ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

全国

   
49 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -全国-, *全国*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
全国[quán guó, ㄑㄩㄢˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] entire country; nationwide, #299 [Add to Longdo]
全国人大[quán guó rén dà, ㄑㄩㄢˊ ㄍㄨㄛˊ ㄖㄣˊ ㄉㄚˋ, / ] abbr. for National People's Congress (NPC), #6,643 [Add to Longdo]
全国[quán guó xìng, ㄑㄩㄢˊ ㄍㄨㄛˊ ㄒㄧㄥˋ, / ] national, #10,539 [Add to Longdo]
美国全国广播公司[Měi guó quán guó guǎng bō gōng sī, ㄇㄟˇ ㄍㄨㄛˊ ㄑㄩㄢˊ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄤˇ ㄅㄛ ㄍㄨㄥ ㄙ, 广 / ] National Broadcasting Company (NBC), #63,606 [Add to Longdo]
全国人大会议[quán guó rén dà huì yì, ㄑㄩㄢˊ ㄍㄨㄛˊ ㄖㄣˊ ㄉㄚˋ ㄏㄨㄟˋ ㄧˋ, / ] National People's Congress (NPC) [Add to Longdo]
全国人民代表大会[quán guó rén mín dài biǎo dà huì, ㄑㄩㄢˊ ㄍㄨㄛˊ ㄖㄣˊ ㄇㄧㄣˊ ㄉㄞˋ ㄅㄧㄠˇ ㄉㄚˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] National People's Congress [Add to Longdo]
全国各地[quán guó gè dì, ㄑㄩㄢˊ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄜˋ ㄉㄧˋ, / ] every part of the country [Add to Longdo]
全国大会党[Quán guó Dà huì dǎng, ㄑㄩㄢˊ ㄍㄨㄛˊ ㄉㄚˋ ㄏㄨㄟˋ ㄉㄤˇ, / ] National Congress Party (Sudan) [Add to Longdo]
全国民主联盟[Quán guó Mín zhǔ lián méng, ㄑㄩㄢˊ ㄍㄨㄛˊ ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄌㄧㄢˊ ㄇㄥˊ, / ] Myanmar or Burma National league for democracy (NLD) [Add to Longdo]
全国鸟类学会[quán guó niǎo lèi xué huì, ㄑㄩㄢˊ ㄍㄨㄛˊ ㄋㄧㄠˇ ㄌㄟˋ ㄒㄩㄝˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] China Ornithological Society [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
全国[ぜんこく, zenkoku] Thai: ทั่วประเทศ English: country-wide
全国[ぜんこく, zenkoku] Thai: ทั้งประเทศ English: whole country
全国[ぜんこく, zenkoku] Thai: ระดับชาติ English: national

Japanese-English: EDICT Dictionary
全国[ぜんこく(P);ぜんごく, zenkoku (P); zengoku] (n,adj-no) country-wide; nation-wide; whole country; national; (P) [Add to Longdo]
全国安全週間[ぜんこくあんぜんしゅうかん, zenkokuanzenshuukan] (n) National Safety Week [Add to Longdo]
全国各地[ぜんこくかくち, zenkokukakuchi] (n,adj-no) every region of the country; all corners of the country; nationwide [Add to Longdo]
全国銀行協会[ぜんこくぎんこうきょうかい, zenkokuginkoukyoukai] (n) (See 全銀) Japanese Banker's Association [Add to Longdo]
全国[ぜんこくく, zenkokuku] (n) national constituency [Add to Longdo]
全国高等学校野球選手権大会[ぜんこくこうとうがっこうやきゅうせんしゅけんたいかい, zenkokukoutougakkouyakyuusenshukentaikai] (n) Japan's National High School Baseball Tournament (Koshien) [Add to Longdo]
全国[ぜんこくし, zenkokushi] (n) national paper; paper with a national circulation [Add to Longdo]
全国書誌[ぜんこくしょし, zenkokushoshi] (n) national bibliography [Add to Longdo]
全国水平社[ぜんこくすいへいしゃ, zenkokusuiheisha] (n) Burakumin rights organization formed in 1922 [Add to Longdo]
全国総合開発計画[ぜんこくそうごうかいはつけいかく, zenkokusougoukaihatsukeikaku] (n) Comprehensive National Development Plan (1962-) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Talented students come from far and wide to attend this school.この学校には、全国津々浦々から秀才達が集まっている。
The branch offices of the bank are located all over Japan.その銀行の支店は日本全国に散らばっている。
The news report spread all over the country.その報道は全国に行き渡った。
A network of railroads soon spread over the entire country.まもなく鉄道網が全国に広がった。
Lincoln ordered that all the slaves in the country should be set free.リンカーンは、全国の奴隷を解放せよと命令した。
A serious form of flu prevails throughout the country.悪性の風邪が全国で流行っている。
Bad cold is prevailing throughout the country.悪性の風邪が全国に流行っている。
English has spread all over the country.英語は全国に普及した。
The police have started a nationwide hunt for the criminal.警察は犯人の全国的な捜索を開始した。
We currently have 200 well organized sales office all over Japan.現在弊社は、日本全国に非常によく組織された200の販売店を持っています。
Our branches extend over the country.支店は全国にまたがっている。
A national campaign for energy saving is underway.省エネルギーの全国運動が展開中だ。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You wouldn't have enough two roadblocks and an all-points bulletin wouldn't stop a five-year-old![JA] 2つも道路封鎖をしておきながら、 全国手配の5歳児も止められなかった! Halloween (1978)
- No, please. Don't go tweaking his nose anymore.[CN] 他是全国最佳射击手 Gone with the Wind (1939)
However, the mysterious incidents received so much media coverage... that the New Town goblins were famous all over the country.[JA] しかし、謎の事件 受信そんなに報道... そのニュータウンゴブリン 全国の有名だった。 Pom Poko (1994)
The rest was what you'd expect. Nationwide search. A murder indictment.[CN] 接下来的事您料得到 全国搜捕 谋杀控告 Dead Reckoning (1947)
Courtesy of the Navy Department, we are now able to take you to the Brooklyn Navy Yard, where over a national hook-up we will endeavor to bring you a description of the actual launching ceremony of the Navy's capital ship, the USS Alaska.[CN] 承蒙海军部门的允许 我们得以带大家到布连海军基地 我们在此作全国联播 Saboteur (1942)
D.A., he ought to leave the state. That's no good.[CN] 行不通 全国警察都在通缉曼纽尔呢 The Whole Town's Talking (1935)
And seeing as how our clients run a lot of our campaigns in their nationally-syndicated little girlie magazine, it wouldn't hurt you to do a little reading.[JA] 知ってるかしら? クライアントが私達のキャンペーンを 展開しに走り回ってるわ 全国的に出版されてる女性誌よ How to Lose a Guy in 10 Days (2003)
A nationwide hunt is already underway for Santini,[JA] サンティーニは全国に指名手配中 Opera (1987)
I'm told that billboards she adorns would reach across the continent, if placed end to end.[CN] 我得悉她的服饰地通行全国 Saboteur (1942)
I'll beat them at their own game, and you'll beat them with me.[CN] 你仍以为你是全国最美的? Gone with the Wind (1939)
Congratulations, Mr Deeds. You're one of the richest men in the country.[CN] 恭喜你,迪斯先生 你们现在成为全国首富之一 Mr. Deeds Goes to Town (1936)
He's running spots in all 52 states in case any New Yorkers are on vacation.[JA] 市民が休暇中の場合でも 彼は全国にスポットを流してます Brewster's Millions (1985)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
全国書誌[ぜんこくしょし, zenkokushoshi] national bibliography [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
全国[ぜんこく, zenkoku] das_ganze_Land [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top