Search result for

เชื้อชาติ

(40 entries)
(0.0158 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เชื้อชาติ-, *เชื้อชาติ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เชื้อชาติ[N] race, See also: origin, nationality, extraction, Syn. เผ่าพันธุ์, Example: สังคมอเมริกันนั้นเป็นสังคมของคนหลายเชื้อชาติมาร่วมกัน, Thai definition: ผู้ที่ร่วมเผ่าพันธุ์เดียวกัน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เชื้อชาติน. ผู้ที่ร่วมเผ่าพันธุ์เดียวกัน.
สกุลเชื้อชาติผู้ดี เช่น เป็นคนมีสกุล ผู้ดีมีสกุล.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
raceเชื้อชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
raceเชื้อชาติ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
raceเชื้อชาติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Raceเชื้อชาติ [TU Subject Heading]
Australoid Raceเชื้อชาติออสตราลอยด์; ออสเตรลอยด์, เชื้อชาติ [การแพทย์]
raceเชื้อชาติ, กลุ่มย่อยของมนุษย์ที่จำแนกโดยกำหนดความแตกต่างในด้านสีผิว สีของนัยน์ตา ลักษณะของเส้นผม ตลอดจนสัดส่วนของร่างกาย [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Mongoloid Raceเชื้อชาติมองโกลอยด์; มองโกลอยด์, เชื้อชาติ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So this has nothing to do with my ethnicity?นี่มันไม่ได้เกี่ยวกับเชื้อชาติผมใช่มั้ย Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Sir, Matthew Perry over here thinks that I have illegal narcotics on me... because I'm a minority.คุณครับ แมทธิว เพอร์รี่ที่ยืนอยู่ตรงนี้ คิดว่าผมมียาเสพติดในครอบครอง เพราะว่าผมเป็นเชื้อชาติกลุ่มน้อย Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
This is textbook racial profiling... and I'd be more than happy to call the ACLU or the government...นี่คือสมุดที่ระบุเชื้อชาติ... แล้วผมก็คงมีความสุขมาก ที่จะได้เรียกสหภาพพิทักษ์เสรีภาพ... Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
I can't say the same for your cynicism.แต่ฉันคงพูดแบบเดียวกันนี้ไม่ได้กับการแบ่งแยกเชื้อชาติของคุณ 24: Redemption (2008)
There's overcrowding, there's crime, there's racial tensions.ทั้งเรื่องความแออัดยัดเยียด, เรื่องอาชญากรรม เรื่องเหยีดเชื้อชาติ Marley & Me (2008)
I don't judge people based on things like that.ฉันไม่ตัดสินคนจากเชื้อชาติสีผิว Pineapple Express (2008)
I had a set of mixed-race twins. And those were the good times. (chuckles)ฉันมีญาติเชื้อชาติผสมเพียบเลย นั่นล่ะช่วงเวลาดีๆ เอพริล... The Rhodes Not Taken (2009)
And his fondue pot of nationalities Is gonna open your kids up to a host of genetic diseases,และเพราะเชื้อชาติของเขาอาจทำให้ ลูกเธอเป็นโรคทางพันธุกรรม Vitamin D (2009)
My gender? My race?เพราะฉันเป็นผู้หญิง หรือเพราะเชื้อชาติของฉัน Hello, Dexter Morgan (2009)
For a caucasian male of northern european descent,ชายผิวขาว เชื้อชาติยุโรปเหนือ Road Kill (2009)
But this baby would be growin up in a crowded orphanage if it wasn't for us creampuffs and you know what, to all of you who judge, hear this, love knows no race, creed or gender and shame on you!... พวกคุณรู้ไหม พวกคุณทุกคนที่ชอบวิจารณ์ ฟังซะ ความรักไม่มีเชื้อชาติ, ศาสนาหรือเพศ ละอายใจกันซะมั่ง! พวกคุณใจแคบ, และไม่สนใจ ความรู้สึกของ... Pilot (2009)
I'm leaving my homework with Slumdog Millionaire over here.ฉันว่านั่นเป็นการเหยียดเชื้อชาตินะ Pilot (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชื้อชาติ[n.] (cheūachāt) EN: race ; origin ; nationality ; extraction   FR: race [f] ; espèce [f] ; origine [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
ethnocentrism(n) ความเชื่อที่ว่าชนชาติ ประชาชน ขนบธรรมเนียม ประเพณีของ เชื้อชาติของตนนั้น ดีเลิศกว่าชนชาติอื่น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Magyar[N] เชื้อชาติส่วนใหญ่ในประเทศฮังการี
race[N] เชื้อชาติ, See also: กลุ่มชาติพันธุ์, เผ่าพันธุ์, Syn. nationality
tribe[N] เชื้อชาติ, See also: ชนชาติ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
alemanni((แอลลิแมน' ไน) n., pl. หมาพันธุ์เชื้อชาติเยอรมันที่ตั้งรกรากบนฝั่งแม่น้ำไรน์ แม่น้ำดานูบและแม่น้ำ Main, Syn. Alamani
miscegenation(-ซิจะเน'เชิน) n.การสมรสระหว่างหญิงชายที่มีเชื้อชาติต่างกัน,การผสมพันธุ์ระหว่างเชื้อชาติ, See also: miscegenetic adj.
nigger(นิก'เกอะ) n. นิโกร,คนผิวดำที่เนื่องจากเชื้อชาติ, See also: niggerish adj. niggery adj.
race(เรส) vi.,vt.,n. (การ) วิ่งแข่ง,วิ่งอย่างรวดเร็ว,แข่งม้า.,แข่งขันความเร็ว,การแข่งขัน,ความเชี่ยว,เชื้อชาติ,ชนชาติ,เผ่าพันธุ์,วงศ์ตระกูล,เชื้อสาย,พันธุ์, ชนชั้น,รสนิยม
racial(เร'เชิล) adj. เกี่ยวกับเชื้อชาติ (ชนชาติ,มนุษยชาติ,เผ่าพันธุ์,วรรณะ,เชื้อสาย)
racism(เร'ซิสซึม) n. ลัทธิชนชาติ,ลัทธิเชื้อชาติ,ลัทธิเผ่าพันธุ์,ลัทธิเหยียดผิว,ลัทธิเหยียดหยามชนชาติ, See also: racist n.
segregate(เซก'ระเกท) vt. แยกออกจากกัน,แบ่งแยก (เชื้อชาติ,ผิว,กลุ่ม) vi. แยกออก,แบ่งออก,ถอนตัวออก,หันไปเกาะ, (พันธุศาสตร์) แยกออกระหว่างการแบ่งเซลล์แบบmeiosis (ดู) ,หันไปรวม., See also: segregable adj. segregative adv. segregator n. คำที่มีความหมายเหมื
segregated(เซก'ระเกทิด) adj. แยกตัวออก,แบ่งแยกผิว,แบ่งแยกเชื้อชาติ,เฉพาะกลุ่ม,สำหรับให้เฉพาะกลุ่มใช้., See also: segregatedly adv. segregatedness n.
segregation(เซกระเก'เชิน) n. การแยกตัวออก,การแบ่งแยก (เชื้อชาติ,ผิว,กลุ่ม), See also: segregational adj., Syn. exclusion,discrimination,separation
strain(สเทรน) vt.,vi.,n. (การ) ทำให้ตึง,ขึงให้แน่น,ทำให้เครียด,ทำให้เคล็ด,ทำให้ตึงเครียด,ขยายเกินไป,ต้องการมากเกินไป,เทของเหลวผ่านที่กรอง,กรองออก,ใช้อำนาจหน้าที่ไปในทางที่ผิด,กอดรัด,ยับยั้ง,รูปงอคดเนื่องจากถูกดึง,ความตึงเครียด,พันธุ์,ชนิด,เชื้อชาติ,วงศ์,สกุล,บรรพบุรุษ

English-Thai: Nontri Dictionary
racial(adj) เกี่ยวกับผิว,เกี่ยวกับเชื้อชาติ,เกี่ยวกับเผ่าพันธุ์
segregate(vt) แบ่งแยกเชื้อชาติ,แยก
segregation(n) การแบ่งแยกเชื้อชาติ,การแยก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top