ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

duplication

D Y UW2 P L AH0 K EY1 SH AH0 N   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -duplication-, *duplication*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
duplication[N] การทำซ้ำ, See also: การอัดสำเนา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
duplication(ดิวพละเค'เชิน) n. การอัดสำเนา,การทำจำลอง,การทำซ้ำ,สำเนา,สิ่งที่จำลองมา,สิ่งที่เหมือนกันทุกอย่าง,การทำซ้ำ, Syn. identical,dual,copy,mate,replica

English-Thai: Nontri Dictionary
duplication(n) การทำสำเนา,การก๊อบปี้,การอัดสำเนา,การจำลอง,การทำซ้ำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
duplication๑. การทำเป็นคู่๒. การเป็นคู่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Duplicationอัดสำเนา [การแพทย์]
Duplicationการทวีจำนวน [การแพทย์]
Duplication Methodวิธีดูพลิเคชัน [การแพทย์]
Duplication Testการทดสอบควบ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I find that duplication somehow compromises the soul of the prose.ผมคิดว่าการทำสำเนา บ่อนทำลายจิตวิญญาณของเนื้อหา Infamy (2012)
Well, no duplication of organs so far.ยังไม่เจอชิ้นส่วนอวัยวะเหมือนกันตอนนี้ The Gunk in the Garage (2012)
Like duplication sheets from a taxicab logbook.เหมือนใบก็อปปี้จาก\ สมุดบันทึกของแท็กซี่นะ The Survivor in the Soap (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
duplicationEdison invented a device for duplication.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
การก๊อปปี้[N] copying, See also: duplication, imitation, Syn. การเลียนแบบ, การลอกเลียน, Thai definition: การทำสำเนาให้เหมือนต้นฉบับ
การจำลอง[N] duplication, See also: copying, Syn. การเลียนแบบ, Example: การจำลองไดโนเสาร์มาไว้ที่พิพิภัณฑ์วิทยาศาสตรแห่งชาติเรียกร้องความสนใจจากผู้ชมได้เป็นจำนวนมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การจำลอง[n.] (kān jamløng) EN: duplication ; copying ; simulation   FR: reproduction [f] ; simulation [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
DUPLICATION D Y UW2 P L AH0 K EY1 SH AH0 N
DUPLICATIONS D UW2 P L IH0 K EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
duplication (n) djˌuːplɪkˈɛɪʃən (d y uu2 p l i k ei1 sh @ n)
duplications (n) djˌuːplɪkˈɛɪʃənz (d y uu2 p l i k ei1 sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
遺伝子重複[いでんしじゅうふく, idenshijuufuku] (n) gene duplication [Add to Longdo]
重複[じゅうふく(P);ちょうふく(P), juufuku (P); choufuku (P)] (n,vs,adj-no) duplication; repetition; overlapping; redundancy; restoration; (P) [Add to Longdo]
冗長化[じょうちょうか, jouchouka] (n) {comp} duplication; to make redundant [Add to Longdo]
二重化[にじゅうか, nijuuka] (n) {comp} duplication; redundancy [Add to Longdo]
複製[ふくせい, fukusei] (n,vs,adj-no) reproduction; duplication; reprinting; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
冗長化[じょうちょうか, jouchouka] duplication, to make redundant [Add to Longdo]
二重化[にじゅうか, nijuuka] duplication, redundancy [Add to Longdo]
複製[ふくせい, fukusei] duplication (vs) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 duplication \du`pli*ca"tion\, n. [L. duplicatio: cf. F.
   duplication.]
   1. The act of duplicating, or the state of being duplicated;
    a doubling; a folding over; a fold.
    [1913 Webster]
 
   2. (Biol.) The act or process of dividing by natural growth
    or spontaneous action; as, the duplication of cartilage
    cells. --Carpenter.
    [1913 Webster]
 
   {duplication of the cube} (Math.), the operation of finding a
    cube having a volume which is double that of a given cube.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 duplication
   n 1: a copy that corresponds to an original exactly; "he made a
      duplicate for the files" [syn: {duplicate}, {duplication}]
   2: the act of copying or making a duplicate (or duplicates) of
     something; "this kind of duplication is wasteful" [syn:
     {duplication}, {gemination}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top