ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

hatred

HH EY1 T R AH0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hatred-, *hatred*, hatr, hatre
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hatred(n) ความเกลียดชัง, See also: ความเป็นศัตรู, ความเป็นปรปักษ์, Syn. abhorrence, detestation, loathing, Ant. fondness, liking, love

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hatred(เฮ'ทริด) n. ความเกลียด, ความอามาตแค้น

English-Thai: Nontri Dictionary
hatred(n) ความเกลียด, ความชัง, ความรังเกียจ, ความเกลียดชัง, โทสาคติ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
"We do not want to ignite the fear or hatred of anyone.เราไม่ต้องการจุดชนวน ความกลัวหรือเกลียดผู้ใด Gandhi (1982)
And when you do that, it calls on something in human nature that makes his hatred for you decrease and his respect increase.และเมื่อเราทำแบบนั้น บางอย่างในตัวมนุษย์ จะทำให้ความเกลียดของเขาลดลง และความนับถือเพิ่มขึ้น Gandhi (1982)
Why pin all his hatred on me?ทำไมต้องมาลงที่ข้าด้วย? Return of the Condor Heroes (1983)
Consumed by his hatred for Nicholas and his family, ผลาญทุกอย่างด้วยความเกลียดชัง ต่อนิโคลัสและครอบครัว Anastasia (1997)
Will you breed new hatred and evil with those weapons?คุณจะก่อให้เกิดความเกลียดชังใหม่และความชั่วร้ายที่มีอาวุธเหล่านั้นหรือไม่ Princess Mononoke (1997)
This is the hatred and bitterness that curses me!นี้เป็นความเกลียดชังและความขมขื่นใจที่ด่าฉัน! Princess Mononoke (1997)
We've moved right into the hatred part.เราเคลื่อนตัวเรา เข้าสู่ด้านของความเกลียดชัง The Story of Us (1999)
My hatred helped me dig, kept me going.ความแค้นสั่งสมให้ผมขุดไปเรื่อยๆ Frailty (2001)
And by the sixth day, that hole was as dark as my hatred for Dad's God.พอถึงวันที่หก ก้นหลุมก็ดูมืดมิด มืดมิดเช่นเดียวกับโทสะของผมต่อพระองค์ Frailty (2001)
'General opinion makes out that we live in a world of hatred and greed 'but I don't see that.คนทั่วไปมักจะบอกว่า เราอยู่ในโลกอันเลวร้าย แต่สำหรับผมแล้ว มันไม่ได้เป็นเช่นนั้น Love Actually (2003)
I have been witness to a world consumed by hatred and bent on self-destruction.ฉันได้เห็นโลกใบนี้ ถูกความรังเกียจชิงชังกัดกินจนเละเทะ จนไม่สามารถเยียวยาได้อีกแล้ว Sky Captain and the World of Tomorrow (2004)
I have hatred in my mind.ผมมีบาปโทสะอยู่ในใจ Love So Divine (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
hatredFeel hatred towards her.
hatredFrom that moment on he felt undying hatred for his oppressors.
hatredHatred is our enemy.
hatredHatreds never cease by hatreds in this world.
hatredHe conceived a deep hatred for them.
hatredHe had an intense hatred of his teacher.
hatredHe has a hatred for his father.
hatredHe stared at her with hatred.
hatredI don't know the meaning of hatred.
hatredLove is blind. Hatred is also blind.
hatredMedia sells a trace of hatred at bargain prices.
hatredShe felt something between love and hatred.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความเกลียด(n) hate, See also: hatred, loathing, detestability, Syn. ความชัง, ความเกลียดชัง, ความรังเกียจ, Ant. ความชอบ, ความรัก, Example: ผลของความเกลียดมีแต่สิ่งที่เลวร้ายเกิดขึ้น
ความชัง(n) hatred, See also: dislike, animosity, detestation, loathing, abomination, Syn. ความชิงชัง, ความเกลียด, Ant. ความชอบ, ความรัก, Example: ความรู้สึกชอบกับความชังนี้ตามความหมายทางธรรมะแล้วย่อมถือว่าเป็นความทุกข์เท่ากัน
ความเกลียดชัง(n) hatred, See also: abhorrence, loathing, detestability, Syn. ความชัง, ความเกลียด, Ant. ความรัก, Example: ลูกเลี้ยงมักจะได้รับความเกลียดชังจากแม่เลี้ยง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาฆาต[ākhāt] (v) EN: feud ; spite ; look upon with hatred ; be hostile to ; regard as an enemy ; have an enmity against  FR: garder rancune ; se venger ; éprouver un sentiment d'aversion
อาฆาตแค้น[ākhāt khaēn] (v, exp) EN: feud ; spite ; look upon with hatred
ความเกลียดชัง[khwām klīetchang] (n) EN: hatred  FR: haine [ f ] ; abomination [ f[

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
HATRED HH EY1 T R AH0 D
HATREDS HH EY1 T R AH0 D Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hatred (n) hˈɛɪtrɪd (h ei1 t r i d)
hatreds (n) hˈɛɪtrɪdz (h ei1 t r i d z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[chóu, ㄔㄡˊ, ] hatred; animosity; enmity; a rival; an enemy; feud, #7,584 [Add to Longdo]
仇恨[chóu hèn, ㄔㄡˊ ㄏㄣˋ, ] hatred; enmity; hostility, #10,431 [Add to Longdo]
冤枉[yuān wang, ㄩㄢ ㄨㄤ˙, ] hatred; injustice; bad luck; unjust treatment; wronged; not worthwhile, #13,943 [Add to Longdo]
仇怨[chóu yuàn, ㄔㄡˊ ㄩㄢˋ, ] hatred and desire for revenge, #55,487 [Add to Longdo]
嫌恨[xián hèn, ㄒㄧㄢˊ ㄏㄣˋ, ] hatred [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
やがる[yagaru] (aux, v5r) (vulg) (after the -te form of -masu stem of a verb) verb suffix indicating hatred and contempt, or disdain for another's action [Add to Longdo]
カインコンプレックス[kainkonpurekkusu] (n) Cain complex (jealousy of a sibling, ultimately leading to hatred) [Add to Longdo]
怨念[おんねん, onnen] (n) grudge; malice; hatred [Add to Longdo]
可愛さ余って憎さ百倍[かわいさあまってにくさひゃくばい, kawaisaamattenikusahyakubai] (exp) (id) Excessive tenderness switches to hundredfold hatred [Add to Longdo]
嫌悪感[けんおかん, ken'okan] (n) unpleasant feelings (e.g. hatred, disgust, revulsion, fear); (P) [Add to Longdo]
嫌韓[けんかん, kenkan] (n) hatred of things Korean (by Japanese) [Add to Longdo]
五情[ごじょう, gojou] (n) the five passions (anger, joy, hatred, desire and grief) [Add to Longdo]
[く, ku] (n) { Buddh } (See 煩悩・2) klesha (polluting thoughts such as greed, hatred and delusion, which result in suffering) [Add to Longdo]
使[し, shi] (n) (1) messenger; (2) (abbr) (See 検非違使) police and judicial chief (Heian and Kamakura periods); (3) { Buddh } (See 煩悩・2) klesha (polluting thoughts such as greed, hatred and delusion, which result in suffering) [Add to Longdo]
自己嫌悪[じこけんお, jikoken'o] (n, adj-no) self-hatred; self-abhorrence; self-loathing [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hatred \Ha"tred\ (h[=a]"tr[e^]d), n. [OE. hatred, hatreden. See
   {Hate}, and cf. {Kindred}.]
   Strong aversion; intense dislike; hate; an affection of the
   mind awakened by something regarded as evil.
 
   Syn: Odium; ill will; enmity; hate; animosity; malevolence;
     rancor; malignity; detestation; loathing; abhorrence;
     repugnance; antipathy. See {Odium}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hatred
   n 1: the emotion of intense dislike; a feeling of dislike so
      strong that it demands action [syn: {hate}, {hatred}] [ant:
      {love}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top