ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

public

P AH1 B L IH0 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -public-, *public*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
public authority(n) หน่วยงานของรัฐ
public education(n) ระบบการศึกษาของรัฐ ที่ถูกกำหนดขึ้นโดยรัฐบาลและใช้เงินภาษีช่วยสนับสนุน เช่น โรงเรียนภายใต้การดูแลของรัฐ หรือโรงเรียนรัฐ ถูกเรียกว่า public school (ขณะที่ในอังกฤษ public school คือโรงเรียนอิสระที่ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากการบริจาคเพื่อให้คนยากจนได้เรียน)
public enemy(n) ปรปักษ์ของรัฐ, ปรปักษ์ของมหาชน
public order(n) ความสงบเรียบร้อยของประชาชน
public relations department(n) กรมประชาสัมพันธ์
public sector(n) ภาครัฐบาล
notory republic(n) ผู้รับรองเอกสารของรัฐ เช่น A notory republic in the US puts this big imprinted raised seal on a document, to "notarize" it.
initial public offering(n) การเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก, ไอพีโอ เช่น The company plans an initial public offering of common stock to raise as much as $50 million., Syn. I.P.O.
The People’s Republic of Chinaสาธารณรัฐประชาชนจีน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
public(adj) ที่เกี่ยวข้องกับส่วนรวม, See also: ที่เป็นของสาธารณะ
public(adj) ที่รู้กันโดยทั่วไป
public(n) มหาชน, See also: สาธารณชน, ประชาชน, กลุ่มคน, มวลชน, กลุ่มชน
publican(n) เจ้าของร้านเหล้า
publicly(adv) อย่างเปิดเผยให้รู้, Syn. plainly, candidly, openly
publicly(adv) โดยประชาชน
publicise(vt) เผยแพร่, See also: โฆษณา, ประกาศ, Syn. announce, broadcast
publicist(n) นักประชาสัมพันธ์, Syn. publicizer
publicity(n) การเผยแพร่, Syn. promotion
publicize(vt) เผยแพร่, See also: โฆษณา, ประกาศ, Syn. announce, broadcast

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
public(พับ'ลิค) n. สาธารณชน, สาธารณ adj. เกี่ยวกับสาธารณชน, โดยส่วนรวม, มีชื่อเสียง, เลื่องลือ, ระดับชาติ -Phr. (go public ขายหุ้นแก่สาธารณะ) -Phr. (in public โดยเปิดเผย, ไม่ใช่ส่วนตัว, ในที่สาธารณะ)
public billn. กฎหมายที่เกี่ยวกับมหาชน
public bondn. พันธบัตร
public corporationn. เทศบาล
public debtn. หนี้สินของรัฐ., Syn. nationaldebt
public defendern. ทนายของรัฐ
public domainn. ที่ดินของรัฐ, สิ่งประดิษฐ์หรือผลงานทางวรรณกรรมที่สิทธิบัตร หรือลิขสิทธิ์หมดอายุ, สาธารณสมบัติ, ของสาธารณะหมายถึง ซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นแล้วผู้สร้างหรือเจ้าของยินยอมให้ใคร ๆ มาคัดลอกนำไปใช้ได้ โดยไม่ผิดพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ เช่น โปรแกรม Cuwriter ในระบบเครือข่าย จะมีกลุ่มโปรแกรมกลุ่มหนึ่งเรียกว่า PDS ย่อมาจาก public domain software เป็นที่รวมของโปรแกรมฟรีต่าง ๆ ที่ใคร ๆ ก็สามารถคัดลอกไปใช้ได้
public fundsn. เงินกู้หรือใบกู้เงินของรัฐ
public healthn. สาธารณสุขศาสตร์
public housen. โรงขายเหล้าหรือ ภัตตาคารเล็ก ๆ

English-Thai: Nontri Dictionary
public(adj) สาธารณะ, ของประชาชน, เพื่อประชาชน, ของหลวง, ของรัฐบาล, โดยส่วนรวม
public(n) ที่สาธารณะ, สาธารณชน, ประชาชน, ชุมชน
PUBLIC public house(n) ร้านขายเหล้า
PUBLIC public relations(n) การประชาสัมพันธ์
PUBLIC public servant(n) ข้าราชการ
PUBLIC public utility(n) สิ่งสาธารณูปโภค
publication(n) การโฆษณา, การประกาศ, การพิมพ์หนังสือจำหน่าย, สิ่งพิมพ์
publicist(n) นักเขียนข่าวการเมือง, นักหนังสือพิมพ์, นักประชาสัมพันธ์
publicity(n) การโฆษณา, การประกาศ, การเปิดเผย, การเผยแพร่, การประชาสัมพันธ์
republic(n) สาธารณรัฐ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
public๑. สาธารณะ, มหาชน, เกี่ยวกับประชาชน, เกี่ยวกับรัฐ๒. สาธารณชน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
public๑. สาธารณะ, มหาชน, เกี่ยวกับประชาชน, เกี่ยวกับรัฐ๒. สาธารณชน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
public account, committee ofคณะกรรมาธิการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน (อังกฤษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
public adjusterผู้เจรจาตกลงทั่วไป [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
public administration๑. การบริหารรัฐกิจ๒. รัฐประศาสนศาสตร์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
public administration๑. รัฐประศาสนศาสตร์๒. การบริหารรัฐกิจ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
public assistanceสาธารณูปการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
public assistanceสาธารณูปการ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
public auctionการขายทอดตลาด [ ดู auction ] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
public authoritiesเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Publicที่ดินสาธารณะ [TU Subject Heading]
Publicที่สาธารณะ, Example: สาธารณสมบัติของแผ่นดินนอกจากที่รกร้างว่าง เปล่า และหมายความรวมถึงถนนและทางน้ำด้วย [สิ่งแวดล้อม]
Publicสวนสัตว์สาธารณะ, Example: สถานที่หรือบริเวณที่รวบรวมสัตว์ป่าไว้ เพื่อประโยชน์แก่การพักผ่อนหย่อนใจ การศึกษา การค้นคว้าหรือวิจัยของประชาชน และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ป่า [สิ่งแวดล้อม]
Public administrationการบริหารรัฐกิจ [TU Subject Heading]
Public bathsสถานอาบน้ำสาธารณะ [TU Subject Heading]
Public Buildingอาคารสาธารณะ, Example: อาคารที่ใช้ประโยชน์เพื่อการชุมนุมคนได้โดย ทั่วไป เพื่อกิจกรรมทางราชการ การเมือง การศึกษา การศาสนา การสังคม การนันทนาการ หรือการพาณิชยกรรม เช่น โรงมหรสพ หอประชุม โรงแรม โรงพยาบาล สถานศึกษา หอสมุด สนามกีฬากลางแจ้ง สถานกีฬาในร่ม ตลาด ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า สถานบริการ ท่าอากาศยาน อุโมงค์ สะพาน อาคารจอดรถ สถานีรถ ท่าจอดเรือ โป๊ะจอดเรือ สุสาน ฌาปนสถาน ศาสนสถาน เป็นต้น [สิ่งแวดล้อม]
Public buildingsอาคารของราชการ [TU Subject Heading]
Public companyบริษัทมหาชน จำกัด [การบัญชี]
Public contractsสัญญาของรัฐ [TU Subject Heading]
Public defendersทนายความสาธารณะ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
public admistration(n) การบริหารการปกครอง
public defender(n) ทนายขอแรง
public demonstrationการประ้ัท้ัวง
Public health officeสถานีอนามัย
Public Health Physicianนายแพทย์สาธารณสุข
Public holidayวันนักขัตฤกษ์
Public Infrastructure Project Financing Bureau(n) สำนักบริหารการระดมทุนโครงการลงทุนภาครัฐ
public service announcementsประกาศโฆษณาในบริการสาธารณะ
publicity agentผู้แทนโฆษณา

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I thought the public enthusiastic.ผมคิดว่าประชาชนมีความกระตือรือร้น The Great Dictator (1940)
She's not used to public life. She can't take it.เธอไม่ใช่ชีวิตของประชาชน ตายก็ช่างหัวปะไร The Great Dictator (1940)
And the public is admitted here, you know, once a week.เเละคนนอกจะได้รับเชิญมาสัปดาห์ละครั้ง Rebecca (1940)
Ever since you walked in, you've acted like a self-appointed public avenger.นับตั้งแต่ที่คุณเดินเข้ามาในที่คุณได้ทำหน้าที่เช่นเดียวกับผู้กระทำการแก้แค้นของประชาชนตัวเองได้รับการแต่งตั้ง 12 Angry Men (1957)
Where does he come off calling me a public avenger, a sadist?ที่เขาออกมาเรียกผมล้างแค้นสาธารณะซาดิสม์? 12 Angry Men (1957)
For her first public appearance.For her first public appearance. 12 Angry Men (1957)
I can't, I fear, I can't march properly on my own as an officer in the public eye.ฉันเองเป็นเจ้าหน้าที่อยู่ใน สายตาของประชาชน ไม่ได้เกลียดที่ How I Won the War (1967)
I am asking for a truce with your personal convictions in an hour of public danger.ฉันต้องการเพียงความจริง โดยไม่เอาความคิดส่วนตัวเธอ มาทําให้สังคมต้องเสี่ยง Beneath the Planet of the Apes (1970)
I want a public thought projection, at adult and infant level.เเจ้งทุกคนทราบทางภาพข่าว ทั้งเด็กเเละผู้ใหญ่ Beneath the Planet of the Apes (1970)
We insist it's a public place. A bar, a restaurant.เรายืนยันว่ามันเป็นสถานที่สาธารณะ บาร์, ร้านอาหาร The Godfather (1972)
I'm not used to public speaking.ขอโทษค่ะ ฉันไม่เคยพูดในที่สาธารณะ Blazing Saddles (1974)
I'm responsible for public safety here.ผมต้องดูเเลความปลอดภัยของสาธารณชน Jaws (1975)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
publicActors are used to appearing in public.
publicA love story that unfolds between an unlikely pair, a public prosecutor from a good family and a modern high school girl.
publicAlthough an increase of unmarried mothers is needed in order to escape the declining birth rate for some reason public opinion in Japan is avoiding this argument.
publicAmerican parents are willing to say good things about their children in public.
publicAmericans realize that public officials are human and that as human beings these officials are capable of misjudgement.
publicAmnesty International often organizes public protests in support of political prisoners.
publicAnd unlike Oshin, they do complain although certainly not at work and generally not in public.
publicA poor singer, he doesn't like to sing in public.
publicA sensible man wouldn't say such a thing in public.
publicAs soon as the result was made public, I told you it.
publicAt the time there were no native English speakers teaching in any public school.
publicBomb-making criminals frequently have the motive of wanting public attention.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ห้องสมุดประชาชน(n) public library, Example: กรุงเทพมหานครให้งบประมาณสร้างห้องสมุดประชาชนขึ้นทั่วกรุงเทพ 20 แห่ง, Thai Definition: ห้องสมุดสำหรับประชาชน
กปส.(n) Public Relations Department, Syn. กรมประชาสัมพันธ์
ปชส.(n) public relations, Syn. ประชาสัมพันธ์, Thai Definition: การติดต่อสื่อสารเพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันถูกต้องต่อกัน
พีอาร์(n) P.R., See also: public relation, Syn. ประชาสัมพันธ์
ยธ.(n) Public Works Department, Syn. กรมโยธาธิการ
อก.(n) public prosecutor, Syn. อัยการ
อคส.(n) Public Warehouse Organization, See also: PWO, Syn. องค์การคลังสินค้า
สถานที่สาธารณะ(n) public place, Syn. ที่สาธารณะ
สวนสาธารณะ(n) park, See also: public park
เครือข่ายโทรศัพท์(n) public telephone network, See also: switched telephone network

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัยการ[aiyakān] (n) EN: public prosecutor ; crown prosecutor ; public attorney ; state attorney  FR: procureur général [ m ] ; procureur de la République [ m ]
อำนาจรัฐ[amnāt rat] (n, exp) EN: jurisdiction   FR: pouvoirs publics [ mpl ]
อนาจาร[anājān] (n) EN: obscenity ; bad conduct ; immoral conduct ; shameful behaviour ; public indecency  FR: obscénité [ f ]
แบกหน้า[baēk nā] (v, exp) EN: be shameless to ; be constantly gazed by the public ; endure shame
แบบฟอร์มการลงโฆษณา[baēpføm kān long khōtsanā] (n, exp) FR: formulaire d'insertion publicitaire [ m ]
บรรณาธิการ[bannāthikān] (n) EN: editor  FR: éditeur [ m ] ; directeur de publication [ m ] ; rédacteur en chef [ m ]
บรรณาธิการิณี[bannāthikārinī] (n) EN: editress ; woman editor  FR: directrice de publication [ f ] ; rédactrice en chef [ f ] ; éditrice [ f ]
บรรษัท[bansat] (n) EN: enterprise ; public organization ; government agency ; government-owned corporation ; corporation  FR: société [ f ] ; compagnie [ f ] ; entreprise publique [ f ] ; société publique [ f ]
บริการสาธารณะ[børikān sāthārana] (n, exp) FR: service public [ m ]
บริษัทโฆษณา[børisat khōtsanā = børisat khōsanā] (n, exp) EN: advertising agency  FR: agence publicitaire [ f ] ; agence de publicité [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
PUBLIC P AH1 B L IH0 K
PUBLICS P AH1 B L IH0 K S
PUBLICIS P AH0 B L IY1 S IH0 S
PUBLICLY P AH1 B L IH0 K L IY0
PUBLIC'S P AH1 B L IH0 K S
PUBLICIST P AH1 B L IH0 S IH0 S T
PUBLICITY P AH0 B L IH1 S IH0 T IY0
PUBLICKER P AH1 B L IH0 K ER0
PUBLICITY P AH0 B L IH1 S AH0 T IY0
PUBLICIZE P AH1 B L IH0 S AY2 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
public (n) pˈʌblɪk (p uh1 b l i k)
publics (n) pˈʌblɪks (p uh1 b l i k s)
publican (n) pˈʌblɪkən (p uh1 b l i k @ n)
publicly (a) pˈʌblɪkliː (p uh1 b l i k l ii)
publicans (n) pˈʌblɪkənz (p uh1 b l i k @ n z)
publicist (n) pˈʌblɪsɪst (p uh1 b l i s i s t)
publicity (n) pˈʌblˈɪsɪtiː (p uh1 b l i1 s i t ii)
publicize (v) pˈʌblɪsaɪz (p uh1 b l i s ai z)
publicists (n) pˈʌblɪsɪsts (p uh1 b l i s i s t s)
publicized (v) pˈʌblɪsaɪzd (p uh1 b l i s ai z d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
公开[gōng kāi, ㄍㄨㄥ ㄎㄞ, / ] public, #1,219 [Add to Longdo]
公共[gōng gòng, ㄍㄨㄥ ㄍㄨㄥˋ, ] public; common (use), #1,863 [Add to Longdo]
公路[gōng lù, ㄍㄨㄥ ㄌㄨˋ, ] public road, #2,261 [Add to Longdo]
公众[gōng zhòng, ㄍㄨㄥ ㄓㄨㄥˋ, / ] public, #2,510 [Add to Longdo]
公园[gōng yuán, ㄍㄨㄥ ㄩㄢˊ, / ] public park, #2,968 [Add to Longdo]
公益[gōng yì, ㄍㄨㄥ ㄧˋ, ] public welfare; public good; volunteer health or relief work; civic-minded; commonwealth, #4,388 [Add to Longdo]
舆论[yú lùn, ㄩˊ ㄌㄨㄣˋ, / 輿] public opinion, #4,506 [Add to Longdo]
公安机关[gōng ān jī guān, ㄍㄨㄥ ㄢ ㄐㄧ ㄍㄨㄢ, / ] Public Security Bureau, #4,806 [Add to Longdo]
公安局[gōng ān jú, ㄍㄨㄥ ㄢ ㄐㄩˊ, ] Public Security Bureau, #7,022 [Add to Longdo]
公有制[gōng yǒu zhì, ㄍㄨㄥ ㄧㄡˇ ㄓˋ, ] public ownership, #7,873 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aktiengesellschaft { f } (AG) [ econ. ]public limited company (PLC) [ Br. ] [Add to Longdo]
Amtsarzt { m }; Amtsärztin { f }public health officer; medical officer [Add to Longdo]
Auktion { f }public sale [Add to Longdo]
öffentliche Auslegung { f }public display [Add to Longdo]
Badeanstalt { f }public baths [Add to Longdo]
Bedarfsträger { m }public agency; public utility provider [Add to Longdo]
öffentliche Bedürfnisanstalt { f } | öffentliche Bedürfnisanstaltenpublic lavatory | public lavatories [Add to Longdo]
öffentliche Bekanntmachung { f }public notice [Add to Longdo]
Benutzerkatalog { m }public catalogue [Add to Longdo]
öffentliche Einrichtung { f } | öffentliche Einrichtungenpublic building | public buildings [Add to Longdo]
Gemeinnutz { m }public interest [Add to Longdo]
Gemeinwohl { n }public welfare [Add to Longdo]
Gesundheitsamt { n }public health department [Add to Longdo]
Gesundheitswesen { n }public health [Add to Longdo]
Körperschaft des öffentlichen Rechtspublic corporation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
GOP[ゴップ, goppu] (n) (See 共和党) Grand Old Party (Republican Party of the United States); GOP [Add to Longdo]
PR[ピーアール, pi-a-ru] (n) (See パブリックリレーションズ) public relations; PR [Add to Longdo]
おっぴら[oppira] (adj-na) open; public; overt; free; unreserved; uninhibited [Add to Longdo]
おっ開く[おっぴらく, oppiraku] (v5k) (1) to do something in public; (2) to open [Add to Longdo]
お役目;御役目[おやくめ, oyakume] (n) (public) duty [Add to Longdo]
こそばゆい;こそばい;こしょばい[kosobayui ; kosobai ; koshobai] (adj-i) (1) ticklish; (2) embarrassed; awkward; ill at ease (esp. when receiving public praise) [Add to Longdo]
ぶら下がり取材[ぶらさがりしゅざい, burasagarishuzai] (n) doorstop interview; doorstep interview; on-the-move interview; informal interview in which reporters surround a public figure and prod him for an off-the-cuff response [Add to Longdo]
アグレガシオン[aguregashion] (n) civil service competitive examination for some positions in the public education system in France (fre [Add to Longdo]
アポスティーユ;アボスティル[aposutei-yu ; abosuteiru] (n) stamp or certificate of public document authentication in accordance with Hague Convention XII; apostille [Add to Longdo]
アンゴラ共和国[アンゴラきょうわこく, angora kyouwakoku] (n) (See アンゴラ・1) Republic of Angola [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
パブリックキー[ぱぶりっくきー, paburikkuki-] public key [Add to Longdo]
パブリックドメイン[ぱぶりっくどめいん, paburikkudomein] public-domain [Add to Longdo]
パブリックドメインソフトウェア[ぱぶりっくどめいんそふとうえあ, paburikkudomeinsofutouea] public domain software (PDS) [Add to Longdo]
一般公開[いっぱんこうかい, ippankoukai] general public [Add to Longdo]
公開かぎ[こうかいかぎ, koukaikagi] public key [Add to Longdo]
公開アーカイブ[こうかいアーカイブ, koukai a-kaibu] public archive [Add to Longdo]
公開キー[こうかいキー, koukai ki-] public key [Add to Longdo]
公開鍵[こうかいかぎ, koukaikagi] public key [Add to Longdo]
公開鍵暗号[こうかいかぎあんごう, koukaikagiangou] public key encryption [Add to Longdo]
公開識別子[こうかいしきべつし, koukaishikibetsushi] public identifier [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Public \Pub"lic\, a. [L. publicus, poblicus, fr. populus people:
   cf. F. public. See {People}.]
   1. Of or pertaining to the people; belonging to the people;
    relating to, or affecting, a nation, state, or community;
    -- opposed to {private}; as, the public treasury.
    [1913 Webster]
 
       To the public good
       Private respects must yield.     --Milton.
    [1913 Webster]
 
       He [Alexander Hamilton] touched the dead corpse of
       the public credit, and it sprung upon its feet. --D.
                          Webster.
    [1913 Webster]
 
   2. Open to the knowledge or view of all; general; common;
    notorious; as, public report; public scandal.
    [1913 Webster]
 
       Joseph, . . . not willing to make her a public
       example, was minded to put her away privily. --Matt.
                          i. 19.
    [1913 Webster]
 
   3. Open to common or general use; as, a public road; a public
    house. "The public street." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {public act} or {public statute} (Law), an act or statute
    affecting matters of public concern. Of such statutes the
    courts take judicial notice.
 
   {Public credit}. See under {Credit}.
 
   {Public funds}. See {Fund}, 3.
 
   {Public house}, an inn, or house of entertainment.
 
   {Public law}.
    (a) See {International law}, under {International}.
    (b) A public act or statute.
 
   {Public nuisance}. (Law) See under {Nuisance}.
 
   {Public orator}. (Eng. Universities) See {Orator}, 3.
 
   {Public stores}, military and naval stores, equipments, etc.
    
 
   {Public works}, all fixed works built by civil engineers for
    public use, as railways, docks, canals, etc.; but
    strictly, military and civil engineering works constructed
    at the public cost.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Public \Pub"lic\, n.
   1. The general body of mankind, or of a nation, state, or
    community; the people, indefinitely; as, the American
    public; also, a particular body or aggregation of people;
    as, an author's public.
    [1913 Webster]
 
       The public is more disposed to censure than to
       praise.                --Addison.
    [1913 Webster]
 
   2. A public house; an inn. [Scot.] --Sir W. Scott.
    [1913 Webster]
 
   {In public}, openly; before an audience or the people at
    large; not in private or secrecy. "We are to speak in
    public." --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 public
   adj 1: not private; open to or concerning the people as a whole;
       "the public good"; "public libraries"; "public funds";
       "public parks"; "a public scandal"; "public gardens";
       "performers and members of royal families are public
       figures" [ant: {private}]
   2: affecting the people or community as a whole; "community
     leaders"; "community interests"; "the public welfare"
   n 1: people in general considered as a whole; "he is a hero in
      the eyes of the public" [syn: {populace}, {public},
      {world}]
   2: a body of people sharing some common interest; "the reading
     public"

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 public /pyblik/ 
  public

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top