Search result for

examination

(94 entries)
(0.0111 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -examination-, *examination*
English-Thai: Longdo Dictionary
final examination(n) สอบไล่ (การสอบปลายภาคการศึกษา)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
examination[N] การตรวจสอบ, See also: การพิจารณาอย่างละเอียด, Syn. inspection, investigation
examination[N] การสอบ, See also: การทดสอบ, Syn. exam, test

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
examination(อิกแซมมะเน'เชิน) n. การสอบ,การทดสอบ,การตรวจสอบ, Syn. inspection,

English-Thai: Nontri Dictionary
examination(n) การตรวจสอบ,การทดสอบ,ข้อสอบ,การสอบสวน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
examinationการตรวจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
examination๑. การสอบ๒. การไต่สวน, การตรวจสอบ๓. การชันสูตร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
examination๑. การถาม, การซักถาม, การไต่สวน๒. การชันสูตร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
examination in chiefการซักถามพยาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
examination, barium swallowing; esophagography; oesophagographyการตรวจด้วยการกลืนแบเรียม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
examination, competitiveการสอบแข่งขัน [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
examination, oralการสอบปากเปล่า [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
examination, physicalการตรวจร่างกาย, กายพินิจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
examination, post-mortemการชันสูตรพลิกศพ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
examination, post-mortemการชันสูตรพลิกศพ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Examinationการตรวจ [การแพทย์]
Examination of witnessesการซักถามพยาน [TU Subject Heading]
Examination, Annualบริการตรวจสุขภาพรายปี [การแพทย์]
Examination, Clinicalตรวจสุขภาพร่างกายทางการแพทย์ [การแพทย์]
Examination, Directการตรวจโดยตรง [การแพทย์]
Examination, Generalการตรวจร่างกายทั่วไป [การแพทย์]
Examination, Grossการตรวจดูด้วยตาเปล่า [การแพทย์]
Examination, Initialการตรวจขั้นต้น [การแพทย์]
Examination, Localการตรวจร่างกายเฉพาะที่ [การแพทย์]
Examination, Objectiveการตรวจเฉพาะที่,ตรวจโดยละเอียดอย่างมีวัตถุประสงค์ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You can pass the court examination and become righteous.เจ้าจะสอบผ่านและกลายเป็นนายทหาร Iljimae (2008)
All the scholars taking the Civil Examinations had to stop!บัณฑิตทุกคนที่เข้าไปสอบก็ล้มเลิก Hong Gil Dong, the Hero (2008)
- Is the examination going to continue?-จะต้องสอบต่อไหมนี่? Hong Gil Dong, the Hero (2008)
He was in the examination hall waiting for the explosives to come into the palace.เขาอยู่ในสนามสอบ รอคอยที่จะให้ระเบิดเข้ามาในพระราชวัง Hong Gil Dong, the Hero (2008)
First, we must confirm the identities of all the scholars in the examination hall today.ขั้นแรก, พวกเราจะต้องหาหลักฐานที่จะยืนยันจากเหล่าบัณฑิตที่เข้าสอบในวันนี้ Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Why did there have to be an explosion on the day of the Civil Examinations!ทำไมจะต้องมาเกิดการระเบิดเอาในวันที่มีการสอบคัดเลือกด้วย! Hong Gil Dong, the Hero (2008)
All he will accomplish is the unveiling of all the bribery connected with the examinations.เขาจะเปิดโปงการติดสินบนได้สำเร็จที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบก็ตาม Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Now that the Civil Examinations are over, now I can focus on my wedding to Miss Eun Hye.ตอนนี้ การสอบก็เสร็จสิ้นแล้ว ข้าก็คงต้องจดจ่อกับงานแต่งงานของข้ากับแม่นางอีน เฮ Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Give this to His Majesty before his Ministers, saying that it was found in the examination hall.นำมันไปถวายพระราชาก่อนท่านเสนา แล้วบอกว่ามันถูกพบที่สนามสอบคัดเลือก Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Are... are you sure this was found in the examination hall?จ... เจ้าแน่ใจนะว่ามันถูกพบที่สนามสอบคัดเลือก? Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Torture all those who were in the examination hall!ทรมาณทุกคนที่อยู่ในสนามสอบคัดเลือก! Hong Gil Dong, the Hero (2008)
At the very least, he bears examination by us.แต่ถึงยังไง เขายังถูกจับตาจากผม Body of Lies (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
examinationAfter completing his examination the doctor lifted his head up and said:
examinationAfter finishing his examinations, my brother is enjoying skiing to his heart's content.
examinationAll you have to do is to read this book to pass the entrance examination.
examinationAlthough she studied hard, she did not succeed in the examination.
examinationApplication to his studies brought him excellent results in the final examination.
examinationAre you going to take the entrance examination?
examinationAs a matter of course, she passed an examination.
examinationAs for me, I am not satisfied with the result of the examination the other day.
examinationAs to your final grade, that depends on your final examination.
examinationBecause I passed the examination.
examinationBill entered for the examination.
examinationBob is keen to pass the examination.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้สมัครสอบ[N] examination candidate, Syn. คนสมัครสอบ, Example: ผมเป็นหนึ่งในผู้สมัครสอบและได้เข้ารับการศึกษาต่อที่วิทยาลัยครูสงขลา เนื่องจากเป็นบุตรข้าราชการครู, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เต็มใจที่จะเข้ารับการทดสอบ
ข้อสอบ[N] examination, See also: examination questions, test, quiz, test paper, Example: อาจารย์มักจะออกข้อสอบแบบอัตนัยเพื่อทดสอบความรู้ที่แท้จริงของนักศึกษา, Thai definition: ปัญหาที่ตั้งขึ้นในการสอบความรู้
วิมังสา[N] investigation, See also: examination, trial, Syn. การสอบสวน
การพิเคราะห์[N] analysis, See also: examination, scrutiny, perusal, consideration, deliberation, Syn. การใคร่ครวญ, การวิเคราะห์, การคิด, การไตร่ตรอง, การใช้เหตุผล, การพิจารณา
การพินิจ[N] analysis, See also: examination, scrutiny, perusal, consideration, deliberation, Syn. การพิจารณา, การตรวจตรา, การสังเกต, การพินิจพิเคราะห์, การไตร่ตรอง
การพินิจพิเคราะห์[N] contemplation, See also: examination, perusal, consideration, deliberation, Syn. การเพ่งพินิจ, การตรวจตรา, การเพ่งมอง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชันสูตรพลิกศพ[v. exp.] (channasut phlik sop) EN: perform an autopsy ; do a postmortem examination   FR: autopsier ; pratiquer une autopsie
ห้องตรวจโรค[n. exp.] (hǿng trūat rōk) EN: medical examination room : medical treatment room   FR: salle d'examen médical [f] ; cabinet médical [m]
การสอบ[n.] (kān søp) EN: examination   FR: examen [m] ; épreuve [f] ; concours [m] ; test [m]
การสอบเอ็นทรานซ์[n. exp.] (kān søp enthrān) EN: entrance examination ; admission   FR: épreuve d'admission [f]
การสอบแข่งขัน[n. exp.] (kān søp khaengkhan) EN: competitive examination   FR: concours [m]
การสอบปากคำพยาน[n. exp.] (kān søppākkham phayān) EN: examination of witnesses   
การสอบปากเปล่า[n. exp.] (kān søp pākplāo) EN: oral examination   FR: épreuve orale [f]
ข้อเขียน[n.] (khøkhīen) EN: written test ; written examination   FR: épreuve écrite [f] ; examen écrit [m] ; test écrit [m]
ข้อสอบ[n.] (khøsøp) EN: examination ; exam ; test ; quiz ; examination questions ; examination problems ; examination paper   FR: question d'examen [f]
ข้อสอบแข่งขัน[n. exp.] (khøsøp khaengkhan) EN: competitive examination   

CMU English Pronouncing Dictionary
EXAMINATION    IH0 G Z AE2 M AH0 N EY1 SH AH0 N
EXAMINATIONS    IH0 G Z AE2 M AH0 N EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
examination    (n) (i1 g z a2 m i n ei1 sh @ n)
examinations    (n) (i1 g z a2 m i n ei1 sh @ n z)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
調査[ちょうさ, chousa] Thai: การตรวจสอบ English: examination
検査[けんさ, kensa] Thai: การทดสอบ English: examination

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Formalprüfung {f}examination as to formal requirements [Add to Longdo]
Meisterprüfung {f}examination for the master's certificate [Add to Longdo]
Neuheitsprüfung {f}examination as to novelty [Add to Longdo]
Prüfung {f}; Untersuchung {f} | Prüfungen {pl}; Untersuchungen {pl} | bei der Prüfung vonexamination | examinations | examining [Add to Longdo]
Prüfungsarbeit {f}examination paper [Add to Longdo]
Prüfungsordnung {f}examination rules [Add to Longdo]
Zeugenvernehmung {f} [jur.]examination of the witness [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイソトープ検査[アイソトープけんさ, aisoto-pu kensa] (n) isotope examination [Add to Longdo]
アグレガシオン[, aguregashion] (n) civil service competitive examination for some positions in the public education system in France (fre [Add to Longdo]
エグザミネーション[, eguzamine-shon] (n) examination [Add to Longdo]
クロスエグザミネーション[, kurosueguzamine-shon] (n) cross-examination [Add to Longdo]
パス[, pasu] (n) (1) path; (n,vs) (2) pass (e.g. skipping a move, passing an examination, ticket to allow entry, etc.); (P) [Add to Longdo]
レントゲン検査[レントゲンけんさ, rentogen kensa] (n) X-ray examination [Add to Longdo]
医師国家試験[いしこっかしけん, ishikokkashiken] (n) National Medical Practitioners Qualifying Examination [Add to Longdo]
一芸入試[いちげいにゅうし, ichigeinyuushi] (n) entrance exam for a university giving preference to persons who excel in one special field (skill); one-talent oriented entrance examination [Add to Longdo]
一次試験[いちじしけん, ichijishiken] (n) first stage examination [Add to Longdo]
院試[いんし, inshi] (n) (abbr) (See 大学院入学試験) graduate school entrance examination [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
试卷[shì juàn, ㄕˋ ㄐㄩㄢˋ, / ] examination paper; test paper, #9,637 [Add to Longdo]
考试院[kǎo shì yuàn, ㄎㄠˇ ㄕˋ ㄩㄢˋ, / ] examination authority; exam board; (hist.) Examination Yuan during Republic of China, #31,145 [Add to Longdo]
审酌[shěn zhuó, ㄕㄣˇ ㄓㄨㄛˊ, / ] examination; to check and review [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Test \Test\, n. [OE. test test, or cupel, potsherd, F. t[^e]t,
   from L. testum an earthen vessel; akin to testa a piece of
   burned clay, an earthen pot, a potsherd, perhaps for tersta,
   and akin to torrere to patch, terra earth (cf. {Thirst}, and
   {Terrace}), but cf. Zend tasta cup. Cf. {Test} a shell,
   {Testaceous}, {Tester} a covering, a coin, {Testy},
   {T[^e]te-[`a]-t[^e]te}.]
   1. (Metal.) A cupel or cupelling hearth in which precious
    metals are melted for trial and refinement.
    [1913 Webster]
 
       Our ingots, tests, and many mo.    --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. Examination or trial by the cupel; hence, any critical
    examination or decisive trial; as, to put a man's
    assertions to a test. "Bring me to the test." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Means of trial; as, absence is a test of love.
    [1913 Webster]
 
       Each test every light her muse will bear. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   4. That with which anything is compared for proof of its
    genuineness; a touchstone; a standard.
    [1913 Webster]
 
       Life, force, and beauty must to all impart,
       At once the source, and end, and test of art.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
   5. Discriminative characteristic; standard of judgment;
    ground of admission or exclusion.
    [1913 Webster]
 
       Our test excludes your tribe from benefit. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   6. Judgment; distinction; discrimination.
    [1913 Webster]
 
       Who would excel, when few can make a test
       Betwixt indifferent writing and the best? --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   7. (Chem.) A reaction employed to recognize or distinguish
    any particular substance or constituent of a compound, as
    the production of some characteristic precipitate; also,
    the reagent employed to produce such reaction; thus, the
    ordinary test for sulphuric acid is the production of a
    white insoluble precipitate of barium sulphate by means of
    some soluble barium salt.
    [1913 Webster]
 
   8. A set of questions to be answered or problems to be
    solved, used as a means to measure a person's knowledge,
    aptitude, skill, intelligence, etc.; in school settings,
    synonymous with {examination} or {exam}; as, an
    intelligence test. Also used attributively; as a test
    score, test results.
    [PJC]
 
   {Test act} (Eng. Law), an act of the English Parliament
    prescribing a form of oath and declaration against
    transubstantiation, which all officers, civil and
    military, were formerly obliged to take within six months
    after their admission to office. They were obliged also to
    receive the sacrament according to the usage of the Church
    of England. --Blackstone.
 
   {Test object} (Optics), an object which tests the power or
    quality of a microscope or telescope, by requiring a
    certain degree of excellence in the instrument to
    determine its existence or its peculiar texture or
    markings.
 
   {Test paper}.
    (a) (Chem.) Paper prepared for use in testing for certain
      substances by being saturated with a reagent which
      changes color in some specific way when acted upon by
      those substances; thus, litmus paper is turned red by
      acids, and blue by alkalies, turmeric paper is turned
      brown by alkalies, etc.
    (b) (Law) An instrument admitted as a standard or
      comparison of handwriting in those jurisdictions in
      which comparison of hands is permitted as a mode of
      proving handwriting.
 
   {Test tube}. (Chem.)
    (a) A simple tube of thin glass, closed at one end, for
      heating solutions and for performing ordinary
      reactions.
    (b) A graduated tube.
      [1913 Webster]
 
   Syn: Criterion; standard; experience; proof; experiment;
     trial.
 
   Usage: {Test}, {Trial}. Trial is the wider term; test is a
      searching and decisive trial. It is derived from the
      Latin testa (earthen pot), which term was early
      applied to the fining pot, or crucible, in which
      metals are melted for trial and refinement. Hence the
      peculiar force of the word, as indicating a trial or
      criterion of the most decisive kind.
      [1913 Webster]
 
         I leave him to your gracious acceptance, whose
         trial shall better publish his commediation.
                          --Shak.
      [1913 Webster]
 
         Thy virtue, prince, has stood the test of
         fortune,
         Like purest gold, that tortured in the furnace,
         Comes out more bright, and brings forth all its
         weight.              --Addison.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Examination \Ex*am`i*na"tion\, n. [L. examinatio: cf. F.
   examination.]
   1. The act of examining, or state of being examined; a
    careful search, investigation, or inquiry; scrutiny by
    study or experiment.
    [1913 Webster]
 
   2. A process prescribed or assigned for testing
    qualification; as, the examination of a student, or of a
    candidate for admission to the bar or the ministry.
    [1913 Webster]
 
       He neglected the studies, . . . stood low at the
       examinations.             --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   {Examination in chief}, or {Direct examination} (Law), that
    examination which is made of a witness by a party calling
    him.
 
   {Cross-examination}, that made by the opposite party.
 
   {Re["e]xamination}, or {Re-direct examination}, (Law) that
    questioning of a witness at trial made by the party
    calling the witness, after, and upon matters arising out
    of, the cross-examination; also called informally
    {re-direct}.
 
   Syn: Search; inquiry; investigation; research; scrutiny;
     inquisition; inspection; exploration.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 examination
   n 1: the act of examining something closely (as for mistakes)
      [syn: {examination}, {scrutiny}]
   2: a set of questions or exercises evaluating skill or
     knowledge; "when the test was stolen the professor had to
     make a new set of questions" [syn: {examination}, {exam},
     {test}]
   3: formal systematic questioning [syn: {interrogation},
     {examination}, {interrogatory}]
   4: a detailed inspection of your conscience (as done daily by
     Jesuits) [syn: {examen}, {examination}]
   5: the act of giving students or candidates a test (as by
     questions) to determine what they know or have learned [syn:
     {examination}, {testing}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top