ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

declination

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -declination-, *declination*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
declination(n) การปฏิเสธอย่างสุภาพ, See also: การบอกปัดอย่างนุ่มนวล, การปฏิเสธคำเชิญ, Syn. rejection, denial
declination(n) ความลาดเอียง, See also: การเบี่ยง, การโอน, Syn. bending, sloping, moving downward
declination(n) ความเสื่อม, See also: ความทรุดโทรม, ความเสื่อมถอย, ความตกต่ำ, การถดถอย, การทำให้เสื่อมเสีย, Syn. deterioration, impairment, decline in quality, worsening

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
declinationn. การเอียงลาด, การเสื่อมลง, การบอกปฏิเสธอย่างสุภาพ

English-Thai: Nontri Dictionary
declination(n) การเบนลง, การเอียงลง, ความทรุดโทรม, การปฏิเสธ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
declination๑. เดคลิเนชัน๒. มุมบ่ายเบน [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
declinationมุมบ่ายเบน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
declination of sunการบ่ายเบนของดวงอาทิตย์ [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
declination, angle ofมุมบ่ายเบน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

WordNet (3.0)
declination(n) (astronomy) the angular distance of a celestial body north or to the south of the celestial equator; expressed in degrees; used with right ascension to specify positions on the celestial sphere, Syn. dec, celestial latitude
declination(n) a polite refusal of an invitation, Syn. regrets
decline(n) a condition inferior to an earlier condition; a gradual falling off from a better state, Syn. declination, Ant. improvement
descent(n) a downward slope or bend, Syn. declination, fall, declension, downslope, declivity, decline, Ant. ascent

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Declination

n. [ L. declinatio a bending aside, an avoiding: cf. F. déclination a decadence. See Declension. ] 1. The act or state of bending downward; inclination; as, declination of the head. [ 1913 Webster ]

2. The act or state of falling off or declining from excellence or perfection; deterioration; decay; decline. “The declination of monarchy.” Bacon. [ 1913 Webster ]

Summer . . . is not looked on as a time
Of declination or decay. Waller. [ 1913 Webster ]

3. The act of deviating or turning aside; oblique motion; obliquity; withdrawal. [ 1913 Webster ]

The declination of atoms in their descent. Bentley. [ 1913 Webster ]

Every declination and violation of the rules. South. [ 1913 Webster ]

4. The act or state of declining or refusing; withdrawal; refusal; averseness. [ 1913 Webster ]

The queen's declination from marriage. Stow. [ 1913 Webster ]

5. (Astron.) The angular distance of any object from the celestial equator, either northward or southward. [ 1913 Webster ]

6. (Dialing) The arc of the horizon, contained between the vertical plane and the prime vertical circle, if reckoned from the east or west, or between the meridian and the plane, reckoned from the north or south. [ 1913 Webster ]

7. (Gram.) The act of inflecting a word; declension. See Decline, v. t., 4. [ 1913 Webster ]


Angle of declination, the angle made by a descending line, or plane, with a horizontal plane. --
Circle of declination, a circle parallel to the celestial equator. --
Declination compass (Physics), a compass arranged for finding the declination of the magnetic needle. --
Declination of the compass or
Declination of the needle
, the horizontal angle which the magnetic needle makes with the true north-and-south line.
[ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You could, of course, decline.คุณปฏิเสธได้ Oh, God! (1977)
The decline of academic standards The lack of competitive motivation Selfish assertivenessการลดลงของมาตรฐานการศึกษา ขาดแรงจูงใจในการแข่งขัน อหังการเห็นแก่ตัว GTO (1999)
She wanted the money, and I had to decline. I don't have that much.เธอต้องการเงิน และฉันปฏิเสธ ฉันไม่มีมากขนาดนั้น Punch-Drunk Love (2002)
Every living system of earth is in decline every life support system of earth is in decline and these together constitute the biosphere the biosphere that supports and nurtures all of life not just our life but perhaps 30 million other speciesระบบชีวิตทั้งหมดบนโลก กำลังเสื่อมทรามลง ระบบที่เกื้อหนุนชีวิตทั้งหมดบนโลกกำลังเสื่อมถอย The Corporation (2003)
Declination + 36 degrees, 46 minutes 56.2 seconds!การปฏิเสธ + 36 องศา 46 นาที 56.2 วินาที! Contact (1997)
Declination, minus 10.60.เบนลงไปด้านล่าง ลบ 10.06 Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
The patient has come in for a standard checkup... by which we are able to monitor the rate at which his condition is declining.คนไข้เข้ามารับการตรวจสุขภาพ เราจึงเริ่มตรวจสอบ และเฝ้าติดตามผล ของสถานะการเสื่อมถอยของเขาได้ Saw (2004)
That's why calmly declined!แต่ถ้าโดเมียวจิซังจริงจังกับเธอ เขาก็ต้องพยายามปรับตัวให้เข้ากับเธอเองล่ะ A Love Triangle of a Roller-coaster Ride Hair-trigger Crisis (2005)
Earlier, the IPO was pulled from the market... after the steady decline of its projected opening price.Earlier, the IPO was pulled from the market... after the steady decline of its projected opening price. Fantastic Four (2005)
Sir, I am honoured by your proposal, but I regret that I must decline it.คุณคะ ฉันรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่คุณขอแต่งงาน แต่เสียใจด้วยที่ฉันรับไว้ไม่ได้ Pride & Prejudice (2005)
Alchemy declined and disappeared by the present day.วิชาเล่นแร่แปรธาตุหายสาบสูญไปนานแล้ว Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
Your card was declined.บัตรของคุณถูกระงับครับ Silent Hill (2006)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การทรุด(n) subsidence, See also: declination, collapse, deterioration, decay, wane, Syn. การพัง, การร่วง, การลด, การตกต่ำ, Example: การทรุดลงของคานเกิดจากของมีน้ำหนักเกินพิกัดที่กำหนด, Thai Definition: การจมลงหรือลดลงกว่าระดับเดิมเพราะสิ่งรองรับมีกำลังต้านทานไม่พอ เช่น กำแพงทรุด สะพานทรุด, การยุบลง เช่น ดั้งจมูกทรุด, การมีฐานะตกต่ำกว่าเดิม เช่น ฐานะทางเศรษฐกิจกำลังทรุดหนัก, เรียกอาการไข้ที่หนักลงไปกว่าเดิมว่า ไข้ทรุด

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
declination
declinations

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Neigung { f } | Neigungen { pl }declination | declinations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
断り(P);断わり[ことわり, kotowari] (n) (1) notice; notification; warning; (2) permission; consent; (3) rejection; refusal; nonacceptance; declination; declining; (4) excuse; plea; (P) #15,100 [Add to Longdo]
偏差[へんさ, hensa] (n) deflection; deviation; variation; declination; drift #19,399 [Add to Longdo]
お断わり;御断わり;お断り[おことわり, okotowari] (n) (pol) (See 断る) declining; nonacceptance; declination; refusal; rejection; turndown [Add to Longdo]
赤緯[せきい, sekii] (n) (astronomical) declination [Add to Longdo]
偏斜[へんしゃ, hensha] (n) declination; deviation [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top