Search result for

amalgam

AH0 M AE1 L G AH0 M   
58 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -amalgam-, *amalgam*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
amalgam[N] การผสม, See also: การรวมกัน, Syn. mixture, blend
amalgam[N] สารที่ใช้อุดฟัน
amalgamate[VT] ทำให้รวมกัน, Syn. unite, combine
amalgamate[VT] รวมกัน
amalgamate with[PHRV] รวมกัน, See also: รวม, ผสมกัน, Syn. combine with, merge together, merge with

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amalgam(อะแมล' เกิม) n. โลหะผสมของปรอทกับโลหะอื่น, แร่หายากชนิดหนึ่งที่เป็นโลหะ ผสมของเงินและปรอท, การรวมกัน, Syn. mixture, combination ###A. separation
amalgamate(อะแมล' กะเมท) vt. ทำให้รวมกัน,ผสม,ผสมกับปรอท.
amalgamation(อะแมลกะเม' เชิน) n. การรวมกับปรอท, ผลที่เกิดจากการรวมกับปรอท, การรวมบริษัทกัน, การร่วมกันทางชีวภาพของเผ่าพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต, การสกัดโลหะจากแร่ด้วยปรอท (union, blend)

English-Thai: Nontri Dictionary
amalgamate(vt) ทำให้รวมกัน,ผสม
amalgamation(n) การรวม,การผสม,การปน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
amalgamationการควบเข้ากัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
amalgamation of limited companiesการควบบริษัทจำกัดเข้ากัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Amalgamของเหลวอะมัลกัม, อะมาลแกม, โลหะเจือปรอท, อะมัลกัม [การแพทย์]
Amalgamatorsเครื่องปั่นอมัลกัมผสมปรอท, เครื่องบดอมัลกัม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Reports even indicate one of his personalities is an amalgam of the various animals in the Philadelphia Zoo where he worked.รายงานระบุว่าบุคลิกหนึ่งของเขา มาจากการรวมสรรพสัตว์ ในสวนสัตวิ์ฟลาเดลเฟียที่เขาทำงาน Split (2016)
I mean, this stew is simply an amalgam of ingredients.ผมหมายถึง สตูว์นี้ใช้ส่วนผสมเครื่องปรุงง่ายๆ Abiquiu (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
amalgamThe Bank of Tokyo amalgamated with the Mitsubishi Bank.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผสาน[V] merge, See also: amalgamate, intergrade, combine, Syn. ประสาน, Example: การใช้ผู้นำแบบเดียวอาจไม่สำเร็จต้องหลายแบบผสานกันแล้วแต่สถานการณ์, Thai definition: ทำให้เข้ากันสนิท, Notes: (เขมร)
ประสมโรง[V] join, See also: amalgamate, combine, Thai definition: เอาคนที่เป็นลิเกหรือละครเป็นต้นต่างโรงมาเล่นรวมกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ควบ[v.] (khūap) EN: combine ; couple ; merge ; mix : link ; blend ; unite ; amalgame   FR: combiner ; fusionner
ผสาน[v.] (phasān) EN: merge ; amalgamate ; intergrade ; combine   FR: harmoniser
ประสม[v.] (prasom) EN: mix ; combine ; mingle ; amalgamate ; add ; compound ; put together   FR: mélanger ; combiner ; allier ; mêler
รวมกัน[v. exp.] (rūam kan) EN: combine ; be compound   FR: unir ; combiner ; amalgamer ; assembler ; joindre ; réunir
รวมเข้าด้วยกัน [v. exp.] (rūam khao dūaykan) EN: merge ; amalgamate ; combine   FR: aditionner ; annexer ; fusionner ; combiner ; embrasser ; englober ; incorporer ; grouper ; joindre ; conjuger ; regrouper ; réunir

CMU English Pronouncing Dictionary
AMALGAM    AH0 M AE1 L G AH0 M
AMALGAMS    AH0 M AE1 L G AH0 M Z
AMALGAMATE    AH0 M AE1 L G AH0 M EY2 T
AMALGAMATED    AH0 M AE1 L G AH0 M EY2 T IH0 D
AMALGAMATES    AH0 M AE1 L G AH0 M EY2 T S
AMALGAMATING    AH0 M AE1 L G AH0 M EY2 T IH0 NG
AMALGAMATION    AH0 M AE2 L G AH0 M EY1 SH AH0 N
AMALGAMATED'S    AH0 M AE1 L G AH0 M EY2 T IH0 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
amalgam    (n) ˈəmˈælgəm (@1 m a1 l g @ m)
amalgams    (n) ˈəmˈælgəmz (@1 m a1 l g @ m z)
amalgamate    (v) ˈəmˈælgəmɛɪt (@1 m a1 l g @ m ei t)
amalgamated    (v) ˈəmˈælgəmɛɪtɪd (@1 m a1 l g @ m ei t i d)
amalgamates    (v) ˈəmˈælgəmɛɪts (@1 m a1 l g @ m ei t s)
amalgamating    (v) ˈəmˈælgəmɛɪtɪŋ (@1 m a1 l g @ m ei t i ng)
amalgamation    (n) ˈəmˌælgəmˈɛɪʃən (@1 m a2 l g @ m ei1 sh @ n)
amalgamations    (n) ˈəmˌælgəmˈɛɪʃənz (@1 m a2 l g @ m ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bìng, ㄅㄧㄥˋ, / ] amalgamate; combine, #85 [Add to Longdo]
混汞[hùn gǒng, ㄏㄨㄣˋ ㄍㄨㄥˇ, ] amalgam (i.e. alloy with mercury) [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Amalgam {n}amalgam [Add to Longdo]
Amalgamierung {f}amalgamation [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アマルガム[, amarugamu] (n) amalgam [Add to Longdo]
シルバークラウン[, shiruba-kuraun] (n) (1) silver crown (dental crown made from mercury amalgam); (2) crown made of silver [Add to Longdo]
ナトリウムアマルガム[, natoriumuamarugamu] (n) sodium amalgam (ger [Add to Longdo]
御流神道[ごりゅうしんとう, goryuushintou] (n) (See 両部神道) Goryu Shinto (sect of amalgamated Shinto) [Add to Longdo]
合体[がったい, gattai] (n,vs) (1) union; coalescence; amalgamation; combination; alliance; annexation; incorporation; (2) copulation; penetration [Add to Longdo]
合同[ごうどう, goudou] (n,vs,adj-no,adj-na) (1) combination; union; incorporation; amalgamation; fusion; (2) {math} congruence; (P) [Add to Longdo]
合併[がっぺい(P);ごうへい(ok), gappei (P); gouhei (ok)] (n,vs) combination; union; amalgamation; consolidation; merger; coalition; fusion; annexation; affiliation; incorporation; (P) [Add to Longdo]
混合物[こんごうぶつ, kongoubutsu] (n) mixture; amalgam [Add to Longdo]
三輪神道[みわしんとう, miwashintou] (n) (See 両部神道) Miwa Shinto (sect of amalgamated Shinto developed in the Muromachi Period) [Add to Longdo]
習合神道[しゅうごうしんとう, shuugoushintou] (n) (See 両部神道,山王神道) syncretized Shinto; amalgamated Shinto [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 amalgam \a*mal"gam\ ([.a]*m[a^]l"gam), n. [F. amalgame, prob.
   fr. L. malagma, Gr. ma`lagma, emollient, plaster, poultice,
   fr. mala`ssein to make soft, fr. malako`s soft.]
   1. An alloy of mercury with another metal or metals; as, an
    amalgam of tin, bismuth, etc.
    [1913 Webster]
 
   Note: Medalists apply the term to soft alloys generally.
      [1913 Webster]
 
   2. A mixture or compound of different things.
    [1913 Webster]
 
   3. (Min.) A native compound of mercury and silver.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 amalgam \a*mal"gam\, v. t. & i. [Cf. F. amalgamer]
   To amalgamate. --Boyle. --B. Jonson.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 amalgam
   n 1: an alloy of mercury with another metal (usually silver)
      used by dentists to fill cavities in teeth; except for iron
      and platinum all metals dissolve in mercury and chemists
      refer to the resulting mercury mixtures as amalgams [syn:
      {amalgam}, {dental amalgam}]
   2: a combination or blend of diverse things; "his theory is an
     amalgam of earlier ideas"

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Amalgam /amalgaːm/ 
  amalgam

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top