Search result for

(53 entries)
(0.018 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -染-, *染*
Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[せんりょう, senryou] (n) ผงซักฟอก
[せんりょう, senryou] (n ) สิ่งที่นำมาใช้ย้อม (ผ้า กระดาษ) สารที่ใช้เป็นสีสำหรับย้อม

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
める[そめる, someru] Thai: ย้อมสี English: to dye
まる[そまる, somaru] Thai: ย้อมเป็นสี English: to dye

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[染, rǎn, ㄖㄢˇ] dye; to catch; to infect; to be contagious
Radical: Decomposition: 氿 (guǐ ㄍㄨㄟˇ)  木 (mù ㄇㄨˋ) 
Etymology: [ideographic] Water 氵 and wine 九 mixed in a wooden 木 bowl,  Rank: 1,141

Japanese-English: EDICT Dictionary
まり具合;まり工合[そまりぐあい, somariguai] (n) effect of dyeing [Add to Longdo]
まる[そまる, somaru] (v5r,vi) (1) to be dyed; (2) to be tainted; to be infected; to be stained; to be steeped; (P) [Add to Longdo]
[しみ, shimi] (n) stain; spot; (P) [Add to Longdo]
みる[じみる, jimiru] (aux-v,v1) to have a touch of; to look like [Add to Longdo]
みる(P);沁みる;滲みる;浸みる;泌みる[しみる, shimiru] (v1,vi) (1) to pierce; to penetrate; to soak in; to permeate; (2) (みる, 沁みる only) to (enter a wound or sensitive area and) sting; (3) to be infected (with vice); to be steeped (with prejudice); (P) [Add to Longdo]
みを付ける[しみをつける, shimiwotsukeru] (exp,v1) to blot; to stain; to smudge [Add to Longdo]
み込む;しみ込む;沁み込む;込む;滲み込む[しみこむ, shimikomu] (v5m,vi) to soak into; to permeate [Add to Longdo]
み出し;しみ出し[しみだし, shimidashi] (n) seepage [Add to Longdo]
み出す;しみ出す;滲み出す[しみだす, shimidasu] (v5s) to ooze (out); to seep [Add to Longdo]
み通る;み透る;沁み透る;通る;透る;沁透る[しみとおる, shimitooru] (v5r,vi) (1) to soak through; (2) to be deeply impressed [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[rǎn, ㄖㄢˇ, ] to catch (a disease); dye, #4,718 [Add to Longdo]
[rǎn sè, ㄖㄢˇ ㄙㄜˋ, ] dye, #7,861 [Add to Longdo]
色体[rǎn sè tǐ, ㄖㄢˇ ㄙㄜˋ ㄊㄧˇ, / ] chromosome, #10,825 [Add to Longdo]
[rǎn liào, ㄖㄢˇ ㄌㄧㄠˋ, ] dye, #19,568 [Add to Longdo]
[rǎn zhǐ, ㄖㄢˇ ㄓˇ, ] to dip a finger (成语 saw); fig. to get one's finger in the pie; to get a share of the action; abbr. for 指於鼎|指于鼎, #35,480 [Add to Longdo]
色质[rǎn sè zhì, ㄖㄢˇ ㄙㄜˋ ㄓˋ, / ] chromosome; genetic material of chromosome, #42,847 [Add to Longdo]
[rǎn zhī, ㄖㄢˇ ㄓ, / ] dyeing and weaving, #76,556 [Add to Longdo]
[rǎn chǎng, ㄖㄢˇ ㄔㄤˇ, / ] dye factory; dye-works [Add to Longdo]
指垂涎[rǎn zhǐ chuí xián, ㄖㄢˇ ㄓˇ ㄔㄨㄟˊ ㄒㄧㄢˊ, ] lit. dirty finger, mouth watering (成语 saw); fig. greedy to seize sth [Add to Longdo]
指于鼎[rǎn zhǐ yú dǐng, ㄖㄢˇ ㄓˇ ㄩˊ ㄉㄧㄥˇ, / ] lit. dip one's finger in the tripod (成语 saw); fig. to get one's finger in the pie; to get a share of the action [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Is it possible to catch AIDS from toilet seats?" "No, it isn't."「トイレの便座からエイズが感することってあるの?」「いいえ、ありません」
He's been a patron of this store for many years.あの人はこの店の長年の馴み客です。
The ink stain will not wash out.インクのみが洗濯しても落ちない。
Wool takes a dye well.ウールは色しやすい。
Mumps is an infectious disease.おたふくかぜは伝病である。
The coffee stain was difficult to remove.コーヒーのみは拭い取るのが難しい。
This ink stain will not wash out.このインキのみは洗っても落ちない。
We can decide that this phenomenon is not related to either pollutant.この現象は、いずれの汚物質とも無関係であると結論づけることができる。
Pollutants like this derive mainly from the combustion of fuel in car engines.この種の汚物質は主として自動車エンジンの燃焼から生まれる。
This kind of experience is familiar to everyone.この種の経験は誰にも馴み深い。
I'd like to have this fabric dyed.この織物をめて欲しいのです。
This river is so polluted that fish can no longer live in it.この川の汚がひどくて、もう魚は住めない。

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I carefully, and occasionally forcefully, manipulated them.[CN] 在半年内 将害怕死亡的无名小说家 改造成上杀意的畅销小说家 Confrontation (2017)
He vaccinates anyone he doesn't want infected first.[JA] 感させないように 最初に予防接種か Resident Evil: Vendetta (2017)
I'm attempting to suppress the artificial virus because it seems to be the base of the infection.[JA] 伝病がベースに思えるから... 人工ウイルスの抑圧を試してるの Resident Evil: Vendetta (2017)
- What is he doing here?[CN] 破坏了酸碱度 患了数周的酵母菌感 Mudmare (2017)
I don't have much time. It's diarrhea. It's very serious."[CN] 腹泻的感率比麻疹高 Deep in the Heart of Texas: Dave Chappelle Live at Austin City Limits (2017)
The infection no longer appears to be active.[JA] 感症は止まったようだ The Queen's Justice (2017)
But both of these motherfuckers survived.[CN] 我记得埃博拉刚爆发的时候 两位美国医生在非洲感了病毒 Deep in the Heart of Texas: Dave Chappelle Live at Austin City Limits (2017)
Why do parents choose to not get their kids vaccinated?[CN] 在三個小孩感輪狀病毒 妳徹底改觀 Do Some Shots, Save the World (2017)
All of the researchers and staff at my university were infected.[JA] 大学の研究スタッフも 全員感した Resident Evil: Vendetta (2017)
The one study that purported a connection between autism and the measles, mumps and rubella vaccine has been debunked.[CN] 我們都感了輪狀病毒 那是什麼? 三倍強的流感? Do Some Shots, Save the World (2017)
We got another delivery of infected bodies.[JA] 感した被検体を手に入れた Resident Evil: Vendetta (2017)
One infects them.[JA] 1 ・ 感 Resident Evil: Vendetta (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
まる[そまる, somaru] sich_faerben, durchtraenkt_werden, angesteckt_werden [Add to Longdo]
[しみ, shimi] Fleck [Add to Longdo]
みる[しみる, shimiru] einsickern, angesteckt_werden, schmerzen [Add to Longdo]
める[そめる, someru] faerben [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top