ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

donation

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -donation-, *donation*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
donation(n) การบริจาค, See also: สิ่งของที่บริจาค, Syn. bestowal, endowment

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
donation(โดเน'เชิน) n. การบริจาค, การมอบให้, ของที่บริจาค, เงินที่บริจาค, ของขวัญ, Syn. grant
condonation(คอนโด เน'เชิน) n. การให้อภัย, การไม่เอาโทษ

English-Thai: Nontri Dictionary
donation(n) การมอบให้, การบริจาค, ของบริจาค, ของขวัญ
condonation(n) การอภัยโทษ, การยกโทษ, การให้อภัย, การไม่เอาผิด

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Donation of organsการบริจาคอวัยวะ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"In addition, the Library District has generously responded with a charitable donation of used books and sundries."นอกจากนี้ห้องสมุดอำเภอได้ตอบสนองอย่างไม่เห็นแก่ตัว ด้วยการบริจาคการกุศลของการใช้หนังสือและของกระจุกกระจิก The Shawshank Redemption (1994)
Do you think this is a blood donation center?แกคิดว่าที่นี่ เป็นที่รับบริจาดเลือดหรือไง Failan (2001)
That was a donation and it was very appreciated.นั่นมันเงินบริจาคครับ และก็ไม่ได้มากพอจะยอมรับได้ด้วยสิ Chapter One 'Genesis' (2006)
AND NOW ACCEPTING OUR DONATION TO NEW YORK CHILDREN'S HOSPITAL, ผู้ที่จะมารับเงินบริจาคเพื่อโรงพยาบาลเด็กนิวยอร์คก็คือ Betty's Wait Problem (2007)
Excuse me. Donations can be made directly to me.ขอโทษนะ บริจาคได้ที่ฉันโดยตรง The British Invasion (2007)
[ Blood Donation Room ][ ห้องรับบริจาคโลหิต ] If in Love... Like Them (2007)
This particular donation is compliments of Sheik Rajiv Amad.นี่เป็นเงินบริจาดให้โดยเฉพาะ ของพวกที่สรรเสริญชีค ราชีฟ อามัด Chuck Versus the DeLorean (2008)
I am taking donations for dexter morgan'sฉันกำลังรวบรวมเงินให้งานเลี้ยงอำลาโสด Go Your Own Way (2008)
We brought a donation as part of our philtrophy.พวกเอาเอาเงินบริจาคมาให้ค่ะ เป็นส่วนหนึ่งของมูลนิธิของเราน่ะ The House Bunny (2008)
A very big round of applause for our Hector Lepodise for his 4, 000 pula donation to the orphanage.ขอเสียงปรบมือดังๆ ให้กับคุณเฮคเตอร์ เลโปดิสของพวกเรา สำหรับเงินบริจาค4, 000ปูล่า ให้กับสถานเด็กกำพร้า The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
I made a donation last week.แม่เพิ่งบริจาคไปเมื่ออาทิตย์ก่อน Chapter Eight 'Into Asylum' (2009)
- Yes donation Ibo- ใช่ บริจาคอวัยวะ The Breath (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
donationCorporate political donations are coming under heavy scrutiny.
donationDonations to philanthropic programs are tax-exempt.
donationFor the sake of children in need, we cooperated to collect donations.
donationOK, here's the donation ... 10 yen each. Here you go, Mihane.
donationThank you very much for your generous donation.
donationThis organization relies entirely on voluntary donations.
donationVolunteers collected donations for the benefit of the handicapped.
donationYou may rest assured; I have no ulterior motive in making this donation.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เงินบริจาค(n) donation, See also: gift, contribution, Syn. เงินช่วยเหลือ, Example: ชาวบ้านผู้ประสบอุทกภัยได้รับเงินบริจาคช่วยเหลือจากทางการกันอย่างทั่วถึง, Thai Definition: เงินที่สละให้เพื่อร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น เงินบริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุโมทนาบัตร[anumōthanābat] (n) EN: donation receipt ; testimonial ; prerogative ; privilege
เงินบริจาค[ngoen børijāk] (n) EN: donation ; gift ; contribution  FR: donation [ f ]
เรี่ยไร[rīarai] (v) EN: collect donations ; pass round the hat  FR: quêter ; collecter
สมทบทุน[somthop thun] (v, exp) EN: join donating ; participate in donation
ทำขวัญ[thamkhwan] (n) EN: gift ; offering ; donation
ทาน[thān] (n) EN: alms ; gift ; donation ; charity  FR: aumône [ f ] ; don [ m ] ; offrande [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
donation
donations

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
donation
donations

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
寄付[きふ, kifu] TH: การบริจาคหรือมอบเงินให้แก่บุคคลอื่นเพื่อนำไปใช้ทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสั  EN: donation

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sachspende { f }donation in kind [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
寄付(P);寄附(P)[きふ, kifu] (n, vs) contribution; donation; (P) #6,213 [Add to Longdo]
寄贈[きぞう(P);きそう, kizou (P); kisou] (n, vs) donation; presentation; gift; (P) #9,553 [Add to Longdo]
寄進[きしん, kishin] (n, vs) contribution; donation (to a temple, etc.) #14,534 [Add to Longdo]
献金[けんきん, kenkin] (n, vs) donation; contribution; offering; (P) #19,119 [Add to Longdo]
ドネーション[done-shon] (n) { comp } donation [Add to Longdo]
ヤミ献金;闇献金[ヤミけんきん(ヤミ献金);やみけんきん(闇献金), yami kenkin ( yami kenkin ); yamikenkin ( yami kenkin )] (n) illegal donation; secret contribution [Add to Longdo]
寄金[ききん, kikin] (n) contribution; donation; (P) [Add to Longdo]
寄付を請う[きふをこう, kifuwokou] (exp, v5u) to solicit donations [Add to Longdo]
寄付金;寄附金[きふきん, kifukin] (n) donation; contribution; endowment [Add to Longdo]
寄付金を募る;寄附金を募る[きふきんをつのる, kifukinwotsunoru] (exp, v5r) to make an appeal for contributions; to collect donations [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
寄贈[きぞう, kizou] donation, gift [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Donation \Do*na"tion\, n. [L. donatio; cf. F. donation.]
   1. The act of giving or bestowing; a grant.
    [1913 Webster]
 
       After donation there is an absolute change and
       alienation of the property of the thing given.
    --South.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is given as a present; that which is
    transferred to another gratuitously; a gift.
    [1913 Webster]
 
       And some donation freely to estate
       On the bless'd lovers.        --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. (Law) The act or contract by which a person voluntarily
    transfers the title to a thing of which be is the owner,
    from himself to another, without any consideration, as a
    free gift. --Bouvier.
    [1913 Webster]
 
   {Donation party}, a party assembled at the house of some one,
    as of a clergyman, each one bringing some present. [U.S.]
    --Bartlett.
 
   Syn: Gift; present; benefaction; grant. See {Gift}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 donation
   n 1: a voluntary gift (as of money or service or ideas) made to
      some worthwhile cause [syn: {contribution}, {donation}]
   2: act of giving in common with others for a common purpose
     especially to a charity [syn: {contribution}, {donation}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top