ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

合併

   
34 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -合併-, *合併*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
合并[hé bìng, ㄏㄜˊ ㄅㄧㄥˋ, / ] to merge; to annex, #3,390 [Add to Longdo]
中西合并[Zhōng Xī hé bìng, ㄓㄨㄥ ㄒㄧ ㄏㄜˊ ㄅㄧㄥˋ, 西 / 西] Chinese-Western fusion [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
合併[がっぺい(P);ごうへい(ok), gappei (P); gouhei (ok)] (n,vs) combination; union; amalgamation; consolidation; merger; coalition; fusion; annexation; affiliation; incorporation; (P) [Add to Longdo]
合併会社[がっぺいかいしゃ, gappeikaisha] (n) combined company; merged company [Add to Longdo]
合併活動[がっぺいかつどう, gappeikatsudou] (n) merger activity [Add to Longdo]
合併企業[がっぺいきぎょう, gappeikigyou] (n) merged company [Add to Longdo]
合併集合[がっぺいしゅうごう, gappeishuugou] (n) {math} (See 和集合) union [Add to Longdo]
合併[がっぺいしょう, gappeishou] (n) complications (in an illness); (P) [Add to Longdo]
合併比率[がっぺいひりつ, gappeihiritsu] (n) merger ratio [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Kyouwa Bank and Saitama Bank merged into Asahi Bank ten years ago.10年前に協和銀行と埼玉銀行は合併してあさひ銀行になった。
The two clubs united to form one.2つのクラブは合併して1つになった。
The two classes were brought together into a larger class.2つの組は合併されて大人数のクラスになった。
The two companies plan to unite.2社は合併を計画している。
The joint-venture between the American and Japanese companies fell through.アメリカと合併事業は実現を見ませんでした。
The joint-venture in Cambodia backfired.カンボジアでの合併事業は失敗してしまった。
The company was absorbed into a big business.その会社は大企業に(吸収)合併された。
The merger was implemented on a 50-50 ratio.その合併は1対1で行われた。
The two companies combined in a joint corporation.その二つの会社は合併して合弁会社となった。
There is no chance of a union between the two countries.その二つの国が合併する見込みはない。
The tea leaves all point to a merger, if you ask me.たぶん会社が合併するんじゃないかって思うんだけど。
The office has been topsy-turvy since the merger upset everything.会社は合併によってすべてがかわり、混乱状態が続いています。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Why don't you merge with the Deputy's?[CN] 你何不跟戴普提的乐团合併 The Haunted Drum (2007)
So are we merging?[CN] 那我們的確是在進行合併了? Michael Clayton (2007)
You see... the merger cannot go through without Mr. Pembroke signing off... on certain legal matters.[JA] わかるかな ペムブロークが法的な書類に サインしないと合併が出来ないんだ A Cure for Wellness (2016)
I guess Master Doung isn't quite ready for that.[CN] 我想杜恩大师还没准备好要合併 The Haunted Drum (2007)
So we know whose band is to be merged.[CN] 好让我们知道谁的乐团要被合併 The Haunted Drum (2007)
Are we merging?[CN] 我們要正在進行合併嗎? Michael Clayton (2007)
Fine, except we got a complication.[JA] さて,私たちは合併症を持っています。 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2017)
No doubt you will think only of the merger.[JA] 間違いなく 君らは合併だけについて考えてる A Cure for Wellness (2016)
To curb public speculation in this homicide, it's become necessary to announce that our offices are conducting a criminal probe into the incorporated city of Vinci in LA County.[JA] 殺人事件に関する 一般的な推測を止めるために 我々の役所が 発表をしなければいけません ロス群の合併都市である ヴィンチに Night Finds You (2015)
Why don't you merge your band with mine?[CN] 你何不跟我的乐团合併 The Haunted Drum (2007)
They'll integrate with both of your teams.[CN] 他們會和你們的小組合併 The Sentinel (2006)
Q wasn't exactly feeling at home in Whitehall up with the new merger so,[JA] Q も合併組と一緒で 落ち着かなかった Spectre (2015)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
合併[がっぺい, gappei] Zusammenschluss, Fusion [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top