ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

league

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -league-, *league*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
league(n) สหพันธ์, Syn. alliance
league(n) หน่วยระยะทาง (ประมาณ 3 ไมล์หรือ 3 น๊อต ในอังกฤษและอเมริกา)
league with(phrv) รวมตัวกับ (คำเก่า), See also: ร่วมมือกัน
league against(phrv) รวมกันต่อต้าน (คำเก่า)
league together(phrv) รวมตัวกัน
League of Nations(n) สันนิบาตชาติ (ตั้งขึ้นตามสนธิสัญญาแวร์ซายในปี ค.ศ. 1920 และสลายตัวในเดือนเมษายนของปี ค.ศ. 1946)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
league(ลีก) { leagued, leaguing, leagues } n. สหพันธ์, สันนิบาต, สมาคม, กลุ่มคน, พันธมิตร, คณะ, ประเภท, สมาคมนักกีฬา, กลุ่มนักกีฬา, หน่วยระยะทาง (ประมาณ3ไมล์หรือนอตในอังกฤษและอเมริกา) vt. เป็นพันธมิตร, รวมกัน, รวมกลุ่ม
league of nationsn. สันนิบาตชาติ
beleaguer(บิลี'เกอะ) { beleaguered, beleaguering, beleaguers } vt. ล้อมรอบด้วยกองทหาร, โอบล้อม, โอบตี, เต็มไปด้วยความยุ่งเหยิงหรือความลำบาก, See also: beleaguer n., Syn. harass, annoy, vex
bush leaguen. สมาคมกีฬาอาชีพชั้นรอง
colleague(คอล'ลีก) n. ผู้ร่วมงาน, เพื่อนร่วมงาน, Syn. associate

English-Thai: Nontri Dictionary
league(n) สมาคม, สันนิบาต, สหพันธ์, คณะ, พันธมิตร, ความยาวสามไมล์
league(vt) รวมกันเป็นสันนิบาต, รวมกลุ่ม, เป็นพันธมิตร
leaguer(n) สมาชิกสันนิบาต, การโอบล้อม
leaguer(vt) ล้อมรอบ, โอบล้อม
beleaguer(vt) โอบล้อม, โอบตี, ล้อม
colleague(n) เพื่อนร่วมงาน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
leagueสันนิบาต [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
League of Nationsสันนิบาตชาติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
League of Nationsสันนิบาตชาติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
league, municipalสันนิบาตเทศบาล [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
League of Nationsสันนิบาตชาติ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She's outta your league.She 's outta ลีกของคุณ In the Name of the Father (1993)
But touching' his wife's feet and sticking your tongue in the holiest of holies... ain't the same fuckin' ballpark; it ain't the same league; it ain't the same fuckin' sport.แต่ touchin 'ฟุตของภรรยาของเขาและติดลิ้นของคุณในที่ศักดิ์สิทธิ์ของที่ขาด ... ไม่ fuckin 'หมวดหมู่เดียวกัน มันไม่ได้อยู่ในลีกเดียวกัน มันเป็นไปไม่ fuckin เดียวกัน 'กีฬา Pulp Fiction (1994)
He thought of the big leagues.เขาคิดว่าลีกใหญ่ The Old Man and the Sea (1958)
80, 000 leagues beneath the sea it lay, or lie, I'm not too sure.80, 000 ไมล์ใต้ทะเลมันวาง หรือวางฉันไม่แน่ใจว่ามากเกินไป Yellow Submarine (1968)
And could he do anything about their little-league team?ท่านจะช่วยทีมลิตเติลลีกบ้างได้มั้ย Oh, God! (1977)
Mr. Gandhi, I'd like you to meet Mr. Jinnah, our joint host member of congress and leader of the Muslim League.คุณคานธี ขอแนะนำให้รู้จัก คุณจินนาห์ ผู้ร่วมจัดงาน และผู้นำชาวมุสลิม Gandhi (1982)
Before I met you, I was in Little League.Before l met you, l was in Little League. Big (1988)
I was in Little League, ... ..and I rode my bike to school, and I played with my friends and hung out...and l rode my bike to school and played with my friends. SUSAN: Big (1988)
My father said he saw him years later ... playing under a made-up name in some 10th-rate league in Carolina.พ่อผมเคยบอกว่า เขาเห็นตัวเขาเองหลายปีต่อมา... เล่นเบสบอลโดยใช้ชื่อปลอม ในสโมสรเล็กๆ ในแคโรไลน่า Field of Dreams (1989)
I never got to bat in the major leagues.ผมไม่เคยได้ตีลูกตอนเล่นมืออาชีพ Field of Dreams (1989)
I'd have liked to have had that chance, just once, to stare down a big-league pitcher.ผมอยากมีโอกาสสักครั้ง... ที่จะจ้องไปที่นักขว้างชั้นยอด Field of Dreams (1989)
Yes, dudes and dudettes major league butt-kicking is back in town.ใช่ dudes และ dudettes ... ลีก ... ก้นเตะที่สำคัญคือกลับมาอยู่ในเมือง Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
leagueIt's still minor league but in the not so distant future they'll be coming to a place near you.
leagueJapan seceded from the League of Nations in 1933.
leagueOur team has topped the league this season.
leagueThe League of Nations did not make for peace.
leagueThe manager has put him back in the major league.
leagueThe two countries were leagued with each other.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สันนิบาต(n) league
สันนิบาต(n) assembly, See also: league, congress, meeting, Syn. ที่ประชุม, Example: ประเทศต่างๆ งดออกคะแนนเสียงในที่ประชุมสันนิบาตชาติเพื่อแสดงความไม่พอใจต่อญัตติที่ตั้งขึ้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ลีก[līk] (n) EN: league  FR: ligue [ f ]
เพื่อนร่วมงาน[pheūoen ruamngān] (n, exp) EN: colleague ; co-worker ; associate ; fellow worker ; workmate  FR: collègue [ m ] ; associé [ m ] ; confrère [ m ]
พรีเมียร์ลีก[phrīmīa līk] (n, exp) EN: Premier league  FR: Premier league [ f ]
ผู้ร่วมงาน[phūruamngān] (n) EN: colleague ; workmate ; fellow ; associate ; partner ; collaborator ; team-mate ; coworker  FR: collègue [ m, f ] ; associé [ m ] ; partenaire [ m ] ; confrère [ m ] ; consoeur [ f ] ; collaborateur [ m ] ; collaboratrice [ f ]
สันนิบาต[sannibāt] (n) EN: assembly ; league ; congress ; meeting  FR: ligue [ f ] ; association [ f ]
สันนิบาตอาหรับ[Sannibāt Ārap] (org) EN: Arab league  FR: Ligue arabe [ f ] ; Ligue des États arabes [ f ]
สันนิบาตชาติ[Sannibāt Chāt] (org) EN: League of Nations  FR: Société des Nations [ f ]
ทาบไม่ติด[thāp mai tit] (adj) EN: not comparable ; inferior ; not in the same league
โยชน์[yōt] (n) EN: league ; [ old unit of distance, equal to about 16 kilometers ]  FR: lieue [ f ] ; [ ancienne mesure itinéraire valant env. 16 km ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
league
leaguer
leagues
league's
leaguers
leagues'

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
league
leagued
leagues

WordNet (3.0)
league(n) an association of sports teams that organizes matches for its members, Syn. conference
league(n) an association of states or organizations or individuals for common action
league(n) an obsolete unit of distance of variable length (usually 3 miles)
league(v) unite to form a league

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
League

v. i. [ imp. & p. p. Leagued p. pr. & vb. n. Leaguing ] [ Cf. F. se liguer. See 2d League. ] To unite in a league or confederacy; to combine for mutual support; to confederate. South. [ 1913 Webster ]

League

n. [ Cf. OE. legue, lieue, a measure of length, F. lieue, Pr. lega, legua, It. & LL. lega, Sp. legua, Pg. legoa, legua; all fr. LL. leuca, of Celtic origin: cf. Arm. leo, lev (perh. from French), Ir. leige (perh. from English); also Ir. & Gael. leac a flag, a broad, flat stone, W. llech, -- such stones having perh. served as a sort of milestone (cf. Cromlech). ] 1. A measure of length or distance, varying in different countries from about 2.4 to 4.6 English statute miles of 5, 280 feet each, and used (as a land measure) chiefly on the continent of Europe, and in the Spanish parts of America. The marine league of England and the United States is equal to three marine, or geographical, miles of 6080 feet each. [ 1913 Webster ]

☞ The English land league is equal to three English statute miles. The Spanish and French leagues vary in each country according to usage and the kind of measurement to which they are applied. The Dutch and German leagues contain about four geographical miles, or about 4.6 English statute miles. [ 1913 Webster ]

2. A stone erected near a public road to mark the distance of a league. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

League

n. [ F. ligue, LL. liga, fr. L. ligare to bind; cf. Sp. liga. Cf. Ally a confederate, Ligature. ] 1. An alliance or combination of two or more nations, parties, organizations, or persons, for the accomplishment of a purpose which requires a continued course of action, as for mutual defense, or for furtherance of commercial, religious, or political interests, etc. [ 1913 Webster ]

And let there be
'Twixt us and them no league, nor amity. Denham. [ 1913 Webster ]

2. Specifically: (Sports) An association of sports teams that establishes rules of play, decides questions of membership in the league, and organizes matches between the member teams. In some cases a sports league is called a conference, as in the National Football Conference. [ PJC ]

☞ A league may be offensive or defensive, or both; offensive, when the parties agree to unite in attacking a common enemy; defensive, when they agree to a mutual defense of each other against an enemy. [ 1913 Webster ]


The Holy League, an alliance of Roman Catholics formed in 1576 by influence of the Duke of Guise for the exclusion of Protestants from the throne of France. --
Solemn League and Covenant. See Covenant, 2. --
The land league, an association, organized in Dublin in 1879, to promote the interests of the Irish tenantry, its avowed objects being to secure fixity of tenure, fair rent, and free sale of the tenants' interest. It was declared illegal by Parliament, but vigorous prosecutions have failed to suppress it.

Syn. -- Alliance; confederacy; confederation; coalition; combination; compact; cooperation. [ 1913 Webster ]

League

v. t. To join in a league; to cause to combine for a joint purpose; to combine; to unite; as, common interests will league heterogeneous elements. [ 1913 Webster ]

Leaguer

v. t. To besiege; to beleaguer. [ Obs. ] [ 1913 Webster ]

Leaguer

n. [ D. leger camp, bed, couch, lair. See Lair, and cf.Beleaguer. ] 1. The camp of a besieging army; a camp in general. b. Jonson. [ 1913 Webster ]

2. A siege or beleaguering. [ R. ] Sir W. Scott. [ 1913 Webster ]

Leaguerer

n. A besieger. [ R. ] J. Webster. [ 1913 Webster ]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
国际联盟[Guó jì Lián méng, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˋ ㄌㄧㄢˊ ㄇㄥˊ,     /    ] League of Nations [Add to Longdo]
盟员[méng yuán, ㄇㄥˊ ㄩㄢˊ,   /  ] league member; ally [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Liga { f }; Bund { m }; Bündnis { n } | Ligen { pl }; Bündnisse { pl }league | leagues [Add to Longdo]
Völkerbund { m } [ pol. ]League of Nations [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
リーグ[ri-gu] (n) league; (P) #281 [Add to Longdo]
連盟(P);聯盟[れんめい, renmei] (n, adj-no) league; federation; union; alliance; (P) #1,144 [Add to Longdo]
仲間[なかま, nakama] (n) company; fellow; colleague; associate; comrade; mate; group; circle of friends; partner; (P) #2,130 [Add to Longdo]
同盟[どうめい, doumei] (n, vs, adj-no) alliance; union; league; (P) #2,147 [Add to Longdo]
同人[どうじん(P);どうにん, doujin (P); dounin] (n) literary group (coterie); same person; said person; clique; fraternity; kindred spirits; comrade; colleague; (P) #5,251 [Add to Longdo]
同僚[どうりょう, douryou] (n) coworker; co-worker; colleague; associate; (P) #6,270 [Add to Longdo]
リーガー[ri-ga-] (n) leaguer; (P) #16,718 [Add to Longdo]
Vリーグ[ブイリーグ, buiri-gu] (n) V-League (Japanese volleyball league) [Add to Longdo]
アイビー;アイビ[aibi-; aibi] (n) (1) ivy; (2) Ivy League (style) [Add to Longdo]
アイビーリーグ[aibi-ri-gu] (n) Ivy League [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top