Search result for

fascination

(33 entries)
(0.0275 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fascination-, *fascination*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fascination[N] ความหลงใหล, See also: ความดึงดูดใจ, ความมีเสน่ห์, ความลุ่มหลง, Syn. attraction, charm, enchantment, Ant. repulsion

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fascination(แฟสซะเน'เชิน) n. การทำให้หลงเสน่ห์,ความตรึงใจ,เสน่ห์,อำนาจดึงดูดใจ, Syn. charm

English-Thai: Nontri Dictionary
fascination(n) ความหลงใหล,ความมีเสน่ห์,เสน่ห์,ความตรึงใจ,ความงดงาม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, I simply don't understand the fascination.จะคลั่งใคล้อะไรหล่อนกันหนักหนา New Haven Can Wait (2008)
Julia in front of her stove has the same fascination for me as watching a kettle drummer at the symphony.ภาพจูเลียอยู่หน้าเตายังทำให้ผมหลงใหลได้เหมือนเคย และการดูเธอเคาะถ้วยชามรามไหก็ฟังอย่างกันซิมโฟนี Julie & Julia (2009)
THERE'S A PUBLIC FASCINATION WITH THEM.คนหลงใหลเรื่องแบบนี้ Zoe's Reprise (2009)
So... Why the sudden fascination with Karl?แล้วทำไมอยู่ดีๆสนใจเรื่องคาร์ลหล่ะ? Don't Walk on the Grass (2009)
I don't know what your generation's fascination is with documenting your every thought but I can assure you they're not all diamonds.ฉันไม่รู้หรอกนะ ว่า ความลุ่มหลงของคนรุ่นเธอ... ...จะเป็นการบันทึก ทุกความคิด... ...แต่ฉันบอกเธอได้เลยว่า มันไม่ใช่เพชรหรอก Easy A (2010)
Don't go fascination let's get lostคิดถึงเธอมากแต่ฉันหมดทางไปแล้วฉันขอโทษ The Twilight Saga: Eclipse (2010)
Born of a fascination with gladiators.เกิดมาพร้อมกับความหลงไหลในกลาเดียเตอร์ Delicate Things (2010)
Leonard Susskind's fascination with black holes began 30 years ago when he listened to a talk by Stephen Hawking -- a talk that triggered a violent reaction.ครั้งแรกที่ผมได้ยิน สตีเฟ่นฮอว์คิงบรรยายให้ความรู้ ขึ้นในซานฟรานซิส ที่เขาทำนี้เรียกร้องที่ไม่ธรรมดา The Riddle of Black Holes (2010)
Black holes have been a source of fascination for almost a century.หลุมดำที่ได้รับแหล่ง ที่มาของความมีเสน่ห์ เกือบหนึ่งศตวรรษ The Riddle of Black Holes (2010)
I understand the urge to end someone's life, but what is this fascination with ending the world?ผมเข้าใจเรื่องแรงผลักดัน ที่จะจบชีวิตใครซักคน แต่ความหลงใหลอะไรแบบนี้ เกี่ยวกับจุดจบของโลกยังไง? The Angel of Death (2011)
I must confess to a fascination for all thgs south of the border.ทั้งหมดน่าจะมาจากทางชายแดนใต้ Afterbirth (2011)
Thus your lifelong fascination with numbers.นั่นกลายเป็นความหลงใหลในตัวเลขมาตลอดชีวิตของนาย Upper West Side Story (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fascinationI can't run away from the fascination of music.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความยั่วยวน[N] temptation, See also: fascination, banter, allure, seductiveness, attraction, Syn. ความยั่วยวนใจ, Example: การแต่งตัวของหญิงสาวก่อให้เกิดความยั่วยวนต่อสายตาของเพศชาย
ความลุ่มหลง[N] enamouredness, See also: fascination, enchantment, Syn. ความหลงใหล, ความคลั่งไคล้, ความหลง, Example: ทศกัณฐ์มีความลุ่มหลงในตัวนางสีดาจึงใช้กำลังและอุบายลักพานางไปจากพระราม
เสน่ห์[N] charm, See also: fascination, enchantment, spell, Example: ตามธรรมชาติแล้วมนุษย์มักจะชอบคนสวยๆ หล่อๆ หรือคนมีเสน่ห์มากกว่าคนน่าเกลียด, Thai definition: ลักษณะที่ชวนให้รัก, เครื่องที่ทำให้คนอื่นรัก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เสน่ห์[n.] (sanē) EN: charm ; fascination ; enchantment ; personal charm ; attractiveness   FR: charme [m] ; attrait [m] ; fascination [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
FASCINATION    F AE2 S AH0 N EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fascination    (n) (f a2 s i n ei1 sh @ n)
fascinations    (n) (f a2 s i n ei1 sh @ n z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Faszination {f} | Faszinationen {pl}fascination | fascinations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
見惚れる(P);見とれる;見蕩れる;見ほれる[みとれる(見惚れる;見とれる;見蕩れる)(P);みほれる(見惚れる;見ほれる), mitoreru ( mitore ru ; mito reru ; mitore ru )(P); mihoreru ( mitore ru ; ken horer] (v1,vi) to be fascinated (by); to watch something in fascination; to be charmed; (P) [Add to Longdo]
幻惑[げんわく, genwaku] (n,vs) fascination; glamor; glamour; bewitching [Add to Longdo]
萌え[もえ, moe] (n) (1) sprouting; budding; (2) (m-sl) (also written 萌ゑ) crush (anime, manga term); fascination; infatuation [Add to Longdo]
魅了[みりょう, miryou] (n) (1) fascination; (vs) (2) to charm; to fascinate; to mesmerize; (P) [Add to Longdo]
魅力[みりょく, miryoku] (n) charm; fascination; glamour; glamor; attraction; appeal; (P) [Add to Longdo]
魅惑[みわく, miwaku] (n,adj-no,vs) attraction; fascination; lure; captivation; charm; (P) [Add to Longdo]
蠱惑;蟲惑(iK)[こわく, kowaku] (n,vs) fascination; glamour; glamor; enchantment; seduction [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fascination \Fas`ci*na"tion\, n. [L. fascinatio; cf. F.
   fascination.]
   1. The act of fascinating, bewitching, or enchanting;
    enchantment; witchcraft; the exercise of a powerful or
    irresistible influence on the affections or passions;
    unseen, inexplicable influence.
    [1913 Webster]
 
       The Turks hang old rags . . . upon their fairest
       horses, and other goodly creatures, to secure them
       against fascination.         --Waller.
    [1913 Webster]
 
   2. The state or condition of being fascinated.
    [1913 Webster]
 
   3. That which fascinates; a charm; a spell.
    [1913 Webster]
 
       There is a certain bewitchery or fascination in
       words.                --South.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fascination
   n 1: the state of being intensely interested (as by awe or
      terror) [syn: {fascination}, {captivation}]
   2: a feeling of great liking for something wonderful and unusual
     [syn: {captivation}, {enchantment}, {enthrallment},
     {fascination}]
   3: the capacity to attract intense interest; "he held the
     children spellbound with magic tricks and other fascinations"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top