ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

nationality

N AE2 SH AH0 N AE1 L AH0 T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nationality-, *nationality*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
nationality(n) สัญชาติ, See also: ชนชาติ, สัญชาติ, เชื้อชาติ, ประเทศ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
nationality(แนช'ชะแนล'ลิที) n. สัญชาติ

English-Thai: Nontri Dictionary
nationality(n) สัญชาติ, ความรักชาติ, ประชาชาติ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
nationalityสัญชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
nationalityสัญชาติ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
nationalityสัญชาติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Due to an international treaty every nationality under the sun lived within her borders... ..Chinese and English, French, Japanese, American.ตามข้อตกลงระหว่างประเทศ ..ทุกชาติภายใต้ดวงอาทิตย์นี้ มารวมกันอยู่ในเมืองนี้ ...จีนเอยอังกฤษเอย ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น อเมริกัน Shanghai (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
nationalityAnyone can participate in the game, no matter what nationality they are.
nationalityDon't discriminate against people based on nationality, gender, or occupation.
nationalityEveryone is eligible regardless of nationality.
nationalityHis nationality counted against him.
nationalityOur true nationality is mankind.
nationalityThat company hires people without regard to race, religion, or nationality.
nationalityWe accept anybody, irrespective of nationality.
nationalityWhat is his nationality?
nationalityWhat is the nationality of that cameraman over there?
nationalityWhat's the nationality of that cameraman over there?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สัญชาติ(n) nationality, Syn. เชื้อชาติ, ชนชาติ
สัญชาติ(n) nationality, See also: citizenship, Syn. ชนชาติ, เชื้อสาย, Example: เมื่อวานนี้ตำรวจน้ำสามารถจับกุมโจรสลัดสัญชาติเวียดนามได้แล้วถึง 69 คนพร้อมด้วยเรือ 7ลำ, Thai Definition: สถานะตามกฎหมายของบุคคลที่แสดงว่าเป็นพลเมืองหรือคนในบังคับของประเทศใดประเทศหนึ่ง, Notes: (กฎหมาย)
ชาติ(n) nation, See also: nationality, Syn. ประชาชาติ, Example: ระบบการสื่อสารทำให้ประชาชาติต่างๆ ติดต่อกันอย่างสะดวกง่ายดาย, Thai Definition: ประชาชนที่เป็นพลเมืองของประเทศ, กลุ่มชนที่มีความรู้สึกในเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา ประวัติศาสตร์ ความเป็นมา ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม อย่างเดียวกัน หรืออยู่ในปกครองรัฐบาลเดียวกัน
ชนชาติ(n) nationality, Syn. ชาติ, Example: ชนชาติคือกลุ่มมนุษย์ที่ผูกพันกันโดยพันธะแห่งการมีวัฒนธรรมเป็นแบบเดียวกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาติ[chāt] (n) EN: nation ; country ; people ; nationality  FR: nation [ f ] ; pays [ m ] ; patrie [ f ] ; peuple [ m ] ; nationalité [ f ]
เชื้อชาติ[cheūachāt] (n) EN: race ; origin ; nationality ; extraction  FR: race [ f ] ; espèce [ f ] ; origine [ f ]
ชนชาติ[chonchāt] (n) EN: nationality ; people ; race  FR: nation [ f ] ; peuple [ m ] ; communauté [ f ] ; nationalité [ f ] ; race [ f ]
โอนชาฅิ[ōn chāt] (v, exp) EN: become a naturalized citizen ; change one's nationality ; become nationalized  FR: être naturalisé ; changer de nationalité
โอนสัญชาติ[ōn sanchāt] (v, exp) EN: change the nationality  FR: changer de nationalité
สัญชาติ[sanchāt] (n) EN: nationality ; citizenship  FR: nationalité [ f ] ; citoyenneté [ f ]
วงศ์ตระกูล[wongtrakūn] (n, exp) EN: lineage ; descendant ; pedigree ; nationality ; family ; genealogy ; heredity ; parentage ; ancestry  FR: ascendance [ f ] ; ancêtres [ mpl ] ; aïeux [ mpl ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
NATIONALITY N AE2 SH AH0 N AE1 L AH0 T IY0
NATIONALITY N AE2 SH AH0 N AE1 L IH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
nationality (n) nˌæʃənˈælɪtiː (n a2 sh @ n a1 l i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
民族[mín zú, ㄇㄧㄣˊ ㄗㄨˊ, ] nationality; ethnic group, #1,043 [Add to Longdo]
国籍[guó jí, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˊ, / ] nationality, #14,247 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Nationalität { f } | Nationalitäten { pl }nationality | nationalities [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ナショナリティー[nashonaritei-] (n) nationality [Add to Longdo]
何人[なんにん, nannin] (n, adj-no) what nationality? [Add to Longdo]
国籍[こくせき, kokuseki] (n) nationality; (P) [Add to Longdo]
国籍法[こくせきほう, kokusekihou] (n) Japanese Nationality Act [Add to Longdo]
国籍留保[こくせきりゅうほ, kokusekiryuuho] (n) reservation of Japanese nationality (procedure used with children born outside Japan) [Add to Longdo]
国民[こくみん, kokumin] (n) nation; nationality; people; citizen; (P) [Add to Longdo]
国民性[こくみんせい, kokuminsei] (n) national traits or character; nationality; (P) [Add to Longdo]
[ひと, hito] (suf) (1) -ian (e.g. Italian, etc.) (attaches to name of country to denote nationality); -er (e.g. performer, etc.) (attaches to name of occupation); (2) (usu. in compound words) man; person; people; (P) [Add to Longdo]
性別並びに国籍[せいべつならびにこくせき, seibetsunarabinikokuseki] (n) sex and nationality [Add to Longdo]
船籍[せんせき, senseki] (n) ship's nationality; ship's country of registration; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Nationality \Na`tion*al"i*ty\, n.; pl. {Nationalities}. [Cf. F.
   nationalit['e].]
   1. The quality of being national, or strongly attached to
    one's own nation; patriotism.
    [1913 Webster]
 
   2. The sum of the qualities which distinguish a nation;
    national character.
    [1913 Webster]
 
   3. A race or people, as determined by common language and
    character, and not by political bias or divisions; a
    nation.
    [1913 Webster]
 
       The fulfillment of his mission is to be looked for
       in the condition of nationalities and the character
       of peoples.              --H. W.
                          Beecher.
    [1913 Webster]
 
   4. Existence as a distinct or individual nation; national
    unity and integrity.
    [1913 Webster]
 
   5. The state or quality of belonging to or being connected
    with a nation or government by nativity, character,
    ownership, allegiance, etc.; as, to record one's
    nationality on identification papers; the Soviet Union had
    citizens of many nationalities.
    [1913 Webster +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 nationality
   n 1: people having common origins or traditions and often
      comprising a nation; "immigrants of the same nationality
      often seek each other out"; "such images define their sense
      of nationality"
   2: the status of belonging to a particular nation by birth or
     naturalization

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top