ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

amalgamation

AH0 M AE2 L G AH0 M EY1 SH AH0 N   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -amalgamation-, *amalgamation*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amalgamation(อะแมลกะเม' เชิน) n. การรวมกับปรอท, ผลที่เกิดจากการรวมกับปรอท, การรวมบริษัทกัน, การร่วมกันทางชีวภาพของเผ่าพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต, การสกัดโลหะจากแร่ด้วยปรอท (union, blend)

English-Thai: Nontri Dictionary
amalgamation(n) การรวม,การผสม,การปน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
amalgamationการควบเข้ากัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
amalgamation of limited companiesการควบบริษัทจำกัดเข้ากัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Elizabeth is like a terrifying amalgamation of Danica Patrick and "The Man from U.N.C.L.E."ตอนนี้เอลิซาเบ็ธเหมือนการรวมตัวที่น่าสยองของ Danica Patrick และ "The Man from U.N.C.L.E" Neighborhood Watch (2012)
A juvenile amalgamation of our names.เอาชื่อเรารวมกันหนะ The Zazzy Substitution (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
AMALGAMATION    AH0 M AE2 L G AH0 M EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
amalgamation    (n) ˈəmˌælgəmˈɛɪʃən (@1 m a2 l g @ m ei1 sh @ n)
amalgamations    (n) ˈəmˌælgəmˈɛɪʃənz (@1 m a2 l g @ m ei1 sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
合体[がったい, gattai] (n,vs) (1) union; coalescence; amalgamation; combination; alliance; annexation; incorporation; (2) copulation; penetration [Add to Longdo]
合同[ごうどう, goudou] (n,vs,adj-no,adj-na) (1) combination; union; incorporation; amalgamation; fusion; (2) {math} congruence; (P) [Add to Longdo]
合併[がっぺい(P);ごうへい(ok), gappei (P); gouhei (ok)] (n,vs) combination; union; amalgamation; consolidation; merger; coalition; fusion; annexation; affiliation; incorporation; (P) [Add to Longdo]
廃合[はいごう, haigou] (n,vs) abolition and amalgamation [Add to Longdo]
両部[りょうぶ, ryoubu] (n) (1) {Buddh} two parts; both parts; (2) both realms (i.e. the Diamond Realm and the Womb Realm); (3) (abbr) (See 両部神道) Shinto-Buddhist amalgamation [Add to Longdo]
両部神道[りょうぶしんとう, ryoubushintou] (n) Shinto-Buddhist amalgamation; dual-aspect Shinto [Add to Longdo]
并合[へいごう, heigou] (n) annexation; amalgamation; merger [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Amalgamation \A*mal`ga*ma"tion\, n. [Cf. F. amalgamation.]
   1. The act or operation of compounding mercury with another
    metal; -- applied particularly to the process of
    separating gold and silver from their ores by mixing them
    with mercury. --Ure.
    [1913 Webster]
 
   2. The mixing or blending of different elements, races,
    societies, etc.; also, the result of such combination or
    blending; a homogeneous union. --Macaulay.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 amalgamation
   n 1: the combination of two or more commercial companies [syn:
      {amalgamation}, {merger}, {uniting}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top