ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

借款

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -借款-, *借款*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
借款[jiè kuǎn, ㄐㄧㄝˋ ㄎㄨㄢˇ, ] loan, #6,426 [Add to Longdo]
借款[jiè kuǎn rén, ㄐㄧㄝˋ ㄎㄨㄢˇ ㄖㄣˊ, ] the borrower [Add to Longdo]
善后借款[shàn hòu jiè kuǎn, ㄕㄢˋ ㄏㄡˋ ㄐㄧㄝˋ ㄎㄨㄢˇ, / ] reconstruction loan provided by Great Powers to Yuan Shikai in 1913 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
借款[しゃっかん, shakkan] (n) (international) loan; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
The IMF ruled out any new loans to that country.国際通貨基金は同国に対する新たな借款も認めませんでした。
Japan's ODA largely consists of concessionary yen credit repayable in 30 years, carrying an interest rate of 2% or so.日本のODAは返済期間30年、利率2%前後という条件の緩い円借款が大部分を占める。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now, this loan, for instance.[CN] 例如借款问题 Wild Strawberries (1957)
If Eliot gives me this, it can mean a senior vice-presidency, maybe next year... a seat on the board, not to mention another $25,000 per annum... which means a lot of things, like the mortgage on this dump.[CN] 如果艾略特给我这职位 可能意味着资深副总 也许下一年... 跻身董事会 更不用说每年涨薪两万五 这意味着很多事 比如说这房子的抵押借款 Of Unknown Origin (1983)
We found it, paid for it, renovated it and we pay off the mortgage ourselves.[CN] 我们找到的 我们买的 装修的 我们自己付清抵押借款 Of Unknown Origin (1983)
At that moment[CN] 他想把借款单拿走 Sweet Revenge (1977)
We borrow money, and for years we pay out on the installment plan.[CN] 借别人的钱 然后好几年 都得分期偿还借款 The Wrong Man (1956)
Listen, she told me you can get me a line of credit.[JA] 借款できると 彼女が言った American Hustle (2013)
He gave her several blows to the head on the right[CN] 被告又多次 猛击她的右前额及右边面部 从而使被害人致死 被告抢走了借款条和50万现金 Sweet Revenge (1977)
The collateral for Isabella's 7 million lira loan...[CN] 伊莎贝拉七百万里拉借款的抵押物... Blood and Black Lace (1964)
They've begged, borrowed, and sold everything to get this far.[CN] 他们乞讨、借款、卖掉了所有东西才走到这一步 Two Rode Together (1961)
Precisely. The loan was defaulted.[CN] 很对 这笔借款成了呆账 Mary Poppins (1964)
A number of countries have come forth and offered loans, most recently Turkey.[JA] 多くの国が借款を申し出ました 最近ではトルコです 13 Hours (2016)
Well, maybe we can sell the Spirit for enough to pay them back, but I wouldn't like to sell her.[CN] 把飞机卖掉,将借款还掉 但我并不想把它卖掉 The Spirit of St. Louis (1957)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
借款[しゃっかん, shakkan] (internationale) Anleihe, Darlehen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top