ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cooperation

K OW0 AA2 P ER0 EY1 SH AH0 N   
67 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cooperation-, *cooperation*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cooperation[N] การทำงานร่วมกัน, See also: การร่วมมือกัน
cooperation[N] การยอมทำตาม, Syn. compliance

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cooperation(โคออพเพอเร'เชิน) n. การร่วมมือ., See also: cooperationist n. ดูcooperation cooperationist n. ดูcooperation, Syn. concert,unity

English-Thai: Nontri Dictionary
cooperation(n) ความร่วมมือ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cooperation, voluntaryการร่วมมือ, สหการ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cooperationความร่วมมือ [TU Subject Heading]
Cooperationความร่วมมือ [การแพทย์]
Cooperation and socialismสหกรณ์กับสังคมนิยม [TU Subject Heading]
Cooperation Council for the Arab States of the Gulfคณะมนตรีความร่วมมือรัฐอ่าวอาหรับ " ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2524 ปัจจุบันมีสมาชิก 6 ประเทศ ได้แก่ ซาอุดี- อาระเบีย บาห์เรน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ คูเวต โอมาน และกาตาร์ " [การทูต]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-I'd like to thank you for your cooperation.เเละอยากขอบคุณที่คุณร่วมมีอ Beneath the Planet of the Apes (1970)
I need your cooperation, Sal.ฉันต้องการความร่วมมือของ คุณ แซล 2010: The Year We Make Contact (1984)
Don't expect too much cooperation from this crew.ความร่วมมือมากเกินไปจาก ลูกเรือนี้ 2010: The Year We Make Contact (1984)
If there was more cooperation, your men wouldn't have to risk their asses as often.ถ้าเราร่วมมือกันมากกว่านี้ คนของคุณ ก็ไม่ต้องเสี่ยงบ่อยๆหรอก Day of the Dead (1985)
- Dr. Logan, we are losing the cooperation of the men.- ดร.โลแกน พวกนั้นไม่ให้ความร่วมมือกับเราแล้ว Day of the Dead (1985)
- Cooperation.- ความร่วมมือ Rambo III (1988)
Ray, why am I getting all this cooperation?ขอบใจ ทำไมให้ความร่วมมือดียังงี้ล่ะ The Bodyguard (1992)
For your cooperation, you have my gratitude.มาเลยพวก... ดื่มหน่อย Schindler's List (1993)
Cooperation.ความร่วมมือ Léon: The Professional (1994)
You want cooperation? Come up in my office, room 4602.คุณอยากได้ความร่วมมือเหรอ มาที่ที่ทำงานผมสิ ห้อง 4602 Léon: The Professional (1994)
...announcing the unprecedented opening of the FBI legal attache office in Moscow along with the first ever joint US and Russian cooperation.ประกาศจากเอฟบีไอขึ้นในสถานทูต นับเป็นการร่วมมือกับสหรัฐเป็นครั้งแรก โดยไม่คาดคิด The Jackal (1997)
I'm going to restore the good name of this school and its prestige to this purpose I will absolutely require your professional cooperationฉันจะกู้ชื่อเสียง และความน่าเชื่อถือของโรงเรียนนี้กลับมาเอง เพื่อวัตถุประสงค์นี้ฉันต้อง อาศัยมืออาชีพอย่างพวกคุณ GTO (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cooperationHad it not been for your cooperation, I could not have finished the work in time.
cooperationHe has investigated the possibility of cooperation.
cooperationHis employer was sincerely grateful for his cooperation.
cooperationHis lack of cooperation defeated our plan.
cooperationI am studying it in cooperation with them.
cooperationI appreciate your cooperation.
cooperationI'd like to take advantage of this opportunity to thank you all for your cooperation.
cooperationI really appreciate your cooperation.
cooperationSuch international cooperation was productive of great results.
cooperationThank you for your cooperation.
cooperationThank you for your cooperation in advance.
cooperationThank you in advance for your cooperation.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สหการ[N] cooperation, Syn. การร่วมมือ, Example: การจัดตั้งสหการจะทำได้ก็แต่โดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาซึ่งจะได้กำหนดชื่ออำนาจหน้าที่และระเบียบการดำเนินงานไว้, Thai definition: รูปแบบของการกระทำระหว่างกันทางสังคมซึ่งบุคคลและกลุ่มร่วมกิจกรรมหรือทำงานร่วมกัน
การร่วมแรง[N] cooperation, See also: collaboration, Syn. การร่วมใจ, การร่วมมือ, การร่วมแรงร่วมใจ, การช่วยเหลือ, Example: การร่วมแรงของชาวบ้านทำให้ถนนในหมู่บ้านเสร็จเร็วกว่ากำหนด
ความร่วมมือ[N] cooperation, Syn. การช่วยกัน, ความร่วมแรงร่วมใจ, Example: ถ้าทุกคนให้ความร่วมมือกับกองทัพก็จะทำให้บ้านเมืองสงบสุข

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เอเปค[org.] (Ēpēk) EN: APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation)   
การได้ประโยชน์ร่วมกัน [n. exp.] (kān dāi prayōt ruam kan) EN: protocooperation   
การให้ความร่วมมือ[n. exp.] (kān hai khwām ruammeū) EN: cooperation   FR: coopération [f]
การประชุมกลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก[org.] (Kān Prachum Klum Khwām Ruammeū Thāng Sētthakit Ēchīa-Paēsifik) EN: Asia Pacific Economic Cooperation Conference (APEC)   
โคออเปอเรชั่น[n.] (khō-øpoērēchan) EN: cooperation   FR: coopération [f]
ความร่วมมือ[n.] (khwām ruammeū) EN: cooperation   FR: coopération [f]
ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ[n. exp.] (khwām ruammeū dān sētthakit) EN: economic cooperation   FR: coopération économique [f]
ความร่วมมือกัน[n. exp.] (khwām ruammeū kan) EN: cooperation   FR: coopération [f]
ความร่วมมือกันด้านพลังงาน[n. exp.] (khwām ruammeū kan dān phalang-ngān) EN: energy cooperation   
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก[n. prop.] (Khwām Ruammeū Thāng Sētthakit Ēchīa-Paēsifik) EN: Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)   

CMU English Pronouncing Dictionary
COOPERATION    K OW0 AA2 P ER0 EY1 SH AH0 N
COOPERATION    K W AA2 P ER0 EY1 SH AH0 N
COOPERATIONS    K OW0 AA2 P ER0 EY1 SH AH0 N Z
COOPERATIONS    K W AA2 P ER0 EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cooperation    (n) kˈouˌɒpərˈɛɪʃən (k ou1 o2 p @ r ei1 sh @ n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
协作[xié zuò, ㄒㄧㄝˊ ㄗㄨㄛˋ, / ] cooperation; coordination, #5,936 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kooperationspartner {m}cooperation partner [Add to Longdo]
Kooperationsvereinbarung {f}cooperation agreement [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
APEC[エーペック;エイペック, e-pekku ; eipekku] (n) Asia-Pacific Economic Cooperation; APEC [Add to Longdo]
ご協力;御協力[ごきょうりょく, gokyouryoku] (n,vs) (See 協力) cooperation; collaboration [Add to Longdo]
アジア太平洋経済協力会議[アジアたいへいようけいざいきょうりょくかいぎ, ajia taiheiyoukeizaikyouryokukaigi] (n) Asia-Pacific Economic Cooperation; APEC [Add to Longdo]
一致[いっち, icchi] (n,vs) (1) coincidence; agreement; union; match; (2) conformity; consistency; (3) cooperation; (P) [Add to Longdo]
海外経済協力基金[かいがいけいざいきょうりょくききん, kaigaikeizaikyouryokukikin] (n) Overseas Economic Cooperation Fund [Add to Longdo]
官と民の協力[かんとみんのきょうりょく, kantominnokyouryoku] (exp,n) cooperation between the private and public sectors [Add to Longdo]
技協[ぎきょう, gikyou] (n) (1) (abbr) (See 技術協会) technology association; technology institute; (2) (abbr) (See 技術協力) technical cooperation [Add to Longdo]
技術協力[ぎじゅつきょうりょく, gijutsukyouryoku] (n) technical cooperation [Add to Longdo]
技術提携[ぎじゅつていけい, gijutsuteikei] (n) technical cooperation [Add to Longdo]
共助[きょうじょ, kyoujo] (n,vs) cooperation [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
技術提携[ぎじゅつていけい, gijutsuteikei] technical cooperation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cooperation \Co*["o]p`er*a"tion\, n. [L. cooperatio: cf. F.
   coop['e]ration.]
   1. The act of cooperating, or of operating together to one
    end; joint operation; concurrent effort or labor.
    [1913 Webster]
 
       Not holpen by the cooperation of angels. --Bacon.
    [1913 Webster]
 
   2. (Polit. Econ.) The association of a number of persons for
    their benefit.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cooperation
   n 1: joint operation or action; "their cooperation with us was
      essential for the success of our mission" [ant:
      {competition}, {contention}, {rivalry}]
   2: the practice of cooperating; "economic cooperation"; "they
     agreed on a policy of cooperation"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top