ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

fascination

F AE2 S AH0 N EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fascination-, *fascination*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fascination(n) ความหลงใหล, See also: ความดึงดูดใจ, ความมีเสน่ห์, ความลุ่มหลง, Syn. attraction, charm, enchantment, Ant. repulsion

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fascination(แฟสซะเน'เชิน) n. การทำให้หลงเสน่ห์, ความตรึงใจ, เสน่ห์, อำนาจดึงดูดใจ, Syn. charm

English-Thai: Nontri Dictionary
fascination(n) ความหลงใหล, ความมีเสน่ห์, เสน่ห์, ความตรึงใจ, ความงดงาม

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You and your fascination with this place.คุณกับความหลงใหลในที่นี้ *batteries not included (1987)
10, 000 plus students... and one has a serious fascination with fire.นักเรียนหมื่นกว่าคน... และหนึ่งในนั้นหลงไหลในเปลวเพลิงเป็นพิเศษ Compulsion (2005)
Organized killers have a fascination with law enforcement.พวกฆาตกรที่มีระเบียบแบบแผน จะมีความหลงไหลในกระบวนการด้านกฎหมาย Extreme Aggressor (2005)
For me, this fascination with beauty started at a very young age.สำหรับผม ความหลงไหลกับ ความงามนี้เริ่มตั้งแต่ยังเด็ก Cashback (2006)
I felt fascination and wonder at the beauty of her nakedness.ผมรู้สึกหลงใหลและสงสัย ในความงามของความเปลือย Cashback (2006)
It only heightened my fascination for her.มันยิ่งทำให้ผมสนใจเธอมากขึ้น Cashback (2006)
A fascination with all the charmingหลงใหลในความมีเสน่ห์ ของสิ่งที่พวกนั้นทำกัน No Such Thing as Vampires (2007)
When the moon crosses between the sun and the earth, a strange fascination takes root in the heart.เมื่อพระจันทร์เคลื่อนที่ผ่าน ระหว่างดวงอาทิตย์และโลก ความแปลกน่าพิศวง Chapter Nine 'It's Coming' (2008)
Julia in front of her stove has the same fascination for me as watching a kettle drummer at the symphony.ภาพจูเลียอยู่หน้าเตายังทำให้ผมหลงใหลได้เหมือนเคย และการดูเธอเคาะถ้วยชามรามไหก็ฟังอย่างกันซิมโฟนี Julie & Julia (2009)
THERE'S A PUBLIC FASCINATION WITH THEM.คนหลงใหลเรื่องแบบนี้ Zoe's Reprise (2009)
So... Why the sudden fascination with Karl?แล้วทำไมอยู่ดีๆสนใจเรื่องคาร์ลหล่ะ? Don't Walk on the Grass (2009)
I don't know what your generation's fascination is with documenting your every thought but I can assure you they're not all diamonds.ฉันไม่รู้หรอกนะ ว่า ความลุ่มหลงของคนรุ่นเธอ... ...จะเป็นการบันทึก ทุกความคิด... ...แต่ฉันบอกเธอได้เลยว่า มันไม่ใช่เพชรหรอก Easy A (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fascinationI can't run away from the fascination of music.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความยั่วยวน(n) temptation, See also: fascination, banter, allure, seductiveness, attraction, Syn. ความยั่วยวนใจ, Example: การแต่งตัวของหญิงสาวก่อให้เกิดความยั่วยวนต่อสายตาของเพศชาย
ความลุ่มหลง(n) enamouredness, See also: fascination, enchantment, Syn. ความหลงใหล, ความคลั่งไคล้, ความหลง, Example: ทศกัณฐ์มีความลุ่มหลงในตัวนางสีดาจึงใช้กำลังและอุบายลักพานางไปจากพระราม
เสน่ห์(n) charm, See also: fascination, enchantment, spell, Example: ตามธรรมชาติแล้วมนุษย์มักจะชอบคนสวยๆ หล่อๆ หรือคนมีเสน่ห์มากกว่าคนน่าเกลียด, Thai Definition: ลักษณะที่ชวนให้รัก, เครื่องที่ทำให้คนอื่นรัก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เสน่ห์[sanē] (n) EN: charm ; fascination ; enchantment ; personal charm ; attractiveness  FR: charme [ m ] ; attrait [ m ] ; fascination [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FASCINATION F AE2 S AH0 N EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fascination (n) fˌæsɪnˈɛɪʃən (f a2 s i n ei1 sh @ n)
fascinations (n) fˌæsɪnˈɛɪʃənz (f a2 s i n ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Faszination { f } | Faszinationen { pl }fascination | fascinations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
見惚れる(P);見とれる;見蕩れる;見ほれる[みとれる(見惚れる;見とれる;見蕩れる)(P);みほれる(見惚れる;見ほれる), mitoreru ( mitore ru ; mito reru ; mitore ru )(P); mihoreru ( mitore ru ; ken horer] (v1, vi) to be fascinated (by); to watch something in fascination; to be charmed; (P) [Add to Longdo]
幻惑[げんわく, genwaku] (n, vs) fascination; glamor; glamour; bewitching [Add to Longdo]
萌え[もえ, moe] (n) (1) sprouting; budding; (2) (m-sl) (also written 萌ゑ) crush (anime, manga term); fascination; infatuation [Add to Longdo]
魅了[みりょう, miryou] (n) (1) fascination; (vs) (2) to charm; to fascinate; to mesmerize; (P) [Add to Longdo]
魅力[みりょく, miryoku] (n) charm; fascination; glamour; glamor; attraction; appeal; (P) [Add to Longdo]
魅惑[みわく, miwaku] (n, adj-no, vs) attraction; fascination; lure; captivation; charm; (P) [Add to Longdo]
蠱惑;蟲惑(iK)[こわく, kowaku] (n, vs) fascination; glamour; glamor; enchantment; seduction [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fascination \Fas`ci*na"tion\, n. [L. fascinatio; cf. F.
   fascination.]
   1. The act of fascinating, bewitching, or enchanting;
    enchantment; witchcraft; the exercise of a powerful or
    irresistible influence on the affections or passions;
    unseen, inexplicable influence.
    [1913 Webster]
 
       The Turks hang old rags . . . upon their fairest
       horses, and other goodly creatures, to secure them
       against fascination.         --Waller.
    [1913 Webster]
 
   2. The state or condition of being fascinated.
    [1913 Webster]
 
   3. That which fascinates; a charm; a spell.
    [1913 Webster]
 
       There is a certain bewitchery or fascination in
       words.                --South.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fascination
   n 1: the state of being intensely interested (as by awe or
      terror) [syn: {fascination}, {captivation}]
   2: a feeling of great liking for something wonderful and unusual
     [syn: {captivation}, {enchantment}, {enthrallment},
     {fascination}]
   3: the capacity to attract intense interest; "he held the
     children spellbound with magic tricks and other fascinations"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top