ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

public

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -public-, *public*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
public authority(n) หน่วยงานของรัฐ
public education(n) ระบบการศึกษาของรัฐ ที่ถูกกำหนดขึ้นโดยรัฐบาลและใช้เงินภาษีช่วยสนับสนุน เช่น โรงเรียนภายใต้การดูแลของรัฐ หรือโรงเรียนรัฐ ถูกเรียกว่า public school (ขณะที่ในอังกฤษ public school คือโรงเรียนอิสระที่ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากการบริจาคเพื่อให้คนยากจนได้เรียน)
public enemy(n) ปรปักษ์ของรัฐ, ปรปักษ์ของมหาชน
public order(n) ความสงบเรียบร้อยของประชาชน
public relations department(n) กรมประชาสัมพันธ์
public sector(n) ภาครัฐบาล
notory republic(n) ผู้รับรองเอกสารของรัฐ เช่น A notory republic in the US puts this big imprinted raised seal on a document, to "notarize" it.
initial public offering(n) การเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก, ไอพีโอ เช่น The company plans an initial public offering of common stock to raise as much as $50 million., Syn. I.P.O.
The People’s Republic of Chinaสาธารณรัฐประชาชนจีน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
public(adj) ที่เกี่ยวข้องกับส่วนรวม, See also: ที่เป็นของสาธารณะ
public(adj) ที่รู้กันโดยทั่วไป
public(n) มหาชน, See also: สาธารณชน, ประชาชน, กลุ่มคน, มวลชน, กลุ่มชน
publican(n) เจ้าของร้านเหล้า
publicly(adv) อย่างเปิดเผยให้รู้, Syn. plainly, candidly, openly
publicly(adv) โดยประชาชน
publicise(vt) เผยแพร่, See also: โฆษณา, ประกาศ, Syn. announce, broadcast
publicist(n) นักประชาสัมพันธ์, Syn. publicizer
publicity(n) การเผยแพร่, Syn. promotion
publicize(vt) เผยแพร่, See also: โฆษณา, ประกาศ, Syn. announce, broadcast

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
public(พับ'ลิค) n. สาธารณชน, สาธารณ adj. เกี่ยวกับสาธารณชน, โดยส่วนรวม, มีชื่อเสียง, เลื่องลือ, ระดับชาติ -Phr. (go public ขายหุ้นแก่สาธารณะ) -Phr. (in public โดยเปิดเผย, ไม่ใช่ส่วนตัว, ในที่สาธารณะ)
public billn. กฎหมายที่เกี่ยวกับมหาชน
public bondn. พันธบัตร
public corporationn. เทศบาล
public debtn. หนี้สินของรัฐ., Syn. nationaldebt
public defendern. ทนายของรัฐ
public domainn. ที่ดินของรัฐ, สิ่งประดิษฐ์หรือผลงานทางวรรณกรรมที่สิทธิบัตร หรือลิขสิทธิ์หมดอายุ, สาธารณสมบัติ, ของสาธารณะหมายถึง ซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นแล้วผู้สร้างหรือเจ้าของยินยอมให้ใคร ๆ มาคัดลอกนำไปใช้ได้ โดยไม่ผิดพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ เช่น โปรแกรม Cuwriter ในระบบเครือข่าย จะมีกลุ่มโปรแกรมกลุ่มหนึ่งเรียกว่า PDS ย่อมาจาก public domain software เป็นที่รวมของโปรแกรมฟรีต่าง ๆ ที่ใคร ๆ ก็สามารถคัดลอกไปใช้ได้
public fundsn. เงินกู้หรือใบกู้เงินของรัฐ
public healthn. สาธารณสุขศาสตร์
public housen. โรงขายเหล้าหรือ ภัตตาคารเล็ก ๆ

English-Thai: Nontri Dictionary
public(adj) สาธารณะ, ของประชาชน, เพื่อประชาชน, ของหลวง, ของรัฐบาล, โดยส่วนรวม
public(n) ที่สาธารณะ, สาธารณชน, ประชาชน, ชุมชน
PUBLIC public house(n) ร้านขายเหล้า
PUBLIC public relations(n) การประชาสัมพันธ์
PUBLIC public servant(n) ข้าราชการ
PUBLIC public utility(n) สิ่งสาธารณูปโภค
publication(n) การโฆษณา, การประกาศ, การพิมพ์หนังสือจำหน่าย, สิ่งพิมพ์
publicist(n) นักเขียนข่าวการเมือง, นักหนังสือพิมพ์, นักประชาสัมพันธ์
publicity(n) การโฆษณา, การประกาศ, การเปิดเผย, การเผยแพร่, การประชาสัมพันธ์
republic(n) สาธารณรัฐ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
public๑. สาธารณะ, มหาชน, เกี่ยวกับประชาชน, เกี่ยวกับรัฐ๒. สาธารณชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
public๑. สาธารณะ, มหาชน, เกี่ยวกับประชาชน, เกี่ยวกับรัฐ๒. สาธารณชน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
public account, committee ofคณะกรรมาธิการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน (อังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
public adjusterผู้เจรจาตกลงทั่วไป [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
public administration๑. การบริหารรัฐกิจ๒. รัฐประศาสนศาสตร์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
public administration๑. รัฐประศาสนศาสตร์๒. การบริหารรัฐกิจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
public assistanceสาธารณูปการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
public assistanceสาธารณูปการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
public auctionการขายทอดตลาด [ ดู auction ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
public authoritiesเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Publicที่ดินสาธารณะ [TU Subject Heading]
Publicที่สาธารณะ, Example: สาธารณสมบัติของแผ่นดินนอกจากที่รกร้างว่าง เปล่า และหมายความรวมถึงถนนและทางน้ำด้วย [สิ่งแวดล้อม]
Publicสวนสัตว์สาธารณะ, Example: สถานที่หรือบริเวณที่รวบรวมสัตว์ป่าไว้ เพื่อประโยชน์แก่การพักผ่อนหย่อนใจ การศึกษา การค้นคว้าหรือวิจัยของประชาชน และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ป่า [สิ่งแวดล้อม]
Public administrationการบริหารรัฐกิจ [TU Subject Heading]
Public bathsสถานอาบน้ำสาธารณะ [TU Subject Heading]
Public Buildingอาคารสาธารณะ, Example: อาคารที่ใช้ประโยชน์เพื่อการชุมนุมคนได้โดย ทั่วไป เพื่อกิจกรรมทางราชการ การเมือง การศึกษา การศาสนา การสังคม การนันทนาการ หรือการพาณิชยกรรม เช่น โรงมหรสพ หอประชุม โรงแรม โรงพยาบาล สถานศึกษา หอสมุด สนามกีฬากลางแจ้ง สถานกีฬาในร่ม ตลาด ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า สถานบริการ ท่าอากาศยาน อุโมงค์ สะพาน อาคารจอดรถ สถานีรถ ท่าจอดเรือ โป๊ะจอดเรือ สุสาน ฌาปนสถาน ศาสนสถาน เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Public buildingsอาคารของราชการ [TU Subject Heading]
Public companyบริษัทมหาชน จำกัด [การบัญชี]
Public contractsสัญญาของรัฐ [TU Subject Heading]
Public defendersทนายความสาธารณะ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
public admistration(n) การบริหารการปกครอง
public defender(n) ทนายขอแรง
public demonstrationการประ้ัท้ัวง
Public health officeสถานีอนามัย
Public Health Physicianนายแพทย์สาธารณสุข
Public holidayวันนักขัตฤกษ์
Public Infrastructure Project Financing Bureau(n) สำนักบริหารการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ
public service announcementsประกาศโฆษณาในบริการสาธารณะ
publicity agentผู้แทนโฆษณา

WordNet (3.0)
public(n) a body of people sharing some common interest
public(adj) not private; open to or concerning the people as a whole, Ant. private
public(adj) affecting the people or community as a whole
publican(n) the keeper of a public house, Syn. tavern keeper
publication(n) a copy of a printed work offered for distribution
publication(n) the communication of something to the public; making information generally known
publication(n) the business of issuing printed matter for sale or distribution, Syn. publishing
publicist(n) someone who publicizes, Syn. publicizer, publiciser
publicity(n) the quality of being open to public view
publicize(v) make public, Syn. air, bare, publicise

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Public

n. 1. The general body of mankind, or of a nation, state, or community; the people, indefinitely; as, the American public; also, a particular body or aggregation of people; as, an author's public. [ 1913 Webster ]

The public is more disposed to censure than to praise. Addison. [ 1913 Webster ]

2. A public house; an inn. [ Scot. ] Sir W. Scott. [ 1913 Webster ]


In public, openly; before an audience or the people at large; not in private or secrecy. “We are to speak in public.” Shak.
[ 1913 Webster ]

Public

a. [ L. publicus, poblicus, fr. populus people: cf. F. public. See People. ] 1. Of or pertaining to the people; belonging to the people; relating to, or affecting, a nation, state, or community; -- opposed to private; as, the public treasury. [ 1913 Webster ]

To the public good
Private respects must yield. Milton. [ 1913 Webster ]

He [ Alexander Hamilton ] touched the dead corpse of the public credit, and it sprung upon its feet. D. Webster. [ 1913 Webster ]

2. Open to the knowledge or view of all; general; common; notorious; as, public report; public scandal. [ 1913 Webster ]

Joseph, . . . not willing to make her a public example, was minded to put her away privily. Matt. i. 19. [ 1913 Webster ]

3. Open to common or general use; as, a public road; a public house. “The public street.” Shak. [ 1913 Webster ]


public act or
public statute
(Law), an act or statute affecting matters of public concern. Of such statutes the courts take judicial notice. --
Public credit. See under Credit. --
Public funds. See Fund, 3. --
Public house, an inn, or house of entertainment. --
Public law. (a) See International law, under International. (b) A public act or statute. --
Public nuisance. (Law) See under Nuisance. --
Public orator. (Eng. Universities) See Orator, 3. --
Public stores, military and naval stores, equipments, etc. --
Public works, all fixed works built by civil engineers for public use, as railways, docks, canals, etc.; but strictly, military and civil engineering works constructed at the public cost.
[ 1913 Webster ]

Publican

n. [ L. publicanus: cf. F. publicain. See Public. ] 1. (Rom. Antiq.) A farmer of the taxes and public revenues; hence, a collector of toll or tribute. The inferior officers of this class were often oppressive in their exactions, and were regarded with great detestation. [ 1913 Webster ]

As Jesus at meat . . . many publicans and sinners came and sat down with him and his disciples. Matt. 1x. 10. [ 1913 Webster ]

How like a fawning publican he looks! Shak. [ 1913 Webster ]

2. The keeper of an inn or public house; one licensed to retail beer, spirits, or wine. [ 1913 Webster ]

Publication

n. [ L. publicatio confiscation: cf. F. publication. See Publish. ] 1. The act of publishing or making known; notification to the people at large, either by words, writing, or printing; proclamation; divulgation; promulgation; as, the publication of the law at Mount Sinai; the publication of the gospel; the publication of statutes or edicts. [ 1913 Webster ]

2. The act of offering a book, pamphlet, engraving, etc., to the public by sale or by gratuitous distribution. [ 1913 Webster ]

The publication of these papers was not owing to our folly, but that of others. Swift. [ 1913 Webster ]

3. That which is published or made known; especially, any book, pamphlet, etc., offered for sale or to public notice; as, a daily or monthly publication. [ 1913 Webster ]

4. An act done in public. [ R. & Obs. ] [ 1913 Webster ]

His jealousy . . . attends the business, the recreations, the publications, and retirements of every man. Jer. Taylor. [ 1913 Webster ]


Publication of a libel (Law), such an exhibition of a libel as brings it to the notice of at least one person other than the person libeled. --
Publication of a will (Law), the delivery of a will, as his own, by a testator to witnesses who attest it.
[ 1913 Webster ]

Public-hearted

a. Public-spirited. [ R. ] [ 1913 Webster ]

Publicist

n. [ Cf. F. publiciste. ] A writer on the laws of nature and nations; one who is versed in the science of public right, the principles of government, etc. [ 1913 Webster ]

The Whig leaders, however, were much more desirous to get rid of Episcopacy than to prove themselves consummate publicists and logicians. Macaulay. [ 1913 Webster ]

[ 1913 Webster ]

Publicity

n. [ Cf. F. publicité. ] The quality or state of being public, or open to the knowledge of a community; notoriety; publicness. [ 1913 Webster ]

Publicity pamphlet

. A pamphlet which, in some States of the United States having the initiative or referendum, is mailed to the voters to inform them as to the nature of a measure submitted by the initiative or referendum. The pamphlet contains a copy of the proposed law and arguments for and against it by those favoring and opposing it, respectively. [ Webster 1913 Suppl. ]

publicize

v. t. 1. to make public; to announce.
Syn. -- publicise, air, bare. [ WordNet 1.5 ]

2. Specifically: To announce in a manner intended to reach a large audience.
Syn. -- advertise, advertize, call attention to. [ WordNet 1.5 ] [ +PJC ]

Publicly

adv. 1. With exposure to popular view or notice; without concealment; openly; as, property publicly offered for sale; an opinion publicly avowed; a declaration publicly made. [ 1913 Webster ]

2. In the name of the community. Addison. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Handled properly, this thing could be worth a million in free publicity.และที่จรืงถ้าให้สื่อมวลชนรู้ จะไต้โปรโมทฟรีด้วยซ้ำ The Bodyguard (1992)
In public restrooms, you're always standing in piss.คุณจะเสร็จเมื่อไร ฉันไม่รู้ คุณมันอันธพาล Hero (1992)
Meet the public in stocking fucking feet?คนทั้งโรงเรียนก้อรู้ ว่าชั้นไม่ใช่คนแบบนั้น Hero (1992)
Our inmates, properly supervised, will be put to work outside these walls, performing all manner of public service.ผู้ต้องขังของเราภายใต้การดูแลอย่างถูกต้อง จะถูกนำไปทำงานนอกกำแพงเหล่านี้ การแสดงลักษณะของการบริการสาธารณะทั้งหมด The Shawshank Redemption (1994)
I never remove my mask in public.ผมไม่มีวันถอดหน้ากากในที่สาธารณะ Don Juan DeMarco (1994)
Don Alfonso was humiliated that he had been cuckolded by a 16-year old boy... so to retaliate, he announced publicly... that he and my mother had been having an affair for many years.ดอนอัลฟองโซขายหน้า ที่ถูกเด็กผู้ชายอายุ 16 สวมเขา ดังนี้เพื่อเอาคืน เขาประกาศในต่อหน้าสาธารณะ Don Juan DeMarco (1994)
We've already sold the film rights to his new book... as well as publication rights in eighteen languages...เรากำลังขายลิขสิทธิ์หนังสือเล่มใหม่ของเขา ให้กับบริษัทภาพยนตร์ อีกทั้งลิขสิทธิ์ในการแปลอีกสิบแปดภาษา In the Mouth of Madness (1994)
It's great promotion for Arcane, great publicity.เลือกโปรโมทได้ดีนี่อาร์เคน ยอดขายคงพุ่งน่าดู In the Mouth of Madness (1994)
This was not a publicity stunt.นี่ไม่ใช่การโปรโมทนะ In the Mouth of Madness (1994)
We've delayed publication as long as we can.เราตีพิมพ์ล่าช้ากว่ากำหนดมานานมากแล้ว In the Mouth of Madness (1994)
We did send Cane away on a publicity stunt... only he never showed up.เราส่งเคนไปให้ไกลจากการออกโฆษณาต่างๆ แต่เขากลับไม่เคยปรากฎตัวอีกเลย In the Mouth of Madness (1994)
I cannot sleep in a public place.ฉันนอนในที่สาํารณะไม่ได้แน่ The One with George Stephanopoulos (1994)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
publicActors are used to appearing in public.
publicA love story that unfolds between an unlikely pair, a public prosecutor from a good family and a modern high school girl.
publicAlthough an increase of unmarried mothers is needed in order to escape the declining birth rate for some reason public opinion in Japan is avoiding this argument.
publicAmerican parents are willing to say good things about their children in public.
publicAmericans realize that public officials are human and that as human beings these officials are capable of misjudgement.
publicAmnesty International often organizes public protests in support of political prisoners.
publicAnd unlike Oshin, they do complain although certainly not at work and generally not in public.
publicA poor singer, he doesn't like to sing in public.
publicA sensible man wouldn't say such a thing in public.
publicAs soon as the result was made public, I told you it.
publicAt the time there were no native English speakers teaching in any public school.
publicBomb-making criminals frequently have the motive of wanting public attention.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ส่วนรวม(n) public, See also: community at large, Syn. ส่วนกลาง, สาธารณะ
สาธารณชน(n) public, Syn. มวลชน, หมู่ชน, มหาชน
สาธารณะ(n) public, See also: community at large, Syn. ส่วนกลาง, ส่วนรวม
ส่วนรวม(n) public, Example: เขาทำงานเพื่อส่วนรวมโดยแท้, Thai Definition: ส่วนที่ใช้ร่วมกัน
หลวง(adj) public, See also: official, Syn. สาธารณะ, Example: คนขับรถบรรทุกประลองความเร็วกันบนถนนหลวง
สาธารณชน(n) public, See also: community, people in general, masses of the people, Example: ทั้งสองฝ่ายยังไม่ได้แสดงอาการแตกหักออกมาให้สาธารณชนทราบ, Thai Definition: ประชาชนทั่วไป
กองกลาง(adj) public, See also: state, collective, Ant. ส่วนตัว, Example: เราควรจัดสรรให้มีเงินกองกลางสำหรับใช้จ่าย
สาธารณะ(adj) public, Example: ผู้มีอาชีพทางการเพาะปลูกมักจะตั้งบ้านเรือนใกล้กับแหล่งน้ำสาธารณะ เพื่อสะดวกในการมีน้ำไว้กินไว้ใช้ในครัวเรือน, Thai Definition: เกี่ยวกับประชาชน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกี่ยวกับชาติ[kīokap chāt] (adj) EN: public
เกี่ยวกับรัฐ[kīokap rat] (adj) EN: public
เกี่ยวกับรัฐบาล[kīokap ratthabān] (adj) EN: public
กลางเมือง[klāngmeūang] (adj) EN: in public ; internal  FR: public
สาธารณะ[sāthārana] (adj) EN: public  FR: public
สาธารณ-[sāthārana-] (pref, (adj)) EN: public  FR: public
ธารกำนัล[thārakamnan] (n) EN: public ; big crowd  FR: public

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
public
publics
public's
publicis
publicly
publicist
publicity
publicity
publicize
publicker

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
public
publics
publican
publicly
publicans
publicist
publicity
publicize
publicists
publicized

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
公开[gōng kāi, ㄍㄨㄥ ㄎㄞ,   /  ] public #1,219 [Add to Longdo]
公共[gōng gòng, ㄍㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ,  ] public; common (use) #1,863 [Add to Longdo]
公路[gōng lù, ㄍㄨㄥ ㄌㄨˋ,  ] public road #2,261 [Add to Longdo]
公众[gōng zhòng, ㄍㄨㄥ ㄓㄨㄥˋ,   /  ] public #2,510 [Add to Longdo]
公园[gōng yuán, ㄍㄨㄥ ㄩㄢˊ,   /  ] public park #2,968 [Add to Longdo]
公益[gōng yì, ㄍㄨㄥ ㄧˋ,  ] public welfare; public good; volunteer health or relief work; civic-minded; commonwealth #4,388 [Add to Longdo]
舆论[yú lùn, ㄩˊ ㄌㄨㄣˋ,   / 輿 ] public opinion #4,506 [Add to Longdo]
公安机关[gōng ān jī guān, ㄍㄨㄥ ㄢ ㄐㄧ ㄍㄨㄢ,     /    ] Public Security Bureau #4,806 [Add to Longdo]
公安局[gōng ān jú, ㄍㄨㄥ ㄢ ㄐㄩˊ,   ] Public Security Bureau #7,022 [Add to Longdo]
公有制[gōng yǒu zhì, ㄍㄨㄥ ㄧㄡˇ ㄓˋ,   ] public ownership #7,873 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aktiengesellschaft { f } (AG) [ econ. ]public limited company (PLC) [ Br. ] [Add to Longdo]
Amtsarzt { m }; Amtsärztin { f }public health officer; medical officer [Add to Longdo]
Auktion { f }public sale [Add to Longdo]
öffentliche Auslegung { f }public display [Add to Longdo]
Badeanstalt { f }public baths [Add to Longdo]
Bedarfsträger { m }public agency; public utility provider [Add to Longdo]
öffentliche Bedürfnisanstalt { f } | öffentliche Bedürfnisanstaltenpublic lavatory | public lavatories [Add to Longdo]
öffentliche Bekanntmachung { f }public notice [Add to Longdo]
Benutzerkatalog { m }public catalogue [Add to Longdo]
öffentliche Einrichtung { f } | öffentliche Einrichtungenpublic building | public buildings [Add to Longdo]
Gemeinnutz { m }public interest [Add to Longdo]
Gemeinwohl { n }public welfare [Add to Longdo]
Gesundheitsamt { n }public health department [Add to Longdo]
Gesundheitswesen { n }public health [Add to Longdo]
Körperschaft des öffentlichen Rechtspublic corporation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
株式会社[かぶしきがいしゃ, kabushikigaisha] (n) public company; corporation; KK; formula for an incorporated public company; (P) #288 [Add to Longdo]
出版[しゅっぱん, shuppan] (n, vs) publication; (P) #386 [Add to Longdo]
発表[はっぴょう, happyou] (n, vs) announcement; publication; (P) #389 [Add to Longdo]
社会[しゃかい, shakai] (n) society; public; (P) #432 [Add to Longdo]
公開[こうかい, koukai] (n, vs, adj-no) open to the public; exhibit; (P) #487 [Add to Longdo]
掲載[けいさい, keisai] (n) (1) publication (e.g. article in paper); appearance; insertion; (vs) (2) to insert (e.g. an article); to run (e.g. in a newspaper); to carry (e.g. an article); (P) #713 [Add to Longdo]
公園[こうえん, kouen] (n) (public) park; (P) #731 [Add to Longdo]
[こう, kou] (adj-no) official; public; formal; open; governmental; (P) #800 [Add to Longdo]
[こう, kou] (n, suf) (1) public matter; governmental matter; (2) prince; duke; (n, n-suf) (3) lord; sir; (n-suf) (4) familiar or derogatory suffix (after a name, etc.) #800 [Add to Longdo]
発行[はっこう, hakkou] (n, vs) (1) issue (publications); publishing; (2) raising an event (software); (P) #856 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
パブリックキー[ぱぶりっくきー, paburikkuki-] public key [Add to Longdo]
パブリックドメイン[ぱぶりっくどめいん, paburikkudomein] public-domain [Add to Longdo]
パブリックドメインソフトウェア[ぱぶりっくどめいんそふとうえあ, paburikkudomeinsofutouea] public domain software (PDS) [Add to Longdo]
一般公開[いっぱんこうかい, ippankoukai] general public [Add to Longdo]
公開かぎ[こうかいかぎ, koukaikagi] public key [Add to Longdo]
公開アーカイブ[こうかいアーカイブ, koukai a-kaibu] public archive [Add to Longdo]
公開キー[こうかいキー, koukai ki-] public key [Add to Longdo]
公開鍵[こうかいかぎ, koukaikagi] public key [Add to Longdo]
公開鍵暗号[こうかいかぎあんごう, koukaikagiangou] public key encryption [Add to Longdo]
公開識別子[こうかいしきべつし, koukaishikibetsushi] public identifier [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top