหัวหน้าคณะผู้แทน ซึ่งไม่เกี่ยวพันกับการเปลี่ยนแปลงชั้นใด ๆ จะไม่กระทบกระเทือนลำดับอาวุโสของหัวหน้าคณะผู้แทน 3. ข้อนี้ไม่เป็นที่เสื่อมเสียแก่ทางปฏิบัติใด ซึ่งมีอยู่ในรัฐผู้รับ ในเรื่องลำดับอาวุโสของผู้แทนของโฮลี่ซี ข้อ 17 ลำดับอาวุโสของสมาชิกคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายทูตของคณะผู้แทนนั้น ให้หัวหน้าคณะผู้แทนเป็นผู้บอกกล่าวแก่กระทรวงการต่างประเทศ หรือกระทรวงอื่นตามที่อาจจะตกลงกัน? [การทูต]
order publicความสงบเรียบร้อย [การทูต]
ordered pairคู่อันดับ, คู่ของสมาชิกที่มาจากเซต A และ เซต B เขียนได้ในรูป(a, b) เรียก a ว่าสมาชิกตัวหน้าของคู่อันดับ และเรียก b ว่า สมาชิกตัวหลังของคู่อันดับ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Order arms!เรียบ... อาวุธ The Great Dictator (1940)
Schultz gave strict orders not to molest anyone in this court.นี่เป็นคำสั่งของ ชูลท์ซ ห้ามยุ่งกับยิวในนี้ The Great Dictator (1940)
In order to carry this out one of us must die.เพื่อการใหญ่นี้ มีคนนึงจะต้องตาย The Great Dictator (1940)
What? You mean to tell me you take orders from a grasshopper?คุณหมายถึงจะบอกฉัน ว่าคุณใช้คำสั่ง Pinocchio (1940)
It wouldn't hurt you to take orders from your grasshopp--มันจะไม่เจ็บให้คุณสามารถใช้ คำสั่ง Pinocchio (1940)
I asked you up here in order to tell you of my engagement.ผมเชิญคุณขึ้นมานี่ ก็เพื่อจะบอกข่าวการหมั้นของผม Rebecca (1940)
We would need the straw mattress, at once pantry and strongbox, the fiercely contested blanket, the denunciations and curses, the orders repeated in every tongue, the sudden appearance of the SS, zealous in their spot checks and practical jokes.เราต้องการแค่ที่นอนฟาง ที่เก็บอาหาร และหีบเก็บของ มีเพียงผ้าห่มที่ไม่เพียงพอ คำกล่าวหา และด่าทอ กล่าวย้ำสั่งให้ทำงาน Night and Fog (1956)
But after 40 days without a fish the boy's parents told him... ... that the old man was now definitely and finally salao which is the worst form of unlucky... ... and the boy had gone at their orders in another boat... ... which caught three good fish the first week.แต่หลังจาก 40 วันโดยไม่ต้อง ปลา พ่อแม่ของเด็กได้บอกเขา ว่าคนเก่าตอนนี้ The Old Man and the Sea (1958)
murder assaulting a Justice of the peace raping a virgin of the white race and statutory rape of a minor of the black race of derailing a train in order to rob the passengers.......โทษฐานความผิดต่อไปนี้ ฆาตกรรม ทำร้ายผู้พิพากษา... ...ข่มขืนหญิงพรหมจรรย์ผิวขาว... ...และพรากผู้เยาว์ ผิวดำ... The Good, the Bad and the Ugly (1966)
I can't order them to do what the Lawgiver has forbidden.กฎหมายมีอยู่ผมไม่ได้ส่งพวกเขามาตาย Beneath the Planet of the Apes (1970)
A sheriff! But law and order is the last thing I want.นายอำเภอ แต่ฉันไม่อยากให้มี ผู้พิทักษ์สันติราษฏร์ Blazing Saddles (1974)
As I grew up, whenever I'd meet one who seemed to be at all clear-sighted, in order to find out if he was really a person of true understanding, ขณะที่ผมเติบโตขึ้น เมื่อไรก็ตามที่ผม เจอคนที่ดูจะมีสายตาคมกริบ เพื่อที่จะรู้ว่าเขาเป็นคนที่ มีความเข้าใจอย่างแท้จริงหรือไม่ The Little Prince (1974)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
orderA discussion of the proposal seems to be in order.
orderAdmission will be allotted in order of application.
orderAdmittedly, models of hegemonic order cannot provide an explanation for all observed successful bargaining strategies.
orderAfter decades of civil war, order was restored.
orderAfter I got all worked up about ordering in English, I walked in the store and they greeted me with "Irasshaimase!" I felt, like, "What the ...?"
orderAfter weighing all these considerations, the promoters will present their scheme in the form of a private bill; however, they might find themselves forced to alter the route in order to meet criticisms in Parliament.
orderAll orders must be accompanied with cash.
orderAll right. Please order it.
orderAll social animals use some methods of communication to exchange information and to maintain an orderly community.
orderAll sweaters of this type are out of stock now. We'll order them from the main store in Tokyo.
orderAll the names are listed in alphabetical order.
orderAll you have to do is to obey my orders.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
มีระเบียบ(adj) orderly, See also: systematic, methodical, Syn. มีระบบระเบียบ, Example: พ่อแม่มีส่วนสำคัญที่จะสร้างให้ลูกเป็นคนมีระเบียบ, Thai Definition: เกี่ยวกับการปฏิบัติตนเป็นระเบียบ
ลำดับขั้น(n) procedure, See also: order, Syn. ลำดับชั้น, Example: การพัฒนาชุมชนต้องเป็นไปตามลำดับขั้นของโครงการที่กำหนดไว้, Count Unit: ขั้น, ชั้น, Thai Definition: ขั้นตอนที่จัดเรียงไว้อย่างเป็นระบบระเบียบ
สั่งงาน(v) command, See also: order, give an order to
สั่งซื้อ(v) order, See also: request, direct
ลำดับความสำคัญ(n) order of magnitude, Example: เรามีการจดบันทึกข้อมูลตามลำดับความสำคัญ
อนุกรม(n) sequence, See also: order, series, Syn. อันดับ, Example: เลขต่างๆ ข้างต้นเรียงกันเป็นอนุกรม, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อย่างเป็นระบบ(adv) systematically, See also: orderly, methodically, Syn. อย่างมีระบบ, Example: ค่านิยมทางสังคมที่แฝงเร้นอยู่ในละครทีวีถูกฉายออกมาให้เห็นอย่างเป็นระบบ
อย่างมีระบบ(adv) systemically, See also: orderly, methodically, Syn. อย่างมีระบบระเบียบ, Ant. อย่างกระจัดกระจาย, Example: บริษัทที่ก้าวหน้าบางแห่งได้ส่งเสริมการรวมแผนกผลิตและแผนกขายเข้าด้วยกันอย่างมีระบบ
เรียงราย(adv) orderly, See also: well-arranged, in good order, tidily, Example: ตุ๊กตาวางเรียงรายอยู่ในร้าน แต่ละตัวล้วนน่ารักจนฉันอดใจไม่ไหว ซื้อมาฝากหลานที่บ้านเสีย 2 ตัว, Thai Definition: เรียงกันอย่างเป็นลำดับ ระยะๆ
ระเบียบการ(n) regulation, See also: order of procedure, procedure, Example: โรงเรียนนี้มีนโยบายและหลักการในการกำหนดเวลาเรียน วันหยุด และระเบียบการอื่นๆ ที่เด่นชัด, Count Unit: ฉบับ, Thai Definition: ข้อกำหนดหรือข้อบังคับที่บัญญัติขึ้นเป็นแนวปฏิบัติ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักขรานุกรม[akkharānukrom] (n) EN: alphabetical order ; alphabetic index  FR: ordre alphabétique [ m ] ; index alphabétique [ m ]
อำนวย[amnūay] (v) EN: accord ; afford ; permit ; allow ; give ; produce ; bestow ; grant  FR: accorder ; permettre ; donner
อำนวยการ[amnūaykān] (v) EN: direct ; manage ; administer ; be president ; be managing director ; give orders ; supervise  FR: diriger ; administrer ; présider ; gérer ; manager
อาณาเขต[ānākhēt] (n) EN: border ; boundary ; frontier territory ; territory  FR: limite territoriale [ f ] ; frontière [ f ] ; territoire [ m ] ; espace [ m ]
อาณัติ[ānat] (n) EN: mandate ; regulation ; order; command ; injunction ; ordinance  FR: mandat [ m ] ; délégation [ f ]
อันดับ[andap] (n) EN: rank ; ranking ; rating ; order ; series  FR: rang [ m ] ; position [ f ] ; ordre [ m ] ; place [ f ]
อนุกรม[anukrom] (n) EN: alphabetical list ; alphabetical order ; sequence ; series ; order  FR: liste alphabétique [ f ] ; ordre alphabétique [ m ] ; série [ f ]
อนุมัติ[anumat] (v) EN: approve ; allow ; give consent ; sanction ; authorize ; endorse ; allocate  FR: approuver ; autoriser ; permettre ; accorder ; consentir
อนุญาต[anuyāt] (v) EN: allow ; give permission ; permit ; grant ; consent ; authorize ; give agreement/permission  FR: autoriser ; permettre ; accorder ; approuver ; donner l'autorisation ; allouer
บ่า[bā] (v) EN: inundate ; flow over ; overflow ; flood  FR: déborder

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ORDER AO1 R D ER0
ORDERS AO1 R D ER0 Z
ORDER'S AO1 R D ER0 Z
ORDERED AO1 R D ER0 D
ORDERLY AO1 R D ER0 L IY0
ORDERING AO1 R D ER0 IH0 NG
ORDERLINESS AO1 R D ER0 L IY0 N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
order (v) ˈɔːdər (oo1 d @ r)
orders (v) ˈɔːdəz (oo1 d @ z)
ordered (v) ˈɔːdəd (oo1 d @ d)
orderly (n) ˈɔːdəliː (oo1 d @ l ii)
ordering (v) ˈɔːdərɪŋ (oo1 d @ r i ng)
orderings (n) ˈɔːdərɪŋz (oo1 d @ r i ng z)
orderlies (n) ˈɔːdəlɪz (oo1 d @ l i z)
order-book (n) ˈɔːdə-buk (oo1 d @ - b u k)
order-form (n) ˈɔːdə-fɔːm (oo1 d @ - f oo m)
order-books (n) ˈɔːdə-buks (oo1 d @ - b u k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
秩序[zhì xù, ㄓˋ ㄒㄩˋ, ] order (orderly); order (sequence); social order; the state (of society) #2,922 [Add to Longdo]
命令[mìng lìng, ㄇㄧㄥˋ ㄌㄧㄥˋ, ] order; command #3,645 [Add to Longdo]
[xù, ㄒㄩˋ, ] order; sequence; preface #4,348 [Add to Longdo]
整齐[zhěng qí, ㄓㄥˇ ㄑㄧˊ, / ] orderly; neat; even; tidy #8,033 [Add to Longdo]
指令[zhǐ lìng, ㄓˇ ㄌㄧㄥˋ, ] order; command; instruction #8,291 [Add to Longdo]
[yù, ㄩˋ, / ] order (from above) #16,795 [Add to Longdo]
[zhì, ㄓˋ, ] order; orderliness #20,660 [Add to Longdo]
班次[bān cì, ㄅㄢ ㄘˋ, ] order of classes or grades at school; number of runs or flights #23,023 [Add to Longdo]
定单[dìng dān, ㄉㄧㄥˋ ㄉㄢ, / ] order form for goods #31,316 [Add to Longdo]
摆布[bǎi bù, ㄅㄞˇ ㄅㄨˋ, / ] order about; manipulate #32,989 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
fordern(vt) |forderte, hat gefordert| เรียกร้อง, แสดงความต้องการ เช่น Er fordert das Gehalt in einer Höhe von 2000 Euro von der Firma. เขาเรียกเงินเดือนสองพันยูโรจากบริษัท, Syn. verlangen
erforderlich(adj) ที่จำเป็น, สำคัญ เช่น erforderliche Qualifikation คุณสมบัติที่จำเป็นต้องมี, See also: nötig, Syn. notwendig
wachstumfördernd(adj) ที่เอื้อต่อการเจริญเติบโต, See also: A. wachstumhemmend
fördern(vt) |förderte, hat gefördert, etw.(A)/jmdn.| สนับสนุน, อุปภัมภ์, อุปการะ เช่น Die wissenschaftliche Forschung wird meistens durch die Staat gefördert. งานวิจัยด้านวิชาการส่วนใหญ่ได้รับการสนับสนุนจากทางรัฐ, Syn. unterstützen
Forderung(n) |die, pl. Forderungen| คำขอร้อง, ความต้องการ เช่น die Forderung anerkennen อนุญาตตามคำขอร้อง, See also: Erfordernis, Frage, Bedarf
auffordern(vt) |forderte auf, hat aufgefordert, zu + D| ขอร้องหรือเรียกร้องให้ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น Ich wurde am Flughafen aufgefordert, den Koffer zu öffnen. ฉันถูกขอร้องให้เปิดกระเป๋าเดินทางที่สนามบิน, See also: fordern

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ablauf { m }; Verlauf { m } | der Ablauf von Ereignissen | die Abfolge der Ereignisse | für einen glatten Ablauf sorgenorder of events | the course of events; the sequence of events | the sequence of events | to make sure things run smoothly [Add to Longdo]
Auftrag { m }; Anordnung { f }; Befehl { m } | Aufträge { pl }; Anordnungen { pl }; Befehle { pl } | im Auftrag | Auftrag annehmen | Auftrag ausführen | Auftrag gültig bis auf Widerruf | Auftrag mit versteckter Menge | Auftrag zum Eröffnungskursorder | orders | by order of | to accept an order | to execute an order | good-till-cancelled order; GTC order; open order | hidden size order | opening rotation order [Add to Longdo]
Auftragsbestätigung { f }order confirmation; confirmation of order [Add to Longdo]
Auftragsbuch { n }order book [Add to Longdo]
Auftragsformular { n }order form [Add to Longdo]
Auftragskontrolle { f }order control [Add to Longdo]
Auftragslage { f }order situation; situation concerning orders [Add to Longdo]
Auftragsnummer { f }order number [Add to Longdo]
Auftragsverfolgung { f }order tracking [Add to Longdo]
Bestellbezeichnung { f }; Bestellschlüssel { m }order reference [Add to Longdo]
Bestellbuch { n }order book [Add to Longdo]
Bestellformular { n } | leeres Bestellformularorder form | order blank [Add to Longdo]
Bestellnummer { f }order number [Add to Longdo]
Bestellschein { m }order form [Add to Longdo]
Bundesverdienstkreuz { n }order of the Federal Republic of Germany [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[もく, moku] (n) (1) (biological) order; (2) item (of a budget revision, etc.); (ctr) (3) (See 囲碁) counter for go pieces; counter for surrounded positions (in go) #185 [Add to Longdo]
[ら, ra] (n, n-suf, ctr) (1) class; order; rank; (suf) (2) (See 等・など) et cetera (etc.); and the like; (pref) (3) equal #221 [Add to Longdo]
[つぎ, tsugi] (pref) (1) next; (2) (See 次亜) hypo- (i.e. containing an element with low valence); (ctr) (3) order; sequence; time; times #226 [Add to Longdo]
枠(P);框[わく, waku] (n, n-suf) frame; slide; border; (P) #710 [Add to Longdo]
系列[けいれつ, keiretsu] (n) (1) series; sequence; system; order of succession; (2) keiretsu (conglomeration of businesses linked by cross-shareholdings); (P) #1,068 [Add to Longdo]
程度[ていど, teido] (n, n-adv, n-suf) degree; amount; grade; standard; of the order of (following a number); (P) #1,176 [Add to Longdo]
順位[じゅんい, jun'i] (n) order; rank; position (e.g. in a race); precedence; (P) #1,344 [Add to Longdo]
[じゅん(P);ずん(ok), jun (P); zun (ok)] (n, n-suf) (1) order; turn; (adj-na) (2) (じゅん only) obedient; docile; submissive; meek; (P) #1,427 [Add to Longdo]
障害(P);障がい;障碍;障礙[しょうがい(P);しょうげ(障碍;障礙), shougai (P); shouge ( shougai ; shou gai )] (n, vs) (1) obstacle; impediment; hindrance; difficulty; barrier; (2) (しょうがい only) (See 視力障害) handicap; impairment; disability; disorder; malfunction; (P) #1,497 [Add to Longdo]
[れい, rei] (n, n-suf) command; order; dictation; (P) #1,718 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アルファベット順[アルファベットじゅん, arufabetto jun] alphabetical order [Add to Longdo]
カムコーダー[かむこーだー, kamuko-da-] camcorder [Add to Longdo]
ファセット順位[ファセットじゅんい, fasetto jun'i] citation order [Add to Longdo]
フライトデータレコーダー[ふらいとでーたれこーだー, furaitode-tareko-da-] flight data recorder [Add to Longdo]
一括発注[いっかつはっちゅう, ikkatsuhacchuu] blanket order [Add to Longdo]
下位[かい, kai] low-end (a-no), low-order [Add to Longdo]
可視化順序[かしかじゅんじょ, kashikajunjo] imaging order [Add to Longdo]
外枠[そとわく, sotowaku] border [Add to Longdo]
割付け順番[わりつけじゅんばん, waritsukejunban] sequential layout order [Add to Longdo]
継続発注[けいぞくはっちゅう, keizokuhacchuu] standing order [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Series \Se"ries\, n. [L. series, fr. serere, sertum, to join or
   bind together; cf. Gr. ??? to fasten, Skr. sarit thread. Cf.
   {Assert}, {Desert} a solitude, {Exert}, {Insert},
   {Seraglio}.]
   1. A number of things or events standing or succeeding in
    order, and connected by a like relation; sequence; order;
    course; a succession of things; as, a continuous series of
    calamitous events.
    [1913 Webster]
 
       During some years his life a series of triumphs.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   2. (Biol.) Any comprehensive group of animals or plants
    including several subordinate related groups.
    [1913 Webster]
 
   Note: Sometimes a series includes several classes; sometimes
      only orders or families; in other cases only species.
      [1913 Webster]
 
   3. (Bot.) In Engler's system of plant classification, a group
    of families showing certain structural or morphological
    relationships. It corresponds to the {cohort} of some
    writers, and to the {order} of many modern systematists.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   4. (Math.) An indefinite number of terms succeeding one
    another, each of which is derived from one or more of the
    preceding by a fixed law, called the law of the series;
    as, an arithmetical series; a geometrical series.
    [1913 Webster]
 
   5. (Elec.) A mode of arranging the separate parts of a
    circuit by connecting them successively end to end to form
    a single path for the current; -- opposed to {parallel}.
    The parts so arranged are said to be
 
   {in series}.
    [Webster 1913 Suppl.]
 
   6. (Com.) A parcel of rough diamonds of assorted qualities.
    [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Order \Or"der\, n. [OE. ordre, F. ordre, fr. L. ordo, ordinis.
   Cf. {Ordain}, {Ordinal}.]
   [1913 Webster]
   1. Regular arrangement; any methodical or established
    succession or harmonious relation; method; system; as:
    (a) Of material things, like the books in a library.
    (b) Of intellectual notions or ideas, like the topics of a
      discource.
    (c) Of periods of time or occurrences, and the like.
      [1913 Webster]
 
         The side chambers were . . . thirty in order.
                          --Ezek. xli.
                          6.
      [1913 Webster]
 
         Bright-harnessed angels sit in order
         serviceable.           --Milton.
      [1913 Webster]
 
         Good order is the foundation of all good things.
                          --Burke.
      [1913 Webster]
 
   2. Right arrangement; a normal, correct, or fit condition;
    as, the house is in order; the machinery is out of order.
    --Locke.
    [1913 Webster]
 
   3. The customary mode of procedure; established system, as in
    the conduct of debates or the transaction of business;
    usage; custom; fashion. --Dantiel.
    [1913 Webster]
 
       And, pregnant with his grander thought,
       Brought the old order into doubt.   --Emerson.
    [1913 Webster]
 
   4. Conformity with law or decorum; freedom from disturbance;
    general tranquillity; public quiet; as, to preserve order
    in a community or an assembly.
    [1913 Webster]
 
   5. That which prescribes a method of procedure; a rule or
    regulation made by competent authority; as, the rules and
    orders of the senate.
    [1913 Webster]
 
       The church hath authority to establish that for an
       order at one time which at another time it may
       abolish.               --Hooker.
    [1913 Webster]
 
   6. A command; a mandate; a precept; a direction.
    [1913 Webster]
 
       Upon this new fright, an order was made by both
       houses for disarming all the papists in England.
                          --Clarendon.
    [1913 Webster]
 
   7. Hence: A commission to purchase, sell, or supply goods; a
    direction, in writing, to pay money, to furnish supplies,
    to admit to a building, a place of entertainment, or the
    like; as, orders for blankets are large.
    [1913 Webster]
 
       In those days were pit orders -- beshrew the
       uncomfortable manager who abolished them. --Lamb.
    [1913 Webster]
 
   8. A number of things or persons arranged in a fixed or
    suitable place, or relative position; a rank; a row; a
    grade; especially, a rank or class in society; a group or
    division of men in the same social or other position;
    also, a distinct character, kind, or sort; as, the higher
    or lower orders of society; talent of a high order.
    [1913 Webster]
 
       They are in equal order to their several ends.
                          --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
       Various orders various ensigns bear. --Granville.
    [1913 Webster]
 
       Which, to his order of mind, must have seemed little
       short of crime.            --Hawthorne.
    [1913 Webster]
 
   9. A body of persons having some common honorary distinction
    or rule of obligation; esp., a body of religious persons
    or aggregate of convents living under a common rule; as,
    the Order of the Bath; the Franciscan order.
    [1913 Webster]
 
       Find a barefoot brother out,
       One of our order, to associate me.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The venerable order of the Knights Templars. --Sir
                          W. Scott.
    [1913 Webster]
 
   10. An ecclesiastical grade or rank, as of deacon, priest, or
     bishop; the office of the Christian ministry; -- often
     used in the plural; as, to take orders, or to take holy
     orders, that is, to enter some grade of the ministry.
     [1913 Webster]
 
   11. (Arch.) The disposition of a column and its component
     parts, and of the entablature resting upon it, in
     classical architecture; hence (as the column and
     entablature are the characteristic features of classical
     architecture) a style or manner of architectural
     designing.
     [1913 Webster]
 
   Note: The Greeks used three different orders, easy to
      distinguish, Doric, Ionic, and Corinthian. The Romans
      added the Tuscan, and changed the Doric so that it is
      hardly recognizable, and also used a modified
      Corinthian called Composite. The Renaissance writers on
      architecture recognized five orders as orthodox or
      classical, -- Doric (the Roman sort), Ionic, Tuscan,
      Corinthian, and Composite. See Illust. of {Capital}.
      [1913 Webster]
 
   12. (Nat. Hist.) An assemblage of genera having certain
     important characters in common; as, the Carnivora and
     Insectivora are orders of Mammalia.
     [1913 Webster]
 
   Note: The Linnaean artificial orders of plants rested mainly
      on identity in the numer of pistils, or agreement in
      some one character. Natural orders are groups of genera
      agreeing in the fundamental plan of their flowers and
      fruit. A natural order is usually (in botany)
      equivalent to a family, and may include several tribes.
      [1913 Webster]
 
   13. (Rhet.) The placing of words and members in a sentence in
     such a manner as to contribute to force and beauty or
     clearness of expression.
     [1913 Webster]
 
   14. (Math.) Rank; degree; thus, the order of a curve or
     surface is the same as the degree of its equation.
     [1913 Webster]
 
   {Artificial order} or {Artificial system}. See {Artificial
    classification}, under {Artificial}, and Note to def. 12
    above.
 
   {Close order} (Mil.), the arrangement of the ranks with a
    distance of about half a pace between them; with a
    distance of about three yards the ranks are in {open
    order}.
 
   {The four Orders}, {The Orders four}, the four orders of
    mendicant friars. See {Friar}. --Chaucer.
 
   {General orders} (Mil.), orders issued which concern the
    whole command, or the troops generally, in distinction
    from {special orders}.
 
   {Holy orders}.
     (a) (Eccl.) The different grades of the Christian
       ministry; ordination to the ministry. See def. 10
       above.
     (b) (R. C. Ch.) A sacrament for the purpose of conferring
       a special grace on those ordained.
 
   {In order to}, for the purpose of; to the end; as means to.
 
       The best knowledge is that which is of greatest use
       in order to our eternal happiness.  --Tillotson.
 
   {Minor orders} (R. C. Ch.), orders beneath the diaconate in
    sacramental dignity, as acolyte, exorcist, reader,
    doorkeeper.
 
   {Money order}. See under {Money}.
 
   {Natural order}. (Bot.) See def. 12, Note.
 
   {Order book}.
     (a) A merchant's book in which orders are entered.
     (b) (Mil.) A book kept at headquarters, in which all
       orders are recorded for the information of officers
       and men.
     (c) A book in the House of Commons in which proposed
       orders must be entered. [Eng.]
 
   {Order in Council}, a royal order issued with and by the
    advice of the Privy Council. [Great Britain]
 
   {Order of battle} (Mil.), the particular disposition given to
    the troops of an army on the field of battle.
 
   {Order of the day}, in legislative bodies, the special
    business appointed for a specified day.
 
   {Order of a differential equation} (Math.), the greatest
    index of differentiation in the equation.
 
   {Sailing orders} (Naut.), the final instructions given to the
    commander of a ship of war before a cruise.
 
   {Sealed orders}, orders sealed, and not to be opened until a
    certain time, or arrival at a certain place, as after a
    ship is at sea.
 
   {Standing order}.
     (a) A continuing regulation for the conduct of
       parliamentary business.
     (b) (Mil.) An order not subject to change by an officer
       temporarily in command.
 
   {To give order}, to give command or directions. --Shak.
 
   {To take order for}, to take charge of; to make arrangements
    concerning.
    [1913 Webster]
 
       Whiles I take order for mine own affairs. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Arrangement; management. See {Direction}.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Order \Or"der\, v. i.
   To give orders; to issue commands.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Order \Or"der\, v. t. [imp. & p. p. {Ordered}; p. pr. & vb. n.
   {Ordering}.] [From {Order}, n.]
   1. To put in order; to reduce to a methodical arrangement; to
    arrange in a series, or with reference to an end. Hence,
    to regulate; to dispose; to direct; to rule.
    [1913 Webster]
 
       To him that ordereth his conversation aright. --Ps.
                          1. 23.
    [1913 Webster]
 
       Warriors old with ordered spear and shield.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. To give an order to; to command; as, to order troops to
    advance.
    [1913 Webster]
 
   3. To give an order for; to secure by an order; as, to order
    a carriage; to order groceries.
    [1913 Webster]
 
   4. (Eccl.) To admit to holy orders; to ordain; to receive
    into the ranks of the ministry.
    [1913 Webster]
 
       These ordered folk be especially titled to God.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Persons presented to be ordered deacons. --Bk. of
                          Com. Prayer.
    [1913 Webster]
 
   {Order arms} (Mil.), the command at which a rifle is brought
    to a position with its butt resting on the ground; also,
    the position taken at such a command.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 order
   n 1: (often plural) a command given by a superior (e.g., a
      military or law enforcement officer) that must be obeyed;
      "the British ships dropped anchor and waited for orders
      from London"
   2: a degree in a continuum of size or quantity; "it was on the
     order of a mile"; "an explosion of a low order of magnitude"
     [syn: {order}, {order of magnitude}]
   3: established customary state (especially of society); "order
     ruled in the streets"; "law and order" [ant: {disorder}]
   4: logical or comprehensible arrangement of separate elements;
     "we shall consider these questions in the inverse order of
     their presentation" [syn: {ordering}, {order}, {ordination}]
   5: a condition of regular or proper arrangement; "he put his
     desk in order"; "the machine is now in working order" [syn:
     {orderliness}, {order}] [ant: {disorder}, {disorderliness}]
   6: a legally binding command or decision entered on the court
     record (as if issued by a court or judge); "a friend in New
     Mexico said that the order caused no trouble out there" [syn:
     {decree}, {edict}, {fiat}, {order}, {rescript}]
   7: a commercial document used to request someone to supply
     something in return for payment and providing specifications
     and quantities; "IBM received an order for a hundred
     computers" [syn: {order}, {purchase order}]
   8: a formal association of people with similar interests; "he
     joined a golf club"; "they formed a small lunch society";
     "men from the fraternal order will staff the soup kitchen
     today" [syn: {club}, {social club}, {society}, {guild},
     {gild}, {lodge}, {order}]
   9: a body of rules followed by an assembly [syn: {order}, {rules
     of order}, {parliamentary law}, {parliamentary procedure}]
   10: (usually plural) the status or rank or office of a Christian
     clergyman in an ecclesiastical hierarchy; "theologians still
     disagree over whether `bishop' should or should not be a
     separate Order" [syn: {Holy Order}, {Order}]
   11: a group of person living under a religious rule; "the order
     of Saint Benedict" [syn: {order}, {monastic order}]
   12: (biology) taxonomic group containing one or more families
   13: a request for something to be made, supplied, or served; "I
     gave the waiter my order"; "the company's products were in
     such demand that they got more orders than their call center
     could handle"
   14: (architecture) one of original three styles of Greek
     architecture distinguished by the type of column and
     entablature used or a style developed from the original
     three by the Romans
   15: the act of putting things in a sequential arrangement;
     "there were mistakes in the ordering of items on the list"
     [syn: {order}, {ordering}]
   v 1: give instructions to or direct somebody to do something
      with authority; "I said to him to go home"; "She ordered
      him to do the shopping"; "The mother told the child to get
      dressed" [syn: {order}, {tell}, {enjoin}, {say}]
   2: make a request for something; "Order me some flowers"; "order
     a work stoppage"
   3: issue commands or orders for [syn: {order}, {prescribe},
     {dictate}]
   4: bring into conformity with rules or principles or usage;
     impose regulations; "We cannot regulate the way people
     dress"; "This town likes to regulate" [syn: {regulate},
     {regularize}, {regularise}, {order}, {govern}] [ant:
     {deregulate}]
   5: bring order to or into; "Order these files" [ant: {disarray},
     {disorder}]
   6: place in a certain order; "order the photos chronologically"
   7: appoint to a clerical posts; "he was ordained in the Church"
     [syn: {ordain}, {consecrate}, {ordinate}, {order}]
   8: arrange thoughts, ideas, temporal events; "arrange my
     schedule"; "set up one's life"; "I put these memories with
     those of bygone times" [syn: {arrange}, {set up}, {put},
     {order}]
   9: assign a rank or rating to; "how would you rank these
     students?"; "The restaurant is rated highly in the food
     guide" [syn: {rate}, {rank}, {range}, {order}, {grade},
     {place}]

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 order
  1. command
  2. command; order

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 order /ɔrdər/
  1. order
  2. command; order

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top