ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

consternation

K AA2 N S T ER0 N EY1 SH AH0 N   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -consternation-, *consternation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
consternation[N] ความรู้สึกตกตะลึง, See also: ความตกใจ, Syn. shock, alarm, terror

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
consternation(คอนสเทอเน'เชิน) n. ความตกตะลึง,ความอกสั่นขวัญหนี,ความน่ากลัว, Syn. alarm

English-Thai: Nontri Dictionary
consternation(n) ความอกสั่นขวัญหนี,ความตกตะลึง,ความน่ากลัว

CMU English Pronouncing Dictionary
CONSTERNATION    K AA2 N S T ER0 N EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
consternation    (n) kˌɒnstənˈɛɪʃən (k o2 n s t @ n ei1 sh @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bestürzung {f}; Konsternierung {f} | Bestürzungen {pl}consternation | consternations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
恐慌[きょうこう, kyoukou] (n,vs) panic; scare; consternation; (P) [Add to Longdo]
周章狼狽[しゅうしょうろうばい, shuushouroubai] (n,vs) consternation; fall into a panic; fluster oneself; dismay; discomfiture [Add to Longdo]
狼狽[ろうばい, roubai] (n,vs) confusion; dismay; consternation; panic [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Consternation \Con`ster*na"tion\, n. [L. consternatio, fr.
   consternare to overome, perplex, an accessory form of
   consternere to throw down, prostrate; con + sternere to
   spread out, throw down: cf. F. consternation. See {Stratum}.]
   Amazement or horror that confounds the faculties, and
   incapacitates for reflection; terror, combined with
   amazement; dismay.
   [1913 Webster]
 
      The chiefs around,
      In silence wrapped, in consternation drowned.
      Attend the stern reply.         --Pope.
 
   Syn: Alarm; fright; amazement; astonishment; surprise; panic;
     perturbation. See {Alarm}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 consternation
   n 1: fear resulting from the awareness of danger [syn: {alarm},
      {dismay}, {consternation}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top