ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

abomination

AH0 B AA2 M AH0 N EY1 SH AH0 N   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -abomination-, *abomination*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
abomination[N] ความชัง, See also: ความชิงชัง, Syn. hatred, loathing, aversion
abomination[N] สิ่งที่น่าเกลียดชัง, See also: สิ่งที่เลวทราม

English-Thai: Nontri Dictionary
abomination(n) ความขยะแขยง,ความรังเกียจ,ความเกลียด

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And those of us that survived in ill-equipped whale boats had to commit abominations in order to survive.และพวกเราที่รอดชีวิตมาได้ ในไม่พร้อมเรือวาฬต้อง กระทำการอันน่าสะอิดสะเอียน เพื่อให้อยู่รอด In the Heart of the Sea (2015)
Do you think she could ever love me, if she knew the abominations I had committed?คุณคิดว่าเธอเคยได้รักฉันถ้า เธอรู้ว่าสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนที่ ฉันมีความมุ่งมั่น? In the Heart of the Sea (2015)
Put that abomination away.เก็บของอุบาทว์นั่นไปให้พ้น Episode #1.2 (2012)
The Bible says it's an abomination for a man to lay down with another man, but we shared tents in Cub Scouts and slept next to each other all the time... so that would make Cub Scouts an abomination?ในไบเบิลบอกว่า น่ารังเกียจสำหรับคนที่จะล้มตัวลงนอนกับผู้ชายคนอื่น แต่เรานอนเต้นท์เดียวกัน ในค่ายลูกเสีอ Heart (2012)
"The mother of harlots and abominations of the Earth!""แม่ของหญิงแพศยาทั้งหลาย Piggy Piggy (2011)
A vampire is an abomination of nature.แวมไพร์เป็นความชิงชังของธรรมชาติ Ordinary People (2011)
Well, this abomination is what happens when you try it with human beings.เอาละ,นี่คือความผิดพลาด ที่จะเกิดขึ้นเมื่อคุณทดลอง กับมนุษย์ Resurrection (2008)
It means she's worse than this abomination you've been screwing.หมายความว่า นางยังแย่กว่า นังตัวน่ารังเกียจนี่ ที่เจ้านอนด้วยยังไงล่ะ Heaven and Hell (2008)
I don't care what sort of wretches you keep in your own home, but when you bring freaks and abominations into our churches in front of our children, you will...ค้างคาวผีเป็นปีศาจร้าย แล้วแก... นังนอกรีต ยังจะเอามันมาที่สมาคมอีกเหรอ Sparks Fly Out (2008)
Let the abominations smell his blood!ส่งเขา ไปให้แมลงกิน! The Mist (2007)
What will... what will keep these evil, these abominations at bay?ลองคิดดู MRS. CARMODY: ลองคิดกันดู The Mist (2007)
Onto my mind it's an abomination to consider it to any man, woman or child in this magnificent country of ours.มันน่าเศร้าใจสำหรับผมที่ทุกคน ไม่ว่าชาย หญิงหรือเด็กๆ ในดินแดนที่สุดแสนงดงาม ของพวกคุณ There Will Be Blood (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
abominationThe sight of you is an abomination to me.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความเกลียดชัง[n.] (khwām klīetchang) EN: hatred   FR: haine [f] ; abomination [f[

CMU English Pronouncing Dictionary
ABOMINATION    AH0 B AA2 M AH0 N EY1 SH AH0 N
ABOMINATIONS    AH0 B AA2 M AH0 N EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
abomination    (n) ˈəbˌɒmɪnˈɛɪʃən (@1 b o2 m i n ei1 sh @ n)
abominations    (n) ˈəbˌɒmɪnˈɛɪʃənz (@1 b o2 m i n ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
淫猥[yín wěi, ㄧㄣˊ ㄨㄟˇ, ] abominations; whoredoms, #194,999 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
十悪[じゅうあく, juuaku] (n) (1) (See 八虐) the ten abominations (the ten most grievous offenses under traditional Chinese law); (2) {Buddh} (See 十善) the ten evil deeds [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Abomination \A*bom`i*na"tion\, n. [OE. abominacioun, -cion, F.
   abominatio. See {Abominate}.]
   1. The feeling of extreme disgust and hatred; abhorrence;
    detestation; loathing; as, he holds tobacco in
    abomination.
    [1913 Webster]
 
   2. That which is abominable; anything hateful, wicked, or
    shamefully vile; an object or state that excites disgust
    and hatred; a hateful or shameful vice; pollution.
    [1913 Webster]
 
       Antony, most large in his abominations. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. A cause of pollution or wickedness.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Detestation; loathing; abhorrence; disgust; aversion;
     loathsomeness; odiousness. --Sir W. Scott.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 abomination
   n 1: a person who is loathsome or disgusting
   2: hate coupled with disgust [syn: {abhorrence}, {abomination},
     {detestation}, {execration}, {loathing}, {odium}]
   3: an action that is vicious or vile; an action that arouses
     disgust or abhorrence; "his treatment of the children is an
     abomination"

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 abomination /abominasjɔ̃/ 
  abhorrence; abomination; atrocity; horror

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top