Search result for

cabal

(31 entries)
(0.0362 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cabal-, *cabal*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cabal[N] กลุ่มคนที่รวมกลุ่มกันอย่างลับๆ เพื่อจุดประสงค์ทางการเมือง, Syn. plotter
cabala[N] คำสอนที่เป็นความลับ, Syn. cabbala

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cabal(คะแบล) {caballed,caballing,cabals} n. กลุ่มเล็ก ๆ ที่วางแผนต่อต้านรัฐบาล,แผนร้าย vt. วางแผนต่อต้าน

English-Thai: Nontri Dictionary
cabal(n) คนซ่องสุมกัน,แผนร้าย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cabalist (Fr.)นายหน้า (ก. ฝรั่งเศส) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cabalaคาถา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
"by the the bi-curious machinations "of a cabal of doughy, misshapen teens.ให้เด็กวัยรุ่นใจแตกพวกนี้ แค่นั้นเหรอ? Vitamin D (2009)
Of course, you were here when that psycho-intern cabalโอ้ใช่ เธออยู่ที่นี่นี่นาตอนที่พวกอินเทิร์นโรคจิต Invasion (2009)
It wasn't a psycho cabal.-มันไม่ใช่กลุ่มพวกโรคจิต Invasion (2009)
They've teamed up and formed, like, an evil cabal of tricksters.พวกเขาตั้งทีมขึ้นมา เหมือนเป็นพวกปีศาจที่ชอบแกล้งคนอื่น Chuck Versus First Class (2010)
Caballo de danza vanaCaballo de danza vana The Spanish Teacher (2012)
First move brings Norma Jeane into the cabal of groomers as they affect the transformation.ท่าแรกจะนำ นอร์มา จีน มาสู่กลุ่มคนที่ซ่องสุมกันอยู่ เพราะพวกเขามีผลต่อการแปลงโฉม The Callback (2012)
It's a sadomasochistic role play scenario, a game, essentially, in which a cabal of men tell their submissives they can trade their slaves at their whim.มันคือบทบาทหนึ่ง ของการแสดงบทซาดิสม์มาโซคิส (มีความสุขกับการเจ็บปวด) โดยหลักแล้วมันเป็นเกมฃึ่ง กลุ่มคนร้ายจะบอกกับผู้ยอมจำนนว่า พวกเขาสามารถซื้อขายทาสของเขา ได้ตามอำเภอใจ The Company (2012)
Or Caballo. It's beautiful down there.หรือเมืองคาบอลโล ที่นั่นสวยมาก Say My Name (2012)
Nevertheless, I designed this game to be played upon my death by you and whatever cabal of fruits, junkies, and sluts you call your friends.อย่างไรก็ดี ฉันออกแบบเกมนี้มา เพื่อให้แกเล่นหลังจากที่ฉันตาย กับกลุ่มเพื่อนซ่องสุม Digital Estate Planning (2012)
Judge James Caballa scores it 90 to 89 for McDonnen.ผู้พิพากษาเจมส์ Ca​​balla คะแนนมัน 90-89 ... เพื่อ McDonnen Grudge Match (2013)
The governments are full of cabals, and cabals within cabals.ในรัฐบาลมีเเต่พวกแอบแฝงอยู่ เเละพวกเเอบเเฝงในพวกเเอบเเฝง Nameless (2013)
Cabalistic?Cabalistic (ทำตัวลึกลับ) To Bear Witness (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ราชะ[N] cabalistic writing, Syn. ยันต์, Notes: (มลายู)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยันต์[n.] (yan) EN: cabalistic writing   

CMU English Pronouncing Dictionary
CABAL    K AH0 B AA1 L
CABALLERO    K AE2 B AH0 Y EH1 R OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cabal    (n) (k @1 b a1 l)
cabals    (n) (k @1 b a1 l z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
カバラ[, kabara] (n) kabbalah (qabalah, cabala) (Jewish mystic tradition) [Add to Longdo]
陰謀団[いんぼうだん, inboudan] (n) cabal [Add to Longdo]
徒党[ととう, totou] (n,vs,adj-no) conspirators; faction; cabal; clique [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cabal \Ca*bal"\ (k[.a]*b[a^]l"), n. [F. cabale cabal, cabala,
   LL. cabala cabala, fr. Heb. qabb[=a]l[=e]h reception,
   tradition, mysterious doctrine, fr. q[=a]bal to take or
   receive, in Pi["e]l qibbel to adopt (a doctrine).]
   1. Tradition; occult doctrine. See {Cabala}. [Obs.]
    --Hakewill.
    [1913 Webster]
 
   2. A secret. [Obs.] "The measuring of the temple, a cabal
    found out but lately." --B. Jonson.
    [1913 Webster]
 
   3. A number of persons united in some close design, usually
    to promote their private views and interests in church or
    state by intrigue; a secret association composed of a few
    designing persons; a junto.
    [1913 Webster]
 
   Note: It so happend, by a whimsical coincidence, that in 1671
      the cabinet consisted of five persons, the initial
      letters of whose names made up the word cabal;
      Clifford, Arlington, Buckingham, Ashley, and
      Lauderdale. --Macaulay.
      [1913 Webster]
 
   4. The secret artifices or machinations of a few persons
    united in a close design; intrigue.
    [1913 Webster]
 
       By cursed cabals of women.      --Dryden.
 
   Syn: Junto; intrigue; plot; combination; conspiracy.
 
   Usage: {Cabal}, {Combination}, {Faction}. An association for
      some purpose considered to be bad is the idea common
      to these terms. A combination is an organized union of
      individuals for mutual support, in urging their
      demands or resisting the claims of others, and may be
      good or bad according to circumstances; as, a
      combiniation of workmen or of employers to effect or
      to prevent a change in prices. A cabal is a secret
      association of a few individuals who seek by cunning
      practices to obtain office and power. A faction is a
      larger body than a cabal, employed for selfish
      purposes in agitating the community and working up an
      excitement with a view to change the existing order of
      things. "Selfishness, insubordination, and laxity of
      morals give rise to combinations, which belong
      particularly to the lower orders of society. Restless,
      jealous, ambitious, and little minds are ever forming
      cabals. Factions belong especially to free
      governments, and are raised by busy and turbulent
      spirits for selfish purposes".     --Crabb.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cabal \Ca*bal"\, v. i. [imp. & p. p. {Caballed} (-b[a^]ld"); p.
   pr. & vb. n. {Caballing}]. [Cf. F. cabaler.]
   To unite in a small party to promote private views and
   interests by intrigue; to intrigue; to plot.
   [1913 Webster]
 
      Caballing still against it with the great. --Dryden.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cabal
   n 1: a clique (often secret) that seeks power usually through
      intrigue [syn: {cabal}, {faction}, {junto}, {camarilla}]
   2: a plot to carry out some harmful or illegal act (especially a
     political plot) [syn: {conspiracy}, {cabal}]
   v 1: engage in plotting or enter into a conspiracy, swear
      together; "They conspired to overthrow the government"
      [syn: {conspire}, {cabal}, {complot}, {conjure},
      {machinate}]

From Spanish-English Freedict dictionary [fd-spa-eng]:

 cabal
   absolute; complete
   entire; overall; whole
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top