ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

league

L IY1 G   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -league-, *league*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
league(n) สหพันธ์, Syn. alliance
league(n) หน่วยระยะทาง (ประมาณ 3 ไมล์หรือ 3 น๊อต ในอังกฤษและอเมริกา)
league with(phrv) รวมตัวกับ (คำเก่า), See also: ร่วมมือกัน
league against(phrv) รวมกันต่อต้าน (คำเก่า)
league together(phrv) รวมตัวกัน
League of Nations(n) สันนิบาตชาติ (ตั้งขึ้นตามสนธิสัญญาแวร์ซายในปี ค.ศ. 1920 และสลายตัวในเดือนเมษายนของปี ค.ศ. 1946)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
league(ลีก) { leagued, leaguing, leagues } n. สหพันธ์, สันนิบาต, สมาคม, กลุ่มคน, พันธมิตร, คณะ, ประเภท, สมาคมนักกีฬา, กลุ่มนักกีฬา, หน่วยระยะทาง (ประมาณ3ไมล์หรือนอตในอังกฤษและอเมริกา) vt. เป็นพันธมิตร, รวมกัน, รวมกลุ่ม
league of nationsn. สันนิบาตชาติ
beleaguer(บิลี'เกอะ) { beleaguered, beleaguering, beleaguers } vt. ล้อมรอบด้วยกองทหาร, โอบล้อม, โอบตี, เต็มไปด้วยความยุ่งเหยิงหรือความลำบาก, See also: beleaguer n., Syn. harass, annoy, vex
bush leaguen. สมาคมกีฬาอาชีพชั้นรอง
colleague(คอล'ลีก) n. ผู้ร่วมงาน, เพื่อนร่วมงาน, Syn. associate

English-Thai: Nontri Dictionary
league(n) สมาคม, สันนิบาต, สหพันธ์, คณะ, พันธมิตร, ความยาวสามไมล์
league(vt) รวมกันเป็นสันนิบาต, รวมกลุ่ม, เป็นพันธมิตร
leaguer(n) สมาชิกสันนิบาต, การโอบล้อม
leaguer(vt) ล้อมรอบ, โอบล้อม
beleaguer(vt) โอบล้อม, โอบตี, ล้อม
colleague(n) เพื่อนร่วมงาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
leagueสันนิบาต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
League of Nationsสันนิบาตชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
League of Nationsสันนิบาตชาติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
league, municipalสันนิบาตเทศบาล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
League of Nationsสันนิบาตชาติ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
80, 000 leagues beneath the sea it lay, or lie, I'm not too sure.80, 000 ไมล์ใต้ทะเลมันวาง หรือวางฉันไม่แน่ใจว่ามากเกินไป Yellow Submarine (1968)
My father said he saw him years later ... playing under a made-up name in some 10th-rate league in Carolina.พ่อผมเคยบอกว่า เขาเห็นตัวเขาเองหลายปีต่อมา... เล่นเบสบอลโดยใช้ชื่อปลอม ในสโมสรเล็กๆ ในแคโรไลน่า Field of Dreams (1989)
Yes, dudes and dudettes major league butt-kicking is back in town.ใช่ dudes และ dudettes ... ลีก ... ก้นเตะที่สำคัญคือกลับมาอยู่ในเมือง Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
That's my Little League glove.นั่นถุงมือชั้นตอนเด็ก Good Will Hunting (1997)
Fuckin' take 'em to Little League together up Foley Field.เราก็จะพาเขาไปดูเบสบอลด้วยกัน Good Will Hunting (1997)
These are your future MBAs. We're all Ivy League accepted.ส่วนนี่ เป็นพวกอนาคตเรียนบริหารธรุกิจ เราเข้ามหาลัยชั้นนำได้หมดแล้ว 10 Things I Hate About You (1999)
You know, I suppose technically I'm the competition, but I mean, hey, I don't flatter myself... that I'm even in the same league as you.รู้มั้ย จริงๆแล้วเราเป็นคู่แข่งกัน ฉันไม่ได้ถ่อมตนหรอกนะ ว่าถึงเราจะแข่งกัน แต่ฉัน... American Beauty (1999)
Every league you travel south, the danger will increase.เส้นทางทุกเส้นที่จะนำเจ้าไปทางทิศใต้นั้น เต็มไปด้วยภยันตรายมากขึ้นเรื่อยๆ The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
I will not lead the Ring within a hundred leagues of your city.ข้าจะไม่นำแหวนนั่น เข้าใกล้เมืองของเจ้าเกิน 300 ไมล์เด็ดขาด The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
No play groups, no Little League all because we were afraid he might hurt somebody.จะให้ไม่มีเพื่อน, ไม่มีกลุ่มแบบนี้ เพียงเพราะแค่เรากลัวว่าลูกจะไปทำให้คนอื่นเจ็บตัว Hothead (2001)
No, no, no, no, no, there's a League of Woman Voters lunch starting downstairs.ไม่ได้ ชมรมสตรีนัดกินข้าวกลางวันกัน อยู่ข้างล่าง Maid in Manhattan (2002)
Gilderoy Lockhart Order of Merlin, Third Class honorary member of the Dark Force Defense League and five times winner of Witch Weekly's Most-Charming-Smile Award.กิลเดอรอย ล็อกฮาร์ต เหรียญตราแห่งเมอร์ลิน ชั้นสาม สมาชิกกิตติมศักดิ์ของสันนิบาต ต่อต้านศาสตร์มืด Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
leagueIt's still minor league but in the not so distant future they'll be coming to a place near you.
leagueJapan seceded from the League of Nations in 1933.
leagueOur team has topped the league this season.
leagueThe League of Nations did not make for peace.
leagueThe manager has put him back in the major league.
leagueThe two countries were leagued with each other.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สันนิบาต(n) league
สันนิบาต(n) assembly, See also: league, congress, meeting, Syn. ที่ประชุม, Example: ประเทศต่างๆ งดออกคะแนนเสียงในที่ประชุมสันนิบาตชาติเพื่อแสดงความไม่พอใจต่อญัตติที่ตั้งขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลีก[līk] (n) EN: league  FR: ligue [ f ]
เพื่อนร่วมงาน[pheūoen ruamngān] (n, exp) EN: colleague ; co-worker ; associate ; fellow worker ; workmate  FR: collègue [ m ] ; associé [ m ] ; confrère [ m ]
พรีเมียร์ลีก[phrīmīa līk] (n, exp) EN: Premier league  FR: Premier league [ f ]
ผู้ร่วมงาน[phūruamngān] (n) EN: colleague ; workmate ; fellow ; associate ; partner ; collaborator ; team-mate ; coworker  FR: collègue [ m, f ] ; associé [ m ] ; partenaire [ m ] ; confrère [ m ] ; consoeur [ f ] ; collaborateur [ m ] ; collaboratrice [ f ]
สันนิบาต[sannibāt] (n) EN: assembly ; league ; congress ; meeting  FR: ligue [ f ] ; association [ f ]
สันนิบาตอาหรับ[Sannibāt Ārap] (org) EN: Arab league  FR: Ligue arabe [ f ] ; Ligue des États arabes [ f ]
สันนิบาตชาติ[Sannibāt Chāt] (org) EN: League of Nations  FR: Société des Nations [ f ]
ทาบไม่ติด[thāp mai tit] (adj) EN: not comparable ; inferior ; not in the same league
โยชน์[yōt] (n) EN: league ; [ old unit of distance, equal to about 16 kilometers ]  FR: lieue [ f ] ; [ ancienne mesure itinéraire valant env. 16 km ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
LEAGUE L IY1 G
LEAGUER L IY1 G ER0
LEAGUES L IY1 G Z
LEAGUE'S L IY1 G Z
LEAGUERS L IY1 G ER0 Z
LEAGUES' L IY1 G Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
league (v) lˈiːg (l ii1 g)
leagued (v) lˈiːgd (l ii1 g d)
leagues (v) lˈiːgz (l ii1 g z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
国际联盟[Guó jì Lián méng, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄌㄧㄢˊ ㄇㄥˊ, / ] League of Nations [Add to Longdo]
盟员[méng yuán, ㄇㄥˊ ㄩㄢˊ, / ] league member; ally [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Liga { f }; Bund { m }; Bündnis { n } | Ligen { pl }; Bündnisse { pl }league | leagues [Add to Longdo]
Völkerbund { m } [ pol. ]League of Nations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
リーグ[ri-gu] (n) league; (P) #281 [Add to Longdo]
連盟(P);聯盟[れんめい, renmei] (n, adj-no) league; federation; union; alliance; (P) #1,144 [Add to Longdo]
仲間[なかま, nakama] (n) company; fellow; colleague; associate; comrade; mate; group; circle of friends; partner; (P) #2,130 [Add to Longdo]
同盟[どうめい, doumei] (n, vs, adj-no) alliance; union; league; (P) #2,147 [Add to Longdo]
同人[どうじん(P);どうにん, doujin (P); dounin] (n) literary group (coterie); same person; said person; clique; fraternity; kindred spirits; comrade; colleague; (P) #5,251 [Add to Longdo]
同僚[どうりょう, douryou] (n) coworker; co-worker; colleague; associate; (P) #6,270 [Add to Longdo]
リーガー[ri-ga-] (n) leaguer; (P) #16,718 [Add to Longdo]
Vリーグ[ブイリーグ, buiri-gu] (n) V-League (Japanese volleyball league) [Add to Longdo]
アイビー;アイビ[aibi-; aibi] (n) (1) ivy; (2) Ivy League (style) [Add to Longdo]
アイビーリーグ[aibi-ri-gu] (n) Ivy League [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 League \League\ (l[=e]g), n. [Cf. OE. legue, lieue, a measure of
   length, F. lieue, Pr. lega, legua, It. & LL. lega, Sp. legua,
   Pg. legoa, legua; all fr. LL. leuca, of Celtic origin: cf.
   Arm. leo, lev (perh. from French), Ir. leige (perh. from
   English); also Ir. & Gael. leac a flag, a broad, flat stone,
   W. llech, -- such stones having perh. served as a sort of
   milestone (cf. {Cromlech}).]
   1. A measure of length or distance, varying in different
    countries from about 2.4 to 4.6 English statute miles of
    5,280 feet each, and used (as a land measure) chiefly on
    the continent of Europe, and in the Spanish parts of
    America. The marine league of England and the United
    States is equal to three marine, or geographical, miles of
    6080 feet each.
    [1913 Webster]
 
   Note: The English land league is equal to three English
      statute miles. The Spanish and French leagues vary in
      each country according to usage and the kind of
      measurement to which they are applied. The Dutch and
      German leagues contain about four geographical miles,
      or about 4.6 English statute miles.
      [1913 Webster]
 
   2. A stone erected near a public road to mark the distance of
    a league. [Obs.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 League \League\ (l[=e]g), n. [F. ligue, LL. liga, fr. L. ligare
   to bind; cf. Sp. liga. Cf. {Ally} a confederate, {Ligature}.]
   1. An alliance or combination of two or more nations,
    parties, organizations, or persons, for the accomplishment
    of a purpose which requires a continued course of action,
    as for mutual defense, or for furtherance of commercial,
    religious, or political interests, etc.
    [1913 Webster]
 
       And let there be
       'Twixt us and them no league, nor amity. --Denham.
    [1913 Webster]
 
   2. Specifically: (Sports) An association of sports teams that
    establishes rules of play, decides questions of membership
    in the league, and organizes matches between the member
    teams. In some cases a sports league is called a
    {conference}, as in the {National Football Conference}.
    [PJC]
 
   Note: A league may be offensive or defensive, or both;
      offensive, when the parties agree to unite in attacking
      a common enemy; defensive, when they agree to a mutual
      defense of each other against an enemy.
      [1913 Webster]
 
   {The Holy League}, an alliance of Roman Catholics formed in
    1576 by influence of the Duke of Guise for the exclusion
    of Protestants from the throne of France.
 
   {Solemn League and Covenant}. See {Covenant},2.
 
   {The land league}, an association, organized in Dublin in
    1879, to promote the interests of the Irish tenantry, its
    avowed objects being to secure fixity of tenure, fair
    rent, and free sale of the tenants' interest. It was
    declared illegal by Parliament, but vigorous prosecutions
    have failed to suppress it.
 
   Syn: Alliance; confederacy; confederation; coalition;
     combination; compact; cooperation.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 League \League\, v. i. [imp. & p. p. {Leagued}; p. pr. & vb. n.
   {Leaguing}.] [Cf. F. se liguer. See 2d {League}.]
   To unite in a league or confederacy; to combine for mutual
   support; to confederate. --South.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 League \League\, v. t.
   To join in a league; to cause to combine for a joint purpose;
   to combine; to unite; as, common interests will league
   heterogeneous elements.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 league
   n 1: an association of sports teams that organizes matches for
      its members [syn: {league}, {conference}]
   2: an association of states or organizations or individuals for
     common action
   3: an obsolete unit of distance of variable length (usually 3
     miles)
   v 1: unite to form a league

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top