ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

general

JH EH1 N ER0 AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -general-, *general*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
General Assembly[เจน-นะรัล อะเซมบลิ] (phrase) การประชุมสามัญ
Attorney General(n) รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรม (ของสหรัฐฯ)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
general(adj) ทั่วไป, See also: ไม่เฉพาะเจาะจง, ไม่จำกัด
general(n) นายพล, See also: แม่ทัพ
generally(adv) โดยทั่วไป, See also: โดยปกติ, ส่วนมาก, ส่วนใหญ่, โดยรวมๆ, Syn. mainly, in general, Ant. specifically
generalise(vi) กล่าวสรุป, See also: กล่าวทั่วๆ ไป, Syn. universalize, generalise, Ant. specify, particularize
generalist(n) ผู้มีความรู้ความสามารถหลากหลาย, See also: ผู้เชี่ยวชาญหลายด้าน, Syn. nonspecialist, Ant. specialist
generalist(n) ผู้มีความรู้หลากหลายสาขา
generality(n) กฎเกณฑ์ทั่วไป, See also: หลักการทั่วไป
generalize(vi) กล่าวสรุป, See also: กล่าวทั่วๆ ไป, Syn. universalize, generalise, Ant. specify, particularize
generalship(n) การบัญชากองทัพ, See also: การนำทัพ, Syn. strategies, leadership
generalissimo(n) ผู้บัญชาการทหารสูงสุด, See also: แม่ทัพ, จอมทัพ, Syn. commander in chief

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
general(เจน'เนเริล) adj. ทั่วไป, โดยทั่วไป n. เรื่องทั่วไป, นายพล, สาธารณชน. -Phr. (in general โดยทั่วไป) m, Syn. universal, common, Ant. local, exact
general assemblyn. สมัชชาใหญ่ของสหประชาชาติ, สภานิติบัญญัติ
general educationn. สามัญศึกษา
general officer n.นายพล, นายทหารที่มีตำแหน่งเหนือนายพันเอก
general post officen. ไปรษณีย์กลาง ใช้อักษรย่อว่า GPO
general practitionern. แพทย์ผู้ชำนาญทั่วไป (แตกต่างกับแพทย์ผู้ชำนาญเฉพาะทาง)
generalcyn. ตำแหน่งนายพล, อำนาจหน้าที่ของนายพล
generalisationn. ลักษณะทั่วไป, หลักการหรือกฎเกณฑ์ทั่วไป, การพูดคลุม, การลงความเห็น, การวางหลักเกณฑ์, Syn. generality, majority
generalisevt. วางหลัก, พูดคลุม, ทำให้เป็นลักษณะทั่วไป, ลงความเห็น. vi. ลงความเห็นทั่วไป, พูดคลุม., See also: generalizer, generaliser n.
generalissimon. ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

English-Thai: Nontri Dictionary
general(adj) ทั่วไป, กว้างๆ, ธรรมดา, โดยปกติ
general(n) พลเอก, แม่ทัพ, นายพล, สาธารณชน
generality(n) คุณลักษณะทั่วๆไป, หลักกว้างๆ, กฎเกณฑ์ทั่วไป, ส่วนใหญ่
generalization(n) การพูดคลุม, การกล่าวอย่างกว้างๆ, ลักษณะทั่วไป
generalize(vt) กล่าวอย่างกว้างๆ, วางหลัก, ลงความเห็น, พูดคุย
generally(adv) ส่วนใหญ่, โดยทั่วไป, ส่วนมาก, โดยปกติ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
general acceptanceการรับรองตลอดไป (ตั๋วแลกเงิน) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
General Agreement on Tariffs and Trade (G.A.T.T.)ความตกลงทั่วไปว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากร และการค้า (ต.ท.พ.ค.) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
general anaesthesiaอาการสลบ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
general anaestheticยาสลบ, ยาระงับความรู้สึกทั้งตัว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
General Assemblyสมัชชาใหญ่ (สหประชาชาติ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
general assemblyที่ประชุมใหญ่, สมัชชาใหญ่ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
General Assembly of the United Nationsสมัชชาแห่งสหประชาชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
general authority; general powerอำนาจทั่วไป [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
general averageความเสียหายร่วม [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
general average (loss)ความเสียหายร่วม (ที่ต้องเฉลี่ยตามส่วน) (ก. ประกันภัยทางทะเล) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
General Agreement on Tariffs and Tradeความตกลงทั่วไปว่าด้วยพิกัดอัตราศุลกากรและการค้า [เศรษฐศาสตร์]
General Agreement on Tariffs and Tradeความตกลงต่าง ๆ เกี่ยวกับพิกัดอัตราภาษีศุลกากร และการค้า โดยจุดประสงค์ที่จะให้ประเทศทั้งหลายตัดทอนข้อกีดขวาง ทางการค้าระหว่างกันให้น้อยลง การเจรจาทำความตกลงเหล่านี้ได้กระทำผ่านทางองค์การการค้าระหว่างประเทศ [การทูต]
General Agreement on Tariffs and Trade (1947)ความตกลงทั่วไปว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีศุลกากรและการค้า (ค.ศ.1947) [TU Subject Heading]
General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)ข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยอัตราภาษีศุลกากรและการ ค้า(แกตต์), Example: สนธิสัญญาหลายฝ่ายว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งเริ่มดำเนินการเมื่อ พ.ศ. 2491 โดยมีสมาชิกที่เริ่มก่อตั้ง 23 ประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้การค้าของโลกดำเนินไปได้โดยเสรีและตั้งอยู่ บนพื้นฐานที่มั่นคง อันจะเป็นการส่งเสริมความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจ การพัฒนาและความกินดีอยู่ดีของประชากรทั่วโลก บทบาทที่สำคัญของแกตต์คือ 1) บทบาทในการลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างประเทศทางด้านภาษีศุลกากรและมิใช่ภาษี ศุลกากร โดยได้จัดให้มีการเจรจาการค้าหลายฝ่ายเพื่อลดอัตราภาษีศุลกากรสำหรับสินค้า นำเข้า และอุปสรรคทางการค้าอื่นๆ ลงเป็นรอบๆ ซึ่งผ่านมาแล้วรวมทั้งสิน 8 รอบ รอบสุดท้ายจบลงที่ปลาย พ.ศ. 2538 รู้จักกันโดยทั่วไปว่า การเจรจารอบอุรุกวัย (ดู Uruguay Round) 2) บทบาทในการออกกฎเกณฑ์ข้อบังคับสำหรับการค้าระหว่างประเทศ 3) บทบาทในการเป็นเวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น การหารือ การเจรจาไกล่เกลี่ยและยุติข้อพิพาท แกตต์ได้รับการยกฐานะจากเดิม ซึ่งเป็นเพียงข้อตกลงการค้าระหว่างประเทศให้เป็นองค์การการค้าโลก (ดู WTO) ซึ่งเป็นองค์กรระดับโลกกับธนาคารโลก และกองทุนการเงินระหว่างประเทศหลังเสร็จสิ้นการเจรจารอบอุรุกวัย เมื่อ พ.ศ. 2536 [สิ่งแวดล้อม]
General Agreement on Tariffs and Trade (Organization)ความตกลงทั่วไปว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีศุลกากรและการค้า (องค์การ) [TU Subject Heading]
General Agreement on Trade in Service(GATS)ความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการ, Example: ความตกลงซึ่งเกิดจากการเจรจาการค้าหลายฝ่ายรอบ อุรุกวัย (ดู Uruguay Round) เพื่อวางระเบียบกฎเกณฑ์ในการค้าสินค้าบริการระหว่างประเทศ ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการขยายการค้าสินค้าบริการของโลกออกไปภายใต้เงื่อนไข ของความโปร่งใส และการเปิดเสรีทางการค้าของประเทศต่างๆ ซึ่งถือเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจของประเทศ ภาคีร่วมกัน ความตกลงว่าด้วยการค้าบริการ ประกอบด้วย 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ 1) กรอบความตกลง กำหนดพันธกรณีหลักที่สมาชิกทุกประเทศต้องถือปฏิบัติ 2) ภาคผนวก ระบุสถานการณ์ของบริการสาขาที่ต้องมีข้อกำหนดพิเศษเพิ่มเติมจากรอบความตกลง 3) ตารางข้อเสนอของประเทศต่างๆ ที่เสนอเปิดตลาดบริการสาขาต่างๆ ของตนภายใต้หลักการเปิดเสรี ความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการกำหนดมีผลใช้บังคับตั้งแต่ พ.ศ. 2538 เป็นต้นไป โดยจะอยู่ภายใต้องค์การการค้าโลก (ดู World Trade Organization) [สิ่งแวดล้อม]
General Agreement on Trade in Services (1994)ความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการ (ค.ศ. 1994) [TU Subject Heading]
General Agreement on Trade in Services (Organization)ความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการ (องค์การ) [TU Subject Heading]
General Arrangements to Borrowข้อตกลงทั่วไปว่าด้วยการกู้เงิน [เศรษฐศาสตร์]
General Assembly of the United Nationsสมัชชาแห่งสหประชาชาติ, Example: หน้าที่สำคัญของสมัชชามีดังนี้1. พิจารณาและจัดทำคำแนะนำเกี่ยวกับหลักการของความร่วมมือระหว่างประเทศ ในการธำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคง รวมทั้งหลักการเรื่องการลดอาวุธ และข้อบังคับว่าด้วยกำลังอาวุธ2. พิจารณาและอภิปรายเกี่ยวกับปัญหาใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสันติภาพและความมั่นคง พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเรื่องนี้ นอกจากในกรณีที่ข้อพิพาทหรือสถานการณ์กำลังอยู่ในระหว่างการอภิปรายในคณะ มนตรีความมั่นคงในขณะนั้น3. พิจารณาและอภิปราย เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับปัญหาใด ๆ ที่อยู่ภายในกรอบของกฎบัตร หรือที่เกี่ยวข้องกับอำนาจและหน้าที่ขององค์กรใด ๆ ในสหประชาชาติ4. ริเริ่มศึกษา และจัดทำคำแนะนำเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางการเมืองระหว่างประเทศ ส่งเสริมการพัฒนากฎหมายระหว่างประเทศ รวมทั้งพยายามทำให้ทุกคนได้มีสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพมูลฐานประจักษ์ผลตลอดจน ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา และการสาธารณสุข5. รับและพิจารณารายงานจากคณะมนตรีความมั่นคงและองค์กรอื่นๆ ของสหประชาชาติ6. จัดทำคำแนะนำหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการระงับสถานการณ์ที่ยุ่งยากใดๆ โดยสันติวิธี โดยไม่คำนึงถึงต้นเหตุซึ่งอาจจะยังความเสียหายแก่ความสัมพันธ์ฉันมิตร ระหว่างประเทศ7. ควบคุมดูแลโดยผ่านทางคณะมนตรีภาวะทรัสตีให้มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามความ ตกลงเกี่ยวกับภาวะทรัสตีในดินแดนทั้งหมดที่มิได้ถูกกำหนดว่าเป็นพื้นที่ทาง ยุทธศาสตร์8. เลือกตั้งสมาชิกไม่ประจำของคณะมนตรีความมั่นคง สมาชิกในคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคม สมาชิกของคณะมนตรีภาวะทรัสตีจะได้รับการเลือกตั้งให้มีส่วนร่วมกับคณะมนตรี ความมั่นคง ในการเลือกตั้งผู้พิพากษาของศาลสถิตยุติธรรมระหว่างประเทศ และแต่งตั้งตัวเลขาธิการสหประชาชาติตามข้อเสนอแนะของคณะมนตรีความมั่นคง9. พิจารณาและอนุมัติงบประมาณของสหประชาชาติจัดสรรเงินค่าบำรุงในระหว่างประเทศ สมาชิก และพิจารณางบประมาณของบรรดาองค์การชำนัญพิเศษ (Specialized agencies)ข้อมติใด ๆ ของสมัชชานั้น ถือว่าเป็นข้อเสนอแนะ (recommendations) หรือคำแนะนำแก่ประเทศสมาชิกองค์กรหรือองค์การรัฐบาลอื่น ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสหประชาชาติ แม้ว่าข้อเสนอแนะเหล่านี้ไม่เป็นเครื่องผูกมัดก็ตาม แต่ก็ถือว่ามีลักษณะชักจูงจิตใจของรัฐบาลต่าง ๆ ที่เป็นเสียงส่วนข้างมากของโลก และเป็นผู้อยู่เบื้องหลังข้อเสนอแนะดังกล่าวสมัชชาจะประชุมกันปีละครั้งเป็น ประจำทุกปี โดยมากจะเริ่มต้นในวันอังคารที่สามของเดือนกันยายน สมัชชาย่อมเรียกประชุมสมัยพิเศษได้ ถ้าคณะมนตรีความมั่นคงขอร้อง หรือสมาชิกส่วนข้างมากของสหประชาชาติ หรือประเทศสมาชิกหนึ่งใดที่เป็นประเทศสมาชิกส่วนข้างมากเห็นพ้องด้วย สมัชชาจักประชุมสมัยพิเศษยามฉุกเฉินได้ภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งได้รับการขอร้องจากคณะมนตรีความมั่นคง ด้วยคะแนนเสียงของประเทศสมาชิกใดๆ 7 ประเทศของคณะมนตรีความมั่นคงหรือด้วยเสียงข้างมากของประเทศสมาชิกของสหประชา ชาติ หรือตามคำขอร้องของประเทศสมาชิกหนึ่งใด ซึ่งสมาชิกส่วนข้างมากของสหประชาชาติเห็นพ้องด้วยสมัชชาสหประชาชาติประกอบ ด้วยประเทศสมาชิกทั้งหมดทุกประเทศ แต่ละประเทศสมาชิกมีผู้แทนในสมัชชาไม่เกินกว่า 5 คน และแต่ละประเทศสามารถตัดสินใจเลือกผู้แทนได้ตามวิถีทางของตน สมัชชาจะทำงานโดยผ่านคณะกรรมการใหญ่รวม 7 คณะ และประเทศสมาชิกทั้งหมดมีสิทธิที่จะเลือกผู้แทนของตนไปประจำอยู่ในคณะ กรรมการเหล่านั้น คณะกรรมการดังกล่าวมี - คณะกรรมการที่หนึ่ง (First Committee) คือคณะกรรมการฝ่ายการเมืองและความมั่นคง รวมทั้งการจัดระเบียบควบคุมกำลังอาวุธด้วย- คณะกรรมการฝ่ายการเมืองพิเศษ (Special Political Committee) มีส่วนร่วมทำงานกับคณะกรรมการที่หนึ่ง- คณะกรรมการที่สอง (Second Committee) คือคณะกรรมการฝ่ายเศรษฐกิจและการคลัง- คณะกรรมการที่สาม (Third Committee) คือคณะกรรมการฝ่ายสังคม มนุษยธรรม และวัฒนธรรม- คณะกรรมการที่สี่ (Fourth Committee) คือคณะกรรมการฝ่ายภาวะทรัสตี รวมทั้งดินแดนที่ยังมิได้ปกครองตนเอง- คณะกรรมการที่ห้า (Fifth Committee) คือคณะกรรมการฝ่ายธุรการและงบประมาณ- คณะกรรมการที่หก (Sixth Committee) ได้แก่ คณะกรรมการฝ่ายกฎหมายนอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการทั่วไป (General Committee) อีกคณะหนึ่ง ประกอบด้วย ตัวประธาน และรองประธานสมัชชาอีก 13 คน รวมทั้งประธาน (President) ของคณะกรรมการสำคัญทั้ง 7 คณะ คณะกรรมการทั่วไปนี้จะทำการประชุมกันบ่อยครั้งในระหว่างสมัยประชุมสมัชชา เพื่อดูแลให้งานการประชุมของสมัชชาดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการฝ่ายการแต่งตั้ง (Credentials Committee) ซึ่งประธานสมัชชาจะเป็นผู้แต่งตั้งทุกสมัยการประชุม เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบหนังสือแต่งตังของบรรดาผู้แทนประเทศสมาชิกตามปกติ สมัชชาเป็นฝ่ายนำเสนอเรรื่องทั้งหมดในระเบียบวาระของสมัชชาไปให้คณะกรรมการ สำคัญคณะหนึ่ง คือ คณะกรรมการร่วม (Joint Committee) หรือคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง (Ad hoc Committee) ที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องหนึ่งเรื่องใดโดยเฉพาะ จากนั้น คณะกรรมการเหล่านี้จะส่งข้อเสนอของตนไปให้สมัชชารับรองในการประชุมเต็มคณะ (Plenary meeting)อนึ่ง สมัชชาสหประชาชาติมีคณะกรรมการที่เรียกว่า Standing Committee ทำหน้าที่ช่วยเหลืออยู่สองคณะ คือ คณะกรรมการที่ปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาด้านธุรการและงบประมาณ และคณะกรรมการเกี่ยวกับเงินค่าบำรุงของประเทศสมาชิก สมาชิกในคณะกรรมการเกี่ยวกับเงินค่าบำรุงของประเทศสมาชิก สมาชิกในคณะกรรมการเหล่านี้จะได้รับการเลือกตั้งจากสมัชชาให้อยู่ในคณะ กรรมการสามปีจึงจะครบวาระ การพิจารณาเลือกตั้งนั้นให้ถือตามคุณวุฒิส่วนตัว และการแบ่งสรรถือตามเขตภูมิรัฐศาสตร์ (Geographical distribution) [การทูต]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
general educational developmentการสอบเทียบวุฒิ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If we get them to General Schmelloffel, ถ้าเราทำได้ The Great Dictator (1940)
- Take me to General Schmelloffel.- ฉันต้องไปพบ ผู้พัน ชเมลลาเฟอ The Great Dictator (1940)
Third Cavalry General Sibley.กองทหารม้าที่สามของนายพลซิบลีย์ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
General Sibley. He looks dead. He's finally getting out of our hair.นายพลซิบลีย์ ดูอย่างกับศพ ในที่สุดก็ไปพ้นๆ หน้า The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Down with General Grant!นายพลแกรนต์จงพ่าย! The Good, the Bad and the Ugly (1966)
I used to gulp like a fish every time a general touched me.ทุกครั้งที่มีทั่วไปสัมผัสฉัน How I Won the War (1967)
- This is a general court martial.นั่นอะไร? สิ่งที่คุณกำลังบน How I Won the War (1967)
This is Pavlos, our general handyman.นี่คือ ปาวลาส, สารพัดช่างของเรา Suspiria (1977)
A big building where generals meet, but that's not important.ตึกใหญ่ ๆ ที่นายพลพบปะกันค่ะ แต่นั่นไม่สำคัญหรอก Airplane! (1980)
In the words of General George C. Marshall the American secretary of state:นี่คือคำพูดของนายพลจอร์จ ซี มาร์แชล รมต.ต่างประเทศของสหรัฐ Gandhi (1982)
And what do you think an important professional should write about your response to General Smuts' newest legislation?แล้วคนที่ทำงานสำคัญนี่ควรเขียน ถึงความรู้สึกของคุณต่อกฎหมายใหม่ ของนายพลสมัทยังไง Gandhi (1982)
Let us begin by being clear about General Smuts' new law.เรามาเริ่มด้วยการทำความเข้าใจ กฎหมายใหม่ของนายพลสมัท Gandhi (1982)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
generalA comparison of carotid endarterectomy performed under local anaesthetic vs general anaesthetic.
generalA general election was in the air.
generalA general election will be held in May.
generalA lot of members assisted at the general meeting.
generalAlthough most islands in the ocean have been mapped, the ocean floor is generally unknown.
generalAmericans, in general, don't like to dress up.
generalAnd unlike Oshin, they do complain although certainly not at work and generally not in public.
generalAnother tendency of many Japanese that bothers foreigners is to make statements that are too general and too broad by using or implying words like "all" and "every".
generalAs a general rule, the pension amount is based on price changes in the previous year.
generalAs soon as he graduated, he went to work in his father's general store.
generalAs the attendees of the DTA General Meeting will be offered the block rate, when you reserve Marriott Hotel for me, please notify them that I will attend it.
generalBecause of this it will probably be generally cloudy and rainy weather over tonight and tomorrow.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งานธุรการ(n) general affairs, Example: งานธุรการมีหน้าที่ประสานเครือข่ายสรุปรายงานประจำวันและติดตามผลการปฏิบัติงาน, Thai Definition: การจัดกิจการงานโดยส่วนรวมของแต่ละหน่วย ซึ่งมิใช่งานวิชาการ
ปณก.(n) General Post Office, See also: G.P.O, Syn. ที่ทำการไปรษณีย์กลาง
ปณก.(n) general post office, Syn. ไปรษณีย์กลาง
เรือขนส่งสินค้า(n) break-bulk carrier, See also: general cargo ship
ว่าน(n) general name for sedges, flags, orchids, hemp, and herbs, Example: นอกจากเลี้ยงนกแล้ว ผมยังเลี้ยงปลากัด ปลูกบอน ว่าน ตะโก ดัดข่อย ดัดบัวใส่ตุ่มด้วย, Count Unit: ต้น, Thai Definition: ชื่อพรรณไม้จำพวกหนึ่ง มีหัวบ้างไม่มีหัวบ้าง อยู่ในจำพวกหญ้าและต้นไม้
สารนิเทศ(n) general information, Example: การนำคอมพิวเตอร์มาช่วยงานจะทำให้สามารถสรุปสารนิเทศในรูปแบบที่เหมาะสมได้โดยง่าย, Thai Definition: การชี้แจงแนะนำเกี่ยวกับข่าวสารหรือข้อมูลต่างๆ
เสนาบดี(n) general, See also: commander-in-chief, Syn. แม่ทัพ, Notes: (โบราณ)
ข้อมูลร่วม(n) common data, See also: general data, ordinary message, Example: คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลผลิตขึ้นมาเพื่อตอบสนองผู้ใช้ที่มีความต้องการจะมีข้อมูลร่วมเพิ่มขึ้น
ผู้รักษา(n) doctor, See also: general practitioner, medical practitioner, physician, Syn. แพทย์, พยาบาล, Ant. ผู้ป่วย, คนไข้, Example: ผู้รักษาควรแนะนำวิธีการปฏิบัติตนแก่ผู้ป่วยอย่างละเอียดและชัดเจน, Count Unit: คน, Thai Definition: ผู้เยียวยา, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
พลเอก(n) General, Example: พลเอกอาทิตย์ กำลังเอกเป็น ส.ส.จังหวัดเลย, Count Unit: นาย, Thai Definition: ชื่อยศนายทหารบกที่สูงกว่าพลโท แต่ต่ำกว่าจอมพล

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัยการ[aiyakān] (n) EN: public prosecutor ; crown prosecutor ; public attorney ; state attorney  FR: procureur général [ m ] ; procureur de la République [ m ]
อัยการสูงสุด[aiyakān sūngsut] (n, exp) EN: Attorney-General
อัน[an] (classif, (n)) EN: [ classifier : small objects ; pieces of candy ; ashtrays ; round objects ; objects with unknown classifiers ]  FR: [ classificateur : petits objets ; choses en général ]
อภัยโทษ[aphaiyathōt] (v) EN: forgive to pardon ; give a general pardon ; amnesty  FR: amnistier ; absoudre
อภิปรายทั่วไป[aphiprāi thūapai] (n, exp) EN: general debate  FR: débat général [ m ]
อธิบดี[athibødī] (n, exp) EN: director-general (administration)  FR: directeur général (de l'administration) [ m ]
ดาย[dāi] (adv) EN: without discrimination ; with indifference ; without company ; extremely ; easily ; plainly ; generally
โดยกลางๆ[dōi klāng-klāng] (adv) EN: generally ; fairly
โดยปกติ[dōi pakati = dōi pokkati] (adv) EN: usually ; normally ; ordinarily ; commonly ; generally ; in general  FR: habituellement ; normalement ; ordinairement ; en général
โดยรวม[dōi rūam] (adv) EN: generally ; totally ; entirely  FR: généralement

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
GENERAL JH EH1 N ER0 AH0 L
GENERAL JH EH1 N R AH0 L
GENERALS JH EH1 N R AH0 L Z
GENERALE JH EH2 N ER0 AE1 L
GENERALS JH EH1 N ER0 AH0 L Z
GENERALI JH EH2 N ER0 AA1 L IY0
GENERALLY JH EH1 N ER0 AH0 L IY0
GENERALES JH EH2 N EH0 R AA1 L EH0 S
GENERAL'S JH EH1 N R AH0 L Z
GENERALLY JH EH1 N R AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
general (n) ʤˈɛnrəl (jh e1 n r @ l)
Generale (n) ʤɛnɛrˈæl (jh e n e r a1 l)
generals (n) ʤˈɛnrəlz (jh e1 n r @ l z)
generally (a) ʤˈɛnrəliː (jh e1 n r @ l ii)
generality (n) ʤˌɛnərˈælɪtiː (jh e2 n @ r a1 l i t ii)
generalize (v) ʤˈɛnrəlaɪz (jh e1 n r @ l ai z)
generalized (v) ʤˈɛnrəlaɪzd (jh e1 n r @ l ai z d)
generalizes (v) ʤˈɛnrəlaɪzɪz (jh e1 n r @ l ai z i z)
generalities (n) ʤˌɛnərˈælɪtɪz (jh e2 n @ r a1 l i t i z)
generalizing (v) ʤˈɛnrəlaɪzɪŋ (jh e1 n r @ l ai z i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大会[dà huì, ㄉㄚˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] general assembly; general meeting; convention #1,553 [Add to Longdo]
总经理[zǒng jīng lǐ, ㄗㄨㄥˇ ㄐㄧㄥ ㄌㄧˇ, / ] general manager #2,504 [Add to Longdo]
[pǔ, ㄆㄨˇ, ] general; popular; everywhere; universal #2,670 [Add to Longdo]
总部[zǒng bù, ㄗㄨㄥˇ ㄅㄨˋ, / ] general headquarters #4,661 [Add to Longdo]
大都[dà dōu, ㄉㄚˋ ㄉㄡ, ] general; for the most part; on the whole #5,733 [Add to Longdo]
总书记[zǒng shū ji, ㄗㄨㄥˇ ㄕㄨ ㄐㄧ˙, / ] general-secretary (of Communist Party) #6,696 [Add to Longdo]
百货[bǎi huò, ㄅㄞˇ ㄏㄨㄛˋ, / ] general merchandise #7,279 [Add to Longdo]
大局[dà jú, ㄉㄚˋ ㄐㄩˊ, ] general situation; present conditions #7,341 [Add to Longdo]
大选[dà xuǎn, ㄉㄚˋ ㄒㄩㄢˇ, / ] general election #7,575 [Add to Longdo]
上将[shàng jiàng, ㄕㄤˋ ㄐㄧㄤˋ, / ] general; admiral; air chief marshal #9,281 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Generaloberst[แกเนอราลโอแบสท์] (jargon) พลเอกอาวุโส

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Allgemeinbibliographie { f }general bibliography; universal bibliography [Add to Longdo]
Allgemeinbildung { f }general education [Add to Longdo]
Allgemeinverweisung { f }general reference [Add to Longdo]
Allgemeinwissen { n }general knowledge [Add to Longdo]
Allgemeinwohl { n }general public interest [Add to Longdo]
Allgemeinzustand { m }general condition [Add to Longdo]
allgemeine Art der baulichen Nutzunggeneral land-use type [Add to Longdo]
Ärztekammer { f }General Medical Council [ Br. ] [Add to Longdo]
General { m }general [Add to Longdo]
Generalagent { m }general agent [Add to Longdo]
Generalamnestie { f }general amnesty [Add to Longdo]
Generalbevollmächtigte { m, f }; Generalbevollmächtigterchief representative [Add to Longdo]
Generalbundesanwalt { m }Attorney General [Add to Longdo]
Generaldirektor { m }managing-director [Add to Longdo]
Generalissimus { m } | Generalitäten { pl }; Oberbefehlshaber { m }generalissimo | generalissimos [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
en généralโดยทั่วไป

Japanese-English: EDICT Dictionary
[きん, kin] (n, n-suf) (1) gold; golden (color); metaphor for (most) valuable; gold (medal, cup); (2) money (written before an amount); (3) (abbr) (See 金曜) Friday; (4) (See 五行・1) metal (fourth of the five elements); (5) Jin (dynasty of China; 1115-1234 CE); (6) (abbr) (See 金将) gold general (shogi); (7) (abbr) (col) (See 金玉・きんたま) testicles; (suf, ctr) (8) karat; carat; (P) #176 [Add to Longdo]
[じ, ji] (n) { Buddh } (See 理・2) individual concrete phenomenon (as opposed to a general principle) #353 [Add to Longdo]
一般[いっぱん, ippan] (n, adj-no) general; liberal; universal; ordinary; average; (P) #409 [Add to Longdo]
[そう, sou] (n, pref) whole; all; general; gross; (P) #512 [Add to Longdo]
通常[つうじょう, tsuujou] (adj-no, n-adv, n-t) common; general; normal; usual; (P) #791 [Add to Longdo]
全て(P);総て;総べて;凡て[すべて, subete] (adj-no, n-adv, n) all; the whole; entirely; in general; wholly; overall; (P) #796 [Add to Longdo]
普通[ふつう, futsuu] (adj-no) (1) general; ordinary; usual; (adv) (2) normally; generally; usually; (3) (abbr) (See 普通列車) train that stops at every station; (P) #1,198 [Add to Longdo]
総務[そうむ, soumu] (n) general affairs; general business; manager; director; adjutant general; (P) #1,712 [Add to Longdo]
銀(P);白銀;白金(iK)[ぎん(銀)(P);しろがね, gin ( gin )(P); shirogane] (n, adj-no) (1) silver; silver coin; silver paint; (n) (2) (ぎん only) silver general (shogi); (P) #1,775 [Add to Longdo]
将軍[しょうぐん, shougun] (n) general; shogun; (P) #1,913 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
はん用レジスタ[はんようレジスタ, hanyou rejisuta] general purpose register [Add to Longdo]
はん用階層ファイルモデル[はんようかいそうファイルモデル, hanyoukaisou fairumoderu] general hierarchical model [Add to Longdo]
一般に[いっぱんに, ippanni] in general [Add to Longdo]
一般ユーザ[いっぱんユーザ, ippan yu-za] general user [Add to Longdo]
一般リリース[いっぱんリリース, ippan riri-su] general release [Add to Longdo]
一般化構造体要素[いっぱんかこうぞうたいようそ, ippankakouzoutaiyouso] generalized structure element [Add to Longdo]
一般化作画基本要素[いっぱんかさくがきほんようそ, ippankasakugakihonyouso] generalized drawing primitive [Add to Longdo]
一般区切り子[いっぱんくぎりし, ippankugirishi] general delimiter (role) [Add to Longdo]
一般区切り子機能[いっぱんくぎりしきのう, ippankugirishikinou] general delimiter role [Add to Longdo]
一般原則[いっぱんげんそく, ippangensoku] general principle [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
大将[たいしょう, taishou] General, Anfuehrer, Fuehrer [Add to Longdo]
将軍[しょうぐん, shougun] General, Shogun [Add to Longdo]
総会[そうかい, soukai] Generalversammlung, Vollversammlung [Add to Longdo]
総督[そうとく, soutoku] Generalgouverneur [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 General \Gen"er*al\, a. [F. g['e]n['e]ral, fr. L. generalis. See
   {Genus}.]
   1. Relating to a genus or kind; pertaining to a whole class
    or order; as, a general law of animal or vegetable
    economy.
    [1913 Webster]
 
   2. Comprehending many species or individuals; not special or
    particular; including all particulars; as, a general
    inference or conclusion.
    [1913 Webster]
 
   3. Not restrained or limited to a precise import; not
    specific; vague; indefinite; lax in signification; as, a
    loose and general expression.
    [1913 Webster]
 
   4. Common to many, or the greatest number; widely spread;
    prevalent; extensive, though not universal; as, a general
    opinion; a general custom.
    [1913 Webster]
 
       This general applause and cheerful shout
       Argue your wisdom and your love to Richard. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. Having a relation to all; common to the whole; as, Adam,
    our general sire. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   6. As a whole; in gross; for the most part.
    [1913 Webster]
 
       His general behavior vain, ridiculous. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   7. Usual; common, on most occasions; as, his general habit or
    method.
    [1913 Webster]
 
   Note: The word general, annexed to a name of office, usually
      denotes chief or superior; as, attorney-general;
      adjutant general; commissary general; quartermaster
      general; vicar-general, etc.
      [1913 Webster]
 
   {General agent} (Law), an agent whom a principal employs to
    transact all his business of a particular kind, or to act
    in his affairs generally.
 
   {General assembly}. See the Note under {Assembly}.
 
   {General average}, {General Court}. See under {Average},
    {Court}.
 
   {General court-martial} (Mil.), the highest military and
    naval judicial tribunal.
 
   {General dealer} (Com.), a shopkeeper who deals in all
    articles in common use.
 
   {General demurrer} (Law), a demurrer which objects to a
    pleading in general terms, as insufficient, without
    specifying the defects. --Abbott.
 
   {General epistle}, a canonical epistle.
 
   {General guides} (Mil.), two sergeants (called the right, and
    the left, general guide) posted opposite the right and
    left flanks of an infantry battalion, to preserve accuracy
    in marching. --Farrow.
 
   {General hospitals} (Mil.), hospitals established to receive
    sick and wounded sent from the field hospitals. --Farrow.
 
   {General issue} (Law), an issue made by a general plea, which
    traverses the whole declaration or indictment at once,
    without offering any special matter to evade it.
    --Bouvier. --Burrill.
 
   {General lien} (Law), a right to detain a chattel, etc.,
    until payment is made of any balance due on a general
    account.
 
   {General officer} (Mil.), any officer having a rank above
    that of colonel.
 
   {General orders} (Mil.), orders from headquarters published
    to the whole command.
 
   {General practitioner}, in the United States, one who
    practices medicine in all its branches without confining
    himself to any specialty; in England, one who practices
    both as physician and as surgeon.
 
   {General ship}, a ship not chartered or let to particular
    parties.
 
   {General term} (Logic), a term which is the sign of a general
    conception or notion.
 
   {General verdict} (Law), the ordinary comprehensive verdict
    in civil actions, "for the plaintiff" or "for the
    defendant". --Burrill.
 
   {General warrant} (Law), a warrant, now illegal, to apprehend
    suspected persons, without naming individuals.
 
   Syn: Syn. {General}, {Common}, {Universal}.
 
   Usage: Common denotes primarily that in which many share; and
      hence, that which is often met with. General is
      stronger, denoting that which pertains to a majority
      of the individuals which compose a genus, or whole.
      Universal, that which pertains to all without
      exception. To be able to read and write is so common
      an attainment in the United States, that we may
      pronounce it general, though by no means universal.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 General \Gen"er*al\, n. [F. g['e]n['e]ral. See {General}., a.]
   [1913 Webster]
   1. The whole; the total; that which comprehends or relates to
    all, or the chief part; -- opposed to particular.
    [1913 Webster]
 
       In particulars our knowledge begins, and so spreads
       itself by degrees to generals.    --Locke.
    [1913 Webster]
 
   2. (Mil.) One of the chief military officers of a government
    or country; the commander of an army, of a body of men not
    less than a brigade. In European armies, the highest
    military rank next below field marshal.
    [1913 Webster]
 
   Note: In the United States the office of General of the Army
      has been created by temporary laws, and has been held
      only by Generals U. S. Grant, W. T. Sherman, and P. H.
      Sheridan. Popularly, the title General is given to
      various general officers, as General, Lieutenant
      general, Major general, Brigadier general, Commissary
      general, etc. See {Brigadier general}, {Lieutenant
      general}, {Major general}, in the Vocabulary.
      [1913 Webster]
 
   3. (Mil.) The roll of the drum which calls the troops
    together; as, to beat the general.
    [1913 Webster]
 
   4. (Eccl.) The chief of an order of monks, or of all the
    houses or congregations under the same rule.
    [1913 Webster]
 
   5. The public; the people; the vulgar. [Obs.] --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {In general}, in the main; for the most part.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 general
   adj 1: applying to all or most members of a category or group;
       "the general public"; "general assistance"; "a general
       rule"; "in general terms"; "comprehensible to the general
       reader" [ant: {specific}]
   2: not specialized or limited to one class of things; "general
     studies"; "general knowledge"
   3: prevailing among and common to the general public; "the
     general discontent"
   4: affecting the entire body; "a general anesthetic"; "general
     symptoms" [ant: {local}]
   5: somewhat indefinite; "bearing a general resemblance to the
     original"; "a general description of the merchandise"
   6: of worldwide scope or applicability; "an issue of
     cosmopolitan import"; "the shrewdest political and ecumenical
     comment of our time"- Christopher Morley; "universal
     experience" [syn: {cosmopolitan}, {ecumenical},
     {oecumenical}, {general}, {universal}, {worldwide}, {world-
     wide}]
   n 1: a general officer of the highest rank [syn: {general},
      {full general}]
   2: the head of a religious order or congregation [syn:
     {general}, {superior general}]
   3: a fact about the whole (as opposed to particular); "he
     discussed the general but neglected the particular" [ant:
     {particular}, {specific}]
   v 1: command as a general; "We are generaled by an incompetent!"

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 general
  general

From Spanish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-spa-eng]:

 general
  general; usual(ĝenerala)

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 general
  general

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top