ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

determination

D IH0 T ER2 M AH0 N EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -determination-, *determination*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
determination(n) การคำนวณ, See also: ผลของการคำนวณ, Syn. calculation, computation
determination(n) การตัดสินใจ, See also: การตกลงใจ, การลงความเห็น, การสรุป, Syn. judgement, conclusion
determination(n) ความมุ่งมั่น, See also: ความตั้งใจมั่น, ความมุมานะ, ความแน่วแน่, Syn. decision, purpose, resolution

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
determination(ดิเทอร์มิเน'เชิน) n. การกำหนดความแน่นอน, การตกลงใจ, ความตั้งใจ, การยุติ, การสิ้นสุด -S.decision, Ant. uncertainty
indetermination(อินดีเทอมิเน' เชิน) n. ภาวะที่ไม่แน่นอน, ภาวะที่ยังไม่ตกลงใจหรือตัดสินใจ
self-determinationn. การตัดสินใจ, การตกลงใจด้วย ตนเอง, ลัทธิของประชาชนในการตัดสินใจเองว่าจะให้มีการปกครอง ในรูปใด., See also: self-determined adj. self-determining adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
determination(n) การตกลงใจ, ความตั้งใจ, ความแน่นอน, การกำหนด
SELF-self-determination(n) การตัดสินใจเอง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
determinationการพิจารณากำหนด [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
determination of punishmentการกำหนดโทษ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Determinationการตัดสินใจ, การตรวจหา, การตรวจวิเคราะห์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I must ask for your patience while I take the necessary time to make a determination of this extremely delicate matter.ขอให้คุณอดทนรอ ระหว่างที่เราใช้เวลาหาข้อยุติ... ในเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากนี้ Bicentennial Man (1999)
You only need the will and determination to seize the opportunity to win.ซึ่งเป็นสิ่งที่เจ้าต้องการและโหยหา เพียงแต่เราต้องฉกฉวยและไขว่คว้ามันมาเป็นของเรา Kung Fu Hustle (2004)
We just have to have the determination to make them happen.เราเพียงต้องมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้มันเกิดขึ้น An Inconvenient Truth (2006)
But love in its truest sense is not based on feelings but a determination to show thoughtful actions even when there seems to be no reward.แต่ความรักที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากความรู้สึก แต่เกิดจากความมุ่งมั่นที่จะใส่ใจ แม้ในยามที่ไม่ได้รับสิ่งใดตอบแทน Fireproof (2008)
They've learned to put their determination and focus to better use, and with far greater compensation.พวกเขาเรียนรู้ที่จะ ใช้ความมุ่งมั่นของเขาในเรื่องที่ดีกว่าเรื่องนี้ และได้รับค่าตอบแทนอย่างมหาศาล Five the Hard Way (2008)
That's a determination I have yet to make.เป็นการตัดสินใจ ที่ฉันยังไม่ได้ตัดสินใจแน่นอน Peekaboo (2009)
I don't think you're in a place where you can make a clear determination about that.ผมไม่คิดว่าคุณจะอยู่ในฐานะที่จะมา ตัดสินใจเรื่องนี้ได้ The Mother Lode (2009)
In the determination of bloodstain analysis.ในการตัดสินใจในการวิเคราะห์คราบเลือด Road Kill (2009)
We can't make a determination either way.เราไม่สามารถตรวจสอบได้ Episode #1.6 (2009)
If I saw the same look of determination in your eyes- แน่ใจ ถ้าฉันเห็นแววของความมุ่งมั่นของเธอ เหมือนกับที่เห็นของเจเน็ต... You Don't Know Jack (2010)
And your determination That brought about this result.และการตัดสินใจของท่านต่างหาก ที่นำมาสู่ผลลัพธ์เช่นนี้ Duchess of Mandalore (2010)
Yeah, but you're doing it with the speed and determination of the incomparable Robin Williams.ใช่ แต่คุณสปีดทำมัน แถมยังมีความมุ่งมั่นแบบ Robin Williams อีก Romantic Expressionism (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
determinationAnd at times when I became discouraged with trying to reconcile working and bringing up children, it was my husband who helped to maintain my determination.
determinationBecause of his determination, he was able to tide over the crisis.
determinationHe did the determination that gets married finally.
determinationHe made a determination to be a doctor.
determinationHe was quite decided in his determination.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตัวกำหนด(n) determination, See also: decision, Example: สถานที่อยู่อาศัยของบุคคลเป็นตัวกำหนดรายได้และฐานะของบุคคลได้ระดับหนึ่ง, Thai Definition: สิ่งแสดงการบ่งชี้หรือบอกข้อเท็จจริง
ตัวกำหนด(n) determination, See also: decision, Example: สถานที่อยู่อาศัยของบุคคลเป็นตัวกำหนดรายได้และฐานะของบุคคลได้ระดับหนึ่ง, Thai Definition: สิ่งแสดงการบ่งชี้หรือบอกข้อเท็จจริง
ปณิธาน(n) determination, See also: wish, resolution, aspiration, Syn. ประณิธาน, Example: เราตั้งปณิธานในชีวิตว่าจะต้องทำงานเพื่อส่วนรวม, Thai Definition: การตั้งความปรารถนา, Notes: (บาลี)
กำหนด(n) specification, See also: determination, assignation, fix, set, Syn. กำหนดการ, การระบุ, การกำหนด, Example: ถึงแม้จะล่วงกำหนดที่สัญญาไป 7 วันแล้ว แต่เขาก็ยังไม่เอาเงินมาคืน
การตกลงใจ(n) making a decision, See also: determination, resolution, choosing, deciding, Syn. การตัดสินใจ, Example: การตกลงใจของเขาทำให้สถานการณ์ทุกอย่างดีขึ้น
ความตั้งอกตั้งใจ(n) intention, See also: determination, meaning, attention, concentration, Syn. ความตั้งใจ, ความมุ่งมั่น, Example: เขามีความตั้งอกตั้งใจในการทำงาน
ความเด็ดเดี่ยว(n) determination, See also: resolution, firmness, constancy, Syn. ความหนักแน่น, ความมั่นใจ, Ant. ความลังเล, ความไม่มั่นใจ, Example: ความเด็ดเดี่ยวกล้าตัดสินใจเป็นบุคลิกลักษณะของเขา, Thai Definition: การตัดสินใจทำอย่างแน่วแน่ไม่ย่อท้อ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจตจำนง[jētjamnong] (n) EN: intention ; intent ; purpose ; aim ; object ; will ; wish ; aspiration  FR: détermination [ f ] ; volonté [ f ] ; aspiration [ f ] ; intention [ f ] ; volition [ f ]
เจตนา[jēttanā] (n) EN: intention ; intent ; purpose ; aim ; object ; motive ; will ; volition ; spirit ; ideal ; objective  FR: intention [ f ] ; volonté [ f ] ; détermination [ f ] ; volition [ f ] ; dessein [ m ] ; objet [ m ] ; but [ m ]
กำลังใจ[kamlangjai] (n) EN: spirit ; moral support ; will ; willpower ; courage ; morale  FR: volonté [ f ] ; détermination [ f ]
กำหนด[kamnot] (n) EN: specification ; determination ; assignation ; stipulation  FR: spécification [ f ] ; détermination [ f ] ; fixation [ f ] ; stipulation [ f ]
การหา[kān hā] (n) FR: recherche [ f ] ; détermination [ f ]
การตกลงใจ[kān toklongjai] (x) EN: making a decision ; determination ; resolution ; choosing ; deciding
กัดฟันสู้[katfan sū] (v, exp) EN: fight with determination
คำตัดสินใจ[kham tatsinjai] (n, exp) EN: decision ; written decision by a court ; legal determination
ความตั้งใจ[khwām tangjai] (n) EN: intention ; will ; determination ; volition  FR: intention [ f ] ; application [ f ]
มานะ[māna] (n) EN: perseverance ; persisitence ; resolution ; grit  FR: persévérance [ f ] ; persistance [ f ] ; détermination [ f ] ; résolution [ f ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
DETERMINATION D IH0 T ER2 M AH0 N EY1 SH AH0 N
DETERMINATIONS D IH0 T ER2 M IH0 N EY1 SH AH0 N Z
DETERMINATION'S D IH0 T ER2 M IH0 N EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
determination (n) dˈɪtˌɜːʳmɪnˈɛɪʃən (d i1 t @@2 m i n ei1 sh @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
决心[jué xīn, ㄐㄩㄝˊ ㄒㄧㄣ, / ] determination; resolution; determined; firm and resolute; to make up one's mind, #3,446 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bestimmung { f } | Bestimmungen { pl }determination | determinations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
こだわり[kodawari] (n) (1) obsession; fixation; hangup; (2) determination; fastidiousness; pickiness about (trait, style, etc.) [Add to Longdo]
ものか;もんか[monoka ; monka] (prt) (male) used to create a form of question indicating that the speaker actually believes the opposite is true; emphasizes a determination not to do something, e.g. "Like hell I will!" [Add to Longdo]
ものですか;もんですか[monodesuka ; mondesuka] (exp) (fem) (See ものか) used to create a rhetorical question indicating that the speaker actually believes the opposite is true; emphasizes a determination not to do something by means of a rhetorical question [Add to Longdo]
やる気;遣る気[やるき, yaruki] (n) willingness (e.g. to do something); eagerness; motivation; inspiration; determination; high aspirations [Add to Longdo]
リベンジ;リヴェンジ[ribenji ; rivenji] (n) (1) revenge; (n, vs) (2) (See リターンマッチ) determination of a loser to win the next time [Add to Longdo]
意志[いし, ishi] (n) will; volition; intention; intent; determination; (P) [Add to Longdo]
意志堅固[いしけんご, ishikengo] (n, adj-na) strong determination; strong-willed; having strong will power; firmness of purpose [Add to Longdo]
肝を据える[きもをすえる, kimowosueru] (exp, v1) to do with determination [Add to Longdo]
気骨稜々;気骨稜稜[きこつりょうりょう, kikotsuryouryou] (adj-t, adv-to) (a person with) strong moral fiber (backbone, determination) [Add to Longdo]
共同決定法[きょうどうけっていほう, kyoudouketteihou] (n) codetermination law [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Determination \De*ter`mi*na"tion\, n. [L. determinatio boundary,
   end: cf. F. d['e]termination.]
   1. The act of determining, or the state of being determined.
    [1913 Webster]
 
   2. Bringing to an end; termination; limit.
    [1913 Webster]
 
       A speedy determination of that war.  --Ludlow.
    [1913 Webster]
 
   3. Direction or tendency to a certain end; impulsion.
    [1913 Webster]
 
       Remissness can by no means consist with a constant
       determination of the will . . . to the greatest
       apparent good.            --Locke.
    [1913 Webster]
 
   4. The quality of mind which reaches definite conclusions;
    decision of character; resoluteness.
    [1913 Webster]
 
       He only is a well-made man who has a good
       determination.            --Emerson.
    [1913 Webster]
 
   5. The state of decision; a judicial decision, or ending of
    controversy.
    [1913 Webster]
 
   6. That which is determined upon; result of deliberation;
    purpose; conclusion formed; fixed resolution.
    [1913 Webster]
 
       So bloodthirsty a determination to obtain
       convictions.             --Hallam.
    [1913 Webster]
 
   7. (Med.) A flow, rush, or tendency to a particular part; as,
    a determination of blood to the head.
    [1913 Webster]
 
   8. (Physical Sciences) The act, process, or result of any
    accurate measurement, as of length, volume, weight,
    intensity, etc.; as, the determination of the ohm or of
    the wave length of light; the determination of the salt in
    sea water, or the oxygen in the air.
    [1913 Webster]
 
   9. (Logic)
    (a) The act of defining a concept or notion by giving its
      essential constituents.
    (b) The addition of a differentia to a concept or notion,
      thus limiting its extent; -- the opposite of
      {generalization}.
      [1913 Webster]
 
   10. (Nat. Hist.) The act of determining the relations of an
     object, as regards genus and species; the referring of
     minerals, plants, or animals, to the species to which
     they belong; classification; as, I am indebted to a
     friend for the determination of most of these shells.
 
   Syn: Decision; conclusion; judgment; purpose; resolution;
     resolve; firmness. See {Decision}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 determination
   n 1: the act of determining the properties of something, usually
      by research or calculation; "the determination of molecular
      structures" [syn: {determination}, {finding}]
   2: the quality of being determined to do or achieve something;
     firmness of purpose; "his determination showed in his every
     movement"; "he is a man of purpose" [syn: {determination},
     {purpose}]
   3: a position or opinion or judgment reached after
     consideration; "a decision unfavorable to the opposition";
     "his conclusion took the evidence into account"; "satisfied
     with the panel's determination" [syn: {decision},
     {determination}, {conclusion}]
   4: deciding or controlling something's outcome or nature; "the
     determination of grammatical inflections"
   5: the act of making up your mind about something; "the burden
     of decision was his"; "he drew his conclusions quickly" [syn:
     {decision}, {determination}, {conclusion}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top