Search result for

nsc

(69 entries)
(0.083 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -nsc-, *nsc*.
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
affenpinscher(แอฟ' เฟนพิน' เซอะ) n. สุนัขพันธุ์หนึ่ง มีขนาดเล็ก (monkey pinscher)
coconsciousnessn. จิตร่วมสำนึก
conscience(คอน'เชินซฺ) n. สติรู้ผิดรู้ชอบ,สติสัมปชัญญะ,หิริโอตตัปปะ,ความกลัวบาป -Phr. (for conscience's sake เพราะมีความบริสุทธิ์ใจ) -Phr. (in all conscience แน่นอน อย่างไม่ต้องสงสัย โดยเหตุผล) -Conf. conscious -Conf. conscientous,conscious
conscience-striken(คอน'เชินสทริค'เคิน) adj. ซึ่งมีจิตครอบงำด้วยความผิดหรือบาปที่ได้กระทำ
conscientious(คอน?ีเอน'เชิส) adj. ซึ่งควบคุมโดยสติรู้ผิดรู้ชอบ,รอบคอบ,ระมัดระวัง., See also: conscientiousness n. ดูconscientious, Syn. honest
conscionable(คอน'ชะนะเบิล) adj. มีใจเที่ยงธรรม,มีสติรู้ผิดรู้ชอบ, See also: conscionableness n. ดูconscionable, Syn. conscientious
conscious(คอน'เชิส) adj. ซึ่งมีจิตสำนึก,มีสติ,มีเจตนา,พิชาน, Syn. sensible,aware
consciousness(คอน'เชิสเนส) n. ความมีสติ,ความมีจิตสำนึก,ความคิดและความรู้สึกรวมกัน,ภาวะจิต,ความตระหนัก, Syn. knowledge
conscribe(คันสไครบ') {conscribed,conscribing,conscribes} vt. เกณฑ์,เกณฑ์ทหาร
conscript(คอน'สคริพทฺ) n. ทหารเกณฑ์,คนที่ถูกเกณฑ์. adj. ซึ่งถูกเกณฑ์. vt. (คันสริพทฺ')

English-Thai: Nontri Dictionary
conscience(n) สติ,สติสัมปชัญญะ,ความรู้สึกผิดชอบ,คุณธรรม
conscientious(adj) มีสติ,ระมัดระวัง,รอบคอบ,รู้สำนึก
conscious(adj) มีสติอยู่,ได้สติ,รู้สึกตัว,ซึ่งมีจิตสำนึก
consciousness(n) ความมีสติ,ความสำนึก,ความตระหนัก,ความรู้สึกตัว,จิตสำนึก
conscribe(vt) เกณฑ์(ทหาร),กะเกณฑ์
conscript(adj) ที่ถูกเกณฑ์(ทหาร)
conscript(n) ทหารเกณฑ์
conscript(vt) เกณฑ์(ทหาร),กะเกณฑ์
conscription(n) การเกณฑ์ทหาร,การเกณฑ์แรงงาน,การระดมพล
inscribe(vt) จารึก,สลัก,ลงชื่อ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
CIA? NSC?ทัคแมนมาช Burn After Reading (2008)
The NSC executive proposes a vote on the following motion:การกีฬาแห่งแอฟริกาใต้.. จะทำการเสนอญัตติให้ลงคะแนนในหัวข้อ.. Invictus (2009)
A triad double agent had worked his way so high up into homeland security, he was attending NSC briefings at the west wing.สายลับสองหน้าของ ไทรแอด ไต่เต้าขึ้นสู่ระดับสูงในกระทรวงความมั่นคงฯ เขาเคยเข้าร่วมประชุม เอ็นเอสซีที่ปีกด้านตะวันตก Rough Trade (2010)
The directive is NSC 3-4-2/2-3, Top Secret, January 30, 2001.สั่งเป็นสมช. 342 เฉือน-23, ความลับสุดยอด, 30 มกราคม 2010: The Year We Make Contact (1984)
NSC, National Security Council, the White House.สภาความมั่นคงแห่งชาติ ที่ทำเนียบขาว 2010: The Year We Make Contact (1984)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมช. [N] Office of the National Security Council, See also: NSC, Syn. สำนักสภาความมั่นคงแห่งชาติ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาณาบริเวณ[n.] (ānābøriwēn) EN: territory ; area ; region   FR: circonscription [f] ; territoire [m]
เอาใจใส่[v. exp.] (aojaisai) EN: look after ;pay attention ; take an interest in ; attend ; care ; be conscientious   FR: prendre soin ; s'occuper de ; être attentif à ; être soucieux de
อธรรม[adj.] (atham) EN: unjust ; unfair ; unprincipled ; unscrupulous ; unrighteous ; bad ; evil   FR: injuste ; inéquitable
แบบใบสมัคร[n. exp.] (baēp bai samak) EN: application form   FR: formulaire d'inscription [m]
ใบสมัคร[n. exp.] (bai samak) EN: application ; application form   FR: bulletin d'inscription [m] ; formulaire d'inscription [m] ; demande d'adhésion [f]
บันทึก[v.] (bantheuk) EN: note ; take note ; record ; save ; write down ; take a minute   FR: inscrire ; noter ; enregistrer ; sauvegarder
บันทึกผล[n. exp.] (bantheuk phon) FR: noter le résultat ; inscrire le résultat
ฉบับ[n.] (chabap) EN: model ; edition ; issue ; version ; copy ; transcript ; duplicate   FR: modèle [m] ; exemplaire [m] ; copie [f] ; édition [f] ; numéro [m] ; version [f] ; volume [m]
ได้ประตู[v. exp.] (dāi pratū) FR: inscrire un but
ได้สติ[v.] (dāisati) EN: regain consciousness ; come to one's sense ; regain sanity ; revive   FR: reprendre conscience ; reprendre connaissance

German-Thai: Longdo Dictionary
Mannschaft(n) |die, pl. Mannschaften| ทีม, คณะกลุ่มคน เช่น Fußballmannschaft ทีมฟุตบอล
Mensch(n) |der, pl. Menschen| มนุษย์
Menschen(n) |pl.|, See also: der Mensch
einschlafen(vi) |schlief ein, ist eingeschlafen| หลับ เริ่มนอนหลับ
einschreiben(vi) |schrieb ein, hat eingeschrieben| เขียนลง (ในสมุด), See also: eintragen
einschreiben(vi) |schrieb ein, hat eingeschrieben| ลงทะเบียน (จดหมายหรือพัสดุ), See also: Einschreibbrief
sich einschreiben(vi) |schrieb sich ein, hat sich eingeschrieben| ลงทะเบียนเรียน , See also: sich immatrikulieren
einschränken(vt) |schränkte ein, hat eingeschränkt| จำกัด
einschränken(vi) |schränkte sich ein, hat sich eingeschränkt| ใช้ชีวิตอย่างจำกัดจำเขี่ย
Regenschirm(n) |der, pl. Regenschirme| ร่มกันฝน

Japanese-English: EDICT Dictionary
夔鳳鏡;き鳳鏡[きほうきょう, kihoukyou] (n) (obsc) (See 鳳凰) intricately inscribed ancient bronze or iron mirror featuring a pair of firebirds [Add to Longdo]
夔鳳文;き鳳文[きほうもん, kihoumon] (n) (obsc) (See 文様) inscription of a fantastic birdlike creature found on Yin and Zhou dynasty bronze ware etc. [Add to Longdo]
つい[, tsui] (adv) (1) just (now); (2) quite (near); (3) (See 遂に) unintentionally; unconsciously; by mistake; against one's better judgement (judgment); (P) [Add to Longdo]
ついつい[, tsuitsui] (adv) (on-mim) (See つい) unintentionally; unconsciously; by mistake; against one's better judgement; against one's better judgment [Add to Longdo]
びびる[, bibiru] (v5r,vi) (1) to feel nervous; to feel self-conscious; to feel surprise; (2) (col) to get cold feet; to get the jitters; to feel frightened [Add to Longdo]
みこしを据える;御輿を据える[みこしをすえる, mikoshiwosueru] (exp,v1) to ensconce oneself (e.g. in a chair); to settle oneself down; to plant oneself [Add to Longdo]
アウロノカラハンスバエンシィ[, auronokarahansubaenshii] (n) Aulonocara Fort Maguire (species of peacock cichlid, Aulonocara hansbaenschi); firebird cichlid [Add to Longdo]
アウロノカラバエンシ[, auronokarabaenshi] (n) Nkhomo-benga peacock (species of peacock cichlid, Aulonocara baenschi); new yellow regal; yellow peacock [Add to Longdo]
キャッチセールス[, kyacchise-rusu] (n) unscrupulous sales practice involving expensive hard-to-break contracts (practise) (wasei [Add to Longdo]
コギャル[, kogyaru] (n) (abbr) obsessively trend-conscious teen-age girls [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
トランシーバ[とらんしーば, toranshi-ba] transceiver [Add to Longdo]
音訳[おんやく, onyaku] transcription [Add to Longdo]
送受信[そうじゅしん, soujushin] transceiver (send & receive) [Add to Longdo]
送受信装置[そうじゅしんそうち, soujushinsouchi] transceiver [Add to Longdo]
超越関数[ちょうえつかんすう, chouetsukansuu] transcendental function [Add to Longdo]
転記[てんき, tenki] transcription (vs) [Add to Longdo]
不定期業務[ふていきぎょうむ, futeikigyoumu] unscheduled task [Add to Longdo]
翻音[ほんおん, hon'on] transcription [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 NSC
   n 1: a committee in the executive branch of government that
      advises the president on foreign and military and national
      security; supervises the Central Intelligence Agency [syn:
      {National Security Council}, {NSC}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 NSC
     National Security Council (org., USA)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 NSC
     National SemiConductor (manufacturer)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 NSC
     Network Storage Corporation
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 NSC
     Network Service Center
     

Are you satisfied with the result?

Go to Top