ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

pagination

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pagination-, *pagination*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pagination(n) หมายเลขหน้า, Syn. page numbers

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pagination(แพจจะเน'เชิน) n. การใส่เลขหน้า, จำนวนหน้าของหนังสือ, เลขหน้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
paginationการแบ่งหน้า [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Paginationจำนวนหน้า, Example: ลำดับเลขหน้า การนับเลขหน้าถึงแม้จะไม่มีข้อความต้องนับรวมด้วย การนับเริ่มเลขคี่อยู่ทางขวามือ เลขคู่อยู่ซ้ายมือตลอดเล่ม บรรณานุกรม : วารสารศึกษาศาสตร์ 14, 2 (พฤศจิกายน 2545-มีนาคม 2546) : 25 [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
pagination

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pagination

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Paginierung { f } | fortlaufende Paginierung { f }pagination | consecutive numbering [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ページ分け[ページわけ, pe-ji wake] (n, vs) { comp } pagination [Add to Longdo]
改ページ;改頁[かいページ, kai pe-ji] (n) { comp } repagination; new page; form feed; page break [Add to Longdo]
丁付け[ちょうづけ, chouduke] (n) paging; pagination; numbering [Add to Longdo]
頁付け[ぺえじづけ, peejiduke] (n) pagination [Add to Longdo]
面付け[めんつけ, mentsuke] (n) pagination (printing) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ページ分け[ページわけ, pe-ji wake] pagination (vs) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Pagination \Pag`i*na"tion\ (p[a^]j`[i^]*n[=a]"sh[u^]n), n.
   The act or process of paging a book; also, the characters
   used in numbering the pages; page number. --Lowndes.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 pagination
   n 1: the system of numbering pages [syn: {pagination}, {folio},
      {page number}, {paging}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top