ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

killing

K IH1 L IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -killing-, *killing*, kill
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
extrajudicial killing(n) การฆ่าแบบไม่เคารพกฎหมาย, การฆ่าที่ผิดกฎหมาย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
killing(adj) ถึงตาย, Syn. fatal, mortal, lethal

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
killing(คิล'ลิง) n. การฆ่า, การทำลาย, เหยื่อทั้งหมดที่ได้จากการล่า adj. ซึ่งถูกฆ่า, ถึงตาย, เหนื่อยอ่อน, ดึงดูดความสนใจ, ขบขันมาก, อดที่จะหัวเราะไม่ได้., See also: killingly adv.
mercy killingn. การตายอย่างสงบหรือไม่เจ็บปวด, การฆ่าหรือทำให้ตายอย่างสงบ., Syn. euthanasia

English-Thai: Nontri Dictionary
killing(n) การฆ่า, การสังหาร, การประหาร, การทำลาย, เหยื่อ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
killing by misadventureการฆ่าคนโดยไม่เจตนา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
killing of unborn personการฆ่าทารกในครรภ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Killingการฆ่า, การฆ่าทำลาย [การแพทย์]
Killing, Intracellularทำลายเชื้อภายในเซลล์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
His world was this closed, self-contained universe, hemmed in by observation posts from which soldiers kept watch, aiming at the prisoners, on occasion killing them out of boredom.โลกของพวกเขาถูกปิดลงแล้ว มีหอลาดตระเวน เฝ้าโดยนายทหาร Night and Fog (1956)
Killing by hand takes time.การสังหารด้วยมือ มันต้องใช้เวลา Night and Fog (1956)
The old man lived downstairs under the room where the killing took place.ชายชราคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ชั้นล่างใต้ห้องที่มีการฆ่าที่เกิดขึ้น 12 Angry Men (1957)
Say the given point is the open window of the room where the killing took place.กล่าวว่าจุดที่กำหนดเป็นหน้าต่างที่เปิดห้องพักที่การฆ่าที่เกิดขึ้น 12 Angry Men (1957)
The woman across the street swore positively she looked out of the window and saw the killing through the last two cars of a passing el train-the last two cars.ผู้หญิงข้ามถนน สาบานบวกเธอมองออกไปนอกหน้าต่างและเห็นการฆ่า ผ่านช่วงสองคันผ่านเอรถไฟสุดท้ายรถสองคัน 12 Angry Men (1957)
Since the woman saw the killing through the last two cars, we can assume that the body hit the floor just as the train went by.ตั้งแต่ผู้หญิงที่เห็นการฆ่าผ่านสุดท้ายรถสองคัน เราสามารถสมมติว่าร่างกายกระแทกพื้นเช่นเดียวกับที่รถไฟผ่านไป 12 Angry Men (1957)
An important point for the prosecution was the fact that after the boy claimed he was at the movies when the killing took place, he couldn't remember the names of the movies or who starred in them.จุดสำคัญสำหรับการดำเนินคดีเป็น ความจริงที่ว่าหลังจากที่เด็กอ้างว่าเขาเป็นที่หนังเมื่อการฆ่าที่เกิดขึ้น เขาไม่สามารถจำชื่อของภาพยนตร์หรือผู้แสดงในพวกเขา 12 Angry Men (1957)
Finally, she turned toward the window at about 10 minutes after 12, and as she looked out, she saw the killing through the windows of a passing el train.Finally, she turned toward the window at about 10 minutes after 12, and as she looked out, she saw the killing through the windows of a passing el train. 12 Angry Men (1957)
The woman who testified that she saw the killing had those same marks on the sides of her nose.The woman who testified that she saw the killing had those same marks on the sides of her nose. 12 Angry Men (1957)
She testified the killing took place just as she looked out.She testified the killing took place just as she looked out. 12 Angry Men (1957)
We will have to get a killing lance and keep it onboard at all times.เราจะต้องได้รับการฆ่าแลนซ์ และเก็บไว้ที่แท่นขุดน้ำมัน ตลอดเวลา The Old Man and the Sea (1958)
- Not much doubt about morale here, eh? It's funny when the killing starts.สิ่งที่ตลกเกิดขึ้นเมื่อการฆ่า เริ่มต้น How I Won the War (1967)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
killingAll this walking is killing the soles of my feet and my toes. I wonder if I have the right size shoes.
killingA time bomb went off in the airport killing thirteen people.
killingBrokers made a killing because of the high yen.
killingDesktop publishing lets you produce books quickly and cheaply. It's like killing two birds with one stone.
killingFloods, violent wind storms, droughts, killing frosts, and the problems of air pollution, have all, on occasion, influenced modern society.
killingHe is just killing time.
killingHe made a killing by investing in the stock market.
killingI abhor killing animals.
killingI'm killing myself to meet the deadline.
killingI'm killing time.
killingI've got a toothache. The pain is killing me.
killingMy back is killing me.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คดีลอบสังหาร(n) assassination, See also: killing, Syn. คดีลอบฆ่า, Example: เขาถูกกล่าวหาว่าพัวพันกับคดีลอบสังหาร จนถูกถอดยศจากพันเอกสู่สามัญชน, Thai Definition: คดีเกี่ยวกับการลอบทำร้ายบุคคลให้ถึงแก่ความตาย
ฆาตกรรม(n) murder, See also: killing, slaying, homicide, manslaughter, Syn. การฆาตกรรม, การฆ่าฟัน, การสังหาร, การฆ่า, การลอบสังหาร, การฆ่าสังหาร, Example: คดีฆาตกรรมที่สะเทือนขวัญประชาชนในขณะนี้ก็คือคดีฆาตกรรมพยานคดีเพชร, Thai Definition: การฆ่าคน
การเข่นฆ่า(n) killing, Example: ไม่มีใครปรารถนาเห็นการเข่นฆ่าทำลายซึ่งกันและกัน
การฆ่าฟัน(n) killing, Example: การฆ่าฟันนำมาซึ่งการสูญเสียเลือดเนื้อ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การฆ่าคน[kān khā khon] (n, exp) EN: murder ; killing  FR: meurtre [ m ]
การฆ่าคนโดยเจตนา[kān khā khon dōi jēttanā] (n, exp) EN: malicious killing
คดีลอบสังหาร[khadī løpsanghān] (n, exp) EN: assassination ; killing  FR: assassinat [ m ] ; meutre [ m ]
ไว้ชีวิต[wai chīwit] (v, exp) EN: spare another's life ; avoid killing ; give quarter to
วินิบาต[winibāt] (n) EN: killing ; destruction  FR: tuerie [ f ] ; destruction [ f ]
ยาแก้ปวด[yā kaē pūat] (n, exp) EN: anodyne pain-killing drug ; painkiller (medicine) ; analgesic ; anesthetic  FR: médicament antidouleur [ m ] ; antidouleur [ m ] ; analgésique [ m ] ; antalgique [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
KILLING K IH1 L IH0 NG
KILLINGS K IH1 L IH0 NG Z
KILLINGER K IH1 L IH0 NG ER0
KILLINGTON K IH1 L IH0 NG T AH0 N
KILLINGBECK K IH1 L IH0 NG B EH2 K
KILLINGSWORTH K IH1 L IH0 NG Z W ER2 TH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
killing (v) kˈɪlɪŋ (k i1 l i ng)
killings (n) kˈɪlɪŋz (k i1 l i ng z)
killingly (a) kˈɪlɪŋliː (k i1 l i ng l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
殺害[さつがい(P);せつがい(ok);せちがい(ok), satsugai (P); setsugai (ok); sechigai (ok)] (n, vs) killing; murder; (P) #2,387 [Add to Longdo]
虐殺[ぎゃくさつ, gyakusatsu] (n, vs) atrocity; massive killing; (P) #5,926 [Add to Longdo]
殺傷[さっしょう, sasshou] (n, vs) killing and wounding; casualties; bloodshed; (P) #16,758 [Add to Longdo]
返り討ち[かえりうち, kaeriuchi] (n) (1) killing a would-be avenger; (2) having the tables turned on someone (e.g. by a challenger); being beaten at one's own game #18,610 [Add to Longdo]
スキルアップ[sukiruappu] (n) reskilling (wasei [Add to Longdo]
ハカピック[hakapikku] (n) spiked club used for killing seals (nor [Add to Longdo]
一挙両全[いっきょりょうぜん, ikkyoryouzen] (n) killing two birds with one stone; serving two ends [Add to Longdo]
一挙両得[いっきょりょうとく, ikkyoryoutoku] (n) killing two birds with one stone; serving two ends [Add to Longdo]
一石二鳥[いっせきにちょう, issekinichou] (exp) killing two birds with one stone; (P) [Add to Longdo]
厭世自殺[えんせいじさつ, enseijisatsu] (n, vs) killing oneself out of despair (disgust with life) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Kill \Kill\, v. t. [imp. & p. p. {Killed} (k[i^]ld); p. pr. &
   vb. n. {Killing}.] [OE. killen, kellen, cullen, to kill,
   strike; perh. the same word as cwellen, quellen, to kill (cf.
   {Quell}), or perh. rather akin to Icel. kolla to hit in the
   head, harm, kollr top, summit, head, Sw. kulle, D. kollen to
   kill with the ax.]
   1. To deprive of life, animal or vegetable, in any manner or
    by any means; to render inanimate; to put to death; to
    slay.
    [1913 Webster]
 
       Ah, kill me with thy weapon, not with words !
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To destroy; to ruin; as, to kill one's chances; to kill
    the sale of a book. "To kill thine honor." --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Her lively color kill'd with deadly cares. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To cause to cease; to quell; to calm; to still; as, in
    seamen's language, a shower of rain kills the wind; new
    sound insultation killed the loud noises from outside.
    [1913 Webster +PJC]
 
       Be comforted, good madam; the great rage,
       You see, is killed in him.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To destroy the effect of; to counteract; to neutralize;
    as, alkali kills acid.
    [1913 Webster]
 
   5. To waste or spend unprofitably; -- usually used of time;
    as, he killed an hour waiting for the doctor to see him.
    [PJC]
 
   6. To cancel or forbid publication of (a report, article,
    etc.), after it has been written; as, they killed the
    article after getting threats of a lawsuit.
    [PJC]
 
   {To kill time}, to busy one's self with something which
    occupies the attention, or makes the time pass without
    tediousness.
 
   Syn: To murder; assassinate; slay; butcher; destroy. -- To
     {Kill}, {Murder}, {Assassinate}. To kill does not
     necessarily mean any more than to deprive of life. A man
     may kill another by accident or in self-defense, without
     the imputation of guilt. To murder is to kill with
     malicious forethought and intention. To assassinate is
     to murder suddenly and by stealth. The sheriff may kill
     without murdering; the duelist murders, but does not
     assassinate his antagonist; the assassin kills and
     murders.

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Killing \Kill"ing\, a.
   Literally, that kills; having power to kill; fatal; in a
   colloquial sense, conquering; captivating; irresistible. --
   {Kill"ing*ly}, adv.
   [1913 Webster]
 
      Those eyes are made so killing.     --Pope.
   [1913 Webster]
 
      Nothing could be more killingly spoken. --Milton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 killing \kill"ing\, n.
   1. The act or process of causing a living organism to die.
    [PJC]
 
   2. An unusually large gain in a financial or business
    transaction or enterprise; as, she made a killing trading
    cattle futures.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 killing
   adj 1: very funny; "a killing joke"; "sidesplitting antics"
       [syn: {killing}, {sidesplitting}]
   n 1: an event that causes someone to die [syn: {killing},
      {violent death}]
   2: the act of terminating a life [syn: {killing}, {kill},
     {putting to death}]
   3: a very large profit [syn: {killing}, {cleanup}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top