Search result for

hallucination

(42 entries)
(0.0319 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hallucination-, *hallucination*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hallucination[N] อาการประสาทหลอน, See also: การเห็นภาพหลอน, Syn. illusion

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hallucinationn. อาการหลอนประสาทhallucinational,hallucinative adj., Syn. illusion,delusion

English-Thai: Nontri Dictionary
hallucination(n) อาการประสาทหลอน,อาการเพ้อ,สัญญาวิปลาส

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
hallucinationประสาทหลอน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hallucination, auditoryประสาทหลอนทางหู, อาการหูแว่ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hallucination, hypnagogicอาการเห็นภาพหลอนขณะเคลิ้มหลับ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hallucination, hypnopompicอาการเห็นภาพหลอนขณะเคลิ้มตื่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hallucination, olfactoryประสาทหลอนทางจมูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
hallucination, visualประสาทหลอนทางตา, อาการเห็นภาพหลอน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Sometimes the sedatives cause hallucinations.ยาระงับประสาททำให้เกิดภาพหลอน Dead Space: Downfall (2008)
500 different things can cause hallucination.ภาพหลอน เป็นผลมาจากสมอง ใช่ไหม มีตั้ง 500 อย่างที่ต่างกัน สามารถทำให้เกิดภาพหลอนได้ Not Cancer (2008)
Hallucinations, anemia, bradycardia,ภาพหลอน โลหิตจาง อัตราการเต้นหัวใจต่ำ Dying Changes Everything (2008)
Hallucinations. Heart won't respondภาพหลอน หัวใจจะไม่ตอบสนอง Dying Changes Everything (2008)
She was pounding her legs during the hallucinations.เธอทุบขาตัวเอง ตอนเห็นภาพหลอน Dying Changes Everything (2008)
- Those were all hallucinations?- ทั้งหมดเป็นแค่ภาพหลอน The Lazarus Project (2008)
Try Zeta. Their last housemother was hospitalized with hallucinations.ไปบ้าน เซต้า สิ, แม่บ้านคนก่อนเป็นบ้าอยู่ศรีธัญญาแล้ว The House Bunny (2008)
The blocking of neurotransmitters by certain toxins has been proven to cause hallucinations, asphyxiation and paralysis.การกีดขวางสารที่ทำหน้าที่ส่งสัญญาณระหว่างเส้นประสาท โดยสารพิษชนิดหนึ่ง ที่ทำให้เกิดภาพหลอน ขาดอากาศหายใจและเป็นอัมพาต The Happening (2008)
Personality changes, sometimes even hallucinations.บางทีอาจจะทำให้เกิดภาพหลอน Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
Technically speaking, you're having a hypnopompic hallucination.ตามหลักการแพทย์ คุณอยู่ในภาวะhypnopompic hallucination They Had to Tweeze That Out of My Kidney (2009)
I don't deal in hallucinations.ฉันไม่ติดต่อตอนยังไม่มีสติ The Fourth Kind (2009)
In this case, perhaps, hypnocognic hallucinations.กรณีนี้บางที เกิดการหลอนจากการสะกดจิต The Fourth Kind (2009)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ภาพมายา[N] illusion, See also: hallucination, delusion, Example: สิ่งเหล่านั้นเป็นเพียงภาพมายาที่ลวงตาเราเท่านั้นเอง, Count unit: ภาพ, Thai definition: ภาพที่ไม่เป็นไปตามจริง
จิตหลอน[N] hallucination, Example: ยาชนิดนี้ถ้าเสพเป็นเวลานานจะมีจิตหลอนเพิ่มเข้ามาด้วย, Thai definition: การที่จิตเห็นภาพน่ากลัวหรือภาพสะเทือนใจอยู่ในมโนภาพ
ภาพหลอน[N] hallucination, See also: illusion, delusion, Syn. ภาพลวงตา, สิ่งลวงตา, ภาพลวง, สิ่งหลอน, Example: อาการของโรคนี้จะทำให้เห็นภาพหลอนที่ไม่มีตัวคนจริง และผู้ป่วยจะยึดติดกับภาพหลอนนั้น, Thai definition: ภาพซึ่งน่ากลัวหรือน่าสะเทือนใจคงอยู่ในมโนภาพ
ประสาทหลอน[N] hallucination, Example: ฤทธิ์ของฝิ่นจะทำให้นอนหลับสนิท รู้สึกสบายเคลิบเคลิ้มและมีประสาทหลอน, Thai definition: ความผิดปกติของการรับรู้อันเกิดจากสาเหตุทางร่างกายหรือจิตใจ รวมทั้งการใช้สารบางอย่าง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ภาพลวงตา[n.] (phāplūangtā) EN: illusion ; delusion ; hallucination ; mirage ; chimera   FR: mirage [m] ; illusion [f]
เพ้อ[v.] (phoē) EN: speak incoherently ; ramble ; speak nonsense ; wander in one's talk ; be in a delirium ; have hallucinations   FR: délirer
ประสาทหลอน[n.] (prasātløn) EN: hallucination   FR: hallucination [f]
อุปาทาน[n.] (upāthān) EN: imagination ; fancy ; hallucination   

CMU English Pronouncing Dictionary
HALLUCINATION    HH AH0 L UW2 S AH0 N EY1 SH AH0 N
HALLUCINATIONS    HH AH0 L UW2 S AH0 N EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hallucination    (n) (h @1 l uu2 s i n ei1 sh @ n)
hallucinations    (n) (h @1 l uu2 s i n ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Halluzination {f}; Sinnestäuschung {f} | Halluzinationen {pl}hallucination | hallucinations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
幻覚[げんかく, genkaku] (n) hallucination; illusion; (P) [Add to Longdo]
幻覚症状[げんかくしょうじょう, genkakushoujou] (n) hallucination [Add to Longdo]
幻視[げんし, genshi] (n) visual hallucination; vision [Add to Longdo]
幻聴[げんちょう, genchou] (n) auditory hallucination [Add to Longdo]
錯覚[さっかく, sakkaku] (n,vs,adj-no) (1) optical illusion; hallucination; (2) misapprehension; delusion; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
幻觉[huàn jué, ㄏㄨㄢˋ ㄐㄩㄝˊ, / ] hallucinations [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hallucination \Hal*lu`ci*na"tion\ (-n[=a]"sh[u^]n), n. [L.
   hallucinatio: cf. F. hallucination.]
   1. The act of hallucinating; a wandering of the mind; error;
    mistake; a blunder.
    [1913 Webster]
 
       This must have been the hallucination of the
       transcriber.             --Addison.
    [1913 Webster]
 
   2. (Med.) The perception of objects which have no reality, or
    of sensations which have no corresponding external cause,
    arising from disorder of the nervous system, as in
    delirium tremens; delusion.
    [1913 Webster]
 
       Hallucinations are always evidence of cerebral
       derangement and are common phenomena of insanity.
                          --W. A.
                          Hammond.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hallucination
   n 1: illusory perception; a common symptom of severe mental
      disorder
   2: a mistaken or unfounded opinion or idea; "he has delusions of
     competence"; "his dreams of vast wealth are a hallucination"
     [syn: {delusion}, {hallucination}]
   3: an object perceived during a hallucinatory episode; "he
     refused to believe that the angel was a hallucination"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top