ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

appellation

AE2 P AH0 L EY1 SH AH0 N   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -appellation-, *appellation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
appellation[N] ชื่อ, See also: นาม, ยศ, ศักดิ์, ตำแหน่ง, นามาภิไธย, นามสมญา, Syn. designation

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
appellation(แอพพะเล'เชิน) n. ชื่อ,ยศ,ศักดิ์,นาม,การตั้งชื่อ, Syn. title,name)

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Appellation of originการระบุแหล่งกำเนิด [เศรษฐศาสตร์]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พระนาม[N] name, See also: appellation, designation, Syn. ชื่อ, นาม, Example: พระปรเมศวรมีพระมเหสีซ้ายขวา องค์ซ้ายเป็นที่โปรดปรานมากทรงพระนามว่า ศรีสุดาจันทร์, Notes: (ราชา)
นาม[N] name, See also: appellation, title, Syn. ชื่อ, นามกร, สมญานาม, สมัญญานาม, นามา, Example: พระเอกลิเกชื่อดังมีนามว่าสมศักดิ์ ภักดี, Count unit: ชื่อ, นาม, Notes: (บาลี)
ชื่อ[N] name, See also: appellation, designation, Syn. นาม, ฉายา, Example: ชื่อของหล่อนแปลว่าดอกไม้, Count unit: ชื่อ, Thai definition: คำที่ตั้งขึ้นสำหรับเรียก คน สัตว์ ที่ และสิ่งของโดยทั่วๆ ไปหรือโดยเฉพาะเจาะจง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชื่อ [n.] (cheū) EN: name ; appellation ; designation   FR: nom [m] ; appellation [f] ; désignation [f] ; dénomination [f]
การเรียกชื่อ[n. exp.] (kān rīek cheū) EN: labelling   FR: appellation [f] ; dénomination [f]
สมญา[n.] (somyā) EN: designation ; name ; appellation ; title ; nickname ; alias   FR: désignation [m] ; appellation [f] ; nom [m] ; surnom [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
APPELLATION AE2 P AH0 L EY1 SH AH0 N
APPELLATIONS AE2 P AH0 L EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
appellation (n) ˌæpəlˈɛɪʃən (a2 p @ l ei1 sh @ n)
appellations (n) ˌæpəlˈɛɪʃənz (a2 p @ l ei1 sh @ n z)

French-Thai: Longdo Dictionary
appellation(n) |f| การตั้งชื่อ, การให้คำเรียก

Japanese-English: EDICT Dictionary
アパレイション[, apareishon] (n) (1) appellation; (2) operation [Add to Longdo]
称呼[しょうこ, shouko] (n,vs) appellation; designation [Add to Longdo]
名目[めいもく(P);みょうもく, meimoku (P); myoumoku] (n,adj-no) (1) name; title; appellation; (something) nominal; (2) (under the) pretext (of); pretense; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Appellation \Ap`pel*la"tion\, n. [L. appellatio, fr. appellare:
   cf. F. appellation. See {Appeal}.]
   1. The act of appealing; appeal. [Obs.] --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. The act of calling by a name.
    [1913 Webster]
 
   3. The word by which a particular person or thing is called
    and known; name; title; designation.
    [1913 Webster]
 
       They must institute some persons under the
       appellation of magistrates.      --Hume.
    [1913 Webster]
 
   Syn: See {Name}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 appellation
   n 1: identifying word or words by which someone or something is
      called and classified or distinguished from others [syn:
      {appellation}, {denomination}, {designation},
      {appellative}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top