ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

association

AH0 S OW2 S IY0 EY1 SH AH0 N   
117 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -association-, *association*
English-Thai: Longdo Dictionary
Memorandum of Association(n) หนังสือบริคณห์สนธิ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
association[N] กลุ่ม, See also: สมาคม, Syn. society, league, union
association[N] การเชื่อมติดกัน, Syn. connection, linking
association[N] การรวมกัน, Syn. socializing, cooperation
association[N] ความคิดที่เชื่อมโยง, See also: ความเห็นที่เชื่อมโยง, Syn. train of thought, chain of ideas

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
association(อะโซชีเอ'เชิน) n. สมาคม, บริษัท,การร่วมกัน,ความสัมพันธ์,สันนิบาตพันธมิตร, สหภาพ,การเชื่อมติดกัน,ความคิดเห็นร่วมกัน,กลุ่มของพืชที่อยู่ร่วมกัน,เกมฟุตบอล,การสังสรรค์, Syn. fellowship, organization, link)
association footballเกมฟุตบอล
associationism(อะโซชีเอ'เชินนิสซึม) n. ลัทธิเชื่อมโยง -associationist adj.,n.

English-Thai: Nontri Dictionary
association(n) สมาคม,บริษัท,สหภาพ,การพบปะสังสรรค์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
associationสนธิการ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
associationนัยประหวัด [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
associationสมาคม [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
associationการรวมกลุ่ม, การรวมตัว [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
association of statesสมาคมแห่งรัฐ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
association schemeแผนร่วมรับประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
association tractลำเส้นใยประสาทประสานงาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
association, laws ofกฎสนธิการ [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
association, memorandum ofหนังสือบริคณห์สนธิ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
association, right ofสิทธิในการรวมกันเป็นสมาคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Associationสมาคม [เศรษฐศาสตร์]
Associationความสัมพันธ์, ความเกี่ยวข้องกัน, ประสานงาน, ทฤษฎีสัมพันธ์เกี่ยวโยง, การรวมกัน, การรวม [การแพทย์]
Association and Causationความสัมพันธ์ในเชิงเหตุและผล [การแพทย์]
Association Constantค่าคงที่ของการเข้าร่วมกัน [การแพทย์]
association neuronเซลล์ประสาทประสานงาน, เซลล์ประสาทชนิดหนึ่งมีอยู่ในสมองและไขสันหลัง ทำหน้าที่เชื่อมโยงระหว่างเซลล์ประสาทภายในไขสันหลังหรือภายในสมอง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Association of Souteast Asian Nationsสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ประเทศสมาชิก ASEAN ได้แก่ บรูไน กัมพูชา อินโดนีเชีย ลาว มาเลเซีย พม่า ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม [ธุรกิจ]
Association of South East Asian Nations (ASEAN) สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อาเซียน)
อาเซียนหรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออก เฉียงใต้ (Association of South East Asian Nations) ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2510 เป็นความพยายามร่วมมือกัน เพื่อให้เกิดสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาคในช่วงนั้น ซึ่งเป็นช่วงหลังจากที่สหรัฐอเมริกาพ่ายแพ้ในสงครามอินโดจีนในช่วงแรกของการ ก่อตั้งอาเซียน ความร่วมมือส่วนใหญ่จะเน้นไปทางด้านการเมือง แต่ต่อมาได้หันมาให้ความสนใจทางด้านเศรษฐกิจมากขึ้น โดยได้มีการลงนามในปฏญญาแห่งอาเซียนที่นครบาหลีเมื่อ พ.ศ. 2519 เพื่อกำหนดเป้าหมายและแนวทางความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การเมืองและข้อมูลข่าวสาร ใน พ.ศ. 2520 ได้มีการลงนามในความตกลงว่าด้วยการให้สิทธิพิเศษทางการค้าของอาเซียน (ASEAN Preferential Trading Arrangement) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศสมาชิกเพื่อนำไปสู่การ พัฒนาเศรษฐกิจในภูมิภาค และ พ.. 2535 ได้มีการลงนามเพื่อจัดตั้งเขตการค้าเสรีอาเซียน (ASEAN Free Trade Area : AFTA) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขจัดอุปสรรคทางการค้า เพื่อให้ตลาดอาเซียนรวมตัวกันเป็นตลาดใหญ่ตลาดเดียว เพื่อดึงดูดนักลงทุนต่างชาติ ในการนี้ได้มีการลดอัตราภาษีระหว่างกันในสินค้าทุกประเภท โดยใช้หลักอัตราภาษีศุลกากรพิเศษที่เท่ากัน (ดู CEPT) เป็นกลไกหลัก ปัจจุบัน (ปี 2538) ประกอบด้วยสมาชิก 7 ประเทศ ได้แก่ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ บรูไน และเวียดนาม [สิ่งแวดล้อม]
Association of South-East Asian Nationsสมาคมแห่งประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ อาเซียน จัดตั้งขึ้นตามปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration) เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 เพื่อร่วมมือและส่งเสริมสันติภาพ เสถียรภาพ ความเจริญทางเศรษฐกิจ ความก้าวหน้าทางสังคม วัฒนธรรม วิชาการ วิทยาศาสตร์และการบริหารในภูมิภาค โดยมีสมาชิกเริ่มแรก 5 ประเทศ คือ อินโดนิเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์และไทย ต่อมาบรูไน ดารุสซาลาม ได้เข้าเป็นสมาชิกประเทศที่ 6 เมื่อปี พ.ศ. 2527 เวียดนามเป็นสมาชิกประเทศที่ 7 ในปี พ.ศ. 2538 ลาวและพม่าเข้าเป็นสมาชิกพร้อมกันในปี พ.ศ. 2540 และกัมพูชาเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนลำดับสุดท้ายหรือประเทศที่ 10 เมื่อปี พ.ศ. 2542 [การทูต]
Association of Southeast Asian Nation - ASEANอาเซียน [TU Subject Heading]
Association of Southeast Asian Nation countriesกลุ่มประเทศอาเซียน [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The Kokuryukai has been joined by the lnternational Fighting Arts Association as co-sponsor for this event and as the guardians of our rich and powerful heritage.Kokuryukai ได้รับการเข้าร่วม ... โดย ... ป Lnternational สมาคมศิลปะ ... Bloodsport (1988)
in association with Blue Cinemain association with Blue Cinema Il Mare (2000)
Then I suggest that you go to the Met tonight and end all association with Chris Marshall.Then l suggest that you go to the Met tonight... ...and end all association with Chris Marshall. Maid in Manhattan (2002)
Presented by CJ Entertainment in association with Discovery Venture Capitalบทบรรยายไทย จาก โดย IronYoJin, Nizaz, vagabond36, Raito79, arramboy,นายที, เต๋า My Tutor Friend (2003)
Corporations were originally associations of people who were chartered by a state to perform some particular function.เดิมทีบรรษัทเป็นการรวมตัวของกลุ่มคน ที่ได้รับสัมปทานจากรัฐ เพื่อทำหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่ง The Corporation (2003)
As for this Englishman, do you think such an association is wise?คิดดีแล้วเหรอที่คบหากับชายอังกฤษคนนี้ Around the World in 80 Days (2004)
CINEMA SERVICE Presents association with ChoongMu-Ro FundCINEMA SERVICE Presents association with ChoongMu-Ro Fund Spin Kick (2004)
Stiffmeister Productions... in association with its talented new director, Matthew Stifler... is happy to premier the unedited... unfiltered, and un-fucking-believable Bandeez Gone Wild.นักล่าจิ๋มโปรดักชั่น ร่วมกับผู้กำกับผู้มีพรสวรรค์ แมทธิว สตีฟเลอร์ ภูมิใจเสนองานชิ้นแรกที่ยังไม่ได้ตัดต่อ American Pie Presents: Band Camp (2005)
She fell for Hyun-soo's future as the son of the dance association president.เธอหลงอนาคตของฮุนซูที่เป็นลูกชาย ของประธานสมาคมเต้นลีลาส Innocent Steps (2005)
Cinema Service Co., Ltd presents in association with "ChungMu"R"o Fund"บริษัท Cinema Service เสนอ และด้วยความร่วมมือจาก ChungMo"R"oFund" Voice (2005)
maybe we should start up a junior lifeguard association or something.บางที่เราน่าจะตั้งสมาคมเยาวชนพิทักษ์โลก(junior lifeguard association)หรืออะไรแบบนี้นะ Aqua (2005)
Produced by ahnsworld in association with Dasaepo ClubProduced by ahnsworld in association with Dasaepo Club Dasepo Naughty Girls (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
associationI applied for membership in the association.
associationI benefited much from my association with him.
associationLike the saying that things are seen clearest from outside I wish he'd leave the association for a time and take a look at Japanese soccer.
associationMy association with him did not last long.
associationMy association with them didn't last long.
associationShe set up an association to help blind people.
associationThanks to his initiative this association has been formed.
associationThe association has excluded amateurs ever since its foundation.
associationThe association is still a far cry from being well organized.
associationThe former president of a certain association has been arrested on suspicion of breach of trust.
associationThe letters ASEAN stand for the Association of Southeast Asian Nations.
associationThe swimmer, Cindy Nicholas, barely made it ashore at Dover at the end of the exhausting swim, but a spokesman from the Channel Swimming Association announced that she was in very good shape.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อาเซียน[N] Association of Southeast Asian Nations, See also: ASEAN
สโมสร[N] club, See also: association, society, Example: บรรดานายทหารและครอบครัวอาศัยสโมสรเป็นที่สังสรรค์กับแทบทุกเย็น, Count unit: แห่ง, สโมสร, Thai definition: ที่สำหรับร่วมประชุมคบหากัน, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สมาคม[N] association, See also: society, club, organization, union, alliance, league, federation, Example: สมาคมเล็งเห็นความสำคัญของเยาวชนจึงจัดให้มีกิจกรรมนี้ขึ้น, Count unit: สมาคม, Thai definition: แหล่งหรือที่ประชุมของบุคคลหลายคนมาร่วมกันด้วยมีจุดประสงค์เพื่อประโยชน์บางประการ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ความสัมพันธ์[N] relation, See also: association, involvement, connection, Syn. ความเกี่ยวข้อง, ความเกี่ยวพัน, ความข้องเกี่ยว, Example: ี้ระดับสติปัญญาและความสามารถมีความสัมพันธ์กับบุคลิกภาพอย่างลึกซึ้ง
คุรุสภา[N] teachers' council, See also: association of teacher, Syn. สภาครู, Example: องค์กรวิชาชีพครูอย่างคุรุสภาได้เริ่มต้นพัฒนาวิชาชีพครูอย่างจริงจัง, Count unit: แห่ง
การสมาคม[N] association, See also: contact, commerce, Syn. การติดต่อ, การคบ, การคบหา, การคบค้า, Example: การสมาคมกับผู้อื่นทำให้โลกทัศน์เขากว้างขึ้น, Thai definition: การติดต่อพบปะกัน
การสังสรรค์[N] association, See also: unification, coalition, meeting, conjunction, Syn. การพบปะ, การพูดคุย, Thai definition: การพบปะวิสาสะกันเป็นครั้งคราวด้วยความสนิทสนม
การคบ[N] association, See also: union, alliance, Example: การคบคนต้องดูนานๆ อย่าไว้ใจใครง่ายๆ, Thai definition: การติดต่อพบปะกัน
การคบค้า[N] association, See also: union, alliance, Syn. การคบหา, Example: หากจะมีการคบค้ากับเพื่อนต่างเพศ จงอย่าไว้ใจไปในที่รโหฐานกันตามลำพัง, Thai definition: การติดต่อพบปะกัน
ความเกี่ยวข้องกัน[N] association, See also: connection, relation, Syn. ความสัมพันธ์, ความเกี่ยวพัน, Example: คนในหมู่บ้านมีความเกี่ยวข้องกันทางเครือญาติ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาเซียน [org.] (Asīen) EN: ASIAN (Association of Southeast Asian Nations)   
ชมรม[n.] (chomrom) EN: club ; association ; society   FR: communauté [f] ; cercle [m] ; association [f]
จำพวก[n.] (jamphūak) EN: kind ; category ; type ; sort ; group ; class ; species ; number ; lot   FR: groupe [m] ; association [f] ; classe [f] ; catégorie [f] ; genre [m]
การประชุมอาเซียน [n. exp.] (Kān Prachum Asīan) EN: ASEAN Summit ; Summit of the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN)   FR: Sommet de l'ASEAN [m]
คุรุสภา[n. exp.] (khurusaphā) EN: teachers' council ; association of teacher   
ความเกี่ยวข้องกัน[n. exp.] (khwām kīokhøng kan) EN: association   
ความสัมพันธ์[n.] (khwām samphan) EN: relation ; association ; involvement ; connection ; relationship   FR: relation [f] ; association [f]
หนังสือบริคณห์สนธิ[n. exp.] (nangseū børikhon sonthi) EN: memorandum of association   
เนติบัณฑิตสภา[n.] (nētibanditsaphā) EN: Bar Council ; Bar Association (Am.)   FR: barreau [m]
พันธมิตร[n.] (phanthamit) EN: alliance ; association ; partnership ; coalition   FR: alliance [f] ; partenariat [m] ; coalition [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
ASSOCIATION AH0 S OW2 S IY0 EY1 SH AH0 N
ASSOCIATION AH0 S OW2 SH IY0 EY1 SH AH0 N
ASSOCIATIONS AH0 S OW2 S IY0 EY1 SH AH0 N Z
ASSOCIATIONS AH0 S OW2 SH IY0 EY1 SH AH0 N Z
ASSOCIATION'S AH0 S OW2 SH IY0 EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
association (n) ˈəsˌousɪˈɛɪʃən (@1 s ou2 s i ei1 sh @ n)
associations (n) ˈəsˌousɪˈɛɪʃənz (@1 s ou2 s i ei1 sh @ n z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
交谊[jiāo yì, ㄐㄧㄠ ㄧˋ, / ] association; communion; friendship, #84,561 [Add to Longdo]
加勒比国家联盟[Jiā lè bǐ Guó jiā Lián méng, ㄐㄧㄚ ㄌㄜˋ ㄅㄧˇ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄌㄧㄢˊ ㄇㄥˊ, / ] Association of Caribbean States [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
団体[だんたい, dantai] Thai: สมาคม English: association
協会[きょうかい, kyoukai] Thai: สมาคม English: association

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Assoziationsvertrag {m}association treaty [Add to Longdo]
Gemeinschaftswerbung {f}association advertising [Add to Longdo]
Verbandszeichen {n}association mark [Add to Longdo]
Verbindung {f}; Kontakt {m}; Zusammenarbeit {f} | geschäftlicher Kontakt; geschäftliche Zusammenarbeitassociation | business association [Add to Longdo]
Verein {m} | Vereine {pl}association | associations [Add to Longdo]
Vereinigung {f}; Gesellschaft {f}; Verband {m}; Interessenverband {m} | Vereinigungen {pl}; Gesellschaften {pl}; Verbände {pl}association | associations [Add to Longdo]
Zuordnungsbegriff {m}association number term [Add to Longdo]
Zuordnungsnummer {f}association number [Add to Longdo]
Zuordnungsnummerntabelle {f}association number table [Add to Longdo]
TÜV : Technischer ÜberwachungsvereinAssociation for Technical Inspection, Technical Control Board [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ASEAN[アセアン, asean] (n) Association of Southeast Asian Nations; ASEAN [Add to Longdo]
JASDAQ[ジャスダック, jasudakku] (n) Japanese Association Of Securities Dealers Automated Quotations (JASDAQ) [Add to Longdo]
NASDAQ[ナスダック, nasudakku] (n) National Association of Securities Dealers Automated Quotations; NASDAQ [Add to Longdo]
PTA[ピーティーエー, pi-tei-e-] (n) Parent-Teacher Association; PTA [Add to Longdo]
お付き合い[おつきあい, otsukiai] (n) (See 付き合い) association; socializing; socialising; fellowship [Add to Longdo]
アイセック[, aisekku] (n) L'Association Internationale des Etudiants en Sciences Economiques et Commercial; AIESEC [Add to Longdo]
アジア太平洋機械翻訳協会[アジアたいへいようきかいほんやくきょうかい, ajia taiheiyoukikaihonyakukyoukai] (n) Asia-Pacific Association for Machine Translation; AAMT [Add to Longdo]
アソシエーション[, asoshie-shon] (n) association [Add to Longdo]
アソシエーションフットボール[, asoshie-shonfuttobo-ru] (n) association football; soccer [Add to Longdo]
アソシエーション応答側[アソシエーションおうとうがわ, asoshie-shon outougawa] (n) {comp} association-responder [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アソシエーション[あそしえーしょん, asoshie-shon] application-association, association [Add to Longdo]
アソシエーション応答側[アソシエーションおうとうがわ, asoshie-shon outougawa] association-responder [Add to Longdo]
アソシエーション応答側応用エンティティ[アソシエーションおうとうがわおうようエンティティ, asoshie-shon outougawaouyou enteitei] association-responding-application-entity, association-responder [Add to Longdo]
アソシエーション起動側[アソシエーションきどうがわ, asoshie-shon kidougawa] association-initiator [Add to Longdo]
アソシエーション起動側応用エンティティ[アソシエーションきどうがわおうようエンティティ, asoshie-shon kidougawaouyou enteitei] association-initiating-application-entity, association-initiator [Add to Longdo]
アソシエーション制御サービス要素[アソシエーションせいぎょサービスようそ, asoshie-shon seigyo sa-bisu youso] Association Control Service Element [Add to Longdo]
アソシエーション制御プロトコル機械[アソシエーションせいぎょプロトコルきかい, asoshie-shon seigyo purotokoru kikai] Association Control Protocol Machine [Add to Longdo]
パラメタ結合[パラメタけつごう, parameta ketsugou] parameter association [Add to Longdo]
ビジネスソフトウェア連盟[ビジネスソフトウェアれんめい, bijinesusofutouea renmei] BSA, Business Software Association [Add to Longdo]
ポインタ結合[ポインタけつごう, pointa ketsugou] pointer association [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Association \As*so`ci*a"tion\ (?; 277), n. [Cf. F. association,
   LL. associatio, fr. L. associare.]
   1. The act of associating, or state of being associated;
    union; connection, whether of persons of things. "Some . .
    . bond of association." --Hooker.
    [1913 Webster]
 
       Self-denial is a kind of holy association with God.
                          --Boyle.
    [1913 Webster]
 
   2. Mental connection, or that which is mentally linked or
    associated with a thing.
    [1913 Webster]
 
       Words . . . must owe their powers association.
                          --Johnson.
    [1913 Webster]
 
       Why should . . . the holiest words, with all their
       venerable associations, be profaned? --Coleridge.
    [1913 Webster]
 
   3. Union of persons in a company or society for some
    particular purpose; as, the American Association for the
    Advancement of Science; a benevolent association.
    Specifically, as among the Congregationalists, a society,
    consisting of a number of ministers, generally the pastors
    of neighboring churches, united for promoting the
    interests of religion and the harmony of the churches.
    [1913 Webster]
 
   {Association of ideas} (Physiol.), the combination or
    connection of states of mind or their objects with one
    another, as the result of which one is said to be revived
    or represented by means of the other. The relations
    according to which they are thus connected or revived are
    called the law of association. Prominent among them are
    reckoned the relations of time and place, and of cause and
    effect. --Porter.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 association
   n 1: a formal organization of people or groups of people; "he
      joined the Modern Language Association"
   2: the act of consorting with or joining with others; "you
     cannot be convicted of criminal guilt by association"
   3: the state of being connected together as in memory or
     imagination; "his association of his father with being beaten
     was too strong to break" [ant: {disassociation}]
   4: the process of bringing ideas or events together in memory or
     imagination; "conditioning is a form of learning by
     association" [syn: {association}, {connection}, {connexion}]
   5: a social or business relationship; "a valuable financial
     affiliation"; "he was sorry he had to sever his ties with
     other members of the team"; "many close associations with
     England" [syn: {affiliation}, {association}, {tie}, {tie-up}]
   6: a relation resulting from interaction or dependence; "flints
     were found in association with the prehistoric remains of the
     bear"; "the host is not always injured by association with a
     parasite"
   7: (chemistry) any process of combination (especially in
     solution) that depends on relatively weak chemical bonding
   8: (ecology) a group of organisms (plants and animals) that live
     together in a certain geographical region and constitute a
     community with a few dominant species

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 association /asosjasjɔ̃/ 
  association

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top