ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

organization

AO2 R G AH0 N AH0 Z EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -organization-, *organization*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
virtual organization(n) องค์การเสมือนจริง, เครือข่ายขององค์การซึ่งเชื่อมโยงกันด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อที่จะแลกเปลี่ยนทักษะ ทรัพยากร สินค้า บริการ การเข้าถึงตลาด และเพื่อลดต้นทุน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
organization(n) องค์กร, See also: องค์การ, คณะ, สมาคม, Syn. association, institution
organization(n) องค์ประกอบ, Syn. composition
organization(n) การจัดการอย่างเป็นระบบ, Syn. management, organizing
organization(n) องค์กร, See also: องค์การ, คณะ, สมาคม, Syn. association, institution
organization(n) องค์ประกอบ, Syn. composition
organization(n) การจัดการอย่างเป็นระบบ, Syn. management, organizing
organizational(adj) เกี่ยวกับองค์กร, See also: เกี่ยวกับระบบ
organizational(adj) เกี่ยวกับองค์กร, See also: เกี่ยวกับระบบ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
organization(ออร์กะไนเซ'เชิน) n. องค์การ, คณะ, รูป, ระบบ, องค์ประกอบ, โครงสร้างสิ่งมีชีวิต, การควบคุม, การจัดตั้ง., See also: organizational adj., Syn. arrangement
computer organizationระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์ระบบการทำงานของคอมพิวเตอร์ต้องมีองค์ประกอบ 3 ประการ คือ1. ฮาร์ดแวร์ (hardware) หมายถึง ส่วนตัวเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ 2. ซอฟต์แวร์ (software) หมายถึงโปรแกรมต่าง ๆ หรือชุดคำสั่งทั่เครื่องสั่งให้ทำงานตามความประสงค์3. บุคลากรคอมพิวเตอร์ (peopleware) หมายถึงแรงงานบุคคลที่ทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานจนบรรลุผลตามวัตถุประสงค์
disorganizationn. ความไม่เป็นระเบียบ, ความสับสน, ความยุ่งเหยิง
world health organizationn. องค์การอนามัยโลกเป็นหน่วยงานหนึ่งของสหประชาชาติก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ.1948

English-Thai: Nontri Dictionary
organization(n) การจัดระเบียบ, การจัดตั้ง, องค์กร, คณะ, องค์การ
reorganization(n) การปรับปรุง, การจัดใหม่, การปฏิรูป

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
organization๑. องค์การ๒. การจัดองค์การ๓. การจัดระเบียบ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
organization๑. องค์การ๒. การจัดองค์การ๓. การจัดระบบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
organization developmentการพัฒนาองค์การ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Organization for European Economic Cooperation (OEEC)องค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจแห่งยุโรป (โออีอีซี) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC)องค์การกลุ่มประเทศผู้ส่งน้ำมันออก (โอเปก) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
organization theoryทฤษฎีการจัดองค์การ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
organization, administrativeการจัดระเบียบทางการปกครอง, การจัดระเบียบราชการบริหาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
organization, formalองค์การรูปนัย, องค์การที่เป็นทางการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
organization, informalองค์การอรูปนัย, องค์การที่ไม่เป็นทางการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
organization, party๑. การจัดระเบียบพรรค๒. องค์การพรรค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Organizationองค์การ [TU Subject Heading]
Organization and administrationองค์การและการบริหาร [TU Subject Heading]
Organization chartsผังองค์การ [TU Subject Heading]
Organization Developmentการพัฒนาองค์กร [การจัดการความรู้]
Organization for Economic Cooperation and Development (ODEC)องค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการ พัฒนา, Example: องค์การระหว่างประเทศ ประกอบด้วยสมาชิก ที่เป็นประเทศอุตสาหกรรมที่พัฒนาแล้วรวม 24 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย ออสเตรีย เบลเยี่ยม แคนาดา เดนมาร์ก ฟินแลนด์ ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ไอซ์แลนด์ ไอร์แลนด์ อิตาลี ญี่ปุ่น ลักเซมเบิร์ก เนเธอร์แลนด์ นิวซีแลนด์ นอร์เวย์ โปรตุเกส สเปน สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ ตุรกี อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2504 เพื่อส่งเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การจ้างงาน และมาตรฐานการครองชีพของประเทศสมาชิก ในขณะเดียวกันก็มีนโยบายรักษาเสถียรภาพทางเงินของโลก เพื่อให้เอื้ออำนวนต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของโลก นอกจากนี้ยังใช้เวทีในการเจรจาหารือปัญหาทางเศรษฐกิจของโลก และการให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศกำลังพัฒนาด้วย องค์การนี้เดิมคือองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจในยุโรป ซึ่งก่อตั้งขึ้นมาตามแผนฟื้นฟูยุโรปในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ของรัฐมนตรีจอร์จมาร์เชลล์ (George Marshall) แห่งสหรัฐอเมริกา (ดู Marshall Plan) [สิ่งแวดล้อม]
Organization of African Unityองค์การเอกภาพแอฟริกา จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2506 ที่กรุงแอดดิสอาบาบา ประเทศเอธิโอเปีย ปัจจุบัน OAU มีประเทศสมาชิกทั้งหมด 52 ประเทศ [การทูต]
Organization of American Statesคือองค์การของรัฐในสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 2 กันยายน ค.ศ. 1947 สหรัฐอเมริกา และประเทศต่าง ๆ ในละตินอเมริกา ยกเว้นประเทศนิคารากัวและอีเควดอร์ ได้ตกลงทำสนธิสัญญาระหว่างรัฐในอเมริกาด้วยกัน ณ กรุงริโอเดจาเนโร เพื่อให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ซึ่งเรียกกันทั่วไปว่า สนธิสัญญาริโอ ประเทศเหล่านั้นต่างมุ่งมั่นที่จะให้ความช่วยเหลือกันอย่างมีประสิทธิผล ถ้าหากรัฐในอเมริกาหนึ่งใดถูกโจมตีด้วยกำลังอาวุธหรือถูกคุกคามจาการรุกราน ต่อมาในเดือนเมษายน ค.ศ. 1948 ได้มีการจัดตั้งองค์การของรัฐอเมริกัน (Organization of American States) ขึ้น ณ กรุงโบโกตา ประเทศโบลิเวีย ประกอบด้วยรัฐต่าง ๆ ในอเมริการวม 21 ประเทศ ยกเว้นประเทศแคนาดา เพื่อดำเนินการให้เป็นผลตามสนธิสัญญาริโอ และจัดวางระบบการรักษาความมั่นคงร่วมกันขึ้น กฎบัตร (Charter) ขององค์การได้มีผลบังคับให้เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม ค.ศ. 1951องค์การโอเอเอสนี้ เป็นองค์การส่วนภูมิภาคแห่งหนึ่ง ภายในกรอบของสหประชาชาติ ประเทศสมาชิกต่างปฏิญาณร่วมกันที่จะทำการธำรงรักษากระชับสันติภาพ ตลอดจนความมั่นคงในทวีปอเมริกา เพื่อป้องกันมิให้เกิดเหตุแห่งความยุ่งยากใด ๆ และต้องการระงับกรณีพิพาทที่อาจเกิดขึ้นได้ในระหว่างประเทศสมาชิกด้วยกันโดย สันติวิธี อนึ่ง ถ้าหากมีการรุกรานเกิดขึ้นก็จะมีการปฏิบัติการร่วมกัน นอกจากนี้ ยังจะหาทางระงับปัญญาหาทางการเมือง ทางการศาล และทางเศรษฐกิจ ที่อาจเกิดขึ้นได้ในระหว่างประเทศสมาชิก พร้อมทั้งจะพยายามร่วมกัน ในการหาหนทางส่งเสริมพัฒนาการทางเศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรม สำนักงานใหญ่ขององค์การโอเอเอสตั้งอยู่ ณ กรุงวอชิงตันดีซี นครหลวงของสหรัฐอเมริกา [การทูต]
Organization of American Statesองค์กรรัฐอเมริกัน ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2491 เป็นองค์กรความร่วมมือในทวีปอเมริกาและ แคริบเบียน ซึ่งเป็นองค์กรหลักด้านการเมืองในทวีปอเมริกา และในปัจจุบันได้ขยายบทบาทเน้นหนักความร่วมมือเพื่อการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการร่วมมือป้องกันและปราบปรามยาเสพติดและคอรัปชั่น ประกอบด้วยประเทศสมาชิกทั้งหมด 35 ประเทศ ประเทศผู้สังเกตการณ์ 45 ประเทศ โดยประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นผู้สังเกตการณ์ถาวรของ OAS เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2541 (ประเทศสมาชิกดูที่ FTAA) [การทูต]
Organization of Eastern Caribbean Statesองค์การรัฐแคริบเบียนตะวันออก " ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2524 ประกอบด้วย แอนติกัวและบาบูดา โดมินิกา เกรนาดา มองเซรัต เซนต์คริสโตเฟอร์และเนวิส เซนต์ลูเซีย เซนต์วินเซนต์ และเกรนาดีนส์ โดยมีหมู่เกาะบริติชเวอร์จินเป็น สมาชิกสมทบ " [การทูต]
Organization of European Economic Cooperationคือองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจของยุโรป สัญญาที่ก่อตั้งองค์การนี้ได้มีการลงนามกัน ณ กรุงปารีส เมื่อวันที่ 16 เมษายน ค.ศ.1948 โดยรัฐบาลของประเทศออสเตรีย เบลเยี่ยม เดนมาร์ก ฝรั่งเศส กรีซ ไอซ์แลนด์ ไอร์แลนด์ อิตาลี ลักแซมเบิร์ก นอร์เวย์ เนเธอร์แลนด์ ปอร์ตุเกส อังกฤษ สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ ตุรกี โดยแม่ทัพของฝรั่งเศส อังกฤษ และสหรัฐอเมริกาที่ประจำอยู่ในเขตยึดครองในเยอรมนี (หลังเสร็จสงครามโลกครั้งที่สอง)จุดประสงค์สำคัญที่สุดขององค์การนี้คือ ต้องการให้ทวีปยุโรปมีภาวะเศรษฐกิจกลับคืนมาใหม่อย่างมั่นคง ด้วยการร่วมมือกันทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศสมาชิก สำนักงานใหญ่ขององค์การนี้ตั้งอยู่ ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศสอย่างไรก็ดี บัดนี้ได้มีองค์การตั้งขึ้นใหม่แทนองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจของยุโรป เรียกว่า องค์การร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic Cooperation and Development ) หรือ OECD สำหรับสัญญาจัดตั้งองค์การโอดีซีดีนี้ ได้มีการลงนามกัน ณ กรุงปารีส เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม ค.ศ. 1960 โดยรัฐบาลของประเทศออสเตรีย เบลเยี่ยม แคนาดา เดนมาร์ก ฝรั่งเศส เยอรมนี กรีซ ไอซ์แลนด์ ไอร์แลนด์ อิตาลี ลักแซมเบิร์ก นอร์เวย์ เนเธอร์แลนด์ ปอร์ตุเกส อังกฤษ สเปน สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ ตุรกี อังกฤษ และสหรัฐอเมริกา สัญญาดังกล่าวมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 30 กันยายน ค.ศ. 1961จุดประสงค์สำคัญขององค์การโออีซีดี มีดังนี้1. เพื่อให้บรรดาประเทศสมาชิกได้มีความเติบโตทางเศรษฐกิจ มีแรงงาน อาชีพ และมาตรฐานการครองชีพให้มากที่สุด ขณะเดียวกันก็พยายามรักษาเสถียรภาพทางการคลังไว้เพื่อเป็นการเกื้อกูลต่อการ พัฒนาเศรษฐกิจของโลก2. ระหว่างการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ให้ประเทศสมาชิกมีโอกาสขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างมั่นคง รวมทั้งในประเทศที่มิได้เป็นสมาชิกด้วย3. ต้องการมีส่วนเกื้อกูลต่อการขยายตัวทางการค้าในรูปพหุภาคี และปราศจากการกีดกันแต่อย่างใด ตามพันธกรณีระหว่างประเทศองค์การสำคัญในองค์การโออีซีดีคือคณะมนตรี ( Council ) ซึ่งประกอบด้วยประเทศสมาชิกทั้งหมด มีคณะกรรมการบริหารรวมทั้งเลขาธิการ สำนักงานใหญ่ขององค์การตั้งอยู่ที่กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส [การทูต]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
organizational commitment(n) ความผูกพันต่อองค์กร

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Not only is Willie Williams' organization nonprofit he personally pays over six figures in income tax every year.มูลนิธิวิลลี่ วิลเลี่ยมส์ไม่ได้แค่ ไม่รับผลตอบแทนเท่านั้น แต่ตัวเขาเอง จ่ายภาษีจำนวน 6 หลักทุก ๆ ปี Oh, God! (1977)
an organization of decent... law-abiding white folk... just like you.องค์กรที่ดี คนผิวขาวต้องปฏิบัติตามกฎหมาย เป็นเหมือนกันกับคุณ The Blues Brothers (1980)
- What do you know about an organization known as The Foot Clan?- อืม ฉันรัก - คุณรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับองค์กร ... ... เรียกว่าเท้าแซ่? Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Are you denying that such an organization known as The Foot exists?คุณปฏิเสธว่าองค์กรดังกล่าวเป็นที่รู้จักกันเป็นเท้าที่มีอยู่? Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
- Organization known as The Foot.- องค์กรที่รู้จักกันเป็นเท้า Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
What Paulie and the Organization does... is offer protection for people who can't go to the cops.ว่าสิ่งที่พอลลี่และแก๊งค์ทำ คือการปกป้องพวกคน ที่ไปยุ่งกับตำรวจไม่ได้ แค่นั้นละ Goodfellas (1990)
I have installed programs into specific ghosts in order to maximize the strategic advantage of certain organizations and selected individuals.ผมจะติดตั้งโปรแกรมลงในจิตตามชนิดของแต่ละจิต ตั้งแต่เล็กๆจนถึงขนาดใหญ่ เพื่อหาข้อได้เปรียบในทางยุทธศาสตร์ ในองค์กรต่างๆและในผู้ที่มีลักษณะเฉพาะ Ghost in the Shell (1995)
Here's someone whose organization is accused of conducting its own inquisition:หวือหวาทางศาสนาทั้งหมดนี้ นี่คือคนที่มีองค์กร ถูกกล่าวหาว่าการดำเนิน การสืบสวนของตัวเอง: Contact (1997)
Our organization will not be placated with flowery New Age rhetoric...องค์กรของเราจะไม่ได้จบลง กับสำนวนสละสลวยยุคใหม่ Contact (1997)
Payments were made to the contracting organization or a Hong-Kong bank account.การชำระเงินผ่านมือที่สาม หรือบัญชีธนาคารฮ่องกง The Jackal (1997)
And I always counter point out there's no organization on this planet that can neglect its economic foundation.และผมมักโต้แย้งเสมอว่า ไม่มีองค์กรไหนในโลก ที่สามารถละเลยรากฐานทางเศรษฐกิจ The Corporation (2003)
My organization provided the main amicus curiae brief if you allow the patent on this microbe we argued it means that without any congressional guidance or public discussion corporations will own the blueprints of life.องค์กรของผมยื่นสำนวนคำร้องต่อศาลว่า ถ้าศาลยอมให้มีการจดสิทธิบัตรจุลินทรีย์ตัวนี้ หมายความว่าโดยไม่ได้ผ่านสภาคองเกรส The Corporation (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
organizationAlong with this increase, there has been a change in the world's economic organization.
organizationA research organization investigated the effect.
organizationFor his length of loyal service to his organization, he was only repaid in chicken feed.
organizationHave you heard anything about the organization?
organizationIf this organization is left as it is, it will soon go bankrupt; its recovery is as difficult as swapping horses while crossing a stream.
organizationIn a social system, posture by which the responsibility is abandoned in a micro standpoint as no macro as the organization or nor the individual is sure not to be supported.
organizationIt includes widely varying organizations, people, and ideas.
organizationOur club affiliated with an international organization.
organizationOur sales organization for Gamma is not strong.
organizationShe is a member of this organization.
organizationShe is playing an important role in our organization.
organizationSince in this organization they're all chiefs and no Indians, it's a wonder any decisions get made.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โอเปค(n) Organization of Petroleum Exporting Countries, See also: OPEC, Syn. องค์การกลุ่มประเทศผู้ส่งออกน้ำมัน
สถานประกอบการ(n) establishment, See also: organization, company, corporation, business, firm, institution, enterprise, Example: มีคณะทำงานของทางกระทรวงมาเยี่ยมสถานประกอบการของเรา
โอเปก(n) OPEC, See also: Organization of Petroleum Exporting Countries, Syn. กลุ่มประเทศโอเปก, โอเปค, Example: การที่เชื้อเพลิงธรรมชาติถูกลดความสำคัญลง มีผลทำให้อำนาจการต่อรองของประเทศกลุ่มโอเปกลดลงด้วย, Notes: (อังกฤษ)
ขบวนการ(n) movement, See also: organization, campaign, drive, gang, Syn. องค์การ, เครือข่าย, Example: ขบวนการเสรีไทยก่อตั้งขึ้นในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2, Thai Definition: กลุ่มบุคคลที่รวมกันเพื่อดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง
องค์กร(n) organization, See also: unit, body, organ, Syn. หน่วยงาน, Example: เขาเป็นผู้วางแผนพัฒนาองค์กรแห่งนี้ขึ้นมาด้วยตนเอง, Count Unit: องค์กร, Thai Definition: ส่วนประกอบย่อยของหน่วยใหญ่ทำหน้าที่สัมพันธ์กันหรือขึ้นต่อกันและกัน
องค์การ(n) organization, See also: agency, Syn. หน่วยงาน, Example: เขาได้เรียกร้องให้มีการจัดตั้งองค์การนักศึกษาขึ้น, Count Unit: องค์การ, Thai Definition: ศูนย์รวมของกิจการที่ประกอบกันขึ้นเป็นหน่วยงานเดียวกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บรรษัท[bansat] (n) EN: enterprise ; public organization ; government agency ; government-owned corporation ; corporation  FR: société [ f ] ; compagnie [ f ] ; entreprise publique [ f ] ; société publique [ f ]
บริหารภายในแบบแนวราบ[børihān phāinai baēp naēorāp] (n, exp) EN: flat organization
เอ็นจีโอ[En.Jī.Ō.] (x) EN: NGO ; Non Government Organization  FR: ONG [ f ] ; organisation non gouvernementale [ f ]
จิตวิทยาองค์การ[jittawitthayā ongkān] (n, exp) EN: organizational psychology   FR: psychologie organisationnelle [ f ]
การจัดองค์กรใหม่[kān jat ongkøn mai] (n, exp) EN: reorganization
การปรับองค์กรใหม่[kān prap ongkøn mai] (n, exp) EN: reorganization
ขบวนการ[khabūankān] (n) EN: movement ; organization ; campaign ; drive ; gang  FR: mouvement [ m ] ; organisation [ f ]
คณะ[khana] (n) EN: group ; gang ; party ; contingent ; organization ; team ; body ; committee ; board ; troupe  FR: groupe [ m ] ; troupe [ f ] ; formation [ f ] ; contingent [ m ] ; comité [ m ]
โครงสร้างสังคม[khrōngsāng sangkhom] (n, exp) EN: social structure ; social organization  FR: structure sociale [ f ] ; organisation [ f ]
ความสามารถภายในองค์กร[khwāmsāmāt phāinai ongkøn] (n, exp) EN: organizational competencies

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ORGANIZATION AO2 R G AH0 N AH0 Z EY1 SH AH0 N
ORGANIZATIONS AO2 R G AH0 N AH0 Z EY1 SH AH0 N Z
ORGANIZATION'S AO2 R G AH0 N IH0 Z EY1 SH AH0 N Z
ORGANIZATIONAL AO2 R G AH0 N AH0 Z EY1 SH AH0 N AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
organization (n) ˌɔːgənaɪzˈɛɪʃən (oo2 g @ n ai z ei1 sh @ n)
organizations (n) ˌɔːgənaɪzˈɛɪʃənz (oo2 g @ n ai z ei1 sh @ n z)
organizational (j) ˌɔːgənaɪzˈɛɪʃənl (oo2 g @ n ai z ei1 sh @ n l)
organizationally (a) ˌɔːgənaɪzˈɛɪʃənəliː (oo2 g @ n ai z ei1 sh @ n @ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
机构[jī gòu, ㄐㄧ ㄍㄡˋ, / ] organization; agency; institution #435 [Add to Longdo]
建制[jiàn zhì, ㄐㄧㄢˋ ㄓˋ, ] organizational structure #19,336 [Add to Longdo]
美洲国家组织[Měi zhōu Guó jiā Zǔ zhī, ㄇㄟˇ ㄓㄡ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄗㄨˇ ㄓ, / ] Organization of American States #72,414 [Add to Longdo]
非洲统一组织[Fēi zhōu Tǒng yī Zǔ zhī, ㄈㄟ ㄓㄡ ㄊㄨㄥˇ ㄧ ㄗㄨˇ ㄓ, / ] Organization of African Unity #75,637 [Add to Longdo]
伊斯兰会议组织[Yī sī lán Huì yì Zǔ zhī, ㄧ ㄙ ㄌㄢˊ ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ ㄗㄨˇ ㄓ, / ] Organization of the Islamic Conference [Add to Longdo]
欧洲安全和合作组织[Ōu zhōu ān quán hé hé zuò zǔ zhī, ㄡ ㄓㄡ ㄢ ㄑㄩㄢˊ ㄏㄜˊ ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ ㄗㄨˇ ㄓ, / ] Organization for Security and Cooperation in Europe OCSE [Add to Longdo]
欧洲安全与合作组织[ōu zhōu ān quán yǔ hé zuò zǔ zhī, ㄡ ㄓㄡ ㄢ ㄑㄩㄢˊ ㄩˇ ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ ㄗㄨˇ ㄓ, / ] Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE) [Add to Longdo]
组委[zǔ wěi, ㄗㄨˇ ㄨㄟˇ, / ] organizational committee; abbr. for 組織委員會|组织委员会 [Add to Longdo]
经济合作与发展组织[Jīng jì Hé zuò yǔ Fā zhǎn Zǔ zhī, ㄐㄧㄥ ㄐㄧˋ ㄏㄜˊ ㄗㄨㄛˋ ㄩˇ ㄈㄚ ㄓㄢˇ ㄗㄨˇ ㄓ, / ] Organization for Economic Cooperation and Development (OECD); abbr. to 經合組織|经合组织 [Add to Longdo]
非赢利组织[fēi yíng lì zǔ zhī, ㄈㄟ ㄧㄥˊ ㄌㄧˋ ㄗㄨˇ ㄓ, / ] organization not for profit [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
団体[だんたい, dantai] TH: องค์กร  EN: organization
協会[きょうかい, kyoukai] TH: องค์กร  EN: organization

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Organigramm { n }organization chart [Add to Longdo]
Organisation { f } | Organisationen { pl }organization | organizations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[べ, be] (n, n-suf) (1) (higher than a 課) department (in an organization); division; bureau; (2) club; (3) part; component; element; (4) category; (ctr) (5) counter for copies of a newspaper or magazine; (P) #104 [Add to Longdo]
協会[きょうかい, kyoukai] (n) association; society; organization; organisation; (P) #396 [Add to Longdo]
機関[きかん, kikan] (n) (1) engine; (2) agency; organisation; organization; institution; organ; body; (3) system; facility; facilities; (P) #400 [Add to Longdo]
[せい, sei] (n, n-suf) system; organization; organisation; imperial command; laws; regulation; control; government; suppression; restraint; holding back; establishment; (P) #700 [Add to Longdo]
組織[そしき, soshiki] (n, vs) (1) organization; organisation; (2) structure; construction; (3) tissue; (4) system; (P) #715 [Add to Longdo]
構成[こうせい, kousei] (n, vs, adj-no) organization; organisation; configuration; composition; (P) #730 [Add to Longdo]
団体[だんたい, dantai] (n) organization; organisation; association; (P) #825 [Add to Longdo]
編成[へんせい, hensei] (n, vs) composition; formation; organization; organisation; compilation; (P) #999 [Add to Longdo]
制度[せいど, seido] (n, adj-no) system; institution; organization; organisation; (P) #1,161 [Add to Longdo]
[か, ka] (n, n-suf) (1) lesson; (2) section (in an organization); division; department; (ctr) (3) counter for lessons and chapters (of a book); (P) #1,240 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オーガナイゼーション[おーがないぜーしょん, o-ganaize-shon] organization [Add to Longdo]
データベース再編成[データベースさいへんせい, de-tabe-su saihensei] data base reconstruction, reorganization [Add to Longdo]
ファイル編成[ファイルへんせい, fairu hensei] file organization [Add to Longdo]
区分編成データセット[くぶんへんせいデータセット, kubunhensei de-tasetto] partitioned organization data set [Add to Longdo]
研究機関[けんきゅうきかん, kenkyuukikan] research organization [Add to Longdo]
国際標準化機構[こくさいひょうじゅんかきこう, kokusaihyoujunkakikou] International Organization for Standardization, ISO [Add to Longdo]
索引編成[さくいんへんせい, sakuinhensei] indexed organization [Add to Longdo]
順編成[じゅんへんせいほう, junhenseihou] sequential organization [Add to Longdo]
世界貿易機関[せかいぼうえききかん, sekaibouekikikan] World Trade Organization (WTO) [Add to Longdo]
整理[せいり, seiri] organization (vs), putting in order, arranging, liquidation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Organization \Or`gan*i*za"tion\
   ([^o]r`gan*[imac]*z[=a]"sh[u^]n), n. [Cf. F. organisation.]
   [1913 Webster]
   1. The act of organizing; the act of arranging in a
    systematic way for use or action; as, the organization of
    an army, or of a deliberative body. "The first
    organization of the general government." --Pickering.
    [1913 Webster]
 
   2. The state of being organized.
    [1913 Webster]
 
   3. That which is organized; an organized existence; an
    organism; specif. (Biol.), an arrangement of parts for the
    performance of the functions necessary to life.
    [1913 Webster]
 
       The cell may be regarded as the most simple, the
       most common, and the earliest form of organization.
                          --McKendrick.
    [1913 Webster]
 
   4. Specifically: A group of persons associated together for a
    common purpose and having a set of rules which specify the
    relations of the individual members to the whole gorup.
    [PJC]
 
   5. The manner in which something is organized; the relations
    included in an organized state or condition; as, the
    organization of the department permits ad hoc groups to
    form.
    [PJC]
 
       What is organization but the connection of parts in
       and for a whole, so that each part is, at once, end
       and means?              --Coleridge.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 organization
   n 1: a group of people who work together [syn: {organization},
      {organisation}]
   2: an organized structure for arranging or classifying; "he
     changed the arrangement of the topics"; "the facts were
     familiar but it was in the organization of them that he was
     original"; "he tried to understand their system of
     classification" [syn: {arrangement}, {organization},
     {organisation}, {system}]
   3: the persons (or committees or departments etc.) who make up a
     body for the purpose of administering something; "he claims
     that the present administration is corrupt"; "the governance
     of an association is responsible to its members"; "he quickly
     became recognized as a member of the establishment" [syn:
     {administration}, {governance}, {governing body},
     {establishment}, {brass}, {organization}, {organisation}]
   4: the act of organizing a business or an activity related to a
     business; "he was brought in to supervise the organization of
     a new department" [syn: {organization}, {organisation}]
   5: an ordered manner; orderliness by virtue of being methodical
     and well organized; "his compulsive organization was not an
     endearing quality"; "we can't do it unless we establish some
     system around here" [syn: {organization}, {organisation},
     {system}]
   6: the activity or result of distributing or disposing persons
     or things properly or methodically; "his organization of the
     work force was very efficient" [syn: {organization},
     {organisation}]
   7: the act of forming or establishing something; "the
     constitution of a PTA group last year"; "it was the
     establishment of his reputation"; "he still remembers the
     organization of the club" [syn: {constitution},
     {establishment}, {formation}, {organization}, {organisation}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top